Det nærmer seg et valg og et skifte

Rapport fra kommunestyremøtet i april.
av Gruppeleder Gunhild Johansen

Denne kommunestyreperioden nærmer seg slutten og byrådspartiene skal stå til ansvar for det de har prestert for byen. Kommunestyremøtet bar preg av en litt sliten borgerlig allianse. Og det skal bli verre. I mai vil regnskapet for 2014 bli lagt fram.

Hjelp Tromsø SV i valgkampen. Gi et bidrag
Trykk på knappen

Det var tre interpellasjoner:

1. Ingrid Kielland (SV) fikk gjennomslag for at Tromsø kommune skal ønske minst 140 syriske flyktninger velkommen til Tromsø 2015-16, i tillegg til øvrige flyktninger vi tar imot. Dette skjedde med ordførerens dobbeltstemme, mot Høyres benkeforslag om at vi skal ta imot de flyktningene regjeringa ber oss om.

2. Jeg hadde en interpellasjon om krav om åpenhet i TISA og TTIP-forhandlingene. Det ble enstemmighet om å støtte kravet om mest mulig åpenhet og offentlighet omkring forhandlingene. Derimot ville ikke kommunestyret stille seg bak kravet om en offentliggjøring av rammeverket for TISA eller at KS skulle få nødvendig informasjon om forhandlingene slik at de kan informere kommunene om konsekvensene for innbyggerne.

3. Kristin Røymo (AP) hadde en interpellasjon med spørsmål om hvorfor byrådet har fraveket forutsetningene i tjenestekonsesjonsgrunnlaget som arbeidsgruppen der de tillitsvalgte også var representert, var enige om. Her var man enige om en gjensidig oppsigelsesrett med frist på 6 mnd ved innleie av private tilbydere i omsorgstjenesten, noe byrådet har fjernet. Byrådets svar var at dette var det enighet om i gruppa, og at det er helt vanlig å inngå kontrakter uten oppsigelsesrett i kontraktsperioden. Saken vil bli fulgt opp.

Av andre saker som skapte debatt kan nevnes:
Oppfølging av parlamentarismerapporten fra Marcus Buck m. fl. Vedtaket ble at forretningsutvalget skal fungere som en hurtigarbeidende gruppe som skal legge fram forslag til junimøtet. Det blir spennende å se om den borgerlige fløy vil endre noen av de mest udemokratiske bestemmelsene og betingelsene for opposisjonen, nå når de ser ut til å kunne havne der selv.

SV fikk gjennomslag for at kommunen skal følge Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne når det skal bygges boliger for denne gruppen slik at hjemmene deres ikke skal få institusjonspreg.

Tromsø kommune skal overta Frp’s valgkamptiltak med trivselsreiser for eldre til varmere strøk. Kommunen skal tilrettelegge og stille med sykepleiere, mens deltakerne skal betale alt selv. Det skal ifølge Frp nesten ikke koste kommunen en krone. En meget samlet opposisjon stemte mot! Deretter stemte byrådspartiene mot at eldre med dårlig råd skal kunne søke kommunen om tilskudd for å kunne være med på turene.

Skolestruktursaka endte med at Skogvik skole blir lagt ned fra høsten av og at 5.-7. trinn på Kattfjord skole flyttes til Brensholmen. SV hadde et forslag om at elevene ved Skogvik skulle få undervisning ved Hansnes skole 2-3 dager pr uke og at en lærer skulle pendle til Skogvik de øvrige dagene. Vi hadde også forslag om å bevare Kattfjord som skole 1.-7. trinn. Våre forslag ble nedstemt av posisjonen. Elevene på Rebbenesøya må busse mer enn to timer hver vei – hver dag. Det er rett og slett ikke tilrådelig.

I samme slengen la den borgerlige alliansen ned Strimmelen og Åsgård barnehager, til tross for grundig dokumentasjon på at det vil lønne seg å drive videre. SV hadde slikt forslag sammen med AP, men det fikk bare opposisjonens stemmer.

SV har tidligere tatt opp det urimelige i at barn mister barnehageplassen hvis foreldrene ikke betaler. Byrådet har nå laget et forslag til løsning, og fikk gjennomslag for at plassen kunne sies opp dersom det ikke lyktes å få inndrevet foreldrebetalingen med de midler kommunen har til rådighet. Rødt foreslo fjerning av bestemmelsen i barnehagevedtektene og SV støttet dette.

Byrådets høringsuttalelse til Tveteråsutvalgets innstilling gikk igjennom med et tillegg fra Rødt om at sjømatnæringen må ses i en helhetlig sammenheng med resten av fiskerinæringen. AP, SP, MDG og Eduardo da Silva støttet SVs helhetlige forslag til høringsuttalelse, som var en tilpasset versjon av forslaget vi hadde i fylkestinget, heri inntatt tilslutning til Tromsøerklæringa. Dessverre ble det nedstemt. Realiteten er at Tromsø kommune støtter Tveteråsutvalget med få unntak.

