Maja Sandvik Lockert er ny valgkampsekretær

Maja Sandvik Lockert er ny valgkampsekretær

– Jeg gleder meg til å jobbe for at SV skal gjøre et godt valg i Tromsø, og jeg skal bidra med det jeg kan for at Tromsø skal bli en enda rausere kommune med fokus på miljø og rettferdig fordeling, sier Maja Sandvik Lockert (21).

Maja er født og oppvokst i Tromsø, og studerer nå for å bli grunnskolelærer. Hun har sin bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom, men sitter nå i lokallagsstyret i Tromsø og er ungdomskandidat til kommunestyret.

Som valgkampssekretær er Maja en kjemperessurs for valgkampen til Tromsø SV. Hun skal jobbe med å aktivisere både nye og gamle medlemmer og sørge for en god valgkamp der alle får muligheten til å bidra.

– Vi skal både arrangere stands, folkemøter og gå med løpesedler i postkasser. Vi har fått utrolig mange nye medlemmer, og vi har aldri vært flere. For å aktivere disse skal vi arrangere ny i SV møter og ha skoleringer. Jeg ser virkelig fram til å bli kjent med nye medlemmer og drive en god valgkamp, sier Maja

VI SATSER PÅ HELSE OG OMSORG


Eivind Espenes (Nordlys 11.4.) har lest i avisene at politikerne i Tromsø ønsker å skjære budsjettene for helse, omsorg og utdanning ned til beinet. Vi skal blant annet kutte middagen til beboerne på sykehjemmene, skriver han. I tillegg har han lest om eldre som må bruke bleiene på begge sider.

av Gunhild Johansen, formannskapsmedlem SV

Fantasien må ha løpt fullstendig løpsk for Espenes. Å påstå at vi har tenkt å kutte middagen til beboerne på sykehjemmene er helt hinsides. Like absurd er det å antyde at vi har sagt at bleier skal brukes på begge sider. Det er godt mulig at Espenes blander sammen avsløringene fra 2011 da de ansatte på eldrehjemmene som ble drevet av det private selskapet Carema i Sverige, fikk ordre om å veie bleiene til beboerne. De skulle ikke skiftes før de hadde “utnyttet sin fulle kapasitet”. Det spilte ingen rolle om det var tid for å spise og beboerne hadde gjort mer enn å tisse i bleien. Eierne skulle spare penger. Det ble en gedigen skandale som førte til at svenskene tok et generaloppgjør med velferdsprofitørene.

Har vi politikere kuttet budsjettet inn til beinet, som Espenes påstår? Nei, tvert i mot.  Både i denne og i forrige periode har vi økt budsjettene i takt med de økte utgiftene innen helse og omsorg. Og økningen har vært stor. Faktum er at Tromsø er den kommunen i nettverket av storbyer i Norge (ASSS) som bruker mest penger på helse og omsorg i forhold til beregnet behov.  Vi bruker 26% mer enn gjennomsnittet i ASSS. Siden alle sektorer i kommunen skal dele den samme kaka, sier det seg selv at dersom den ene sektoren øker mye mer enn de har fått tildelt, vil det gå ut over de andre. Kommunen har ingen rik onkel å spørre dersom vi bruker mer penger enn vi har. Da må resten bidra.

Kommuneloven krever at årsbudsjettet skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Tromsø kommune har over flere år brukt mer penger enn vi har budsjettert med. Dette gjelder spesielt innen helse og omsorg. At vi likevel stort sett har gått med overskudd eller i balanse, skyldes at vi har fått større (skatte)inntekter enn forutsatt, og/eller at andre sektorer har brukt mindre penger enn budsjettert. Det er også et mål å sette av penger i et disposisjonsfond for å kunne møte svingninger i økonomien. Men det er dårlig politikk å satse på at konjunkturene skal berge oss eller at vi skal drifte på sparepengene som skulle gi oss mer handlerom til andre satsinger.

