EN IKKE SÅ VELDIG KORT RAPPORT FRA KOMMUNESTYREMØTET I FEBRUAR 2015

Folkets spørretime

Foreldrerådene ved Strimmelen og Åsgård barnehager spurte om grunnlaget for og prosessen med nedlegging av Strimmelen og Åsgård barnehager. De reagerte spesielt på at de ikke fikk vite om nedleggelsen før etter at vedtaket var fattet, o

Gunhild johansen og Ingrid Kielland er Tromsø SVs kommunestyrerepresentanter
Gunhild johansen og Ingrid Kielland er Tromsø SVs kommunestyrerepresentanter

g at begrunnelsen for dette var at byråden ikke ville skape uro blant foreldrene. Det var en tydelig irritert byråd som svarte at byrådet ikke hadde gjort noe galt i saken. Foreldrerådene gikk fra møtet om mulig enda mer frustrert enn da de kom.

Muntlig spørretime

Gunhild spurte byrådet hvilke tjenester kommunen skal selge til Tromsø kommunale pensjonskasse for kr 500 000 hvert år i økonomiplanperioden. Videre om dette ville få noen  personellmessige konsekvenser for ansatte i kommunen. Verken styreleder eller daglig leder for pensjonskassen visste hva slags tjenester kommunen hadde tenkt å selge.

Byrådsleder svarte at dette var foreslått før pensjonskassen hadde inngått forvaltningsavtale med Storebrand, og at dette ikke ville få noen personellmessige konsekvenser for ansatte i kommunen. Byrådet har ikke snakket med Pensjonskassen om et slikt salg av tjenester.

Ingrid spurte hvorfor saken om 200 kommunale utleieboliger som hun har tatt opp i FNK, ikke er satt opp på sakslista til kommunestyret. Ordfører svarte at saken skulle settes opp i marsmøtet. Grunnen til at den ikke kom i dag var at den ikke hadde fått saksnummer.

Ungdataundersøkelsen

SVs forslag om at ungdomsskolene skal arrangere en årlig helseuke med fokus på både fysisk og psykisk helse, ble vedtatt mot 1 stemme. Dette var et ønske som kom fram i Ungdommens kommunestyre i januar.

Reguleringsplan for Bergli Nord

SV fremmet forslag om at feltene C1 og C2 ikke skulle ha mer enn to fasadeetasjer mot vei, slik den opprinnelige reguleringsplanen for området tilsier. Dette ble nedstemt. Det betyr at de som bygde i første byggetrinn får utsikt, innsyn og solforhold forverret i forhold til det som gjaldt da de kjøpte boligen. Så mye for forutsigbarhet og JA-holdning. Det gjelder ikke for vanlige folk, tydeligvis.

Ny Kvaløyaforbindelse

Dette var den saken som skapte mest debatt. For et år siden forelå det 21 forskjellige alternativer på transportløsning fra Breivika til Kvaløya. Etter høringsrunde og diverse folkemøter er planprogrammet redusert til 7 alternativer. Byrådet har ikke villet ha 0 -alternativet utredet. Dette er i strid med statlige planretningslinjer for samferdselsprosjekter. I tillegg vil ikke byrådet legge det nye planprogrammet med 7 alternativer ut på høring.

På denne bakgrunn reiste MdG forslag om at saken skulle utsettes. Det ble ikke tatt til følge.

SV fremmet følgende forslag:
-Statens Veivesens metodikk for utredning av nye samferdselsprosjekter skal legges til grunn
for det videre arbeid. Forbedringer av dagens veinett, køprising, park&rideløsninger, satsing på kollektivtrafikk og sykkel skal utredes.
– Planprogrammet skal inneholde de alternativene som skal utredes videre i KU, og
utredningsbehovet for dette skal begrunnes.
– Planprogrammet for kommunedelplan for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya
sendes ut på ny høringsrunde og offentlig ettersyn.
– Endelig planprogram legges fram for behandling i kommunestyret etter denne høringsrunden som settes til minimum 6 uker.

Forslaget ble nedstemt.

Sammen med MdG og Rødt leverte vi følgende lovlighetsklage:
Kommunestyret ville ikke utsette saken inntil videre og vedtak ble foretatt selv om
utredningen av saken er mangelfull. Grunnen til at saken ikke er utredet på en tilfredsstillende
måte er at man bryter med Plan- og bygningsloven kapittel 4 og ved at man ikke har tatt
hensyn til «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging»
Plan og bygningsloven – Kapittel 4. Generelle utredningskrav – §§ 4.1 og 4.2 – viser hva som
kreves av Planprogram og Planbeskrivelse og konsekvensutredning, og er ikke fulgt opp.
Retningslinjen – 2. Virkeområde, 3. Mål, 4. Retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og
transportplanleggingen – er heller ikke fulgt opp.

Følgende ble vedtatt:
Prioriteringsrapporten for kommunedelplanen «Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya» (vedlegg til planprogram, november 2014) anbefaler videre konsekvensutredning av syv traséalternativer. Kommunen tilslutter seg denne anbefalingen. Dette er også sluttbehandlingen av planprogrammet. Planprogrammet fastsettes hermed. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 11-13.

Avslutning:

Siste ord om ny Kvaløyforbindelse er ikke sagt. Ingen av forslagene som nå skal utredes prioriterer kollektiv eller sykkel. Dessuten har ikke saken noen forslag som kan avhjelpe den akutte situasjonen for beboerne på Kvaløya. Flertallet ser ingen muligheter i å jobbe for å redusere biltrafikken, til tross for at kommunen har et vedtak om at befolkningsøkningen skal tas ved kollektiv og gange/sykkel. De tar ikke inn over seg at det krever andre strategier enn å forbedre forholdene for bilistene, som vi vet fører til økt biltrafikk.

Trondheim har klart å redusere biltrafikken med 10 % og vil de neste årene bruke 1.5 mrd på sykkeltiltak. Tromsø kommer til å falle totalt igjennom i belønningsordningen for kollektivtransport med de forslagene det borgerlige flertallet her i byen vil ha. Dette er nok en grunn til at det er påkrevd med et politisk skifte i kommunen.

Mvh
Gunhild Johansen, gruppeleder
gunhildj@gmail.com
90043166

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close