Samarbeidspartia sitt budsjettframlegg for 2022

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.


I. Vedtakspunkt 4 – endringsforslag: 

A.- Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2022-2025 av 1. november 2021 (vedtatt i formannskapssak 178/21) vedtas med tillegg av de endringer som fremkommer av sak KST 204/21, § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift (1A) og § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift, netto (1B).

B.- Videre vedtas endringer i henhold til følgende tabell:

(Endringer sammenlignet med kommunedirektørens forslag (Beløp i 1000 kroner))

RammeTiltak / avdeling2022202320242025
2000SFO – utvidet åpningstid1 1502 5002 5002 500
2000Søskenmoderasjon på tvers av barnehage – SFO3 2007 0007 0007 000
2000SFO – friskolene1 0001 0001 000 1 000
2000Reversering styrking stab skole-900-900-900-900
1000Øke lønnstillegget pedagogiske ledere barnehage400400400400
4000Internasjonalt seminar 150150150150
2000Samisk i skolen (språktillegg og rekrutteringsstipend650 650 650 650
6000Organisasjoner (jfr. vedtakspunkt 13)3 8003 8003 8003 800
9200Tromsøbadet KF – overføringer-5 000-5 000  
9200Justering overføring Tromsø brann og redning-10 300-10 300-10 300-10 300
9200Økt utbytte  -5 000-5 000
 Til disposisjonsfond5 850700700700

II. Vedtakspunkt 8 – endringsforslag:

Kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer for 2022 vedtas i henhold til budsjettforslaget med følgende endringer:

A.- Maksimalpris for foreldrebetaling i barnehager reduseres til 3 050 kroner pr. måned fra 1. august 2022. 


III. Vedtakspunkt 9 – endringsforslag:

Overføring til Tromsø Brann og Redning KF i 2022-2025 er på 63,4 millioner kroner årlig.

 

IV. Vedtakspunkt 9 – endringsforslag:

Overføring til Tromsøbadet KF er 0 millioner kroner i 2022 og 2023, og 0 fra 2024.

V. Vedtakspunkt 13 – endringsforslag:

Ansvarsramme 6000 Velferd, arbeid og inkludering tilføres 3,8 mill. kroner slik at det avsettes 14 mill. kroner til tilskudd til sosiale formål, hvor det etter søknad tildeles midler til ulike organisasjoner. Politisk sak om dette fremmes for Helse- og velferdsutvalget i løpet av første kvartal 2022.


VI. Nye forslag til vedtakspunkt– verbalforslag:

14. Kommunestyret konstaterer at Tromsø kommune fortsatt er i en utfordrende økonomisk situasjon, som krever tøffe prioriteringer, samtidig som vi skal være opptatt av å skape økonomisk handlingsrom. I en slik situasjon er kommunestyret fornøyd med at kommunedirektøren i stor grad styrer etter Tromsøerklæringa og at flere politisk ønska tiltak og prosjekter er inntatt i kommunedirektørens forslag drifts- og investeringsplan. 

15.  Til klimabudsjettet:

  • Akkumulert etterslep i forhold til målet om 50% kutt av direkteutslipp ved utgangen av 2025 er 90 000 tonn CO2e. Kommunestyret ber om at det tydeliggjøres i Økonomirapport 1 hvordan etterslepet kan hentes inn slik at målet om 50 % kutt kan oppnås.
  • Det bør skilles mellom tiltak med tallfestet utslippsreduksjon, ikke-tallfestede tiltak og kommunens aktiviteter som gir grunnlag for videre utslippsreduksjoner
  • Det bes om en oversikt over foreslåtte bevilgninger for løpende og nye klimatiltak i tilknytning til klimabudsjett, samt eventuelle besparelser knyttet til klimatiltak

16. Med bakgrunn i den pressa bemanningssituasjonen i skole og SFO som følge av korona, utsetter kommunestyret den vedtatte innføringa av utvida åpningstider i SFO, til skolestart høsten 2022.