Når budsjettet er vedtatt av kommunestyret, er det bindende for kommunens administrasjon og andre organer. Kommunestyret er lovpålagt å foreta nødvendige endringer i budsjettet hvis vi blir gjort kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene. Det er en slik situasjon vi er i nå. Administrasjonen varsler om at budsjettet for 2019 med stor sannsynlighet vil bli overskredet med et betydelig antall millioner dersom det ikke blir satt i verk tiltak.

I forrige formannskapsmøte la administrasjonen derfor fram ei lang liste med forslag som kan bringe budsjettet i balanse. Ingen av forslagene gikk ut på at middagen på sykehjemmene skulle kuttes eller at tissbleier skulle brukes på begge sider. Selvsagt ikke. Ingen ansatte i Tromsø kommune ville engang komme på tanken om å foreslå noe så dumt.

Hele denne perioden har vi søkt å finne ut hvorfor Tromsø kommune bruker mer penger på helse og omsorg enn andre kommuner. Noe av forklaringen er at vi mangler tilpassede boliger til folk som har behov for det slik at tjenestene blir unødvendig kostbare. Vi har også hatt en høy andel deltidsansatte, høyt sykefravær og lavere andel fagpersoner. Andre kommuner har satset i årevis på forebygging, tidlig innsats og rehabilitering i mye større grad enn vi har. Nå får de igjen for innsatsen ved at folk holder seg friske lengre. Vi kommer etter, men det vil ta tid før vi vil se resultatene av jobben.

I kommunestyremøtet i mai skal vi behandle Økonomirapport 1 med administrasjonens forslag til tiltak for å komme i budsjettbalanse. Gode forslag som lar seg gjennomføre uten at kvaliteten på tjenestene blir forringet, vil bli vedtatt. En rekke forslag vil neppe få politisk oppslutning. Ingen politikere vil gå for tiltak som vil reversere den nødvendige omstillingen som er satt i gang som skal sikre at helse og omsorg kan driftes på en bærekraftig måte i framtida.

Oppturar og nedturar på kommunestyret i mars

Nok eit kommunestyremøte over. Som alltid var det oppturar og nedturar på møtet. Kanskje var den største oppturen vedtaket om satsing på trygge skolevegar gjennom Tenk Tromsø, men og vedtaket om sjølvmordsikring av Sandnessundbrua var bra. Største nedturen var at Ap trakk seg i oppdrettssaka slik at vedtaket vi gjorde i klima, miljø og energiplanen vart utvatna.

I starten av møtet vedtok vi tre uttaler frå kommunestyret. Ein om bevaring av Veterinærinstituttet i Tromsø, Ein om styrka helikopterberedskap i Troms og om situasjonen for lærarar i skolen som bli utsett for vald.

Kroken vest

Vi er veldig glad for at kommunestyret samrøystes avviste reguleringsplanen for Kroken Vest – Søndre del. Her hadde utbyggar søkt om å få bygge høge blokker i fjæra. Ofte har SV vore nesten åleine om å avvise dennne typen prosjekt som øydelegg bumiljøet for dei som allereie bur i området. Men denne planen var. Så valdsam at heile kommunestyret meinte det same.

Oppdrett

Det vart jo eit massivt oppstyr etter at kommunestyret i haust vedtok krav om at alle nye oppdrettsanlegg i Tromsø skulle vere lukka. Kommunestyret skulle i dette møtet fortolke dette vedtaket. Kva betydde det eigentleg. Der viste det seg at vi ikkje lenger var samde med Ap. Vi meinte i hovudsak to ting. 1. At med lukka anlegg meinte vi anlegg som ikkje hadde utslepp av slam eller kjemikaliar, anlegg som hindra påslag av lus og som er sikrare mot rømming, og 2. At kommunestyret skulle kreve reguleringsplan for alle nye oppdrettsanlegg i Tromsø. Det ville gjeve oss grunnlag for å sette miljøkrav til kvart einskild anlegg og til dømes kreve landsstraum i staden for at dei blir drivne av dieselaggregat. Dessverre var det berre Raudt og MdG som var samde med oss i dette. Det vesle lyspunktet var det det ikkje vart fleirtal for Høgre sitt forslag om å oppheve vedtaket om nei til lukka anlegg.

