Budsjettforslaget for Tromsø kommune 2019

Her kan du lese SV, Rødt og Arbeiderpartiet sitt forslag til budsjett for Tromsø kommune for 2019. I dette forslaget har vi noen satsinger, og vi reverserer mange kutt foreslått av administrasjonssjefen. Vi tar forbehold om at det kan vere småfeil i teksten. De blir eventuelt retta fram mot kommunestyremøtet.

Samarbeidspartiene la fram forslaget til budsjett for 2019 i dag. Her ved Pål Julius Skogholt (SV), Kristin Røymo (Ap), Jarle Heitmann (Ap) og Jens Ingvald Olsen (R)

Innledning

Samarbeidspartiene konstaterer at kommuneøkonomien i Tromsø kommune er betydelig bedret de siste tre årene, og at vi nå har et handlingsrom for å kunne satse på nye tiltak og foreta politiske prioriteringer. Vi overtok et borgerlig konkursbo, som det ble uttrykt av kommuneøkonomi-ekspert Bjørn Brox i Kommunal Rapport i august 2015. Tromsø hadde store utfordringer med et negativt driftsresultat på 82 MNOK i 2014 og et helt tomt disposisjonsfond. Regnskapet for 2017 hadde et så godt resultat at vi kunne sette av nesten 200 millioner kroner på disposisjonsfond.

Tromsø har likevel fortsatt en stram kommuneøkonomi, noe som krever at vi gjør kloke prioriteringer. Vi vil derfor øke disposisjonsfondet med 40 millioner kroner i 2019.

Gjeldsnivået i slutten av perioden vil komme opp i 10 milliarder kroner. Samarbeidspartiene mener det er helt nødvendig å gjøre disse investeringene. 160 millioner kroner skal brukes på boliger og helsebygg. Forebygging og tidlig innsats vil slå positivt inn på lengre sikt på driften av pleie- og omsorg. Forebyggende arbeid og vedlikehold av kommunale bygg og infrastruktur er en sentral del av Samarbeidspartienes løsninger. Vi er nødt til å investere for en økende befolkning, og vi må investere smartere.

Samarbeidspartiene velger å opprettholde en rekke tilbud innen Utdanning og oppvekst som er foreslått redusert eller nedlagt. Dette gjelder bl.a. leirskoletilbudet, ikke-lovpålagte støtte til Holt læringstun, Inn på tunet og Nordnorsk vitensenter, søskenmoderasjon SFO, distriktbarnehager og Kulturkort for ungdom. Det samme gjelder opprettholdelse av byggaktivitet og bydrift, og at sentrumsgatene skal bli ryddet både for søppel og snø og at det tråkkes like mye skiløyper til vinteren.

For andre året på rad reduserer vi skatten på bolig, fra 4 til 3,4 promille. Denne reduksjonen utgjør 15 prosent. Vi gjør ingen kontorjustering og sikrer med det at en vanlig gjennomsnittlig bolig (såkalt KOSTRA-bolig) får 778 kroner mindre i eiendomsskatt.

Samarbeidspartiene legger derfor frem et budsjettopplegg som er tilpasset at kommunen vokser og som bruker mer midler spesielt knyttet opp mot barn- og unge.

Driftsbudsjett


Endringer sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner)

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1101 Adm. Videreføre trykkeritjenester 1300 1300 1300 1300
1103 Frie innt. Lavere skatt på eiendom 20400 800 800 -18700
1103 Frie innt. Endring av: Til ubundne avsetninger (Skjema 1A) -77201 -39355 -37554 -26134
1103 Frie innt. Bruk av fond 0 -20914 -25365 -17335
1202 Barnehage Mindre krav effektivisering – generell ramme 2000 1000 0 0
1202 Barnehage Opprettholde fire barnehager i distriktet (*) 2700 2700 4300 4300
1202 Barnehage *Økt tilskudd – private barnehager som følge 0 0 2150 2150
1202 Barnehage Opprettholde kommunal andel tilskudd –
bedre språkforståelse minoritetsspråklige barn
2400 2400 2400 2400
1202  

