VELFERD FOR ALLE

Kommunen skal jobbe for å redusere fattigdom og sørge for at alle har et godt og egnasted å bo, og at alle skal kunne delta i Tromsøsamfunnet på like premisser. Ulike mennesker skal ha like muligheter.

I Norge er det mulig å unngå fattigdom. Kommunen må føre en politikk overfor de som trenger hjelp til å få hverdagen til å gå rundt som gir folk en verdig tilværelse. Fattigdom handler mye om å være fratatt mulighetene til å føre et vanlig liv. Fattigdom går spesielt ut over barn og unge. Politikerne har et ansvar for å gi alle like muligheter.

SV vil:

 • Fortsette den målrettede satsingen på forebyggende tiltak overfor barn og unge
 • At barn som har behov for det, også blir fulgt opp og får den nødvendige hjelp til å få en bedre livssituasjon
 • At avlastnings- og fosterhjemsordningene bygges ut
 • At barnevernet i kommunen videreutvikles, og at det også blir et tettere samarbeid mellom barnevernet, PP-tjenesten og det psykiske helsevernet
 • Gjennomføre en kommunal fattigdoms/levekårsundersøkelse
 • Arbeid er vegen ut av fattigdom. Vi vil ha flere arbeidsplasser tilpasset personer som har utfordringer på det vanlige arbeidsmarkedet
 • Sikre at i Tromsø skal barnetrygd og engangsstønad ved fødsel ikke regnes som inntekt når sosialhjelp utmåles
 • Sikre at alle barn har tilgang til rimelige fritidsaktiviteter blant annet ved å bygge ut utstyrsbaser det barn kan låne sportsutstyr og annet som trengs for å delta i aktiviteter.

Bolig til alle

I Tromsø er boligprisene for høye, spesielt for ungdom som skal inn på markedet for første gang. Det er også for få store leiligheter for barnefamilier. Lenge har det blitt bygd for små og for dyre leiligheter i Tromsø. I bynære områder er det vanskelig å få fatt i tomter til en overkommelig pris for den som ønsker å bygge selv. SV mener at kommunen må bruke virkemidler som arealplanlegging, ekspropriasjon og startlån for å bøte på disse problemene. SV vil opprette et tomteselskap som skal legge til rette for billige tomter til selvbyggere og som skal bidra til tomter for boligbyggelagene. SV er bekymret for gebyrutviklingen i byggesaker.

Nye boligfelt må bygges ut etappevis og etter fleksible modeller. Dette vil bidra til at alderssammensetningen i boligområdene blir mer variert, elevgrunnlaget for skolene blir mer stabilt og boligmiljøet bedre.

Svært mye av boligbygginga i dag er overlatt private feltutbyggere, med det resultat at prisene for tomtene og boligene skrus opp og at den sosiale profilen blir borte. Tromsø SV vil gjennomføre kommunens boligsosiale handlingsplan for å sørge for at alle kommunens innbyggere får et boligtilbud tilpasset deres behov.

SV vil dempe utbygginga av boliger i strandsonen og sikre at det ikke bygges høyest i front mot sjøen.

SV vil:

 • Planlegge varierte og attraktive boligmiljøer dermiljø- og klimahensyn ivaretas med hensyn til tilgjengelighet til kollektivtrafikk, butikker, skoler og barnehager samt prioritere gode fellesarealer og lekeplasser der folk bor.
 • Slå ned på useriøse utbyggere ved å øke de kommunale ressursene og skjerpe tilsynet
 • Samarbeide aktivtmed boligbyggelag for å få bygd flere leiligheter
 • Arbeide for at byråkratiet og gebyrene skal være så små som mulig.
 • Gå inn for oppretting av flere ungboenheter og rimelige boligtilbud til unge familier i etableringsfasen. Den sosiale boligbygginga må gjenreises
 • Legge forholdene til rette for boligbygging i distriktene
 • Opprette et tomteselskap og strategiske tomtekjøp fra kommunen si side
 • Øke antallet rimelige utleieboliger
 • Kreve kommunale boliger og eller studentboliger i avtalermed private utbyggere
 • Bygge boliger tilpasset kvinner som trenger beskyttelse mot overgripere

Kriminalitet

For Tromsø SV er det sentralt å skape et samfunn der vi ikke trenger frykte for kriminalitet. SV vil motarbeide kriminelle miljø og støtte politiet sitt arbeid mot voldskriminalitet og narkotikasalg og smugling.

