SVs NÆRINGSPOLITIKK

Gjennom en aktiv næringspolitikk i kommunen skal vi skape miljøvennlig vekst – både ved å utvikle eksisterende og ved å legge til rette for nye arbeidsplasser.

Tromsø SV vil støtte initiativ til å få etablert et felles næringsselskap i Tromsø. Kommunen skal gi bedrifter, enkeltpersonsforetak og nyetablerere god veiledning i regelverk og ulike støtteordninger.

SV vil arbeide aktivt for å beholde høy sysselsetting i Tromsø, og partiet vil arbeide for at vi skal ha et variert næringsliv innen alle områder fra primærnæringene til handel og tjenesteyting. Dette innebærer blant annet å sikre en effektiv, men rettferdig, planprosess og saksbehandling overfor næringsaktørene. Dels dreier dette seg om å bevare og videreutvikle de tradisjonelle arbeidsplassene og de produktene og tjenestene det lokale næringslivet står for. Mest av alt dreier det seg om å stimulere til nyetableringer av kompetansebaserte arbeidsplasser som har et nordområdeperspektiv.

SV vil arbeide aktivt mot useriøse aktører på arbeidsmarkedet som hyrer inn uregistrert arbeidskraft og undergraver tariffavtaler og arbeidstakernes sosiale sikkerhet. Vi vil bekjempe sosial dumping av lønninger og arbeidsvilkår, uansett hvor i verden arbeidstakerne kommer fra. For SV er det viktig at næringsutvikling ikke går på bekostning av natur og miljø.

Tromsø har en unik kompetanse samlet i forskningsmiljøene i byen med Universitetet, Framsenteret og UNN som noen av de største. Denne kompetansen gir Tromsø store muligheter. Kommunen må være en aktiv medspiller for å støtte opp som vertskommune for disse miljøene både når det gjelder kampen for økte forskningsmidler og satsingen på å videreutvikle og utvide den kompetansen som allerede fins.

RDA-midlene (regionalt differensiert arbeidsgiveravgift)har gitt kommunen muligheter til å støtte næringsutvikling og få til store prosjekt. Denne ordninga må videreføres. Det å forvalte så store pengesummer gir stor makt i kommunen. Tromsø SV meiner derfor at det bør være et flertall av folkevalgt i RDA-styret.

SV vil:

 • Styrket næringspolitisk satsing gjennom et eget næringsselskap for Tromsø-regionen
 • Styrke samarbeidetmellom kommunen, fylkeskommunen, byens bedrifter og forskningsmiljøene med sikte på å utvikle næringsvirksomhet
 • Stimulere til produktutviklingmed basis i tradisjonell matkultur – Skjerpe arbeidetmot skatteunndragelser, svart arbeid og korrupsjon
 • Tilrettelegge for gründer- og inkubatorvirksomhet. Kommunen må ha en god førstelinjetjeneste som hjelper gründere og etablererer
 • Sørge for at ungdomskolene deltar i Ungt Entreprenørskap og at kunnskap om det lokale nærings- og arbeidsliv blir en del av undervisningen.
 • Utarbeide en overordnet plan for grus/steinressurser og andre mineralressurser
 • Legge til rette for at fondsmidler skal kunne brukes på områder som har betydning for sysselsettingen i distriktene.
 • Sikre leveringsmulighetene for kyst- og fjordfiskere
 • Bedre havneforholdene i kommunens fiskerihavner
 • Arbeide for breidbanddekning i hele kommunen
 • Arbeide for åstyrke Tromsø som kongress og konferanseby.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Til kapitlet om arbeidsgiverpolitikken

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close