Barnehage

Opprettholde bemanning til barn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging 700 1500 1500 1500
1202 Barnehage Opprettholde etter- og videreutdanningsmidler 450 1100 2000 3550
1201 Skole Mindre krav effektivisering – generell ramme 6200 6200 6200 6200
1201 Skole SFO – antall barn pr. voksen som i dag (18) 4000 4000 4000 4000
1201 Skole Opprettholde leirskoletilbud 2900 2900 2900 2900
1201 Skole Beholde søskenmoderasjonen i SFO 2000 2000 2000 2000
1201 Skole Opprettholde tilskuddet til Holt læringstun, Inn på Tunet og Nordnorsk vitensenter på dagens nivå 1800 1800 1800 1800
1201 Skole Opprettholde satsning på videreutdanning lærere 1500 1500 1500 1500
1201 Skole Opprettholde Skittenelv skole. 700 1700 1700 1700
1203 For. Helse Familiens hus – opprettholde avdeling Langnes 1300 1300 1300 1300
1203 For. Helse Familiens hus – opprettholde drifts som i dag 600 600 600 600
1203 For. Helse Opprettholde bemanning – Tverrfaglig ressurs, Fysio/Ergo 0 – 18 år 325 325 325 325
1204 Barnevern Mer gradvis nedtrapping i fagstillinger i takt med reduksjon av tilvisninger. 3300 2500 1500 0
1204 Barnevern Opprettholde årsverk i barnevernstjenesten 2500 2500 2500 2500
1204 Barnevern Opprettholde merkantil stilling – barnevernet 680 680 680 680
1204 Barnevern Opprettholde driftsutgifter til PP-tjenesten 346 346 346 346
1303 Pleie/oms. Ikke gjennomføre innkjøpskutt i sykehjemmene 164 332 332 332
1303 Pleie/oms. Kompetanseheving i eldreomsorgen 5000 5000 5000 5000
1305 Kom.helse Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter -2000 0 0 0
14011402 Kultur
Idrett
Opprettholde tilskudd kultur og idrett 2425 2425 2425 2425
1401 Kultur Opprettholde Kulturkortet for ungdom 2000 2000 2000 2000
1401 Kultur Beholde vennskapsbysamarbeidet Tromsø – Gaza (Ungdom til Ungdom) 300 300 300 300
1401 Kultur Beholde dagens inntjeningskrav – Kulturhuset 300 300 300 300
1401 Kultur Beholde bevilgning til NOSO på dagens nivå 230 230 230 230
1403 Kirke Ikke økte festeavgifter for gravsteder 540 540 540 540
1403 Kirke Ikke innføre innenbys kremasjonsavgift 290 290 290 290
1502 Bydrift Opprettholde byggeaktivitet 5406 5406 5406 5406
1502 Bydrift Beholde dagens nivå på Bydrift (rydding i sentrum, tråkk av skiløyper, sentrumstømming av snø) 2775 2775 2775 2775

 

Forslag til nye tiltak i driftsbudsjettet

Endringer sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner)

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1107 Folkevalgt Økt bevilgning eldrerådet – Eldrekonferanse 2019 150 0 0 0
1201 Skole Satsning på eget matprosjekt Selnes Skole – fase II 100 100 100 100
1302 Sosialtj. Tilskudd Internasjonalt seminar (Frivillige org.) 150 150 150 150
1302 Sosialttj. Tilskudd til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser 2x i uka (forbehold støtte UNN) 100 100 100 100
1302 Sosialtj. Tilskudd Kirkens Bymisjon – Demokratiskolen 100 100 100 100
1302 Sosialtj. Tromsø Idrettsråd – Aktivitetsguide 250 250 250 250
1401 Kultur Styrking av Kulturskolen – administrasjon av skolekorps / eget korpsprosjekt 450 450 450 450
1402 Idrett Kommunal driftsstøtte til Skarphallen AS 300 300 300 300
1404 Næring Støtte til Ullsfjordforbindelsen AS 120 120 120 120
1501 Byutvikling Øremerket driftsstøtte til NODA
(Nordnorsk Design- og Arkitektursenter)
300 300 300 300

 

Investeringsbudsjett 2019 – 2022

Endringer sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner)

Investeringer
Prosjekt
nr.
Prosjekttekst 2019 2020 2021 2022
12 Oppvekst- og utdanning
Brakker/Modulbygg – Bjerkaker skole 15000
2048 Framskynde – Nybygg Tromsdalen skole 19000 50000 -19000 -50000
14 Næring-, kultur- og idrett
5051 Forprosjekt – Ny kommunal idrettshall(er) 7500 7500
15 Byutvikling
5451 Utsette Prostneset park -8000 -37000 8000 37000

 

Samlet virkning investeringsbudsjett 33500 20500 -11000 -13000

 

