Demonteringen av velferden er begynt – rapport fra kommunestyremøtet i mai

Det var kun to saker som skapte debatt i siste kommunestyremøte – Økonomirapport  1 og Kontrollutvalgets rapport om situasjonen ved Brann og Redning.

1. Krisemaksimering fra høyresida

Gunhild Johansen i kommunestyret 28.mai
Gunhild Johansen i kommunestyret 28.mai

Høyrekreftene ønsker å krisemaksimere den økonomiske situasjonen mest mulig for å nedskalere tjenestene. Flere av de forventede budsjettoverskridelsene, som byrådet hadde kalkulert til totalt 66,9 millioner kroner, var basert på synsing. Noe skyldes helt åpenbart underbudsjettering (skole), andre områder er svært dårlig dokumentert (helse og omsorg).

Byrådet nekter å fortelle oss hva prosessen med privatisering innen hjemmesykepleien koster. Vi vet at den utstrakte bruken av private vikarbyråer koster nesten dobbelt så mye som det koster å bruke egne ansatte vikarer. Likevel bruker byrådet private vikarbyråer i stor stil. Høyrekreftene synes det er vel anvendte penger å putte profitt i privates lommer.

Ap, Rødt, Sp og Mdg sluttet seg til SV’s forslag til Øk.rapport I. Vi foreslo at barnevernet skulle skjermes for kutt. Vi gikk imot at Utekontakten og Sosialmedisinsk senter skulle kuttes med en stilling hver. Vi gikk imot at fagutviklingsressursene og kvalitetskontrollene ved sykehjemmene og hjemmesykepleien skulle reduseres. Videre foreslo vi at skolene skulle få de 9 millionene de trenger for å opprettholde skoletilbudet på dagens nivå.

Istedenfor å kutte i barnevernet, foreslo vi at byrådet reduseres fra 12 til 10 stillinger (som var H og Frp’s opprinnelige forslag fra 2011). Vi foreslo også å redusere lukta av asfalt med 2 mill og heller bruke pengene på Utekontakten og SMS. Det kom færre søknader inn til oppreisningsordningen for barnehjemsbarn enn budsjettert, og de 8 mill som her ikke er brukt vil vi overføre til skole.

Forslaget vårt ble i sin helhet nedstemt av H, V, Frp og Krf. Samtidig som de planlegger privatisering i stor stil innen helse- og omsorg, skal de kutte i stillingene som driver fagutvikling og kvalitetskontroll. Samtidig som de blåblå skryter av at de satser på lærerne, må skolene si opp lærere for å komme i budsjettbalanse. Samtidig som barnevernet opplever flere omsorgsoverdragelser, mener de borgerlige at dette må de klare uten mer penger. Samtidig som Utekontakten rapporterer at de fanger opp stadig flere sårbare unge som er i ferd med å miste fotfeste, skal de reduseres med en stilling.
Forstå det den som kan.

Hele forslaget vårt

Pkt. 2:

Styrking og tilpasning av tjenesterammer drift vedtas med følgende endringer (markert med rødt):

Tjenesterammer

Budsjett 2014

Prognose

Avvik

Tilpasning

Budsjettjustering

1001 Politisk styring

34,5

34,5

0

2,4

-2,4

1002 Adm.styring, støtte

147,7

150,4

2.7

1,7

1

2001 Fellesutgifter

61,4

53,4

-8

0

-8

2002 Bygg og eiendom

335,7

345,3

9,6

4,8

4,8

2003 Næringsliv, veiledning, støtte

8,2

8,2

0

0

0

3002 Barnevernstjenesten

120,9

125,6

4,7

0

4,7

3003 Komm/priv barnehager

603,1

598,3

-4,8

0

-4,8

3004 Grunnskole/vo/SFO

665,9

675,6

9,7

0

9,7

4001 Pleie-og omsorgstjenester

892,3

917,3

25

25

0

5001 Kommunehelsetjenester

130,2

130,2

0

0

0

5002 Sosiale tj/forebygg/rus

141,5

139,5

-2

-2

0

6001 Kultur og idrett

99,6

99,6

0

0

0

6003 Kirker og religioøse formål

27,1

27,1

0

0

0

7001 Forebygging/beredskap brann

39,3

39,3

0

0

0

7002 Fysisk planlegging

30,9

32,7

1,8

1,8

0

7003 Samferdsel

71,5

79,7

8,2

3,35

4,85

9701 Renter og avdrag

302,2

314,2

12

0

12

9702 Disponert til avsetning

-6,8

-6,8

0

0

9901 Frie inntekter

-3 461,5

-3 461,5

0

0

0

9902 Motpost renter og avdrag

-243,8

-243,8

0

0

0

Sum

58,9

38,65

21,85

Inndekning på tjenesterammer drift vedtas med følgende endringer:

Prognose

58,9

Tilpasning innenfor tjenesterammene

38,65

Bruk av disposisjonsfond

20,25

Nytt pkt:

Alle konkurranseutsettings- og privatiseringsforberedende tiltak innstilles med umiddelbar virkning. Alle besparelser ved dette tiltaket tilbakeføres tjenesterammene.

Nytt pkt:

Byrådet bes om å øke grunnbemanningen innen enheter med stort sykefravær. Vikarbehovet søkes løst ved å benytte fast ansatte vikarer som organiseres i en vikarpool. Bruken av private vikarbyråer skal begrenses til nivået fra 2010.

Nytt pkt. :

Ingen tjenestetilbud som er rettet mot barn og unge i utsatte posisjoner, eller faglig kvalitetsutvikling ved sykehjem og hjemmebasert omsorg, skal reduseres som følge av tilpasninger for å komme i budsjettmessig balanse.

2. Brann og redning

I saken om Brann og Redning sluttet vi oss til forslaget fra Rødt som gikk mye lenger enn Kontrollutvalgets innstilling. Vårt forslag slo fast at både innkjøpsreglementet, ansettelsesreglementet, de etiske retningslinjene, reglementet for ansattes bruk av kommunens eiendeler til privat bruk og biervervreglementet var grovt misligholdt. Vi ville at saken skulle komme til kommunestyret i august med rapport om hvilke tiltak byrådet hadde satt i verk for å renske opp i forholdene. Vi hadde flere konkrete bestillinger til byrådet. Forslaget ble fremmet som tilleggsforslag til innstilllingen.

Alle punktene opposisjonen ville ha med ble nedstemt av de borgerlige. Denne saken er så grov at den ikke kan passere uten at den får konsekvenser for de ansvarlige. SV og resten av opposisjonen vil gjøre det vi kan for å få det til.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close