Atomubåtar til Tønsnes

Forsvaret har bede/kommandert oss til å ta mot reaktordrivne farty i Tønsnes hamn. I møtet fekk vi ei orientering om dette arbeidet. Vi er bekymra for tre ting i samband med dette. Det eine er kva som skjer om det skulle oppstå eit uhell eller lekasje frå ein av desse atomubåtane, det andre er at vi ikkje kan vere heilt sikre på at desse atomubåtane ikkje vil ha atomvåpen om bord. Noko som ville gjere Tromsø til eit naturleg mål i ein mogleg stormaktkonflikt. Det tredje er at vi kanskje ikkje kan utnytte Tønsnes til industri- og næringsutvikling dersom vi skal motta reaktordrivne farty der. Det er lett å tenke seg at for eksempel fiskeindustri ikkje vil etablere seg i ei slik hamn. På bakgrunn av dette fekk vi med oss fleirtalet på å seie at Tromsø kommune ikkje ønsker å legge til rette for mottak av reaktordrivne farty og om staten/forsvaret insisterer så får dei sanneleg betale for seg. Dessverre er loven slik at det ikkje er kommunen som avgjer dette.

Trafikksikre skolevegar

Vi tar no til å sjå kva vi kan få ut av ein byvekstavtale. Kommunestyret vedtok ei satsing på trygge skolevegar i Tromsø. Vi har fått laga ein skikkeleg gjennomgang av skolevegane rundt alle barneskolane i bybussområdet i Tromsø. Den gjennomgangen ligg til grunn for ei prioritering av dei viktigaste tiltaka for å lage trygge skolevegar slik at fleire kan gå og sykle til skolen. I denne saka vedtok vi å forskottere ein byvekstavtale for å komme i gang med dei 20 aller viktigasrte tiltaka. Denne satsinga må sjølvsagt følgjast opp, men vi er avhengige av ein byvekstavtale for å finansiere dette. Vi brukte og saka til å kreve betre brøyting av fortau og gangvegar.

Sjølvmordsikring av Sandnessundbrua

Kommunestyret vedtok at det må settast i verk sjølvmordsikring av Sandnessundbrua i løpet av 2019. Tromsø Ungdomsråd har jobba med denne saka i mange år, og den kom no på dagsorden via eit privat forslag. Vi berømmer ungdomsrådet for deira innsats for saka. Det vart også gjort eit poeng av betydningen av forebygging av sjølvmord, noko som kommunestyret må ta med seg i andre saker.

OK, eg trur dette får vere nok for denne gongen. Still oss gjerne spørsmål om sakene , eller kom med innspel til saker vi må ta opp. Eg bruker og høvet til å minne om at fristen for å komme med forslag till programmet for neste periode er 4. April klokka 2400. Vi vil gjerne ha dine forslag. Programforslaget finn du her.

Dei som representerte SV i dette kommunestyremøtet var Gunhild Johansen, Pål Julius Skogholt, Benjamin Notkevich og Terje Håkstad.

Mvh
Pål Julius Skogholt, gruppeleiar

Sheida Sangtarash innledet om kampen for selvbestemt abort

Tromsø SV skal yte motstand mot regjeringens angrep på kvinners rett til å bestemme selv på alle måter vi kan. Mandag 04.03.2019 kom Sheida Sangtarash, stortingsrepresentant for SV, og holdt innledning om kampen for selvbestemt abort i vårt land og i verden.