Avdeling for finans

1101 Adm. Videreføre trykkeritjenester 1300 1300 1300 1300
1103 Frie innt. Lavere skatt på eiendom 20400 800 800 -18700
1103 Frie innt. Endring av: Til ubundne avsetninger (Skjema 1A) -77201 -39355 -37554 -26134
1103 Frie innt. Bruk av fond 0 -20914 -25365 -17335

Forslag til nye tiltak:

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1107 Folkevalgt Økt bevilgning eldrerådet – Eldrekonferanse 2019 150 0 0 0

 

Samarbeidspartiene viderefører trykkeritjenestene på rådhuset. Digitaliseringa skal redusere behovet for papirtrykk, men det er fortsatt behov og det vil bli mer ressurskrevende å hente eksterne leverandører for oppgavene som trykkeritjenestene på rådhuset utfører.

Eiendomsskattesatsen ble økt i 2016 for å unngå uforsvarlige kutt i velferdstjenestene som kommunen leverer til befolkninga i Tromsø. Samarbeidspartiene anser at det er grunnlag for å fortsette reduksjonen som vi starta for 2018, og satsen for boligeiendommer settes ned fra 4 til 3,4 promille, en reduksjon i eiendomsskatten på 15%.

Ved endringene i driftsbudsjettet som samarbeidspartiene foreslår, blir disposisjonsfondet tilført nærmere 40 millioner kr i 2019.

Avdeling for oppvekst og utdanning

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1202 Barnehage Mindre krav effektivisering – generell ramme 2000 1000 0 0
1202 Barnehage Opprettholde fire barnehager i distriktet (*) 2700 2700 4300 4300
1202 Barnehage *Økt tilskudd – private barnehager som følge 0 0 2150 2150
1202 Barnehage Opprettholde kommunal andel tilskudd –
bedre språkforståelse minoritetsspråklige barn
2400 2400 2400 2400
1202  

Barnehage

Opprettholde bemanning til barn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging 700 1500 1500 1500
1202 Barnehage Opprettholde etter- og videreutdanningsmidler 450 1100 2000 3550
1201 Skole Mindre krav effektivisering – generell ramme 6200 6200 6200 6200
1201 Skole SFO – antall barn pr. voksen som i dag (18) 4000 4000 4000 4000
1201 Skole Opprettholde leirskoletilbud 2900 2900 2900 2900
1201 Skole Beholde søskenmoderasjonen i SFO 2000 2000 2000 2000
1201 Skole Opprettholde tilskuddet til Holt læringstun, Inn på Tunet og Nordnorsk vitensenter på dagens nivå 1800 1800 1800 1800
1201 Skole Opprettholde satsning på videreutdanning lærere 1500 1500 1500 1500
1201 Skole Opprettholde Skittenelv skole. 700 1700 1700 1700
1203 For. Helse Familiens hus – opprettholde avdeling Langnes 1300 1300 1300 1300
1203 For. Helse Familiens hus – opprettholde drifts som i dag 600 600 600 600
1203 For. Helse Opprettholde bemanning – Tverrfaglig ressurs, Fysio/Ergo 0 – 18 år 325 325 325 325
1204 Barnevern Mer gradvis nedtrapping i fagstillinger i takt med reduksjon av tilvisninger. 3300 2500 1500 0
1204 Barnevern Opprettholde årsverk i barnevernstjenesten 2500 2500 2500 2500
1204 Barnevern Opprettholde merkantil stilling – barnevernet 680 680 680 680
1204 Barnevern Opprettholde driftsutgifter til PP-tjenesten 346 346 346 346

 

Forslag til nye tiltak:

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1201 Skole Satsning på eget matprosjekt Selnes Skole – fase II 100 100 100 100

 

12 Oppvekst- og utdanning
Brakker / Modulbygg – Bjerkaker skole 15000
2048 Framskynde – Nybygg Tromsdalen skole 19000 50000 -19000 -50000

Samarbeidspartiene prioriterer å sikre barn gode og trygge oppvekstsvilkår gjennom tidlig og koordinert innsats, og har fokus på at barnehage og skoletilbudet skal være av en kvalitetsmessig og framtidsretta standard.

Vi ønsker velkommen at arbeidet med økt tilstedeværelse fortsatt skal ha høy prioritet, og vil følge utviklingen i forbedringsarbeidet som er tenkt iverksatt med stor interesse.

