No er integrering viktigast

Verda står framfor store utfordringar. Det er svært lenge så mange menneske har vore på flukt i verda som i dag. Fortvilte kvinner, menn og barn flyktar frå krig og terrorisme. Dei leitar etter ein plass der dei kan skape seg trygge og gode liv. I ein slik situasjon er det ingen tvil om at Noreg må stille opp og ta mot mange av desse menneska. Samstundes er det og slik at når så mange er på flukt må vi og prioritere kven vi skal ta mot og gje vern.

Her på grensa mellom Noreg og Russland ved Storskog er det komen mange asylsøkjarar i haust
Her på grensa mellom Noreg og Russland ved Storskog er det komen mange asylsøkjarar i haust

Tromsø SV meiner derfor det i dagens situasjon er riktig å få fart på sakshandsaminga slik at dei som openbart ikkje vil få flyktningstatus i Noreg blir sendt raskt tilbake. Det er viktig for at dei som treng vern skal få det, og for at ikkje mange folk skal kaste bort mykje pengar og utsette seg for store farer for å komme til Noreg når dei ikkje kan få bli.

For å handtere dei store straumane av folk er Tromsø SV positive til at Tromsø seier ja til å opprette eit større transittmottak, og at det blir oppretta asylmottak i kommunen. Tromsø SV meiner at asylmottaka bør drivast av kommunane for å sikre god kvalitet og for å sikre at dei pengane vi bruker på asylsøkjarar og flyktningar går til desse menneska og ikkje til å skape privat profitt.

Svært mange av dei som no kjem til Noreg treng vern og vil få bli i Noreg. Det aller viktigaste no er derfor å sette fokus på integrering av dei som skal bli lenge i Noreg. Det betyr først og fremst at dei blir kjent med norsk språk og kultur og blir i stand til å delta i det norske samfunnet.

Det er heilt urimeleg at folk som kan jobbe og bidra skal sitte gjerandslause på asylmottak i fleire år utan å lære norsk og utan å kunne jobbe.

Dernest må vi ha eit raskt og effektivt system for å vurdere og innpasse det dei som kjem har av utdanning for å klårgjere korleis dei kan bidra og vise kva dei eventuelt treng av utdanning for å kunne jobbe i Noreg.

Dessverre hadde asylforliket kun eit fokus på å stenge grensene og ikkje eit fokus på korleis vil skal gjere dei som kjem i stand til å delta i det norske samfunnet. Det er ei felles oppgåve å sørgje for at så mange som mogleg kan forsørgje se sjølv gjennom eiga arbeid. Dersom folk blir sittande fast i ei byråkratisk hengemyr med mellombels opphaldsløyve eller yrkelaus venting på svar på søknadane om asyl skaper vi framtidige trygdemottakarar i staden for framtidige arbeidsfolk som bidrar til norsk verdiskaping.

Tromsø SV er glad for at SV på Stortinget tok dette på alvor og sto utanfor asylforliket.

I Tromsø er det mange som ønsker å bidra til denne integreringa og som ønsker å hjelpe, kanskje spesielt ungar som kjem åleine. Det er bra og viktig. Det er berre i samarbeid mellom det offentlege, organisasjonar, bedrifter og borgarane vi kan klare å løyse den store utfordringa det norske samfunnet vil få med å integrere dei som kjem til oss.

 

Uttalelse frå medlemsmøtet i Tromsø SV 26.11.2015

Bilde:«Storskog Grenze» av Clemensfranz – Eige arbeid. Lisensiert under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.

Medlemsmøte om flyktningekrisa

Det blir medlemsmøtet i Tromsø SV om flyktningekrisa på torsdag 26. november klokka 18. Møtet blir på Saga hotell.

Flyktningekrisa er komen nær oss. Men, krisa er nok ikkje først og fremst i Noreg, men i Midt-Austen. Vi inviterer til medlemsmøte for å diskutere flyktningekrisa i heile si breidde.

Kirsti Bergstø, SVs stortingsrepresentant frå Finnmark
Kirsti Bergstø kjem. Kjem du?
Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant frå Finnmark og Gunhild Johansen byråd med ansvar for flyktningepolitikken i Tromsø innleier til debatt og diskusjon.

Vi håper du kjem og deltar i diskusjonen.

Framlegg til uttalelse frå medlemsmøtet

Lokallagsleiar foreslår denne uttalelsen til behandling på medlemsmøtet.