Styret i Tromsø SV hadde sett for seg at det skulle komme færre enn det gjorde da vi inviterte til møtet på Kafeen Globus. Lokalet som har plass til tretti, ble voldsomt fullt når over femti engajserte mennesker møtte opp. Folk satte seg sammen og lagde plass. Det er det er hjerterom er det husrom, som de sier. Det at lokalet er for lite for alle de som har møtt opp, er et av de beste problemene et lokallag kan ha.

Sheida Sangtarash, som er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, var opptatt av at angrep på kvinners rett til å bestemme selv om de ønsker å ta abort, handler om et mer generelt ønske om å kontrollere kvinner og kvinners kropp. Hun fortalte engasjert om blant annet kvinner i Argentinas kamp for selvbestemt abort og rettet sterkt kritikk mot statsminister Erna Solberg arbeid for å innskrenke kvinners rettigheter her hjemme. Staten svikter sitt ansvar for å kjempe for trygge aborter for kvinner i hele verden ved å innskrenke retten til å ta tvillingabort for kvinner i Norge.

Maja Sandvik Lockert, kvinnepolitisk ansvarlig i styret til Tromsø SV og kumulert 6. kandidat på Tromsø SVs kommunevalgsliste, ledet diskusjonen etter innledningen. Mange oppmøtte holdt engasjerte innlegg og stilte kritiske spørsmål. Flere var opptatt av kvinnebevegelsens kår i Norge. Det ble også en god debatt om hvorvidt grensen for kvinners rett til selvbestemmelse skal utvides fra tolv til seksten uker.

Det var en uvanlig god oppladning til kvinnedagen 8. mars på fredag! Vi ses i toget!

Tromsø SV søker Valgkampsekretær

Tromsø SV – Sosialistisk Venstreparti styrker laget inn mot valgkampen og lyser ut en stilling som valgkampsekretær. Utlysningen er i første omgang intern blant SVs tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere, men del gjerne stillingen med aktuelle interessenter.

Søknad sendes inn senest i løpet av 15. mars 2019.

Vi søker noen kan være med å lede skuta.

Tromsø SV og Troms og Finnmark SV deler kontor i Tromsø sentrum. Fylkeslaget skal i valgkampen ha en ansatt, som Tromsø SVs valgkampsekretær vil dele kontor med. Stillingen lønnes etter tariff. Det må regnes med noe arbeid utenfor vanlig kontortid. Når det gjelder stillingens omfang, er det budsjettert med åtte ukers heltidsstilling, men hvordan disse ukene blir fordelt kan avtales nærmere. Vi søker i utgangspunktet valgkampsekretær for perioden fra omtrent midten av juli til noe etter valget. Stillingen er en heltidsstilling de siste fire ukene før valgkampen.

Vi ser etter en person med:

 • et brennende hjerte for SVs politikk.
 • erfaring fra organisasjons- eller partiarbeid.
 • organisasjonskunnskap
 • stå-på-vilje
 • kjennskap til byen

Valgkampsekretæren vil samarbeide tett med Tromsø SVs ledelse, kandidater og frivillige, og til en viss grad Troms og Finnmark SVs valgkampgruppe. Valgkampsekretærens oppgaver vil i stor grad være avhengig av valgkampen, men kan oppsummeres slik:

 • planlegge og gjennomføre valgkamparrangementer, blant annet stands, møter ol.
 • støtte opp om toppkandidatenes arbeid
 • koordinere frivillige
 • gjennomføre valgkampstrategien

Vi tilbyr varierte, spennende og givende arbeidsoppgaver sammen med et fantastisk lag, som sammen vil gjøre Tromsø til en enda bedre by for alle.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder av Tromsø SV og medlem av innstillingskomiteen Matias Hogne Kjerstad på enten 416 55 304 eller matias.hogne.kjerstad (hos) gmail (punktum) com. Komiteen består videre av Marie Hella Lindberg, nestleder, og Pål Julius Skogholt, 1. kandidat. Styret vedtar ansettelsen.