Barnehage
Samarbeidspartiene vil sikre kommunens barn et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud både i distriktet og i sentrum. Distriktbarnehagene skal opprettholdes og driftes videre, det skal fortsatt være like mange ansatte for de som har behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging, og kommunens andel av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn skal være den samme som før.

Skole og SFO
Samarbeidspartiene vil styrke og videreutvikle skolene i Tromsø gjennom systematisk arbeid med tidlig innsats, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og god vurderingspraksis. Dette betinger tilstrekkelige økonomiske rammer for skolene, og også økonomiske tilskudd til viktige eksterne supplement som Nordnorsk vitensenter, Holt læringstun og Inn på tunet.

Skittenelv skole skal opprettholdes og driftes videre, elevene skal fortsatt kunne dra på leirskole, og i SFO skal det være søskenmoderasjon og like mange ansatte pr barn som før.

Barn og familie
Samarbeidspartiene er fornøyd med at Seksjon for barn og familie er etablert, og at det nå kommer til å bli ei dør inn for de som trenger det aller mest. Rødt, AP og SV vil trekke fram Familiens hus som et stjerneeksempel på et suksesstiltak som må bestå, og vil se på muligheten til å etablere slike i flere bydeler.

Det er bekymringsfullt at andelen barn og unge med psykiske utfordringer er økende, og det er nødvendig med en opptrappingsplan for å nå målet om tilstrekkelige helsesøsterressurser.

 

Avdeling for helse og omsorg

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1303 Pleie/oms. Ikke gjennomføre innkjøpskutt i sykehjemmene 164 332 332 332
1303 Pleie/oms. Kompetanseheving i eldreomsorgen 5000 5000 5000 5000
1305 Kom.helse Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. -2000 0 0 0

 

Forslag til nye tiltak:

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1302 Sosialtj. Tilskudd Internasjonalt seminar (Frivillige org.) 150 150 150 150
1302 Sosialttj. Tilskudd til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser 2x i uka (forbehold støtte UNN) 100 100 100 100
1302 Sosialtj. Tilskudd Kirkens Bymisjon – Demokratiskolen 100 100 100 100
1302 Sosialtj. Tromsø Idrettsråd – Aktivitetsguide 250 250 250 250

 

Samarbeidspartiene vil understreke viktigheten av omstillings- og forbedringsarbeidet gjennom Program for utvikling av helse og omsorg, og ser nødvendigheten av at dette gjenspeiles i Handlings- og økonomiplan 2019-2022. Helse og omsorg har de siste årene gjennomført flere tiltak for å få ned kostnadene og Samarbeidspartiene ser ikke at det er grunnlag for å foreslå ytterligere nedstyringstiltak i tillegg til de som nå effektueres.

De syv utfordringsområdene administrasjonen peker på i sitt budsjettforslag, er vi enige om å prioritere. Vi vil spesielt understreke på det store behovet kommunen har for å investere i helsebygg og boliger for å skape gode og effektive tjenester for folk i Tromsø. Vi vil sette av tilstrekkelige ressurser til å få det til. Den estimerte kostnaden med dagbøter til UNN fordi vi ikke har tilstrekkelig kapasitet til å ta mot pasienter innen både somatisk og psykisk helsevern, er et godt bilde på den vanskelige situasjonen vi er i.

Kommunen har en målsetting om å øke andelen fagutdannede innen Helse og omsorg. Vi mener at denne utfordringen må møtes gjennom ei satsing på kompetanseheving og etter- og videreutdanning. Det å gi de ansatte mulighet til faglig utvikling er en sentral del av tillitsreformen. Vi har derfor satt av fem millioner kroner til dette formålet. Vi mener helsepersonell bør få samme kompetanseutviklingsmuligheter som undervisningspersonell gjennom statlig satsing.

Vi vil understreke kommunestyrets vedtak om at ny barne- og avlastningsbolig i Sommerlystvegen skal ha høyeste prioritet, og ber administrasjonen vurdere om det er mulig å forsere denne bygginga slik at den kan være i drift før 2020.

Det skjer en dreining mot et større fokus på forebygging, lavterskeltilbud, velferdsteknologi, rehabilitering og egenmestring innen helse og omsorg. Denne satsingen på bedre helse vil også ha den effekten at den reduserer eller utsetter behovet for kommunale tjenester.

Samarbeidspartiene ser fram til at vi får på plass ny legevakt og at bygginga av Kroken bo- og velferdssenter holder framdriften som skissert i økonomiplanen.