No er integrering viktigast

Verda står framfor store utfordringar. Det er svært lenge så mange menneske har vore på flukt i verda som i dag. Fortvilte kvinner, menn og barn flykter frå krig og elende. Dei leitar etter ein plass der dei kan skape seg trygge og gode liv. I ein slik situasjon er det ingen tvil om at Noreg må stille opp og ta mot mange av desse menneskene. Samstundes er det og slik at når så mange er på flukt må vi og prioritere kven vi skal ta mot og gje beskyttelse. 

Tromsø SV meiner derfor det i dagens situasjon er riktig å få fart på sakshandsaminga slik at dei som openbart ikkje vil få flyktningestatus i Noreg blir sendt raskt tilbake. Det er viktig for at dei som treng beskyttelse skal få det, og for at ikkje mange folk skal kaste bort mykje pengar og utsette seg for store farer for å komme til Noreg når dei ikkje kan få bli.

For å handtere dei store straumane av folk er Tromsø SV positive til at Tromsø seier ja til å opprette eit større transittmottak, og at det blir oppretta asylmottak i kommunen. Tromsø SV meiner at asylmottaka bør drivast av kommunane for å sikre god kvalitet og for å sikre at dei pengane vi bruker på asylsøkjarar og flyktningar går til desse menneska og ikkje til å skape privat profitt.. 

Svært mange av dei som no kjem til Noreg treng vår beskyttelse og vil få bli i Noreg. Det aller viktigaste no er derfor å sette fokus på integrering av dei som skal bli lenge i Noreg. Det betyr først og fremst at dei blir kjent med norsk språk og kultur og blir i stand til å delta i det norske samfunnet.

Det er heilt urimeleg at folk som kan jobbe og bidra skal sitte gjerandslause på asylmottak i fleire år utan å lære norsk og utan å kunne jobbe.

Derneste må vi ha eit raskt og effektivt system for å vurdere og innpasse det dei som kjem har av utdanning for å klårgjere korleis dei kan bidra og vise kva dei eventuelt treng av utdanning for å kunne jobbe i Noreg.

Dessverre hadde asylforliket kun eit fokus på å stenge grensene og ikkje eit fokus på korleis vil skal gjere dei som kjem i stand til å delta i det norske samfunnet. Det er ei felles oppgåve å sørgje for at så mange som mogleg kan forsørgje se sjølv gjennom eiga arbeid. Dersom folk blir sittande fast i ei byråkratisk hengemyr med midlertidig opphaldstillatelse eller ørkeslaus venting på svar på søknadane om asyl skaper vi framtidige trygdemottakarar i staden for framtidige arbeidsfolk som bidrar til norsk verdiskapning.

Tromsø SV er glad for at SV på Stortinget tok dette på alvor og sto utanfor asylforliket.

I Tromsø er det mange som ønsker å bidra til denne integreringa og som ønsker å hjelpe, kanskje spesielt ungar som kjem åleine. Det er bra og viktig. Det er berre i samarbeid mellom det offentlege, organisasjonar, bedrifter og borgarane vi kan klare å løyse den store utfordringa det norske samfunnet vil få med å integrere dei som kjem til oss.

Invitasjon til medlemsmøtet

Vi inviterer til medlemsmøte i Tromsø SV

Møtet blir på SV-kontoret i Søndre Tollbugate 17, måndag 5. oktober klokka 1900-2100

Saksliste:

 1. Godtaking eller forkasting av forhandlingsresultatet mellom SV, Ap og Raudt om styringa av Tromsø dei neste fire åra. Resultatet vil bli lagt fram av gruppeleiar Ingrid Kielland. Du kan laste ned avtalen her.
 2. Evaluering av valkampen. Framlegge ved Pål Julius Skogholt.

Håper du kan kome

 

Mvh

Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

Åpent møte mot TISA og TTIP

Åpent møte mot TISA og TTIP

I all hemmelighet, og bak lukkede dører, forhandles det nå frem to avtaler, TISA (Trade In Services Agreement) og TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Disse avtalene vil, om de vedtas, få store konsekvenser for stater, bedrifter, mennesker og demokratiet. 

I korte trekk vil disse avtalene gi de store internasjonale selskapene enda mer makt, gjøre privatisering av offentlig sektor irreversibel, svekke demokratiet og sette den internasjonale storkapitalens investeringer foran miljø, helse og demokrati.