Søknad sendes til matias.hogne.kjerstad (hos) gmail (punktum) com senest i løpet av 15. mars 2019.

Invitasjon til medlemsmøte

Vi inviterer til medlemsmøte om tillitsreformen og budsjettet i kommunen torsdag 17. november klokka 18-21 på Saga hotell.

Møtet vil bli delt i to.

Frå 1800 til 1930 vil vi snakke om tillitsreformen i kommunen. Gunhild Johansen som er leiar i helsekomiteen og vernepleiar Monica Holmbukt vil innleie til diskusjon.

Ca 1945 vil vi ta fatt på budsjettet for Tromsø kommune. Ingrid Kielland er medlemmet vårt i formannskapet og hun vil dra gjennom budsjettet. Deretter vil det bli diskusjon og innspill til kommunestyregruppa sitt arbeid med budsjettet.

Førstereaksjonen vår på budsjettet som vart lagt fram i dag finn du på www.tromsosv.no

Der finn du og lenke til sjølve budsjettdokumentet.

Håper å sjå deg på møtet.

Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

Fellesskap for Tromsø

I dag la SV, Raudt og Arbeiderpartiet fram plattformen for samarbeidet mellom partia dei neste fire åra i Tromsø. Kysten hus-erklæringa viser eit tydeleg skifte i tromsøpolitikken. Vi tar no eit farvel med konkurranseutsetting og privatisering, vi vil få eit tydeleg skifte i grønn retning og vi vil få ei satsing på skole og eldreomsorg.

Hovedpunktene i erklæringa:

 • Legge til rette for boligbygging og selv bygge minimum 400 utleieboliger
 • Stoppe privatiseringen av Tromsø kommune
 • Være åpen og tilretteleggende for eksisterende og nye virksomheter
 • Fastsette grenser for Tromsømarka
 • Sette ambisiøse og konkrete klimamål for kommunen
 • Gjennomføre en tillitsreform i helse og omsorgssektoren
 • Ansette minimum 40 nye lærere i Tromsøskolen
 • Innføre to barnehageopptak i året og ikke øke foreldrebetalingen i SFO
 • Samarbeidspartiene skal bygge Tromsøbadet.
 • Bedre tilretteleggingen for gående og syklende, sommer som vinter
 • Bygge E8 og Kvaløyforbindelsen
 • Styrke samarbeidet med våre nabokommuner, region og landsdel
 • Gjenreise Tromsø som solidaritetskommune
 • Vi skal revidere eierskapsmeldingen i Troms Kraft AS for å sikre det offentlige eierskapet og styrke selskapet

Ingrid Marie Kielland
SVs gruppeleiar Ingrid Kielland er strålande nøgd med den erklæringa som samarbeidspartia legg fram. — Det som gjev meg aller størst glede er at vi er samde om å legge fram ein klimaplan med konkrete tiltak for minimum 50% reduksjon av klimagassar innan 2030 og at vi er samde om ein tillitsreform i kommunen.

Tillitsreformen betyr at samarbeidspartia vil legge stor vekt på at det faglege skjønnet skal få ei viktigare rolle. Dette kombinert med at fleire skal få heile faste stillingar vil bety at Tromsø får ein eldreomsorg som er i stand til å lære av dei feila som har blitt gjort og med betre arbeidsmiljø. Det vil gje ein betre eldreomsorg i Tromsø.

Skolane vil få ei etterlengta satsing. Det blir minst 40 nye lærarar og forsøk med skolar der leksane skal gjerast på skolen og ikkje heime. Det vil ikkje bli prisauke i SFO og vi skal «søke å fremskynde den nasjonalt vedtatte bemanningsnormen for barnehager i Tromsø». Samarbeidspartia ønsker heller ikkje å tillate nye kommersielle barnehagar i Tromsø.

Saman med Raudt og Ap lover SV at det skal byggast minst 400 nye kommunale utleigebustader i Tromsø og det er blitt semje om ein høghusplan som ikkje tettar igjen byen mot sjøen.

