RAPPORT FRA KOMMUNESTYRET I JUNI

Tre store saker ble behandlet i kommunestyret i juni:

* Årsmelding og årsegnskap 2014    * Ny eierskapsmelding for Troms Kraft    * Kommunereformen

 

Gunhild Johansen er SVs gruppeleder i Kommunestyret i Tromsø.
Gunhild Johansen er SVs gruppeleder i Kommunestyret i Tromsø.
 1. Regnskap

Regnskapet viser at kommunen hadde et merforbruk på drift i forhold til budsjett på 82 mill kroner. Alle fond er brukt opp, og prognosene viser i tillegg at det styres mot et merforbruk i 2015 på 40-50 mill. Likevel framstillte byrådspartiene det som om kommunen aldri har hatt så god styring som nå og at opposisjonen bare er sutrete og svartmaler når vi konstaterer faktum.

Selv om regnskapet ble lagt fram med et stort underskudd, foreslo H at vi skulle bevilge kr 250 000 til Læringstunet 4H på Holt og 200 000 til Utviklingslagene under behandlingen av saken. Dette var forslag opposisjonen hadde i vårt budsjettforslag  som ble nedstemt av byrådspartiene.  Vi syntes det var noe merkelig å fremme disse forslagene under behandlingen av et regnskap uten overskudd, men stemte for forslagene. De er tross alt “våre”.

Ingen av forslagene fra opposisjonen om å endre kurs ble vedtatt. 4 år med høyrestyre kan oppsummeres med at økonomistyringa har aldri vært dårligere. Ingen av konkurranseutsettings-eller privatiseringsforslagene blir omtalt i årsmeldinga.

Hjelp Tromsø SV i valgkampen. Gi et bidrag Trykk på “Doner”-knappen
 1. Troms Kraft:

Byrådet la fram et forslag som åpnet for å legge ned bedriftsforsamlingen og åpne opp for privat aksjekapitalinnskudd i Troms Kraft. Det ble mer enn antydet at bedriftsforsamlingen burde ha avslørt hva som foregikk i Kraft og Kultur og at den derfor ikke fortjente å bli videreført.

Bedriftsforsamlingen er et viktig demokratisk organ der de ansatte er representert. Aksjeloven sier at bedrifter med mer enn 200 ansatte skal ha bedriftsforsamling, og bare dersom et flertall av de ansatte eller organisasjoner som representerer mer enn 2/3 av de ansatte er enige i det, kan man avtale noe annet.

SV foreslo:

 1. Kommunestyret legger til grunn følgende med sitt eierskap i Troms Kraft AS:
 • Formålet med eierskapet er å sikre innbyggerne i Tromsø kommune miljøvennlig kraft av god kvalitet til en fornuftig pris. Troms Kraft AS har en viktig samfunnsrolle i å sikre en god forsyningssikkerhet i regionen i tråd med de krav og regler som er gitt av myndighetene.
 • Kommunestyret har et langsiktig perspektiv på eierskapet i Troms Kraft AS. Det innebærer et ønske om å bevare eksisterende verdier, samt utvikle vekstmuligheter basert på eksisterende kompetanse og ressurser innen kjernevirksomhetens art, hvor investeringer som gjøres har svært lang levetid.
 • Selskapet skal drives på en forretningsmessig fornuftig måte, men ikke slik at det kommer i konflikt med formålet.
 1. Kommunestyret anser at offentlig eierskap er mest hensiktsmessig for å ivareta formålet med selskapet og vil derfor motsette seg innhenting av privat aksjekapital til selskapet.
 • Kommunestyret mener at dagens styringsmodell med generalforsamling, bedriftsforsamling og styre bør videreføres da dette sikrer hensynet til ansattes medvirkning samt et bredt forankret politisk eierskap til selskapet.

 

Forslaget ble nedstemt. Byrådet fikk som vanlig viljen sin.

 1. Kommunereformen

Kommunereformen står i stampe. Bare 3 kommuner har hittil vedtatt å slå seg sammen. Regjeringa foreslår ulike former for tvang, blant annet at alle kommuner skal utrede sammenslåing og at fylkesmennene skal lage forslag uansett om kommunene er enige i det eller ikke.

SV foreslo:

 1. Redegjørelse om status for kommunereformen tas til orientering.
 2. Tromsø kommune skal ikke være en pådriver for kommunesammenslåing, men vil være åpen for nabokommunenes ønsker og behov.
 3. Kommunestyret vil ta stilling til organisering av arbeidet med en eventuell kommunereform etter at utredningsrapporten er lagt fram og det nye kommunestyret har trådt sammen høsten 2015.