Dette er avtaler vi skal motarbeide med all vår kraft, og et ledd i den kampen er å få ut kunnskap om avtalene. Vi inviterer derfor, i samarbeid med Fagforbundet til folkemøte om TISA og TTIP lørdag 18. April kl 14:30. Rolv Rynning Hanssen fra Fagforbundet tar for seg innholdet i og konsekvensene av avtalene, før det åpnes for spørsmål og debatt. Møteleder er SVs ordførerkandidat i Tromsø, Ingrid Kielland.

Tid: Lørdag 18. April kl 14:30

Sted: Fagforbundet, Stortorget 5 – 3 etg. (På Stortorget, over «T Tapas»)

Innleder: Rolv Rynning Hanssen – Fagforbundet

Møteleder: Ingrid Kielland – Ordførerkandidat Tromsø SV

Håper å se deg der

Anders Lind


Presentasjonen Rolv Rynning Hanssen viste under sin innledning på møtet kan lastes ned her: TISA Tromsø 18.04.15

Kampen for Nord-Norge

Kampen for Nord-Norge

1,8 mrd fra nord til sør
1,8 mrd fra nord til sør

Virkeligheten ser forskjellig ut fra nord for polarsirkelen. Nordlendinger vet at virkeligheten er korte, intense sommere, og lange, islagte vintre, ikke t-skjorte, t-bane og moreller.

av Christian Torseth

Vi har vokst opp i en landsdel der gårdene er små, der det er langt mellom folk, der husene er klemt inn mellom fjell og fjord. Vi har en felles virkelighetsforståelse som skiller seg på vesentlige områder fra resten av landet. Vi er vant til å klare oss selv, for det kommer ingen for å hjelpe. I tusen år har vi levert fisken som i lange perioder utgjorde åtti prosent av statsbudsjettet, men vi fikk lite og ingenting tilbake. Vi har overlevd uten utdannelse, uten politisk innflytelse, uten representasjon da Grunnloven ble utformet. Nord-Norge har i praksis vært en koloni, og det har gitt oss et kulturelt samhold ingen andre landsdeler har utviklet.

Det er denne felles virkelighetsforståelsen som har gjort SVs JA til Nord-Norgeprosjekt mulig. Fylkeslagene i Nordland, Troms og Finnmark har innsett at hele landsdelen blir kontinuerlig underprioritert, og at en av grunnene til at dette skjer er at «koloniherrene» i sør ikke møter organisert motstand. Ranet av Nord-Norge kan bare stanses hvis vi står sammen politisk.

Nordland er det fylket som har høyest vekst, Troms og Finnmark gjør det bra, men næringslivet trenger investeringsmidler og bedre samferdselstilbud for å vokse videre. Utdanningsnivået i nord er langt under landsgjennomsnittet, noe som bare kan endres med bedre tilgang på utdannelse der folk bor.

Fiskeripolitikken må revideres kraftig, kystflåten må bygges opp igjen, og fisk av topp kvalitet må foredles på land i nord. Nord-Norge må generelt få større kontroll med egne naturressurser, ikke bare fungere som en råvareleverandør til ulike hovedkontor i Oslo, og som en inntektsstrøm til statskassen. Milliardene som flyter ut av landsdelen gjenspeiles ikke i politisk kapital per i dag.

På SVs landsmøte forrige helg lå denne forståelsen til grunn da Nord-Norge stilte med en felles delegasjon. Dette er unikt i norsk politisk historie. Det normale på et landsmøte, uavhengig av parti, er forbigående allianser og tilfeldige interessefellesskap. Nordland, Troms og Finnmark stilte i stedet med en tett samkjørt delegasjon med klart definerte mål, og en moden strategi. Man kan trygt si vi ble lagt merke til.
Delegatene fra Nord-Norge dominerte talerstolen i den grad at vi fikk spørsmål om Nord-Norge hadde fått ekstra delegater. Det hadde vi ikke, vi hadde bare det rette mannskapet, og en vanvittig motivasjon. Fellsskapet er bygd opp gjennom tre års utvikling av JA til Nord-Norgekonseptet, vi nekter å gi oss, og det ga resultater.

Vi styrket Nord-Norge gjennom valget av Tromsøborgeren Endre Lund Eriksen, Pittbull-Terjes far, til sentralstyret. Astrid Olsen fra Nordland ble direktevalgt til landsstyret i tillegg til de vanlige fylkesrepresentantene. Kari Elisabeth Kaski fra Finnmark ble valgt til partisekretær. Den nye partisekretæren bor riktignok i Oslo, men som de sier: Du kan ta jenta ut av Nord-Norge, men du kan aldri ta Nord-Norge ut av jenta.