Oppsummering:
Det var mange viktige saker til behandling, og det er helt tydelig at byrådspartiene har det travelt med å få gjennomført valgprogrammene sine. De binder opp framtidige kommunestyrer ved å inngå langsiktige kontrakter med private leverandører av tjenester, samtidig som de legger ned kommunale tilbud. Samtidig skal kommunen overta Frp’s PR-stunt med sydenturer for eldre.

Tromsø kommunes innbyggere fortjener bedre.

Holt er helt avgjørende for nordnorsk landbruk

SV har levert en interpellasjon til kommunestyret neste uke mot forslaget om å legge ned Forsøksgården på Holt. Dette er en svært viktig sak. Framtida til Nord-Norges landbruk står på spill. Den planlagte sentraliseringen av fag- og forskningesmiljøer fra Tromsø til Ås må stoppes. Tromsø kommune må engasjere seg i dette spørsmålet før det er for sent.

Gunhild Johansen og Tromsø SV tar kampen for Holt.
Gunhild Johansen og Tromsø SV tar kampen for Holt.

Planene om å avvikle den eneste teststasjonen som er igjen i Nord-Norge for engvekster, lanseres uten at det foreligger noe alternativ. Dette til tross for at nordnorsk landbruk er helt avhengig av at det foregår et kontinuerlig forskningsarbeid på framtidig plantematerialer og matproduksjon som er tilpasset vårt nordlige klima. Det er veldig dramatisk.

Arealene på Holt har den nødvendige kvalitet og beliggenhet til å representere landbruket i nord. En irreversibel nedbygging av forskningsfasiliteter, samsvarer dårlig med globale klimautfordringer og sannsynlig økt behov for matproduksjon i nordlige områder. Det er også i strid med vedtatt arealpolitikk å legge den beste matjorda ut til boligbygging.

Holt har i dag en unik kombinasjon av laboratorie- og feltstudier, blant annet i samarbeid med klimalaboratoriet ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Planene om nedlegging omfatter også Veterinærinstituttets avdeling i Tromsø som etter planen skulle flytte til Holt. Det er altså flere fagmiljøer som blir berørt dersom Holt skulle bli lagt ned.

På spørsmål i Stortinget fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Tove Karoline Knutsen (AP) da det i fjor var snakk om å legge ned Veterinærinstituttets avd. i Tromsø, svarte landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) slik: “Regjeringa vil styrke utdanning og forskning i Nord-Norge med Tromsø som et senter. Veterinærinstituttet må derfor legge til rette for å styrke sin forskning i Nord-Norge ved å videreutvikle samarbeidet med landbruks- og matinstituttene og andre forsknings- og fagmiljøer i landsdelen. Tilstedeværelse i Tromsø, for eksempel samlokalisert med Bioforsk, vil være viktig i denne sammenheng”. Forslaget fra styret i Bioforsk om å avvikle driften i Tromsø er altså tilsynelatende ikke forankret i departementet.

I tillegg til forskningen er Holt  et viktig opplevelsessenter for barn og unge. Mange har fått sitt første møte med matproduksjon og dyrehold gjennom 4H Læringstun sine aktiviteter. Denne virksomheten har vært støttet av Tromsø kommune i en årrekke og representerer et stort trivselselement for byens befolkning.

SV vil oppfordre Tromsø kommune, UiT, Troms Fylkeskommune, Troms Bonde- og småbrukerlag og andre om å be interimsstyret for det nye instituttet for bioøkonomi (NIBIO) – og til slutt Landbruks- og matdepartementet om at forskningsstasjonen på Holt opprettholdes og sikres videre drift.

EN IKKE SÅ VELDIG KORT RAPPORT FRA KOMMUNESTYREMØTET I FEBRUAR 2015

Folkets spørretime

Foreldrerådene ved Strimmelen og Åsgård barnehager spurte om grunnlaget for og prosessen med nedlegging av Strimmelen og Åsgård barnehager. De reagerte spesielt på at de ikke fikk vite om nedleggelsen før etter at vedtaket var fattet, o

Gunhild johansen og Ingrid Kielland er Tromsø SVs kommunestyrerepresentanter
Gunhild johansen og Ingrid Kielland er Tromsø SVs kommunestyrerepresentanter

g at begrunnelsen for dette var at byråden ikke ville skape uro blant foreldrene. Det var en tydelig irritert byråd som svarte at byrådet ikke hadde gjort noe galt i saken. Foreldrerådene gikk fra møtet om mulig enda mer frustrert enn da de kom.

Muntlig spørretime

Gunhild spurte byrådet hvilke tjenester kommunen skal selge til Tromsø kommunale pensjonskasse for kr 500 000 hvert år i økonomiplanperioden. Videre om dette ville få noen  personellmessige konsekvenser for ansatte i kommunen. Verken styreleder eller daglig leder for pensjonskassen visste hva slags tjenester kommunen hadde tenkt å selge.