17. Kommunestyret innfører ei ordning med søskenmoderasjon på tvers av skole og barnehage. Det settes av 3,5 millioner i 2022 og 7 millioner framover i overenstemmelse med KST sak 65/19. Kommunestyret ber om at det i løpet av våren blir laga en oppdatert versjon av denne saka slik at kommunestyret kan velge modell for søskenmoderasjon. 

18. Tromsø kommune skal jobbe aktivt for å få ned turnover på pedagogiske ledere i barnehagene våre. Vi legger inn en økning av lønnstillegget til pedagogiske ledere på totalt kr 400 000, slik at tillegget settes til 20 000 kroner per år.

19. Resterende midler på kr 400 000 fra Universitetsskoleprosjektet brukes som buffermidler til skolerammen og øremerkes for å kompensere skoler med høy andel spesialundervisning.

20. Det settes av et tilskudd til Internasjonalt Seminar på kr 150 000 på rammen til kultur.

21. Kommunestyret ber om at arbeidet med ny skole i Tromsdalen prioriteres og framskyndes i så stor grad som mulig.

22. Det gjennomføres en kartlegging av mulige miljøutfordringer knyttet til gamle fyllinger. Denne skal både omfatte risikomomenter, utslippssenarioer samt en oversikt over ansvar, nødvendige tiltak og kostnader knyttet til sikring og/eller rehabilitering. Kommunedirektøren bes om å legge frem en plan og budsjett for dette innen fremlegging av Økonomirapport 1.

23. Klima- og naturoffensive i Tromsø kommune 

  • Kommunestyret vil opprette et “Fremtidsfond” for klima og natur. Tromsø kommune har som ambisjon å bli én av 100 klimanøytrale byer innen 2030. Dette krever politisk vilje og omfattende investeringer. Ved å etablere et klima- og naturfond kan Tromsø kommune få større muskler til aktiv klimapolitikk innen naturens tålegrense.
  • Fondet etableres og det settes av midler til dette i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2021.
  • Det utarbeides et rammeverk og nærmere bestemmelser for fondet som legges frem for Kommunestyret.

24. Tromsø kommune tar initiativ til et aktivitetsguideprosjekt innen idrett for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne. 

25. Snarveiprosjektet gjenopptas.

26. Administrasjonen bes om å ta kontakt med Fylkeskommunen slik at Tromsøbrua blir bedre skiltet for gange og sykling.

27. Frakt av overskuddsmat fra butikkene til skolene gjennom «Matprosjektet», er et målrettet tiltak innenfor kommunens klima- og bærekraftsarbeid. Kommunestyret ber om at denne logistikkutfordringen løses innenfor kommunens bilordning og i samarbeid med U-16 eller andre kommunale prosjekt.

28. Tromsø kommune skal jobbe for å sikre grunnfinansiering av Kraft helsestasjon for unge voksne.

29. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette et pilotprosjekt med økt grunnbemanning ved en enhet med formål å forebygge sykefravær på lengre sikt. Enheter innenfor helse, barnehage og skole kan være aktuell. Det søkes også samarbeid med andre kommuner som har gjort liknende prosjekt og hvor Tromsø kommune kan dra fordel av denne erfaringsdelingen.

30. Kommunestyret mener det er et viktig mål at Tromsø kommune åpner for et «deltakende budsjett». Hvordan det i praksis kan gjennomføres, hvilke budsjettområder som er egnet og hvilke poster som åpnes legges fram for kommunestyret våren 2022.

31. Kommunestyret ønsker at det sikres framdrift i arbeidet med måse- og krykkjeproblematikken (både internt og i samarbeid med eksterne aktører).

Jarle Heitmann                                              Pål Julius Skogholt                                                    
Ap                                                                    SV

Mats Hegg Jacobsen                                    Barbara Vögele                                    
Sp                                                                   MDG

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close