Dette ble nedstemt og flertallet stemte for at en parlamentarisk referansegruppe sammensatt av alle gruppelederne i kommunestyret, får i oppgave å gi byrådet råd i arbeidet med å gjennomføre kommunereformen i Tromsø kommune.

 

Oppsummering:

Heldigvis er det snart valg.

H, Frp, V og Krf har gjort mye skade for Tromsøsamfunnet i de fire årene de har styrt kommunen. Det er nok nå.

 

Mvh

Gunhild Johansen, gruppeleder

 

Byrådspartienes samarbeidserklæring eller «Keiserens nye klær»?

Byrådspartiene samler seg nå iom. at Krf kommer med på laget. Hva Krf har å vinne på dette er uforståelig, all den tid partiet antakelig har mer å hente på nærmere kontakt med de rødgrønne. Bistand, menneskeverd/rettigheter, asylbarn og asylsøkere – kort sagt solidaritet for de svakeste i samfunnet. Men det er vel idelogi som avgjør her og da er det greit med grensedragninger.

av Jens Revold, Tromsø SV

Samtidig presenterer de blågule nå en erklæring der de langt på vei kvitterer ut 22 av 25 punkter som gjennomførte. Her skal bare kommenteres noen få:

*Fritt skolevalg er gjennomført, rett til å gå på nærskole. Dette er det reneste visvas så vidt jeg kan se, en ideologisk programerklæring der en uskreven undertittel må være «innen kapasitetens grenser». Kapasiteten på skolene setter grenser. Skulle denne formuleringen vært gyldig måtte Tromsøskolene permanent hatt inne 10 % overkapasitet. Mellom 100 og 200 elever flytter av spesielle grunner og det har det hatt anledning til alltid.

*Støtte flerbruksanlegg/svømmefasiliteter. Ser ut for at Badeanleggssatsingen nå er redusert til en svært forsiktig formulering om «støtte». Det har jo alle gjort til alle tider. Betyr dette at det blir med «Badekaret» fra forrige valgkamp?

*Fritt brukervalg sykehjem. Veldig vanskelig fordi også her måtte man ligge inne med overkapasitet. Etter selv å ha hatt kampen med kommunen med to gamle foreldre i to runder er det velkjent at dette er en vanskelig situasjon som var der under de rødgrønne og som også er der under de blågule.

*Nytt sykehjem ikke på plass, ærlig nok. Det kan da nevnes at da de rødgrønne startet sin 2. periode høsten 2003 så var rådmannens forslag å starte bygging av Sør-Tromsøya sykehjem i 2008. Realiteten var at hjemmet sto ferdig i 2006, mer eller mindre samtidig som rådhuset.

*En ja-holdning og enklere saksbehandling hos Byutvikling. Tja, dersom en spør entreprenørene/utbyggerne så går ting omtrent på samme måten som tidligere. Det har alltid vært en ja-holdning hos Byutvikling, men at ting tar tid henger ofte sammen med den demokratiske prosessen. 2008 var et toppår for boligbygging i Tromsø, de fire årene med blåblått styre har vært magert. I noen tilfeller går ting tregere, jmfr. E8- saken i Ramfjorden som står fullstendig i stampe.

*Trekke søknaden for å innlemme Tromsø i samisk språkområde. Ja, men det er samtidig laget en god avtale med Sametinget. Denne bekjempes nå internt i store deler av posisjonen. Som Frp nestoren Holger Raste engang kommenterte til undertegnede: «Jeg skjønner ikke dette hatet mot samene!» Her er det mao. stor uklarhet i hvor Byrådspartiene egentlig står i dette viktige spørsmålet for Tromsø.

*»Åpne kommunen … og stanse ekskluderingen av frivillige organisasjoner og næringsliv.» Komplett u-etterprøvbart og indikerer at de rødgrønne drev med forskjellsbehandling og næringslivsfiendtlighet. Dette er selvsagt bare tull; næringslivet og de frivillige organisasjonene har store oppgaver i denne byen – på samme måten som at de kommunale enhetene har det.

*Redusere eiendomsskatten og fjerne denne på sikt. Ja det må være soleklart for alle at de rundt 120-30 m. kroner man tar inn på denne er helt nødvendig. Ut fra behovene i kommunen burde den antakelig ha vært økt. Poenget her er at lite har skjedd på området ut fra posisjonens egne mål (ned 2.5 % årlig) bare de to siste år. Vi tror veldig lite kommer til å skje. Dette fordi kommuneoverføringene går nå ned, behovene øker og at man for 2014 kom ut med et underskudd på 82 m. kroner.