Politisk gjorde vi rent bord. Kiristi Bergstø fikk partileder Lysbakken opp på talerstolen der han signerte Tromsøerklæringa til landsmøtehelgens mest overdøvende jubel. Ingen andre partier har forkastet Tveteråsutvalgets konklusjoner så ettertrykkelig. Uttalelsen «Stans regjeringens ran av kysten vår» definerer SVs politikk videre. Tidligere er det avklart at SV ønsker et næringsfond på ti milliarder, og på landsmøtet ble det også klart at SV ønsker at Nord-Norgebanen skal igangsettes før 2030. Torgeir Knag Fylkesnes har i tillegg stått i spissen for å utvikle en ny fiskeripolitikk der bl.a. fiskeressurser vil fjernes fra avtalene med EU, og gis til de kystbefolkningen. SV er også motstandere av endringen i fordelingsnøkkelen for inntekter til kommunene som regjeringen har innført. Nesten alle kommuner i Nord-Norge har kommet dårligere ut enn tidligere, og ville fått betydelig større inntekter med SVs politikk.

I likhet med resten av landsdelen er SVere i nord lei av at politikk tilgodeser, utvikles, og styres av folket sør for Trondheim. Nord-norske interesser må forsvares av nordlendinger, ellers vil vi forbli leilendinger på eget land. SVs fylkeslag i Nord-Norge har skjønt dette. Det er mange ulike initiativ på gang for å bedre Nord-Norges stilling, men for øyeblikket er SV den mest potente politiske kraften for å endre situasjonen, uavhengig av hvilken organisasjon, parti eller meningsfellesskap man måtte sammenligne med.

Christian Torseth,

4. kandidat til Fylkestinget for Nordland SV

Forslag til program for Tromsø SV

Forslag til program for Tromsø SV

valgprogrammetProgramkomiteen er no ferdig med sitt forslag til kommunevalprogram for Tromsø SV. Vi har hatt ein spennande prosess i år. Vi har invitert alle til å vere med å skrive programmet i ein open wiki. I den prosessen har over 1000 menneske vore innom og lest, kommentert eller redigert. Så har programkomiteen arbeidd vidare med framlegget og laga det som ligg her no.

Tusen takk til komiteen som har bestått av:

 • Bjarne Rohde (leder)
 • Jeanine Ringstad
 • Åsne Høgetveit
 • Ivar Parmann
 • Hilde Lange
 • Lizett Skottestad
 • Ingrid M. Kielland

Vi inviterer alle medlemmane til å vere med å vedta programmet på medlemsmøte 10. mars klokka 1900 på Saga Hotell.

Kan du ikkje komme på møtet men har framlegg til endringar. Send dei til tromso@sv.no innan 9. mars så blir dei handsama på møtet.

Last ned programmet

Ingrid Kielland nominert som Tromsø SVs ordførerkandidat

Ingrid Kielland nominert som Tromsø SVs ordførerkandidat

Nominasjonsmøtet i Tromsø SV valgte i dag Ingrid Kielland som ordførerkandidat og førstekandidat ved kommunevalget til høsten. Kielland vant kampvotering mot Gunhild Johansen, som ble nominert på andreplass. Videre står Pål Julius Skogholt og Benjamin Notkevich. Notkevich er ungdomskandidat.

— Jeg er veldig klar for en lang og spennende valgkamp. Tromsø er overmoden for et nytt politisk flertall. Tromsø trenger en politikk som gir flere og billigere boliger, bedre skole og en mye sterkere satsing på miljø. Og byen trenger en billigere og mer demokratisk styringsform enn parlamentarisme. Det skal SV kjempe for, sier Ingrid Kielland.

Kielland er 37 år og har representert SV i kommunestyret og i Finans- og næringskomiteen inneværende periode. Hun har tidligere vært vara til kommunestyret og Kultur- og næringsutvalget i 1995-1999. Hun har også vært kommunal representant i samarbeidsutvalgene ved Storelva og Slettaelva skole, og hun har vært vara til styret for Stiftelsen Kommunale Boliger. Ingrid har bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom der hun blant annet var landsstyrerepresentant og leder for Troms SU. Ingrid er samfunnsforsker og jobber ved UiT, Senter for kvinneforskning.

