Rapport frå kommunestyret i mai

Eg har eit håp om at dette er det siste digitale kommunestyremøtet. Med litt hell så kanskje vi kan møtast fysisk i juni. Kommunestyremøta får ein annan dynamikk når vi alle er samla i kommunestyresalen. Uansett, dokker er sjølvsagt meir interessert i politikken enn rammene rundt. Så over til det.

Pål Julius Skogholt, Tromsø SV, gruppeleder. Foto: Matin Eilertsen

Møtet starta med tre uttalelsar der SV var forslagsstillar/medforslagsstillar på alle tre. Den eine handla om tilslutning til fase to av kampanjen mot samehets. Den andre var ei fordømming av Israel sitt angrep på Gaza og den tredje handla om at kommunen ba Helse Nord vurdere på nytt flytting av Åsgård til Breivika.

Trollvassbu

Kommunestyret gjekk inn for ekspropriering av tomta og rett til å frakte varer inn til Trollvassbu. Det vil sikre hytta for folk i Tromsø. Her er Sigrid Hammer sitt innlegg i saka:

Ordfører, Ei helg forrige måned, da det var blå himmel og strålende sol, og jeg var på topptur på Ullstinden, som har inngang fra parkeringsplassen på Snarbyeidet. Parkeringsplassen var full, og på veg opp fjellsida kunne vi se en maursti av voksne og barn som bevegde seg på ski opp mot Trollvassbu. Fra Snarby og opp til Trollvassbu er det fem kilometer med slak fin skiløype som egner seg for skiløpere og turgåere i alle aldre. Nettopp derfor er den så populær.

Trollvassbu driftes og vedlikeholdes av Troms turlag og er åpen for utlån. Ved å si ja til ekspropriasjon sikrer kommunen at Troms Turlag kan beholde og fortsatt drifte Trollvassbu. For kommunens innbyggere betyr det at nye generasjoner kan ha hytta som rasteplass, som turmål eller til overnatting. Byens skoleelever kan fortsatt bruke hytta som «leirskole», alle får mulighet til å oppleve norsk hytte- og friluftsliv, og ferske turgåere har en hytte i overkommelig gåavstand. Og ikke minst er Trollvassbu viktig i et folkehelseperspektiv.

Pengane

Økonomirapporten var ei av dei store sakene. Rapporten viser at det framleis er store økonomiske utfordringar i Tromsø, men og at det er teikn til lysing. Dei største endringane samanhalde med budsjettet i desember er at vi har lagt inn pengar til drift av Kvaløysletta sjukeheim og satsinga på fastlegar som vart vedtatt i førre kommunestyremøte. I tillegg auka vi løyvinga til Tromsø Brann og redning med 10 millionar. Prognosen er framleis eit overforbruk på Helse og omsorg på 80 millionar i år.

Kvaløysletta sjukeheim

Den andre store saka handla om styrking av kapasiteten i heildøgns omsorg. I denne saka får vi endeleg tatt grep om Kvaløysletta sjukeheim. Drifta der blir vidareført med minimum 28 plassar. Vi legg og opp til å opne Kroken sjukeheim igjen. Ein av grunnane til at det er mogleg er at bygget er blitt delvis oppussa i koronatida. Vi vil og greie ut bruk av Mellomvegen 100 som eit tilbod innafor rus og psykiatri. Vi håper med denne saka å avslutte den dårlege prosessen som har vore rundt Kvaløysletta sjukeheim, og få prosessen med bygging av ny sjukeheim inn i eit godt spor. Dette er Gunhild Johansen sitt hovudinnlegg i debatten:

Etter et trivelig besøk på Kvaløysletta sykehjem i går, vil jeg fremme tre små, men viktige endringsforslag til innstillingen.

Det ene går på at dersom nytt Kvaløysletta bo- og velferdssenter bygges på en annen tomt enn dagens sykehjem, eller på dagens tomt men slik at riving ikke er nødvendig for å bygge nytt, så kan de utvide ut over 28 plasser. De har en velfungerende organisasjon og vil lett kunne utvide tilbudet. Derfor forslag om inntil 65 plasser ved Kroken sykehjem og minimum 28 plasser ved Kvaløysletta, slik at det tilsammen blir inntil 93 plasser. Alle er inneforstått med at dersom man må ut av dagens lokaler før nytt sykehjem står ferdig, er det ikke formålstjenlig å utvide driften ut over  28 beboere som det er plass til i 5. etg. på Seminaret. 

Det andre som de ansatte mente var helt avgjørende for å klare å holde forsvarlig drift, det vil si hindre at vi mister enda flere fagfolk enn vi allerede har – er at det så snart som mulig blir avklart hvor det nye Kvaløysletta bo og velferdsenter skal plasseres. Det de vil vite er altså om det blir en eller to flyttinger inntil de er i nytt bygg. De har vært igjennom en krevende omstillingsprosess som har slitt på motivasjonen og helsa for mange. En slik forutsigbarhet handler selvsagt også om jobben de skal gjøre med å trygge beboerne og ivareta de pårørende.

Med disse endringene mente de at det ville være mulig å videreføre det gode arbeidsmiljøet og omdømmet som kjennetegner Kvaløysletta sykehjem.

Deponi i Kattfjorden

I byutviklingsutvalet var det berre SV og Venstre som stemte mot eit deponi for forureina masser i Kattfjorden. Men i kommunestyret hadde mange av partia snudd. Det vart eit nesten samrøystes vedtok mot å tillate eit slikt deponi. Du kan lese Åsne Høgetveit sitt innlegg i saka her. I denne saka har det vore jobba godt frå innbyggarane i Kattfjorden med å påverke. Marie Hella Lindberg møtte i denne saka fordi eg var inhabil på grunn av styreverv i Remiks.

Kaffe i bukta

Det har vore ein del i avisene om initiativet til å få til sal av ulikt slag i Telegrafbukta. Det har vore knytt til eit spesifikt initiativ til å sette opp ein kaffecontainer i Bukta. Denne saka er meir komplisert enn den ser ut ved første augekast. For det første er ikkje kommunen grunneigar i heile området. Delar av området er eigd av Opplysningsvesnets fond. Kontrakten kommunen har med OVF betyr at kommunen ikkje utn vidare kan leige ut område til komersiell verksemd. Andre delar av Bukta er statleg sikra friluftsområde som betyr at det er reglar for bruk og at fylket skal vere med i prosessen. I tillegg til dette arbeider kommunen med ein forvaltningsplan for heile området som og vil legge føringar for dette. Med alt dette sagt har vi ønska å vere imøtekomande og få på plass utsal av kaffe og mat. For å prøve å få dette til gjorde vi dette vedtaket: «Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med initiativtaker for å finne en omforent løsning. Kommunestyret er positive til mobile utsalgssteder i Telegrafbukta og ber administrasjonen identifisere mulige plasseringer og føringer for leie av disse. Det er ønskelig å få dette på plass for inneværende sommersesong»

Samarbeidsavtalen med Sametinget

Heilt på slutten av møtet godkjente vi den nye samarbeidsavtalen med Sametinget. Det var lite tid, det vart derfor ikkje noko særleg debatt om saka. Vi er godt nøgde med avtalen, som blant anna vil garantere plass i samisk barnehage.

Det var alt for denne gongen. Dei som representerte SV i dette kommunestyremøtet var Ingrid Hovda Lien, Maja Lockert, Sigrid Hammer, Gunhild Johansen, Åsne Høgetveit, Benjamin Notkevich og Pål Julius Skogholt.

Ta gjerne kontakt om du har innspel, kommentarar, spørsmål eller kritikk.

Mvh

Pål Julius

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close