De siste årene har omfanget av vold og seksuelle overgrep i samfunnet blitt mer synlig, selv om det fortsatt er store mørketall. Tromsø SV er fornøyd med at kommunen støtter etableringen av Alternativ til vold (ATV) i Tromsø. Krisesenteret i Tromsø har ikke lokaler som tilfredsstiller behovene de voldsutsatte kvinner og barn har.

SV vil:

 • Sørge for at Tromsø kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner blir fulgt opp av skole, barnehage, helsestasjoner og alle andre som har et ansvar for å hjelpe ofrene.
 • Bygge nytt krisesenter i neste periode.
 • Videreutvikle samarbeidet med politiet og frivillige organisasjoner i arbeidet med forebyggende tiltak innen skole og SFO

Urfolk

Tromsø har alltid hatt en stor samisk befolkning. Dette forplikter kommunen til å arbeide for å styrke samisk språk og kultur. Det er behov for et samisk flerbrukshus. Samiske organisasjoner og grupper skal selv delta i utviklinga av turisme og reiseliv. Tromsø SV vil jobbe for at folk blir kjent med og vant med samisk kultur, gjennom barneskole, ungdomsskole og barnehage. Det skal fokuseres på det nære samiske: Det samiske ved denne regionen, denne kommunen, og denne byen. SV går inn for at Tromsø blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk.

SV vil:

 • Framheve det samiske ved skilting på samisk der folk ankommer Tromsø ved for eksempel kommunegrensa, på hurtigrutekaia og på Tromsø Lufthavn. Ved slik skilting skal det norske navnet stå først.
 • Jobbe for at folk blir kjentmed samisk kultur og språk i barnehager og skoler. Dette vil aktivt bekjempe diskriminering av folk som tilhører etniske minoriteter
 • Arbeide for at urfolksspørsmål videreføres som del av den kommunalpolitiske dagsorden
 • Legge til rette for et samisk hus i Tromsø

En inkluderende kommune

Tromsø er en flerkulturell by. Det er en berikelse for alle som bor her. Tromsø SV vil jobbe aktivt for inkludering av folk som tilhører etniske minoriteter. Forholdet mellom majoriteten og minoriteten må være gjensidig og tosidig. Tromsø SV vil bekjempe rasisme, fordommer og manglende forståelse for det fremmede, men vi vil også bekjempe kvinneundertrykking, tvangsgifte og fundamentalisme. Som parti vil vi søke råd fra, og samarbeide med minoritetenes organisasjoner og institusjoner. Integreiring går begge veger, og stiller krav både til innvandrerne og oss som allerede bor i landet. Tromsø kommune skal fortsatt ta mot mennesker på flukt.

SV vil skape en inkluderende kommune ved å:

 • Tilby gratis kjernetid i barnehager og SFO, kombinertmed oppsøkende tilbud til minoritetskvinner utenfor arbeidslivet om språkopplæring, arbeidstrening og sosiale nettverk
 • Ved behov opprette språkarbeidsplasser (kombinert språkopplæring og arbeidspraksis)
 • Aktivt rekruttere personermed minoritetsbakgrunn til kommunale stillinger
 • Arbeide for at flyktninger får gode vilkår i form av bosted, utdanning og arbeid
 • Styrke norskopplæringa for innvandrere
 • Kommunen bør drive asylmottakene i egen regi.

Studentvelferd

Tromsø SV er også opptatt av at kommunen som vertsby for studentene skal legge til rette for trivsel og vekst. Det meste Tromsø SV går inn for av studentvelferd finnes under andre overskrifter i programmet. Boligpolitikken og kollektivtrafikk er blant annet sentralt.

SV vil:

 • Ha fortløpende kontakt med Studentsamskipnaden om studentvelferd
 • Ta ansvar som vertsby for Universitetet
 • Bidra til at vi fortsatt skal ha et studenthus

Deltakende demokrati

Demokrati handler om hvordan makt skal fordeles og kontrolleres til beste for samfunnet som helhet. SV ønsker å utvide lokaldemokratiet. Et åpent og inkluderende demokrati forutsetter at innbyggerne engasjeres og inkluderes i beslutninger som fattes. Vi jobber for at beslutninger skal tas nært dem beslutningene angår.

SV vil arbeide for en effektiv og forutsigbar styring av kommunen bygd på formannskapsmodellen. SV ønsker full åpenhet i den politiske styringa av kommunen. Vi går imot parlamentarisme i Tromsø fordi vi mener dette vil gi folk flest mindre innflytelse over politikken.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Til kapitlet om næringspolitikk

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close