Årsmøte i Tromsø SV 2020

Vedtak fra årsmøtet finner du her

Velkommen til Tromsø SVs årsmøte torsdag 23. januar på Quality Hotell Saga, Richard With’s pl. 2, fra kl. 18:00 til 21:00. Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes og leder av Helse- og velferdsutvalget Gunhild Johansen innleder.  


Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av ordstyrer, referent og forretningsorden.
 2. Innledning av Torgeir Knag Fylkesnes og Gunhild Johansen
 3. Årsmelding fra styret
 4. Årsmelding fra kommunestyregruppen
 5. Regnskap og revisjonsberetning
 6. Arbeidsplan for 2020
 7. Budsjett for 2020
 8. Valg
  a) valg av styremedlemmer
  b) valg av delegater til fylkesårsmøtet
  c) valg av valgkomiteen
  d) valg av revisorer
 9. Politiske uttalelser
 10. Innkomne forslag

Endelig saksliste og sakspapirer blir lagt ut etter styremøtet mandag 13. januar. Still gjerne spørsmål ved å sende e-post til tromso@sv.no.

Send gjerne inn uttalelser eller andre saker til årsmøtet. Disse sender du til tromso@sv.no

Forklaring til sakene og til nokre viktige begrep

Årsmøtet er øverste myndigheit i Tromsø SV. Årsmøtet vel styret og andre verv og vedtar politikk i form av uttalelsar. Alle medlemmar i Tromsø SV har møte- og stemmerett

Ein uttalelse er eit uttrykk for kva Tromsø SV meiner. Det kan vere innspel til SV sentralt i ei nasjonal eller global sak, det kan vere retta til kommunestyregruppa eller fylkestingsgruppa eller det kan vere meint å komme i avisa. Alle medlemmar i Tromsø SV kan foreslå uttalelsar frå årsmøtet.

Årsmeldinga er fortellinga om kva som har skjedd i året som har gått. Dette punktet på dagsordenen er vanlegvis tida for kritikk og ros til styret og kommunestyregruppa. Det klan vere ein plass for å påpeike ting som du meiner er gjort bra, ting som er gjort dårleg eller ting vi burde gjere meir av. Vanlegvis endrar ikkje årsmøtet på årsmeldingane men tar dei til etteretning, eventuelt med tillegg.

Rekneskapen viser kva vi har brukt pengar på i året som har gått og kva inntekter laget har hatt. Årsmøtet godkjenner rekneskapen med mindre ein trur at rekneskapen ikkje er rett.

Arbeidsplanen er årsmøtets arbeidsordre til styret for året som kjem. Her er det fritt fram å foreslå det du meiner er det viktigaste vi skal jobbe med i året som kjem. Dei siste åra har arbeidsplanen til Tromsø SV vore på eit overordna plan, og har dermed gjeve styret stor fridom til å velje sjølv korleis dei skal arbeide. Det kan ein vere einig eller ueining i.

Budsjettet viser korleis årsmøtet meiner styret skal bruke laget sine pengar i året som kjem. Her er det fritt fram å foreslå endringar, men husk at dersom du meiner vi skal bruke meir pengar på noko så må du og vise til kor dei pengane skal komme frå.

ValStyret står for den daglege drifta av laget, innkallar til møte og vedtar politikk for laget. Delegatane til fylkesårsmøtet representerer Tromsø SV på årsmøtet i fylkeslaget. Valkomiteen skal foreslå medlemmar av styret og andre utval på årsmøtet i 2018.

Forretningsordenen er reglene om hvordan møtet skal gå frem.

Vedtektene til Tromsø SV finn du her

Vedtektene til SV nasjonalt finner du her.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close