Saman vil partia ta dei naudsynte grepa for å få ein meir miljøvenleg transport i Tromsø. Partia er samde om at «For å sikre statlig finansiering av veiprosjekter, kollektivtraseer, gang og sykkelveier, samt drift av kollektivtilbud, vil statlige krav om brukerfinansiering og restriktive tiltak bli godtatt.»

Partia er samde om å fastsette grenser for Tromsømarka, starte prosessar for å få kjøpt privateigde delar av tromsømarka og opprette eit markaråd som skal vere med å styre utviklinga av marka. Partia ønsker å utvide tromsømarkaprosjektet til å gjelde dei bynære friluftsområda på Kvaløya og på fastlandet.

Partia er samde om at byen vil bli styrt best gjennom ein formannskapsmodell. Det betyr at den dyre og lukka byrådsmodellen vil bli avskaffa etter ein overgangsperiode fram til 01.07.2016. I overgangsbyrådet vil SV vere representert av Gunhild Johansen.

Dette er berre nokre smakebitar frå erklæringa. Du kan lese heile erklæringa her

RAPPORT FRA KOMMUNESTYRET I JUNI

Tre store saker ble behandlet i kommunestyret i juni:

* Årsmelding og årsegnskap 2014    * Ny eierskapsmelding for Troms Kraft    * Kommunereformen

 

Gunhild Johansen er SVs gruppeleder i Kommunestyret i Tromsø.
Gunhild Johansen er SVs gruppeleder i Kommunestyret i Tromsø.

 1. Regnskap

Regnskapet viser at kommunen hadde et merforbruk på drift i forhold til budsjett på 82 mill kroner. Alle fond er brukt opp, og prognosene viser i tillegg at det styres mot et merforbruk i 2015 på 40-50 mill. Likevel framstillte byrådspartiene det som om kommunen aldri har hatt så god styring som nå og at opposisjonen bare er sutrete og svartmaler når vi konstaterer faktum.

Selv om regnskapet ble lagt fram med et stort underskudd, foreslo H at vi skulle bevilge kr 250 000 til Læringstunet 4H på Holt og 200 000 til Utviklingslagene under behandlingen av saken. Dette var forslag opposisjonen hadde i vårt budsjettforslag  som ble nedstemt av byrådspartiene.  Vi syntes det var noe merkelig å fremme disse forslagene under behandlingen av et regnskap uten overskudd, men stemte for forslagene. De er tross alt “våre”.

Ingen av forslagene fra opposisjonen om å endre kurs ble vedtatt. 4 år med høyrestyre kan oppsummeres med at økonomistyringa har aldri vært dårligere. Ingen av konkurranseutsettings-eller privatiseringsforslagene blir omtalt i årsmeldinga.

Hjelp Tromsø SV i valgkampen. Gi et bidrag Trykk på “Doner”-knappen

 1. Troms Kraft:

Byrådet la fram et forslag som åpnet for å legge ned bedriftsforsamlingen og åpne opp for privat aksjekapitalinnskudd i Troms Kraft. Det ble mer enn antydet at bedriftsforsamlingen burde ha avslørt hva som foregikk i Kraft og Kultur og at den derfor ikke fortjente å bli videreført.

Bedriftsforsamlingen er et viktig demokratisk organ der de ansatte er representert. Aksjeloven sier at bedrifter med mer enn 200 ansatte skal ha bedriftsforsamling, og bare dersom et flertall av de ansatte eller organisasjoner som representerer mer enn 2/3 av de ansatte er enige i det, kan man avtale noe annet.

