Rapport frå kommunestyret i april

Hei, før vi startar på rapporten er det to ting å nemne:
1. Minner om 1. maifrokosten frå 10 til 1230 på partikontoret
2. Det blir medlemsmøte, sannsynlegvis den 23. mai. Tema blir fylkessamanslåing, det blir også nokre andre mindre saker, mellom anna må vi suplere nominasjonskomiteen.

Så til poenget

Kommunestyremøtet startet med eit viktig spørsmål frå Gunhild Johansen om lønsnivået for sjukepleiarane i kommunen kontra helseforetaka. Helseforetaka nyttar løn som virkemiddel. Det gjer ikkje kommunen. Vi betaler heller overpris for å leige inn folk frå private aktørar. I SV vil vi heller bruke desse pengane på løn til dei som jobbar i kommunen, slik at vi får rekruttert nok til å sleppe å bruke vikarbyrå.

Investeringar og byggeprosjekt

Dei største debattane i dette kommunestyret handla om økonomi og investeringar. Vi hadde ei generell sak om investeringar og lånebelastning. Der var det viktig for oss at vi ikkje sparer oss til fant gjennom å kutte viktige bygg i framtida som ungdomsskolen på Kvaløysletta og nytt bu og velferdsenter i Kroken. Det er berre gjennom å halde fram med å investere i helsebygg vi kan få kontroll med økonomien. Opposisjonen prøver å lage ei historie om at kommunen er i ferd med å knele under gjeld. Det stemmer ikkje. Det er ingen tvil om at gjeldsbyrda vil bli utfordrande framover, men det er viktig å skille mellom ulike typar gjeld. Det blir feil å rekne Startlån som vi gjev til innbyggarane for at dei skal kunne få seg eit hus å bu i er ikkje i same kategori som byggelån til Tromsøbadet.

Tromsøbadet er vel eit bevis på at salmediktaren og presten Tomas Kingo hadde rett då han skreiv «Sorgen og gleden de vandrer i hope». Det er trist at badet blir såpass mykje dyrare enn vi trudde i utgangspunktet, men det blir eit fantastisk anlegg når det er ferdig. Det reelle valet vi hadde i denne saka var om vi skal gjere badet ferdig, eller avslutte det heile halvferdig.

Skole

I alt for mange år har elevane ved Storelva skole venta på gymsal. I dag vedtok endeleg kommunestyret einstemmig å bygge normalhall/gymsal på Storelva. – Jeg tok opp denne saka allerede i 2011 som nyvalgt kommunestyrerepresentant, det er godt å se at det nå blir realisert, sa Ingrid Kielland i debatten.

Vi hadde og skolebehovsplanen opp til behandling. Dette er ei god skildring av stoda i skolen og kor vi manglar plass/har plass i skolane våre.

Tillitsrefomen

Dette er ei stor og viktig sak for utviklinga av kommunen. Det er svært gledeleg at også Høgre stemte for denne i kommunestyret. Her er Gunhild Johansen sitt innlegg i saka:

«Helse og velferdskomiteen var delt i denne saken. Tidligere har motstanden mot
tillitsreformen vært begrunnet med at den mangler innhold og derfor er
vanskelig å ta stilling til. Det er forståelig, skjønt alle utviklingsprosjekt skal jo
fortrinnsvis føre til noe vi ikke ennå vet hva er. Og nå vet vi mye mer enn vi
gjorde for ett år siden!

Tillitsreformen fylles nå med innhold. I fjor gjennomførte i fire avdelinger i
hjemmetjenesten en pilot med kartleggingsvedtak av utskrivningsklare pasienter.
Resultatene har gitt oss ny kunnskap. Blant annet fant de at vedtak gjort etter to
uker der det ble organisert et mestringsteam rundt pasienten, var svært
forskjellig fra vedtak fattet like etter utskrivning.

Både ACT-teamet og PSHT tas inn i tillitsreformen. De er tverrfaglig organisert
med ansatte fra UNN og kommunen, de jobber ubyråkratisk, uten vedtak og med
rammefinansiering. De er der for brukeren når det er behov og de oppnår gode
resultater. Helsehuset er også organisert etter prinsippene i tillitsreformen. Vi er
altså godt i gang!

I dag skal vi ta stilling til to nye piloter. Den ene er en oppfølging og utvidelse av
det som ble gjennomført i høst. En enhet skal ta for seg alle nye innbyggere som
søker om tjenester, i tillegg til utskrivningsklare pasienter. Utøvende tjeneste vil
bli forsterket med fysioterapeut og ergoterapeut.

I oppfølgingstjenesten skal de ansatte i nært samarbeid med bruker og pårørende
i et år forberede flytting fra foreldrehjemmet og fremme utviklingshemmedes
muligheter for å leve mer selvstendige liv. Superviktig!

I tillegg skal vi ta stilling til alternative måter å organisere vedtaksprosesser og
vedtaksmyndighet på, der også konsekvenser for budsjettmodeller og økonomisk
styring skal beskrives.

Det er viktig at forslagene blir politisk forankring her i kommunestyret. For de
ansatte er det nødvendig å ha trygghet for at den store innsatsen de legger ned
for å utvikle kommunen har politisk støtte.»

Plansakar

Det var to plansakar i dette kommunestyret. Kommunestyret valde mot våre og Ap sine stemmer å ikkje legge den nye planen for Øvre Kroken ut til høyring, det betyr at den planen som vart vedtatt i 2016 framleis er gjeldande. Vi var bekymra for at det betyr at det ikkje blir bygd noko i området. Vi meiner og at den nye planen hadde ei betre løysning for lysløypa.

Kommunedelplanen for området frå Hansjordnesbukta til krysset ved Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsens veg vart vedtatt, med unntak for området Kræmer-Essotomta-Bjørnstranda, der vi meinte at det måtte gjerast meir arbeid. Det har vore ei innvikla sak, men vi trur det vart eit godt resultat.

Du kan sjå oversikten av alle sakene her. Det er berre å spørre om du lurer på noko i dei sakene eg ikkje har sagt noko om.

Mvh
Pål Julius Skogholt

 

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close