RAPPORT FRA KOMMUNESTYRET I JUNI

Tre store saker ble behandlet i kommunestyret i juni:

* Årsmelding og årsegnskap 2014    * Ny eierskapsmelding for Troms Kraft    * Kommunereformen

 

Gunhild Johansen er SVs gruppeleder i Kommunestyret i Tromsø.
Gunhild Johansen er SVs gruppeleder i Kommunestyret i Tromsø.
 1. Regnskap

Regnskapet viser at kommunen hadde et merforbruk på drift i forhold til budsjett på 82 mill kroner. Alle fond er brukt opp, og prognosene viser i tillegg at det styres mot et merforbruk i 2015 på 40-50 mill. Likevel framstillte byrådspartiene det som om kommunen aldri har hatt så god styring som nå og at opposisjonen bare er sutrete og svartmaler når vi konstaterer faktum.

Selv om regnskapet ble lagt fram med et stort underskudd, foreslo H at vi skulle bevilge kr 250 000 til Læringstunet 4H på Holt og 200 000 til Utviklingslagene under behandlingen av saken. Dette var forslag opposisjonen hadde i vårt budsjettforslag  som ble nedstemt av byrådspartiene.  Vi syntes det var noe merkelig å fremme disse forslagene under behandlingen av et regnskap uten overskudd, men stemte for forslagene. De er tross alt «våre».

Ingen av forslagene fra opposisjonen om å endre kurs ble vedtatt. 4 år med høyrestyre kan oppsummeres med at økonomistyringa har aldri vært dårligere. Ingen av konkurranseutsettings-eller privatiseringsforslagene blir omtalt i årsmeldinga.

Hjelp Tromsø SV i valgkampen. Gi et bidrag Trykk på «Doner»-knappen
 1. Troms Kraft:

Byrådet la fram et forslag som åpnet for å legge ned bedriftsforsamlingen og åpne opp for privat aksjekapitalinnskudd i Troms Kraft. Det ble mer enn antydet at bedriftsforsamlingen burde ha avslørt hva som foregikk i Kraft og Kultur og at den derfor ikke fortjente å bli videreført.

Bedriftsforsamlingen er et viktig demokratisk organ der de ansatte er representert. Aksjeloven sier at bedrifter med mer enn 200 ansatte skal ha bedriftsforsamling, og bare dersom et flertall av de ansatte eller organisasjoner som representerer mer enn 2/3 av de ansatte er enige i det, kan man avtale noe annet.

SV foreslo:

 1. Kommunestyret legger til grunn følgende med sitt eierskap i Troms Kraft AS:
 • Formålet med eierskapet er å sikre innbyggerne i Tromsø kommune miljøvennlig kraft av god kvalitet til en fornuftig pris. Troms Kraft AS har en viktig samfunnsrolle i å sikre en god forsyningssikkerhet i regionen i tråd med de krav og regler som er gitt av myndighetene.
 • Kommunestyret har et langsiktig perspektiv på eierskapet i Troms Kraft AS. Det innebærer et ønske om å bevare eksisterende verdier, samt utvikle vekstmuligheter basert på eksisterende kompetanse og ressurser innen kjernevirksomhetens art, hvor investeringer som gjøres har svært lang levetid.
 • Selskapet skal drives på en forretningsmessig fornuftig måte, men ikke slik at det kommer i konflikt med formålet.
 1. Kommunestyret anser at offentlig eierskap er mest hensiktsmessig for å ivareta formålet med selskapet og vil derfor motsette seg innhenting av privat aksjekapital til selskapet.
 • Kommunestyret mener at dagens styringsmodell med generalforsamling, bedriftsforsamling og styre bør videreføres da dette sikrer hensynet til ansattes medvirkning samt et bredt forankret politisk eierskap til selskapet.

 

Forslaget ble nedstemt. Byrådet fikk som vanlig viljen sin.

 1. Kommunereformen

Kommunereformen står i stampe. Bare 3 kommuner har hittil vedtatt å slå seg sammen. Regjeringa foreslår ulike former for tvang, blant annet at alle kommuner skal utrede sammenslåing og at fylkesmennene skal lage forslag uansett om kommunene er enige i det eller ikke.

SV foreslo:

 1. Redegjørelse om status for kommunereformen tas til orientering.
 2. Tromsø kommune skal ikke være en pådriver for kommunesammenslåing, men vil være åpen for nabokommunenes ønsker og behov.
 3. Kommunestyret vil ta stilling til organisering av arbeidet med en eventuell kommunereform etter at utredningsrapporten er lagt fram og det nye kommunestyret har trådt sammen høsten 2015.

Dette ble nedstemt og flertallet stemte for at en parlamentarisk referansegruppe sammensatt av alle gruppelederne i kommunestyret, får i oppgave å gi byrådet råd i arbeidet med å gjennomføre kommunereformen i Tromsø kommune.

 

Oppsummering:

Heldigvis er det snart valg.

H, Frp, V og Krf har gjort mye skade for Tromsøsamfunnet i de fire årene de har styrt kommunen. Det er nok nå.

 

Mvh

Gunhild Johansen, gruppeleder

 

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close