SV foreslo:

 1. Kommunestyret legger til grunn følgende med sitt eierskap i Troms Kraft AS:
 • Formålet med eierskapet er å sikre innbyggerne i Tromsø kommune miljøvennlig kraft av god kvalitet til en fornuftig pris. Troms Kraft AS har en viktig samfunnsrolle i å sikre en god forsyningssikkerhet i regionen i tråd med de krav og regler som er gitt av myndighetene.
 • Kommunestyret har et langsiktig perspektiv på eierskapet i Troms Kraft AS. Det innebærer et ønske om å bevare eksisterende verdier, samt utvikle vekstmuligheter basert på eksisterende kompetanse og ressurser innen kjernevirksomhetens art, hvor investeringer som gjøres har svært lang levetid.
 • Selskapet skal drives på en forretningsmessig fornuftig måte, men ikke slik at det kommer i konflikt med formålet.
 1. Kommunestyret anser at offentlig eierskap er mest hensiktsmessig for å ivareta formålet med selskapet og vil derfor motsette seg innhenting av privat aksjekapital til selskapet.
 • Kommunestyret mener at dagens styringsmodell med generalforsamling, bedriftsforsamling og styre bør videreføres da dette sikrer hensynet til ansattes medvirkning samt et bredt forankret politisk eierskap til selskapet.

 

Forslaget ble nedstemt. Byrådet fikk som vanlig viljen sin.

 1. Kommunereformen

Kommunereformen står i stampe. Bare 3 kommuner har hittil vedtatt å slå seg sammen. Regjeringa foreslår ulike former for tvang, blant annet at alle kommuner skal utrede sammenslåing og at fylkesmennene skal lage forslag uansett om kommunene er enige i det eller ikke.

SV foreslo:

 1. Redegjørelse om status for kommunereformen tas til orientering.
 2. Tromsø kommune skal ikke være en pådriver for kommunesammenslåing, men vil være åpen for nabokommunenes ønsker og behov.
 3. Kommunestyret vil ta stilling til organisering av arbeidet med en eventuell kommunereform etter at utredningsrapporten er lagt fram og det nye kommunestyret har trådt sammen høsten 2015.

Dette ble nedstemt og flertallet stemte for at en parlamentarisk referansegruppe sammensatt av alle gruppelederne i kommunestyret, får i oppgave å gi byrådet råd i arbeidet med å gjennomføre kommunereformen i Tromsø kommune.

 

Oppsummering:

Heldigvis er det snart valg.

H, Frp, V og Krf har gjort mye skade for Tromsøsamfunnet i de fire årene de har styrt kommunen. Det er nok nå.

 

Mvh

Gunhild Johansen, gruppeleder

 

Byrådspartienes samarbeidserklæring eller «Keiserens nye klær»?

Byrådspartiene samler seg nå iom. at Krf kommer med på laget. Hva Krf har å vinne på dette er uforståelig, all den tid partiet antakelig har mer å hente på nærmere kontakt med de rødgrønne. Bistand, menneskeverd/rettigheter, asylbarn og asylsøkere – kort sagt solidaritet for de svakeste i samfunnet. Men det er vel idelogi som avgjør her og da er det greit med grensedragninger.

av Jens Revold, Tromsø SV

Samtidig presenterer de blågule nå en erklæring der de langt på vei kvitterer ut 22 av 25 punkter som gjennomførte. Her skal bare kommenteres noen få:

*Fritt skolevalg er gjennomført, rett til å gå på nærskole. Dette er det reneste visvas så vidt jeg kan se, en ideologisk programerklæring der en uskreven undertittel må være «innen kapasitetens grenser». Kapasiteten på skolene setter grenser. Skulle denne formuleringen vært gyldig måtte Tromsøskolene permanent hatt inne 10 % overkapasitet. Mellom 100 og 200 elever flytter av spesielle grunner og det har det hatt anledning til alltid.

*Støtte flerbruksanlegg/svømmefasiliteter. Ser ut for at Badeanleggssatsingen nå er redusert til en svært forsiktig formulering om «støtte». Det har jo alle gjort til alle tider. Betyr dette at det blir med «Badekaret» fra forrige valgkamp?