*Hindre rushtidsavgift/vegprising. Her har man holdt løftet med det resultat at byen ligger etter andre større byer mht miljøvennlig og sikker veitransport. Noe mer asfaltering ja, men en revolusjon i veibygging og vedlikehold??

Oppsummert: Veldig mye svada, til dels bløff – og ting som også de rødgrønne kunne underskrive på. Noen svært negative punkter –noen rett og slett svært skadelige for kommunens situasjon.

På ett område har Byrådet definitivt levert – Grønne tiltak på toppen av øya og sykkel- og turstier. Her har Jonas Stein – med hans gode våpendrager Henrik Romsaas gjort en kjempegod jobb som det står all respekt av. Mer av det, men da må det penger i kassen. Drivstoffavgiften alene blir for svak.

God sommer – folk må ikke la seg lure!

Tromsø SV vil gjerne høre ditt forslag til hvem som bør stå på kommunestyrelista vår

Vi vil gjerne høre hvem du mener bør representere Tromsø SV i kommunestyret i Tromsø etter valget neste år. Bruk skjemaet under bildet for å komme med dine forslag.

_MG_0637
Gunhild Johansen, Pål Julius Skogholt, Ingrid Kielland og Terje Håkstad toppet SV-lista ved forrige valg.

Mitt forslag til kommunestyrelista til Tromsø SV

 

Er du et menneske?

 

Makt og dårskap i kommunestyret

En kort rapport fra Kommunestyremøtet i april 2014

1. Spørsmål

Portrett av Gunhild Johansen
Gunhild Johansen er gruppeleder for SV i Tromsø kommunestyre

SV stilte spørsmål til byråd for helse- og omsorg om hvor mye penger de hittil hadde brukt på forberedelsene til konkurranseutsetting i form av konsulenttjenester og interne saksbehandlingsressurser, og hvor mye de regnet med å bruke på kontroll og oppfølging (transaksjonskostnader).

Svaret fra byråd Kanestrøm var enkelt og greit at det har de ikke regnet på og har heller ikke tenkt å regne på det. Det er dette folk har stemt på og det er det folk vil ha. Kanskje de kommer til å si noe om det når de skal lage rapport til kommunestyret. Bare kanskje.
Vi folkevalgte og innbyggerne får altså ikke vite hva høyresidas politikk koster kommunen.
Det er uhørt arrogant og sannsynligvis ulovlig.

2. Interpellasjon om egenbetaling for mattilberedning

Ap spurte i en interpellasjon hvilket mandat byrådet hadde til å kreve inn egenbetaling for mattilberedning i hjemmesykepleien.

I debatten som fulgte ble vi servert at opposisjonen verken hadde lest eller forstått sakspapirene til møtet i oktober 2013, uten at noen kunne si hvor i papirene det sto at vedtaket var gjort i 1999 og gjentatt i 2006. Det var bare ikke iverksatt.

Det er direkte uetisk å hente fram et gammelt vedtak om egenbetaling fra 10-år tilbake – for så å hevde at det kan iverksettes i 2014 uten å nevne det i sakspapirene eller i budsjettet. Saken var så dårlig opplyst at vedtaket ikke kan anses gyldig.

3. Gjennomføring av møtet

Møtet var en sammenhengende katastrofe. Bare halvparten av sakene ble behandlet, så det kom krav om nytt kommunestyremøte som vil bli holdt 16. mai. Privat forslag fra Rødt om stengning av skytebanen i Tromsdalen var siste post på programmet, og det var overtydelig at posisjonen med ordfører i spissen ikke ville at denne saken skulle behandles. Derfor brukte vi et par timer på å diskutere om vi skulle mene noe om en høringsuttalelse om strategi for UiT, der høringsfristen var gått ut for 2 mnd siden og strategien var vedtatt av universitetsstyret for lengst. Etter opposisjonens mening fullstendig bortkasta tid og en forakt for kommunestyret.

Av sakene som ble behandlet var et privat forslag fra MDG om å nekte å leie ut tomt til sirkus som holder seg med ville dyr. Selv om forslaget ble vedtatt med noen små endringer, var debatten til tider lite verdig et kommunestyre. Bare Frp stemte imot.

