Makt og dårskap i kommunestyret

En kort rapport fra Kommunestyremøtet i april 2014

1. Spørsmål

Portrett av Gunhild Johansen
Gunhild Johansen er gruppeleder for SV i Tromsø kommunestyre

SV stilte spørsmål til byråd for helse- og omsorg om hvor mye penger de hittil hadde brukt på forberedelsene til konkurranseutsetting i form av konsulenttjenester og interne saksbehandlingsressurser, og hvor mye de regnet med å bruke på kontroll og oppfølging (transaksjonskostnader).

Svaret fra byråd Kanestrøm var enkelt og greit at det har de ikke regnet på og har heller ikke tenkt å regne på det. Det er dette folk har stemt på og det er det folk vil ha. Kanskje de kommer til å si noe om det når de skal lage rapport til kommunestyret. Bare kanskje.
Vi folkevalgte og innbyggerne får altså ikke vite hva høyresidas politikk koster kommunen.
Det er uhørt arrogant og sannsynligvis ulovlig.

2. Interpellasjon om egenbetaling for mattilberedning

Ap spurte i en interpellasjon hvilket mandat byrådet hadde til å kreve inn egenbetaling for mattilberedning i hjemmesykepleien.

I debatten som fulgte ble vi servert at opposisjonen verken hadde lest eller forstått sakspapirene til møtet i oktober 2013, uten at noen kunne si hvor i papirene det sto at vedtaket var gjort i 1999 og gjentatt i 2006. Det var bare ikke iverksatt.

Det er direkte uetisk å hente fram et gammelt vedtak om egenbetaling fra 10-år tilbake – for så å hevde at det kan iverksettes i 2014 uten å nevne det i sakspapirene eller i budsjettet. Saken var så dårlig opplyst at vedtaket ikke kan anses gyldig.

3. Gjennomføring av møtet

Møtet var en sammenhengende katastrofe. Bare halvparten av sakene ble behandlet, så det kom krav om nytt kommunestyremøte som vil bli holdt 16. mai. Privat forslag fra Rødt om stengning av skytebanen i Tromsdalen var siste post på programmet, og det var overtydelig at posisjonen med ordfører i spissen ikke ville at denne saken skulle behandles. Derfor brukte vi et par timer på å diskutere om vi skulle mene noe om en høringsuttalelse om strategi for UiT, der høringsfristen var gått ut for 2 mnd siden og strategien var vedtatt av universitetsstyret for lengst. Etter opposisjonens mening fullstendig bortkasta tid og en forakt for kommunestyret.

Av sakene som ble behandlet var et privat forslag fra MDG om å nekte å leie ut tomt til sirkus som holder seg med ville dyr. Selv om forslaget ble vedtatt med noen små endringer, var debatten til tider lite verdig et kommunestyre. Bare Frp stemte imot.

4. Alarm!

Stemningen i Tromsø kommunestyret er på et historisk lavmål. De to polene står steilt mot hverandre. Byrådet har fått alle fullmakter de har bedt om av flertallet i kommunestyret, med det resultat at 6 byråder og deres like mange rådgivere bestemmer absolutt alt i kommunen. De lever dessuten under den misforståelsen at det er uttrykk for mistillit om byrådet ikke får sine innstillinger igjennom i enhver sak. Derfor må opposisjonen bekjempes med alle midler. Vi snakker om løgn, tilbakeholdelse av informasjon, utskjelling og usaklige anklager. Måten vi folkevalgte i opposisjon i kommunestyret blir behandlet, er ikke et demokrati verdig.

Gunhild Johansen, gruppeleder

Torgeir Knag Fylkesns tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime

Torgeir Knag Fylkesns tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime. Han ber Fiskeriminister Elisabeth Aspaker om å forklare med hvilken begrunnelse Røkke har sluppet å forholde seg til leveringsplikten.
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
– Jeg vil høre Fiskeriministerens begrunnelse for hvorfor det aksepteres at en aktør som har fått store verdier i kvoter og konsesjoner uten at det samtidig forventes at vedkommende leverer fisken til anleggene i nord:

“Norway Seafoods anlegg i Rypefjord, som har 6 trålkvoter knyttet til seg, er planlagt nedlagt. Dette har ført til store protester og fakkeltog i Hammerfest. På tross av forpliktelsene uteblir fisken og landes i stedet på frysehotell for prosessering i Kina. Har statsråden tenkt å påtale overfor selskapet at konsesjonene var gitt med formål om å sikre helkontinuerlig leveranse av råstoff til foredlingsanlegget, og at dersom dette ikke overholdes vil kvotene og konsesjonene bli inndratt?”