 

Heile lista til Tromsø SV er:

1. Ingrid Marie Kielland, f. 1977, Finnseterveien 7c, Kaldfjord, Tromsø

2. Gunhild Johansen, f. 1950, Tomasjordnes 137, Tomasjord, Tromsø.

3. Pål Julius Skogholt, f.1971, Dramsvegen 549, Breivika, Tromsø

4. Benjamin Arvola Notkevich, f. 1993, Bekkevollvegen 19b, Sommerlyst, Tromsø

5. Åsne Øysteinsdotter Høgetvedt, f. 1985 , Vollgrava 9, Sentrum, Tromsø

6. Bjarne Rohde, f. 1980, Utsikten 311, Stakkevollan, Tromsø

7. Reidun Heggen, f. 1992, Storgata 125, Sentrum, Tromsø

8. Terje Håkstad, f. 1975, Tusenfrydveien 37, Kvaløysletta, Tromsø

9. Tonje Braaten, f. 1962, Løvesvingen 16, Kaldfjord, Tromsø

10. U Odén Singarajah, f.1966, Skolegt. 33, Sentrum, Tromsø

11. Ellen Herland, f. 1946, Skattøra 123, Stakkevollan, Tromsø

12. Leif-Petter Hansen, f. 1977, Stakkevollvegen 304, Breivika, Tromsø

13. Cornelia Andreassen, f. 1996, M. Urdals veg 15, Sommerlyst, Tromsø

14. Matias Kjerstad, f. 1993, Alfheimvegen 9c, Sommerlyst, Tromsø

15. Ina Kongsnes, f. 1994, Blårevsvingen 4 , Bjerkaker Tromsø

16. Anders Lind, f. 1986, Storgata 14 b, Sentrum, Tromsø

17. Ida Løken Killie, f. 1984, Vestavinden 73/Bo i Nord, Mortensnes, Tromsø

18. Martin Sollund-Krane. f 1979, Hagavegen 43, Sommerlyst , Tromsø

19. Bi Haavind, f.1953, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø

20. Jørund Jørgensen, f.1980, Hjalmar Johansens gt. 98C, Sentrum, Bjerkaker, Tromsø

21. Grethe Hoel, f.1951, Edderdunveien 337, Fagereng, Tromsø

22. Stein Valkoinen, f.1964, Kapteinvegen 49, Mortensnes, Tromsø

23. Elsa Sundsvold, f.1955, Vestavinden 41, Mortensnes, Tromsø

24. Hallvard Tjelmeland, f.1952, Skogåsveien 25, Breivika, Tromsø

25. Sølvi Bangsund, f. 1967, Klimavegen 9, Mortensnes, Tromsø

26. Gerard Meijers, f. 1951 , Straumsbukta, Straumsbukta, Tromsø

27. Trine D. Kielland, f. 1952, Finnhvalvegen 45, Kvaløysletta, Tromsø

28. Torstein Låg, f. 1972, Granittvegen 19, Krokelvdalen, Tromsø

29. Kristel Høie Nilsen, f.1981, Midtre Solligården 15, Reinen, Tromsø

30. Odd Almås, f.1950, Brattbakken 138, Stakkevollan, Tromsø

31. Gerd Bjørhovde, f. 1943, Brinkveien 41, Sommerlyst, Tromsø

32. Tony Winkler, f.1980, Skarvegen 47b, Tromsdalen, Tromsø

33. Ingrid Hovda Lien, Fjæreplyttvegen 8, Krokelvdalen, Tromsø

34. Gry Gaard, f.1970, Vestavinden 16, Mortensnes, Tromsø

35. Tone Bjørnsen, f.1947, Synnavinden 21, Mortensnes, Tromsø

36. Paul Jensen, f.1955, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø

37. Rita- Kristin Hansen, f. 1973, Fiskeribølgen 7, Hamna, Tromsø,

38. Tor Stranda, f.1956, Kirkegårdsveien 19, Sentrum, Tromsø

39. Åshild Fause, f. 1955, Hagaveien 29, Bjerkaker, Tromsø,

40. Marek Cuhra, f. 1965, Aldor Ingebrigtsens vei 11, Breivika, Tromsø

41. Randi Rønning Balsvik, f. 1939, Isbakken 10, Fagereng, Tromsø

42. Johan Robertsen, Alvevegen 174, Sommerlyst, Tromsø

43. Maja-Lisa Løchen, f. 1954, Overlege Meyersv. 10, Fagereng, Tromsø

44. Stein Sivertsen, f.1952, Kapteinveien 19, Mortensnes, Tromsø

45. Anniken Annexstad, f. 1962, Balsfjordgata 12, Bjerkaker, Tromsø

46. Frode Henriksen, f.1982, Simen Workinnsv. 16, Sommerlyst, Tromsø

47. Peter Olai Stark, f. 1943, Stordalsstrand, Sjursnes/Ullsfjorden, Tromsø

48. May-Britt Ellingsen, f. 1956, Skogåsveien, 25, Breivika, Tromsø