*Fritt brukervalg sykehjem. Veldig vanskelig fordi også her måtte man ligge inne med overkapasitet. Etter selv å ha hatt kampen med kommunen med to gamle foreldre i to runder er det velkjent at dette er en vanskelig situasjon som var der under de rødgrønne og som også er der under de blågule.

*Nytt sykehjem ikke på plass, ærlig nok. Det kan da nevnes at da de rødgrønne startet sin 2. periode høsten 2003 så var rådmannens forslag å starte bygging av Sør-Tromsøya sykehjem i 2008. Realiteten var at hjemmet sto ferdig i 2006, mer eller mindre samtidig som rådhuset.

*En ja-holdning og enklere saksbehandling hos Byutvikling. Tja, dersom en spør entreprenørene/utbyggerne så går ting omtrent på samme måten som tidligere. Det har alltid vært en ja-holdning hos Byutvikling, men at ting tar tid henger ofte sammen med den demokratiske prosessen. 2008 var et toppår for boligbygging i Tromsø, de fire årene med blåblått styre har vært magert. I noen tilfeller går ting tregere, jmfr. E8- saken i Ramfjorden som står fullstendig i stampe.

*Trekke søknaden for å innlemme Tromsø i samisk språkområde. Ja, men det er samtidig laget en god avtale med Sametinget. Denne bekjempes nå internt i store deler av posisjonen. Som Frp nestoren Holger Raste engang kommenterte til undertegnede: «Jeg skjønner ikke dette hatet mot samene!» Her er det mao. stor uklarhet i hvor Byrådspartiene egentlig står i dette viktige spørsmålet for Tromsø.

*»Åpne kommunen … og stanse ekskluderingen av frivillige organisasjoner og næringsliv.» Komplett u-etterprøvbart og indikerer at de rødgrønne drev med forskjellsbehandling og næringslivsfiendtlighet. Dette er selvsagt bare tull; næringslivet og de frivillige organisasjonene har store oppgaver i denne byen – på samme måten som at de kommunale enhetene har det.

*Redusere eiendomsskatten og fjerne denne på sikt. Ja det må være soleklart for alle at de rundt 120-30 m. kroner man tar inn på denne er helt nødvendig. Ut fra behovene i kommunen burde den antakelig ha vært økt. Poenget her er at lite har skjedd på området ut fra posisjonens egne mål (ned 2.5 % årlig) bare de to siste år. Vi tror veldig lite kommer til å skje. Dette fordi kommuneoverføringene går nå ned, behovene øker og at man for 2014 kom ut med et underskudd på 82 m. kroner.

*Hindre rushtidsavgift/vegprising. Her har man holdt løftet med det resultat at byen ligger etter andre større byer mht miljøvennlig og sikker veitransport. Noe mer asfaltering ja, men en revolusjon i veibygging og vedlikehold??

Oppsummert: Veldig mye svada, til dels bløff – og ting som også de rødgrønne kunne underskrive på. Noen svært negative punkter –noen rett og slett svært skadelige for kommunens situasjon.

På ett område har Byrådet definitivt levert – Grønne tiltak på toppen av øya og sykkel- og turstier. Her har Jonas Stein – med hans gode våpendrager Henrik Romsaas gjort en kjempegod jobb som det står all respekt av. Mer av det, men da må det penger i kassen. Drivstoffavgiften alene blir for svak.

God sommer – folk må ikke la seg lure!

Tromsø SV vil gjerne høre ditt forslag til hvem som bør stå på kommunestyrelista vår

Vi vil gjerne høre hvem du mener bør representere Tromsø SV i kommunestyret i Tromsø etter valget neste år. Bruk skjemaet under bildet for å komme med dine forslag.

_MG_0637
Gunhild Johansen, Pål Julius Skogholt, Ingrid Kielland og Terje Håkstad toppet SV-lista ved forrige valg.

Mitt forslag til kommunestyrelista til Tromsø SV

 

Er du et menneske?