 

Avdeling for næring, kultur og idrett

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
14011402 Kultur
Idrett
Opprettholde tilskudd kultur og idrett 2425 2425 2425 2425
1401 Kultur Opprettholde Kulturkortet for ungdom 2000 2000 2000 2000
1401 Kultur Beholde vennskapsbysamarbeidet Tromsø – Gaza (Ungdom til Ungdom) 300 300 300 300
1401 Kultur Beholde dagens inntjeningskrav – Kulturhuset 300 300 300 300
1401 Kultur Beholde bevilgning til NOSO på dagens nivå 230 230 230 230
1403 Kirke Ikke økte festeavgifter for gravsteder 540 540 540 540
1403 Kirke Ikke innføre innenbys kremasjonsavgift 290 290 290 290

 

Forslag til nye tiltak:

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1401 Kultur Styrking av Kulturskolen – administrasjon av skolekorps / eget korpsprosjekt 450 450 450 450
1402 Idrett Kommunal driftsstøtte til Skarphallen AS 300 300 300 300
1404 Næring Støtte til Ullsfjordforbindelsen AS 120 120 120 120

 

Investeringer
Prosjekt
nr.
Prosjekttekst 2019 2020 2021 2022
5051 Forprosjekt – Ny kommunal idrettshall(er) 7500 7500

 


Samarbeidspartiene vil støtte opp om et rikt og variert kultur- og idrettsliv og vil særlig prioritere at barn og unge får kulturelle opplevelser og kan få utrykke seg kunstnerisk.

Kulturhuset og Kulturskolens oppfølging av skole- og musikkorpsene styrkes. Vi opprettholder dagens nivå på tilskudd kultur og idrett, som gir en viktig støtte for frivillig innsats i denne sektoren.

Vi viderefører satsningen på et Kulturkort for ungdom, fordi det er viktig at ungdom får delta på kulturarrangement. Det bør ikke være et skille mellom de som har råd og de som ikke har det.

Samarbeidspartiene vil prioritere barne- og breddeidretten, og vil særlig satse på å skape rom for å øke den kommunale hallkapasiteten. Dette skjer gjennom at det settes av midler til et forprosjekt for å planlegge en ny kommunal idrettshall. Vi legger inn kommunal driftsstøtte til Skarphallen AS, som vil skape rom for at barn og unge har et godt fotballtilbud.

 

 

Avdeling for byutvikling

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1502 Bydrift Opprettholde byggeaktivitet 5406 5406 5406 5406
1502 Bydrift Beholde dagens nivå på Bydrift (rydding i sentrum, tråkk av skiløyper, sentrumstømming av snø) 2775 2775 2775 2775

 

Forslag til nye tiltak:

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1501 Byutvikling Øremerket driftsstøtte til NODA
(Nordnorsk Design- og Arkitektursenter)
300 300 300 300

 

Investeringer
Prosjekt
nr.
Prosjekttekst 2019 2020 2021 2022
5451 Utsette Prostneset park -8000 -37000 8000 37000

 

Tromsø kommune står foran enorme oppgaver med tanke på riktig og bærekraftig byutvikling for fremtiden. Samarbeidspartiene vil, som et av de viktigste leddene i dette arbeidet, fortsette jobben med å få på plass en byvekstavtale med Staten så fort som mulig.

Samarbeidspartiene har store forventninger til kommunens reviderte hovedplan for klima, miljø og energi og legger til grunn at denne kommer til politisk behandling før årsskiftet.

Samarbeidspartiene kan ikke gå med på de foreslåtte kuttene innenfor viktige samfunnsfunksjoner på Bydrift, som for eksempel mindre søppelrydding i sentrum, mindre tråkking av skiløyper og generell reduksjon av brøytestandard. De foreslåtte kuttene er av stor betydning for innbyggernes helse, miljø og trivsel og må reverseres.

Det er svært viktig at kommunale bygg ivaretas og vedlikeholdes. Tromsø kommune har et etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og samarbeidspartiene mener at det ikke er riktig å igangsette ytterligere innsparingstiltak på dette feltet. En innsparing her vil føre i neste omgang til større utgifter for kommunen. Innsparingstiltaket som omfatter redusert byggaktivitet reverseres i samarbeidspartienes budsjettforslag.

2 comments / Add your comment below

  1. Hei! Fant ingenting om økonomisk støtte til gamleby-prosjektet. Stemmer det? Mvh, Hallvard Birkeland.

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close