Oppsummering av kommunestyremøtet 26. februar

Kommunestyremøtet i februar behandlet KS’ debatthefte om tariffoppgjøret og lærernes arbeidstidsavtale. Det dominerte mye av debatten i møtet. For å se hele debatten og se alle våre forslag anbefales å gå inn på kommunens hjemmesider og lese protokollen. Her er noe av det viktigste som skjedde: 

Arbeidstidsavtalen for lærerne

De borgerlige partiene vil utvide lærernes arbeidsår fra 39 til inntil 45 uker. Årstimetallet skal være det samme, altså skal lærerne ikke jobbe flere timer enn før, men de skal være på skolen deler av året når elevene ikke er der.

SV leverte et forslag som Rødt sluttet seg til som forslagsstiller, og som i avstemningen også fikk stemmene til Ap og Sp. Det ble imidlertid nedstemt av den borgerlige majoriteten, som argumenterte sterkt for å oppheve lærernes “privilegier” og behovet for sterkere styringsrett for arbeidsgiver. Debatten avslørte de borgerlige partiers manglende forståelse for at lærerne må ha en arbeidstid som er tilpasset skolehverdagen.

SVs forslag:
KS vil fjerne de sentrale bestemmelsene i arbeidstidsavtalen for lærere og spre lærernes arbeidstid fra dagens 39 uker opp til 45 uker. Lærerne skal altså være mer på skolen når elevene har fri – og mindre når elevene er på skolen. 

Tromsø kommune anser KS’ forslag som et svært dårlig forslag for alle som ønsker kvalitet i skolen. Dagens avtale skjermer for at kommuner kan kutte i budsjettene ved å pålegge lærerne mer undervisning og mindre tid til forberedelser og etterarbeid. Uten denne sikringen risikerer man at det i realiteten blir kommunebudsjettet, og ikke elevenes behov for god undervisning som kommer til å styre lærernes arbeidstid og arbeidsoppgaver. Resultatet blir at elever i landet vårt ikke lenger får et likeverdig skoletilbud. Det er et angrep mot den norske enhetsskolen.

Tromsø kommune frykter at forslaget til KS vil gi lærerflukt og bidra til lavere rekruttering. I dag underviser mer enn 10.000 personer i norske skoler uten å ha lærerutdanning. Dårligere rammebetingelser i arbeidstidsordningen vil verken bidra til å bøte på dette eller gjøre yrket mer attraktivt. 

Drøyt 15 prosent av lærerne i Norge – 12 000 lærere – er 60 år eller eldre. 7 200 er 62 år eller mer og kan dermed førtidspensjonere seg allerede i dag. Mange truer med å gjøre nettopp dette dersom KS sitt forslag til arbeidstidsavtale for undervisningspersonale får gjennomslag. 
KS sitt forslag innebærer en fjerning av lærernes forhandlingsrett som hittil har blitt brukt til å forhandle seg fram til det som fungerer godt lokalt. Lærerne har ingen vetoret og krever heller ikke det. Det de ønsker er at de fortsatt skal ha muligheten til å tilpasse undervisningen og forberedelsene til denne ut fra elevenes prestasjoner. 

Tromsø kommune ber KS trekke kravet om å fjerne de sentrale bestemmelsene i arbeidstidsavtalen for lærerne.

Endring av opplæringsloven og privatskoleloven

De borgerlige vil fjerne frukt og grønt i skolen. Det er etter deres mening foreldrenes ansvar. Kommunene skal heller bruke pengene på etterutdanning av lærere. Opposisjonen argumenterte for at det ikke var noen grunn til å sette disse to postene opp mot hverandre, og at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gi skoleevene frukt. Vi ble som sedvanlig nedstemt.

SVs forslag:
Inntil det blir innført gratis lunsj for elevene i den norske grunnskolen, beholdes ordningen med gratis frukt og grønt.

Oppheving av priskontrollen i konsesjonsloven

Landbruksminister Listhaug vil oppheve priskontrollen i konsesjonsloven. Bondelaget er imot, Bonde- og småbrukarlaget er imot, de fleste landbrukskommunene er imot. SV mener fjerning av priskontrollen kun vil komme de som vil selge seg ut av landbruksnæringa tilgode, og være til hinder for folk som vil inn i næringa og de som vil utvide ved å kjøpe tilleggsjord. Den nasjonale målsettinga om matproduksjon vil rammes. H var i debatten svært ivrige med å påpeke at dette ikke bare var Frp-politikk, men at også de mente det var et gode at de som satt på eiendommer skulle få en god pris dersom de ville selge.

SVs forslag:
Tromsø kommune går mot å oppheve bestemmelsen om priskontroll i Konsesjonsloven. Virkningene for landbruket i ulike deler av landet er mangelfullt utredet og det er ikke vurdert hvilke konsekvenser en slik lovendring vil få for norsk matproduksjon.

En fjerning av priskontrollen vil være positivt for bønder som vil selge seg ut av næringa, mens det vil slå tilsvarende negativt ut for de som skal inn og drive aktivt landbruk, samt for eksisterende bruk som ønsker å utvide for større og mer effektiv drift. Omsetning av tilleggsjord vil bli så kostbar at bønder som kun har landbruket som inntektskilde, i mindre grad får mulighet til å konkurrere på pris om ledig tilleggsjord. 

