Ta kampen mot svevestøvet

Lokal luftforurensing av svevestøv og NOx (nitrogenoksider: NO2 m.fl) er helseskadelig. Giftig byluft kan gi oss luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Særlig sårbare grupper er barn, diabetikere, overvektige, samt mennesker med dårlig råd. Folk med allergi, astma og luftveislidelser får ekstra helseplager. Hjertesyke mennesker blir sykere og kan dø for tidlig. I en stor europeisk studie finner man sammenheng mellom lungebetennelse hos barn og langvarig luftforurensing. Man finner også sammenheng mellom luftforurensing og lav fødselsvekt hos barn.svevestov

Miljødirektoratet anslår at om lag 1500 mennesker dør hvert år i Norge på grunn av luftforurensing. Langt flere mennesker påføres ekstra helseplager. Utslipp av NOx kommer særlig fra dieselbiler. Tunge, særlig eldre, kjøretøy er også store utslippskilder. Utslipp fra båter i havnene bidrar også. Utslipp av svevestøv kommer særlig fra slitasje på vei på grunn av piggdekk og fra vedfyring i gamle ovner. Noen steder er utslipp fra industri et problem.

Det finnes ingen trygg nedre grense for svevestøv, og helsemyndighetene har derfor anbefalt at grensene skjerpes inn. For nitrogenoksider er eksisterende grenseverdier gode, men de brytes i flere norske byer. Norge er stevnet inn for domstolen av ESA (Efta-landenes overvåkingsorgan) fordi flere norske byer bryter luftkvalitetsdirektivet, særlig for utslipp av NOx. I media er det mye oppmerksomhet på enkeltdager med ekstremt høye utslipp. For å løse problemene, er det likevel viktig å bekjempe den jevne strømmen av forurenset luft som er helseskadelig over tid. Da blir det også færre ekstremdøgn.

Ta kampen for trygg og ren luft:

Tromsø SV vil at alle skal ha trygg og ren luft. Kampsakene for å sikre trygg og ren luft vil også:

a) kutte klimagassutslipp slik at vi bekjemper de farlige klimaendringene

b) og skape trivelige sentrumsområder der man lett kommer seg fram uten å eie bil
SV vil at det skal være lett å ta kollektiv, sykle og gå, og la bilen stå.

SV krever:

 • flere og bedre målestasjoner i de tettest trafikkerte områdene og at målingene offentliggjøres daglig på nettsiden til kommunen
 • forsøk med gratis buss-skyss på dager med mye svevestøv
 • vegprising skal finansiere bedre busstilbud og flere sykkelstier
 • egne sykkelveier, gangveier reserveres gående i det mest trafikkerte områdene
 • billig utleieordning for el-sykkel i kommunen så flere får prøve el-sykkel
 • momsfritak for el-sykkel
 • flere, sikre parkeringsplasser for sykler. Vi trenger sykkelparkeringshus.
 • bilfritt sentrum med egen sykkeltrasé
 • kommunalt busselskap når anbudet går ut for å skape et selskap som har best mulig kollektivtilbud som hovedformål
 • utrede ferge (vannbuss) mellom Kvaløya og Kroken og Tromsøya
 • fase ut vedfyring i gamle vedovner

SV mener at innen 2020 må 9 av 10 nye biler som selges være nullutslippsbiler

Det typiske for luftforurensingsdebatten er at stat og kommune skylder på hverandre. SV mener begge parter må bli bedre. SV er tilhengere av å gi kommunene adgang til å bruke flere virkemidler for å kunne redusere utslipp, men både stat og kommune har handlingsrom som de ikke alltid bruker til å gjøre mye som får ned utslippene.

Det er kommunene som er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. Kommunene har derfor ansvar for å utrede tiltak dersom luftkvaliteten er nær grenseverdiene, og iverksette disse for å unngå overskridelser av grenseverdiene på kort og lang sikt. Statens kan bidra til bedre luftkvaliteten i byene. Staten har ansvaret for riksvegene, og har dermed påvirkning på trafikkmengden inn mot de store byene. Staten har også medansvar for kollektivsatsingen i kommunene, og de statlige bevilgningene bør økes kraftig i årene som kommer. Videre påvirker den nasjonale avgiftspolitikken både valg av oppvarmingskilder i bygninger og hvilke motorteknologier som velges i kjøretøyparken.

www.luftkvalitet.info finner du mer fakta og måleresultater for en rekke byer. Du finner både data om luftkvaliteten de siste dagene, og historiske data. Om du trykker på «rapporter» i hovedmenyen, så kan du for en rekke byer finne tiltaksutredninger som nærmere viser hva som er problemet i den konkrete byen, samt hvilke tiltak og virkemidler som trengs.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close