Byrådsleder svarte at dette var foreslått før pensjonskassen hadde inngått forvaltningsavtale med Storebrand, og at dette ikke ville få noen personellmessige konsekvenser for ansatte i kommunen. Byrådet har ikke snakket med Pensjonskassen om et slikt salg av tjenester.

Ingrid spurte hvorfor saken om 200 kommunale utleieboliger som hun har tatt opp i FNK, ikke er satt opp på sakslista til kommunestyret. Ordfører svarte at saken skulle settes opp i marsmøtet. Grunnen til at den ikke kom i dag var at den ikke hadde fått saksnummer.

Ungdataundersøkelsen

SVs forslag om at ungdomsskolene skal arrangere en årlig helseuke med fokus på både fysisk og psykisk helse, ble vedtatt mot 1 stemme. Dette var et ønske som kom fram i Ungdommens kommunestyre i januar.

Reguleringsplan for Bergli Nord

SV fremmet forslag om at feltene C1 og C2 ikke skulle ha mer enn to fasadeetasjer mot vei, slik den opprinnelige reguleringsplanen for området tilsier. Dette ble nedstemt. Det betyr at de som bygde i første byggetrinn får utsikt, innsyn og solforhold forverret i forhold til det som gjaldt da de kjøpte boligen. Så mye for forutsigbarhet og JA-holdning. Det gjelder ikke for vanlige folk, tydeligvis.

Ny Kvaløyaforbindelse

Dette var den saken som skapte mest debatt. For et år siden forelå det 21 forskjellige alternativer på transportløsning fra Breivika til Kvaløya. Etter høringsrunde og diverse folkemøter er planprogrammet redusert til 7 alternativer. Byrådet har ikke villet ha 0 -alternativet utredet. Dette er i strid med statlige planretningslinjer for samferdselsprosjekter. I tillegg vil ikke byrådet legge det nye planprogrammet med 7 alternativer ut på høring.

På denne bakgrunn reiste MdG forslag om at saken skulle utsettes. Det ble ikke tatt til følge.

SV fremmet følgende forslag:
-Statens Veivesens metodikk for utredning av nye samferdselsprosjekter skal legges til grunn
for det videre arbeid. Forbedringer av dagens veinett, køprising, park&rideløsninger, satsing på kollektivtrafikk og sykkel skal utredes.
– Planprogrammet skal inneholde de alternativene som skal utredes videre i KU, og
utredningsbehovet for dette skal begrunnes.
– Planprogrammet for kommunedelplan for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya
sendes ut på ny høringsrunde og offentlig ettersyn.
– Endelig planprogram legges fram for behandling i kommunestyret etter denne høringsrunden som settes til minimum 6 uker.

Forslaget ble nedstemt.

Sammen med MdG og Rødt leverte vi følgende lovlighetsklage:
Kommunestyret ville ikke utsette saken inntil videre og vedtak ble foretatt selv om
utredningen av saken er mangelfull. Grunnen til at saken ikke er utredet på en tilfredsstillende
måte er at man bryter med Plan- og bygningsloven kapittel 4 og ved at man ikke har tatt
hensyn til «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging»
Plan og bygningsloven – Kapittel 4. Generelle utredningskrav – §§ 4.1 og 4.2 – viser hva som
kreves av Planprogram og Planbeskrivelse og konsekvensutredning, og er ikke fulgt opp.
Retningslinjen – 2. Virkeområde, 3. Mål, 4. Retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og
transportplanleggingen – er heller ikke fulgt opp.

Følgende ble vedtatt:
Prioriteringsrapporten for kommunedelplanen «Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya» (vedlegg til planprogram, november 2014) anbefaler videre konsekvensutredning av syv traséalternativer. Kommunen tilslutter seg denne anbefalingen. Dette er også sluttbehandlingen av planprogrammet. Planprogrammet fastsettes hermed. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 11-13.

Avslutning:

Siste ord om ny Kvaløyforbindelse er ikke sagt. Ingen av forslagene som nå skal utredes prioriterer kollektiv eller sykkel. Dessuten har ikke saken noen forslag som kan avhjelpe den akutte situasjonen for beboerne på Kvaløya. Flertallet ser ingen muligheter i å jobbe for å redusere biltrafikken, til tross for at kommunen har et vedtak om at befolkningsøkningen skal tas ved kollektiv og gange/sykkel. De tar ikke inn over seg at det krever andre strategier enn å forbedre forholdene for bilistene, som vi vet fører til økt biltrafikk.

Trondheim har klart å redusere biltrafikken med 10 % og vil de neste årene bruke 1.5 mrd på sykkeltiltak. Tromsø kommer til å falle totalt igjennom i belønningsordningen for kollektivtransport med de forslagene det borgerlige flertallet her i byen vil ha. Dette er nok en grunn til at det er påkrevd med et politisk skifte i kommunen.

Mvh
Gunhild Johansen, gruppeleder
gunhildj@gmail.com
90043166