4. Alarm!

Stemningen i Tromsø kommunestyret er på et historisk lavmål. De to polene står steilt mot hverandre. Byrådet har fått alle fullmakter de har bedt om av flertallet i kommunestyret, med det resultat at 6 byråder og deres like mange rådgivere bestemmer absolutt alt i kommunen. De lever dessuten under den misforståelsen at det er uttrykk for mistillit om byrådet ikke får sine innstillinger igjennom i enhver sak. Derfor må opposisjonen bekjempes med alle midler. Vi snakker om løgn, tilbakeholdelse av informasjon, utskjelling og usaklige anklager. Måten vi folkevalgte i opposisjon i kommunestyret blir behandlet, er ikke et demokrati verdig.

Gunhild Johansen, gruppeleder

Torgeir Knag Fylkesns tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime

Torgeir Knag Fylkesns tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime. Han ber Fiskeriminister Elisabeth Aspaker om å forklare med hvilken begrunnelse Røkke har sluppet å forholde seg til leveringsplikten.
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
– Jeg vil høre Fiskeriministerens begrunnelse for hvorfor det aksepteres at en aktør som har fått store verdier i kvoter og konsesjoner uten at det samtidig forventes at vedkommende leverer fisken til anleggene i nord:

“Norway Seafoods anlegg i Rypefjord, som har 6 trålkvoter knyttet til seg, er planlagt nedlagt. Dette har ført til store protester og fakkeltog i Hammerfest. På tross av forpliktelsene uteblir fisken og landes i stedet på frysehotell for prosessering i Kina. Har statsråden tenkt å påtale overfor selskapet at konsesjonene var gitt med formål om å sikre helkontinuerlig leveranse av råstoff til foredlingsanlegget, og at dersom dette ikke overholdes vil kvotene og konsesjonene bli inndratt?”

 

Design Forum

Design Forum

Bjarne Rohde er styremedlem i Tromsø SV. Han har blogget om streiken i Design Forum:

“Design Forum er ein butikk eg antakeleg ikkje hadde kjent til om det ikkje hadde vore for at dei no er i streik.

14 medlemmar i Handel og Kontor har lagt ned arbeidet med krav om tariffavtale på dei sju butikkane dei er tilsett. Dei er no inne i si fjerde veke i streik.

Eigaren av Design Forum har sagt at han ikkje kjem til å skrive under på nokon tariffavtale. Han grunngjev det med at “De har lønn over tariffen, og så skal de ha en hel del andre fordeler oppå”, som han seier til avisa Klassekampen.

“De har lønn over tariffen, og så skal de ha en hel del andre fordeler oppå”

For det ikkje lønn dei streikar for i Design Forum. Eigaren har heilt rett i at dei har lønn over tariff. Men dei vil ha rett til å påverke. Dei vil ha rett til drøftingar og forhandlingar. Dei vil ha rett til ein kvardag utan vilkårlege avgjerder frå bedriftsleiinga. Lønn heng nemleg saman med arbeidstid og arbeidsvilkår.

Det er kjerna i ein tariffavtale. Ei erkjenning av at det må to partar til for å drive ei bedrift. Arbeidsgjevar og arbeidstakarar.

Og dei sistnemnte er sterkast.”

 

Eit godt budsjett for Tromsø

På onsdag la opposisjonen fram eit felles alternativ til byrådet sitt budsjett for Tromsø. I dette budsjettet finn vi rom for å:

Auke med 40 lærarstillingarBygge 200 kommunale utleigebustaderAuke støtta til dei fattigaste i Tromsø ved å legge SIFO sine satsar til grunn.

Dette er gode saker som SV er godt nøgd med. Dette får vi råd til mellom anna gjennom å kutte uviktige ting som høgresida vil bruke pengar på. Vi foreslår å kutte:

Politiske rådgjevarar 4 millionarKonsulentbruk  7 millionar (det meste går til å førebu privatisering og konkurranseutsetting)Redusert bruk av private vikarbyrå 2 millionar (desse kostar omtrent dobbelt så mykje som kommunale vikarar)Ikkje konkurranseutsette sentralkjøkken og heimetenesta, 8 millionar

No har Høgre og Framstegspartiet gått saman i finanskomiteen om å kutte eigedomsskatten med over seks millionar, kutt som vil gå utover tenestene til innbyggarane i Tromsø. H og Frp vil ikkje seie noko om konsekvensar av dette kuttet, men eg tviler på at dei vil kutte i konsulentbruken sin.

Det er skilnad mellom høgre og venstre også i kommunepolitikken. Det kan det ikkje herske tvil om.

Inn

SVs kontrakt med Nord-Norge!