 

Design Forum

Design Forum

Bjarne Rohde er styremedlem i Tromsø SV. Han har blogget om streiken i Design Forum:

“Design Forum er ein butikk eg antakeleg ikkje hadde kjent til om det ikkje hadde vore for at dei no er i streik.

14 medlemmar i Handel og Kontor har lagt ned arbeidet med krav om tariffavtale på dei sju butikkane dei er tilsett. Dei er no inne i si fjerde veke i streik.

Eigaren av Design Forum har sagt at han ikkje kjem til å skrive under på nokon tariffavtale. Han grunngjev det med at “De har lønn over tariffen, og så skal de ha en hel del andre fordeler oppå”, som han seier til avisa Klassekampen.

“De har lønn over tariffen, og så skal de ha en hel del andre fordeler oppå”

For det ikkje lønn dei streikar for i Design Forum. Eigaren har heilt rett i at dei har lønn over tariff. Men dei vil ha rett til å påverke. Dei vil ha rett til drøftingar og forhandlingar. Dei vil ha rett til ein kvardag utan vilkårlege avgjerder frå bedriftsleiinga. Lønn heng nemleg saman med arbeidstid og arbeidsvilkår.

Det er kjerna i ein tariffavtale. Ei erkjenning av at det må to partar til for å drive ei bedrift. Arbeidsgjevar og arbeidstakarar.

Og dei sistnemnte er sterkast.”

 

Eit godt budsjett for Tromsø

På onsdag la opposisjonen fram eit felles alternativ til byrådet sitt budsjett for Tromsø. I dette budsjettet finn vi rom for å:

Auke med 40 lærarstillingarBygge 200 kommunale utleigebustaderAuke støtta til dei fattigaste i Tromsø ved å legge SIFO sine satsar til grunn.

Dette er gode saker som SV er godt nøgd med. Dette får vi råd til mellom anna gjennom å kutte uviktige ting som høgresida vil bruke pengar på. Vi foreslår å kutte:

Politiske rådgjevarar 4 millionarKonsulentbruk  7 millionar (det meste går til å førebu privatisering og konkurranseutsetting)Redusert bruk av private vikarbyrå 2 millionar (desse kostar omtrent dobbelt så mykje som kommunale vikarar)Ikkje konkurranseutsette sentralkjøkken og heimetenesta, 8 millionar

No har Høgre og Framstegspartiet gått saman i finanskomiteen om å kutte eigedomsskatten med over seks millionar, kutt som vil gå utover tenestene til innbyggarane i Tromsø. H og Frp vil ikkje seie noko om konsekvensar av dette kuttet, men eg tviler på at dei vil kutte i konsulentbruken sin.

Det er skilnad mellom høgre og venstre også i kommunepolitikken. Det kan det ikkje herske tvil om.

Inn

SVs kontrakt med Nord-Norge!

Høgrepolitikk er utryggheit

john bauer

Når kapitalen styrer skolane blir det utrygt for elevar og lærarar. Foto: David Castor/Wikimedia

I Noreg hadde den førre regjeringa godkjent 1200 privatskoleplassar i vidaregåande skole i Tromsø. Heldigvis stoppa SV og den raud-grøne regjeringa denne etableringa då dei tok over i 2005.

I Sverige ser vi no konsekvensane at eit tilsvarande frislepp. Elevane si tryggheit for skole og utdanning er avhengig av at store konsern synst dei tener nok pengar på å drive skolen. No har JB Education (tidlegare Johan Bauer, som og ville etablere seg i Tromsø) meldt frå at dei vil slutte å drive skolar i Sverige. Over 10 000 elevar veit ikkje om dei har ein skole å gå til når ferien er over til hausten. Lärarnas Nyheter skriv

En av landets största friskolekoncerner, JB Education, avvecklar alla sina grund- och gymnasieskolor. De flesta skolor får nya ägare, men än är det inte säkert att de får bedriva verksamheten vidare. Nu väntar en orolig sommar för över 10.000 elever och närmare 1000 lärare.

JB Education seier at det er endringar i marknadstilhøva som gjer at dei no trekk seg ut. Det kan sjølvsagt vere at dei ikkje dreiv effektivt nok. Det største skolekonsernet i Sverige hadde eit overskott per elev på 6300 svenske kroner. (ref) For JB dreiv ikkje gode skolar i følgje SVT:

Friskolekoncernen John Bauer får hård kritik i den största koncerngranskningen som Skolinspektionen gjort hittills. Samtliga 18 granskade skolor har så allvarliga brister att skoltillstånden är i fara i fall de inte åtgärdas.