49. Torgeir Knag Fylkesnes, f. 1975 , Trollbakken 9A, Sentrum, Tromsø

Nominasjonskomiteen sitt forslag til Tromsø SVs kommunevalgliste for 2015

Nominasjonskomiteen har hatt 5 møte og har bestått av

 • Jens Revold, leder
 • May-Britt Ellingsen
 • Kristin Meløe
 • Sigurd Norderval (SU)
 • Torgeir Knag Fylkesnes

Etter at høringsutkastet var sendt ut i november, kom det rundt 10 tilbakemeldinger samt ett leserinnlegg. Flertallet av disse argumenterte for Gunhild på 1. plass.

Både Ingrid Kielland og Gunhild Johansen har gitt beskjed om at kun 1. plassen er aktuell.

I nominasjonskomiteen er 2 for Gunhild på 1. plass og 3 for Ingrid. Nominasjonskomiteen vil legge vekt på at vi har 2 veldig gode kandidater til 1. plassen. Skillet mellom å sette enten Ingrid eller Gunhild på 1. plass er dermed hårfint.

Nominasjonskomiteen overlater til Nominasjonsmøtet i Tromsø SV å bestemme antallet forhåndskumulerte.

Presentasjon av de 10 første på lista

Plass, Navn, Født, Gateadresse, Valgkrets, Tromsø

 

1. Ingrid Marie Kielland, f. 1977, Finnseterveien 7c, Kaldfjord, Tromsø

Ingrid har representert SV i kommunestyret og i Finans- og næringskomiteen inneværende periode. Hun har tidligere vært vara til kommunestyret og Kultur- og næringsutvalget i 1995-1999. Hun har også vært kommunal representant i samarbeidsutvalgene ved Storelva og Slettaelva skole, og hun har vært vara til styret for Stiftelsen Kommunale Boliger. Ingrid har bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom der hun blant annet var landsstyrerepresentant og leder for Troms SU. Ingrid er samfunnsforsker og jobber ved UiT, Senter for kvinneforskning

1. Gunhild Johansen, f. 1950, Tomasjordnes 137, Tomasjord, Tromsø.

Gunhild er nestleder i Tromsø SV, gruppeleder for SV i kommunestyret, medlem i Byutviklingskomiteen og Forretningsutvalget. Hun er utdannet bioingeniør og samfunnsviter. Forrige periode var hun varaordfører i Tromsø. Gunhild har vært 1. nestleder i Fagforbundet sentralt og har hatt en rekke verv i nasjonal og internasjonal fagbevegelse. Er styremedlem i Palestinakomiteen i Tromsø, Krafttak for Gaza og Støttegruppa i Tromsø.

 

2. Pål Julius Skogholt, f.1971, Dramsvegen 549, Breivika, Tromsø

Er i dag ansatt på Senter for fjernmåling Han er født i 1971 opprinnelig fra Lofoten, men bosatt i Tromsø fra 1991 . Han har møtt som vara i kommunestyret denne perioden. Pål Julius har tidligere vært fylkesråd for utdanning,  statssekretær i Næringsdepartementet og er nå leder i Tromsø SV.

3. Tonje Braaten, f. 1962, Løvesvingen 16, Kaldfjord, Tromsø

Tonje er født på Eidsvolds Verk i Akershus og arbeider med epidemiologi ved UiT og er også kantor i Den norske kirke. Hun er en typisk ur-SVer. Hun har tidligere sittet i kommunestyret i Fauske for SV. Tonje interesserer seg spesielt for kultur og helse/sosialspørsmål.

4. Benjamin Arvola Notkevich, f. 1993, Bekkevollvegen 19b, Sommerlyst, Tromsø

Benjamin er fra Kirkenes. De siste tre årene har han vært profesjonell sjakkspiller, men deltar nå bare i eliteserien for Tromsø Sjakklubb. Av andre ting sitter han i sentralstyret til Sosialistisk Ungdom, jobber for Norsk Folkehjelp ”Demokrati og menneskerettigheter” og deltar på SVs kandidatprogram «Halvorsenprogrammet». Til neste år skal han studere jus ved Universitet i Tromsø.