Formålet med konsesjonsloven er å oppnå et effektivt vern om landbruket sine produksjonsareal og ivareta eier- og bruksforhold som er mest tjenlig for samfunnet som helhet. En oppheving av priskontrollen vil øke presset på salg av drivverdige jordbrukseiendommer til eiendomsutviklere og spekulanter. Dette er en utvikling Tromsø kommune ikke ønsker. 

Stortingsrepresentant Fylkesnes besøker Fjellvegen barnehage

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes inviterte seg selv på besøk til Fjellvegen barnehage i Tromsø i dag. Her er hva han selv skriver om besøket på sin Facebookprofil:

“Har hatt en herlig dag i Fjellveien barnehage! Fikk solid innføring av fagleder Siv Darbo, gode samtaler med de ansatte, deriblant Anders Nergaard, som også er lokal tillitsvalgt. Og fikk ikke minst hilst på ungan, en herlig bønsj! Tiden da barnehagene var oppbevaringsanstalter er definitivt forbi. Her står læring og lek i høysetet fagplanene, målet er å møte hver enkelt sine behov for utvikling. Fjellveien er drevet meget faglig profesjonelt, med et engasjement og drive blant de ansatte som er imponerende. I morgen skal gjengen til lavvoen innerst i Tromsdalen for heldags moro og læring, og senere denne uka arrangerer de karneval. Imponert! Og det til tross for en kommune som i budsjett etter budsjett kutter i bevilgningene, og sparer penger til gamle valgløfter. Gleder meg til å følge Fjellveien videre – I’ll be back!”

Torgeir Knag Fylkesnes
Torgeir Knag Fylkesnes

Kunngjering av årsmøte

Årsmøtet i Tromsø SV blir laurdag 25. januar frå 1400 til 1700. Etter vedtektene skal årsmøtet kunngjerast seinast 30 dagar før. Det er gjort med dette innlegget.

Seinast sju dagar før årsmøtet sender vi ut endeleg innkalling med sakspapir. Den endelege innkallinga kjem med vanleg post for å vere sikre på å nå alle. Har du ikkje fått innkallinga når det nærmar seg årmøtet har vi sannsynlegvis feil adresse til deg. Meld frå. Du vil uansett finn alt av sakspapir på Tromsø SV sine nettsider,www.tromsosv.no når årsmøtet nærmar seg.

Sakspapir finn du her.

Saksliste
1. Årsmelding
2. Rekneskap
3. Arbeidsplan
4. Budsjett
5. Innkomne forslag
6. Uttalelsar/Resolusjonar
7. Val

Ønsker du ei spesiell sak handsama på årsmøtet må styret få beskjed seinast sju dagar før møtet, og helst før. Det er fint om framlegg til resolusjonar og uttalelsar blir sendt inn nokre dagar før møte slik at vi kan publisere dei på nettet og gje folk ein sjanse til å gjere seg opp ei meining om dei.

Val

Valkomiteen i Tromsø SV vil gjerne ha innspel på kandidatar. Dei som er på val er:
1. Heile styret
2. Nominasjonskomite for kommunevalet 2015
3. Utsendingar til årsmøtet i Troms SV

Du skal ikkje vere redd for å melde deg sjølv om du ikkje har vore aktiv før. Spesielt delegasjonen til fylkesårsmøtet prøver vi ofte sette saman ei blanding av erfarne og nye folk. Det kan vere ein fin måte å bli kjent med andre SVarar.
Leiar for valkomiteen er Jens Revold, jens.revold@gmail.com

Med venleg helsing
Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

Vi treng minst ein oljemostandar på tinget frå Troms

Oljeindustrien, og dei som leverer til den har skapt stor rikdom i landet, men no er det i ferd med å gjere oss til ein for einsidig økonomi. Foto: Tim Thomsen/flickr.com/photos/hotpixelaction/182874330/

Ein oljeplatform kan vere vakker, konsekvensane av olja er ikkje vakker Foto: Tim Thomsen/flickr.com/photos/hotpixelaction/182874330/

Når historia om stortingsvalet i 2013 skal skrivast kan det tenkjast at noko av det kommentatorane bit seg fast i er at trass i at over halvparten av innbyggarane i Nord-Noreg er mot oljeutvinning utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja så var ingen av dei innvalde stortingsrepresntantene mot oljeutvinning. 

I Troms er det ein reell sjanse for at berre Ap, Høgre og Frp vinn mandat. Då vil vi vere representert berre av parti som er for oljeutvinning. Det einaste partiet som er mot oljeutvinning og som etter meningsmålingene har ein reell sjanse på mandat frå Troms er SV. Det er difor viktig at alle som er mot oljeutvinning samlar seg om det partiet som kan bryte gjennom oljelobbyen sitt jerngrep om tromsbenken; SV.

Argumenta mot oljeutvinning blir berre sterkare og sterkare. Vi veit at om vi skal stoppe dei vondaste utslaga av klimaendringene må vi la ein god del av olja liggje. Noreg er eit rikt land som har råd til dette. Kunnskapen som trengs for å la olja liggje er kjent.

I tillegg ser vi at oljeselskapa ikkje overheld reglane. Til og med Statoil vårt eige oljeselskap slepp ut store mengder gift utan å rapportere det. Tør vi overlate dei viktigaste fiskeområdene til Noreg til desse selskapa?

SV har gjennom åtte år i regjering stoppa oljeutvinning utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja.Vi må velje minst ein representant ved dette valet som vil fortsetje dette viktige arbeidet.

Så finn fram nordlendingen i deg, stem SV

Innlegg om same tema:La olja liggeDagens meiningsmåling – litt rar