Det finst få grunnar til å sleppe kapitalen laus på barna våre. Høyr berre på Sten Svensson:

– Risikoen for ei skoleboble som kan sprekke, viser hvilken ulempe det kan være med en markedstyrt skole. Markedsstyring i skolesektoren er ikke gjennomtenkt og fungerer ikke når skoler kan bli slått konkurs.

Eg er inderleg glad for at det ikkje er slik i Noreg, og håper vi ikkje får regjeringsskifte i Noreg til hausten. For då får vi fort svenske tilstander.

Når skolen må spare

20130530-140432.jpg

Jens Johan Hjorth speglar seg gjerne i glansen av skoleungane i Tromsø, dessverre er han ikkje med på å gje dei dei pengane dei treng. Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune

I fjor haust vedtok høgresida eit budsjett for Tromsøskolen. I dette budsjettet låg det nedskjæringar for skolen i Tromsø. Byråden for utdanning sa at denne nedskjæringa skulle skje utan at kvaliteten i skolen vart dårlegare. Frå SV si side advarte vi allereie den gongen mot dette. Dessverre fekk vi rett, men ikkje fleirtal for å gjere noko med det.

No tar vi til å sjå konsekvensane av høgrepolitikken. Når ein kuttar i skolen så aukar behovet for spesialundervisning. Spesialundervisning er dyrt, men er konsekvensen av innsparingane. Når høgrefleirtalet i kommunestyret i går vedtok at skolane må spare inn 12 millionar resten av året så betyr det færre lærarar i skolen. Færre lærarar betyr mindre oppfølgjing av kvar elev. Ingen må bli forundra om dette vil gjere at behovet for spesialundervisning aukar. Ved behov så har eleven krav på spesialundervisning. Det betyr at sparinga fører til større utgifter, eller eit dårlegare tilbod til alle dei elevane som ikkje treng spesialundervisning.

Denne sparinga frå byrådet si side er ikkje påtvungen oss av dårleg økonomi. Det er ein konsekvens av at byrådet vil sette pengar i banken i staden for i skolen. Eg trur dei gjer det for å kunne kutte eigedomsskatten før neste kommuneval.

Så, då ser vi det, skatt er viktigare for Høgre enn skolen er.

Og, til slutt, innføringa av parlamentarismen av Høgre, Frp, V og Ap kostar omtrent det same som kutta i skolen no. Det er no og ei litt rar prioritering, ikkje sant?

Innlegg om same tema:Byrådet kuttar på skoleVatn i bassengaKoalisjonen av dei villigeFeitare politikarar – slankare elevar20 millionar i overforbruk

Når skolen må spare

20130530-140432.jpg

Jens Johan Hjorth speglar seg gjerne i glansen av skoleungane i Tromsø, dessverre er han ikkje med på å gje dei dei pengane dei treng. Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune

I fjor haust vedtok høgresida eit budsjett for Tromsøskolen. I dette budsjettet låg det nedskjæringar for skolen i Tromsø. Byråden for utdanning sa at denne nedskjæringa skulle skje utan at kvaliteten i skolen vart dårlegare. Frå SV si side advarte vi allereie den gongen mot dette. Dessverre fekk vi rett, men ikkje fleirtal for å gjere noko med det.

No tar vi til å sjå konsekvensane av høgrepolitikken. Når ein kuttar i skolen så aukar behovet for spesialundervisning. Spesialundervisning er dyrt, men er konsekvensen av innsparingane. Når høgrefleirtalet i kommunestyret no foreslår at skolane må spare inn 12 millionar resten av året så betyr det færre lærarar i skolen. Færre lærarar betyr mindre oppfølgjing av kvar elev. Ingen må bli forundra om dette vil gjere at behovet for spesialundervisning aukar. Ved behov så har eleven krav på spesialundervisning. Det betyr at sparinga fører til større utgifter, eller eit dårlegare tilbod til alle dei elevane som ikkje treng spesialundervisning.

Denne sparinga frå byrådet si side er ikkje påtvungen oss av dårleg økonomi. Det er ein konsekvens av at byrådet vil sette pengar i banken i staden for i skolen. Eg trur dei gjer det for å kunne kutte eigedomsskatten før neste kommuneval.

Så, då ser vi det, skatt er viktigare for Høgre enn skolen er.

Og, til slutt, innføringa av parlamentarismen av Høgre, Frp, V og Ap kostar omtrent det same som kutta i skolen no. Det er no og ei litt rar prioritering, ikkje sant?