5. Åsne Øysteinsdotter Høgetvedt, f. 1985 , Vollgrava 9, Sentrum, Tromsø

Åsne er fra Vinje i Telemark Jobber nå som studiekonsulent på HSL fak. på UiT.

Fra februar av trer Åsne inn i stillinga som stipendiat på Institutt for kultur og litteratur med et prosjekt om makt og moral i Russland. Bor i Hansjordnesbukta. Har vært styremedlem ved UiT og leder/nestleder i studentparlamentet.

Hun har vært fylkestingsmedlem for SV i Telemark fylkeskommune og har på samme måte som de øvrige et bredt engasjement for SV.

6. Terje Håkstad, f. 1975, Tusenfrydveien 37, Kvaløysletta, Tromsø

Terje er født i Tromsø og arbeider for Tromsprodukt. Fra midten av januar 2015 starter han som SVs JA til Nord-Norgesekretær.

Terje har tidligere representert SV i kommunestyret, samt miljøkomitéen og byutviklingskomitéen. Terje er en glimrende kommunikator, og har også jobbet med å engasjere våre medlemmer i valgkamp, som valgkampsekretær sist Stortingsvalg. Terje er utdannet som sosialantropolog. Terje er småbarnsfar, og veldig glad i å løpe.

7. Reidun Heggen, f. 1992, Storgata 125, Sentrum, Tromsø

Reidun er fra Sandvika og studerer statsvitenskap ved UiT. Hun er leder i Tromsø SU og sitter i Studentparlamentet for Sosialistisk studentlag. Reidun har jobbet aktivt i flere aksjoner, blant annet til fordel for de streikende havnearbeiderne. Hun er også medlem i styret i Tromsø SV.

8. Bjarne Rohde, f. 1980, Utsikten 311, Stakkevollan, Tromsø

Bjarne er født i  Snåsa i Nord-Trøndelag og arbeider som personalkonsulent ved Torghatten Nord hvor han også er tillitsvalgt. Han har vært leder for LO i Tromsø, og er i dag nestleder i Troms Handel og Kontor. Han har en rekke andre verv i fagbevegelsen, og er aktiv i EØS-opposisjonen innenfor LO. Han bor på Stakkevollan og sitter i styret for Tromsø SV. Han er naturlig nok svært opptatt av arbeidslivsspørsmål.

9. Ellen Herland, f. 1946, Skattøra 123, Stakkevollan, Tromsø

Ellen er oppvokst i Bergen. Har bodd 6 år i Tromsø. Er pensjonist. Har arbeidet 40 år i statlig og kommunalt byråkrati som saksbehandler/konsulent. Har også vært hovedtillitsvalgt i vel 20 år. Kommunestryrerepr. i perioden 1999-2003 i Vågsøy kommune (nordvestlandet). Er styremedlem i Tromsø SV. Opptatt av likestilling, fordeling og arbeidslivsspørsmål.

10. U Odén Singarajah, f.1966, Skolegt. 33, Sentrum, Tromsø

Odén er opprinnelig fra Sri Lanka og arbeider som avdelingsleder i Tromsø kommune. Han har sittet/vært vararepresentant i kommunestyret for SV siden 2003 og er spesielt opptatt av helse/sosialspørsmål og innvandringspolitiske spørsmål.

11. Cornelia Andreassen, f. 1996, M. Urdals veg 15, Sommerlyst, Tromsø

12. Leif-Petter Hansen, f. 1977, Stakkevollvegen 304, Breivika, Tromsø

13. Ina Kongsnes, f. 1994, Blårevsvingen 4 , Bjerkaker Tromsø

14. Matias Kjerstad, f. 1993, Alfheimvegen 9c, Sommerlyst, Tromsø

15. Ida Løken Killie, f. 1984, Vestavinden 73/Bo i Nord, Mortensnes, Tromsø

16. Anders Lind, f. 1986, Storgata 14 b, Sentrum, Tromsø

17. Bi Haavind, f.1953, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø

18. Martin Sollund-Krane. f 1979, Hagavegen 43, Sommerlyst , Tromsø

19. Grethe Hoel, f.1951, Edderdunveien 337, Fagereng, Tromsø

20. Jørund Jørgensen, f.1980, Hjalmar Johansens gt. 98C, Sentrum, Bjerkaker, Tromsø

21. Elsa Sundsvold, f.1955, Vestavinden 41, Mortensnes, Tromsø

22. Stein Valkoinen, f.1964, Kapteinvegen 49, Mortensnes, Tromsø

23. Sølvi Bangsund, f. 1967, Klimavegen 9, Mortensnes, Tromsø

24. Stian Rokstad, f. 1993, Strandveien 119, Bjerkaker, Tromsø

25. Trine D. Kielland, f. 1952, Finnhvalvegen 45, Kvaløysletta, Tromsø

26. Hallvard Tjelmeland, f.1952, Skogåsveien 25, Breivika, Tromsø

27. Kristel Høie Nilsen, f.1981, Midtre Solligården 15, Reinen, Tromsø

28. Gerard Meijers, f. 1951 , Straumsbukta, Straumsbukta, Tromsø

29. Gerd Bjørhovde, f. 1943, Brinkveien 41, Sommerlyst, Tromsø

30 Torstein Låg, f. 1972, Granittvegen 19, Krokelvdalen, Tromsø

31. Ingrid Hovda Lien, Fjæreplyttvegen 8, Krokelvdalen, Tromsø

32. Odd Almås, f.1950, Brattbakken 138, Stakkevollan, Tromsø

33. Gry Gaard, f.1970, Vestavinden 16, Mortensnes, Tromsø

34. Tony Winkler, f.1980, Skarvegen 47b, Tromsdalen, Tromsø

35. Tone Bjørnsen, f.1947, Synnavinden 21, Mortensnes, Tromsø

36. Paul Jensen, f.1955, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø

37. Rita- Kristin Hansen, f. 1973, Fiskeribølgen 7, Hamna, Tromsø,

38. Tor Stranda, f.1956, Kirkegårdsveien 19, Sentrum, Tromsø

39. Åshild Fause, f. 1955, Hagaveien 29, Bjerkaker, Tromsø,

40. Marek Cuhra, f. 1965, Aldor Ingebrigtsens vei 11, Breivika, Tromsø

41. Randi Rønning Balsvik, f. 1943, Isbakken 10, Fagereng, Tromsø

42. Johan Robertsen, Alvevegen 174, Sommerlyst, Tromsø

43. Maja-Lisa Løchen, f. 1954, Overlege Meyersv. 10, Fagereng, Tromsø

44. Stein Sivertsen, f.1952, Kapteinveien 19, Mortensnes, Tromsø

45 Anniken Annexstad, f. 1962, Balsfjordgata 12, Bjerkaker, Tromsø

46. Frode Henriksen, f.1982, Simen Workinnsv. 16, Sommerlyst, Tromsø

47. Peter Olai Stark, f. 1943, Stordalsstrand, Sjursnes/Ullsfjorden, Tromsø

48. May-Britt Ellingsen, f. 1956, Skogåsveien, 25, Breivika, Tromsø

49. Torgeir Knag Fylkesnes, f. 1975 , Trollbakken 9A, Sentrum, Tromsø

Nominasjonsmøtet blir 24. januar

Vårt alternativ for Tromsø – budsjett 2015

For andre år på rad legger Arbeiderpartiet, Rødt, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne fram et felles, alternativt budsjettforslag for Tromsø. Partiene som står bak dette budsjettforslaget – Samarbeidspartiene – mener at Tromsø trenger en annerledes og bedre politikk for fellesskap, mangfold og miljø.

Samarbeidspartienes alternative budsjett er et budsjett for elevene, for de eldre og for lærere, helsefagarbeidere og renholdere. Samarbeidspartiene er dypt bekymret for den retning den borgerlige alliansen tar Tromsøsamfunnet. Dyre private løsninger er i ferd med å overta gode helse- og omsorgstjenester fra Tromsø kommunes egne ansatte, og de årlige kuttene i skolen reduserer lærernes muligheter til å gi barna våre nødvendig og lovpålagt tilpasset undervisning.

Kommunens inntekter er redusert de siste 2 årene, samtidig som kostnadene og oppgavene øker i kommunen. Byrådets budsjett gir ikke troverdige svar, verken på komptetansebehovet, økonomistyring eller organisering.

Kommunen har sterk vekst og har behov for å gjøre investeringer på mange områder i årene som kommer. Dette krever en effektiv og moderne drift, der kompetanse og innovasjon prioriteres på alle nivå i organisasjonen.

Last ned pdf her

(meir…)