TROMSØ SOM MILJØKOMMUNE

Den globale miljøkrisa må løses lokalt, derfor skal alle kommunale saker vurderes med hensyn til klimautslipp. SV vil at kommunen skal føre årlig klimaregnskap.

Tromsø kommune har en offensiv klimaplansom skal oppfylles. Tromsø SV vil styrke kommunens kompetanse på området ved å opprette et miljøkontor med koordinerende funksjon i forhold til alle kommunale områder samt samarbeid med næringslivet om klimakutt og klimavennlig næringsutvikling. I tillegg skal kontoret kunne tilby gratis klimaråd til kommunens innbyggere. Kommunen skal ha det overordnete ansvaret for all avfallsbehandling og dette skal lokaliseres til Remiks Miljøpark. Avfallbehandling skal være et kommunalt ansvar. Vi vil ha full kildesortering også av avfall fra næringslivet. Tromsø SV vil at kommunen skal engasjere seg sterkere mot miljøtruslene som økt tankbåttrafikk og oljeutvinning i nord, kjernekraftverk, atomlagring og nikkelforurensning representerer.
Energipolitikk

En god og langsiktig energipolitikk er meget viktig for å forhindre at det investeres iløsninger som gjør at naturmangfoldet reduseres. Tromsø SV er for satsing på fornybare energikilder, men mener det må tas bedre hensyn til natur og miljø når utbygging planlegges. SV krever at energisektoren underlegges direkte politisk styring, slik at norsk kraftforsyning sikrer rimelige og stabile priser for norske forbrukere og norsk industri og ikke primært skaffer profitt til utbyggerne. Dagens forbruksmønster medfører dessuten en samlet vekst i det norske energiforbruket som ikke er bærekraftig. Vi trenger en ny energilov som innskrenker dagens mulighet for å bygge i vernede vassdrag. Loven må sikre at bygging av alle nye overføringsleder for elektrisk kraft blir behandlet på en måte som tar langt bedre hensyn til lokale interesser og natur- og landskapsverdier enn hva som er tilfellet i dag. Troms Kraft skal fortsatt være i offentlig eie.

SV vil:

 • Stille krav til fornybar oppvarmingsløsning i store byggeprosjekter
 • Kreve bruk av best tilgjengelig lavenergiteknologi i alle byggeprosjekter
 • Gradvis innføre tilknytningsplikt til fjernvarmenett
 • At kommunen utarbeider egen bygge- og anleggspolitikk med sikte på bedre bygging med lavere kostnader og mer miljø- og energivennlige bygg.

Transport

Biltrafikken i Tromsø øker samtidig som færre tar bussen. Person- og varebiler er største utslippskilde av klimagasser i Tromsø og står for over en tredjedel av utslippene.

SVs strategi for å redusere bilbruken er å ha en storsatsing på et bedre og billigere kollektivtilbud, sikre effektive og trygge sykkel- og gangveier og konsentrert byvekst.

Tromsø SV mener kommunen må sørge for å få maksimal uttelling fra belønningsordningen for kollektivtrafikken og ta i bruk veiprising som metode slik de andre store byene ilandet har gjort før oss. All ny arealplanlegging skal prioritere redusert transportbehov.

Et virkemiddel vil være gratis parkering ved busstasjoner utenfor sentrum. Kommunen må legge til rette for at egne ansatte vil bruke kollektivtransport framfor bilen. Kommunen må være med på å opprette ei billåneordning for kommunens innbyggere. Kommunens bilkontor kan være en spydspiss i dette arbeidet

Tromsø SV arbeider for jernbaneforbindelse til Tromsø

Vegene i kommunen er preget av dårlig vedlikehold, dette gjelder både kommunale og fylkeskommunale veger. Vegene blir ikke skrapt og sykling er vanskelig vinterstid. Tromsø SV mener at det trengs et krafttak for vegkvalitet og vil gå for de løsninger som gir best uttelling i perioden som kommer.

Kollektivsatsinga

SV vil redusere biltrafikken ved å gjøre kollektivtilbudet til et naturlig førstevalg for de fleste reisende, både tidsmessig og økonomisk. Kommunen må prioritere redusert transportbehov i all arealplanlegging.

Det er spesielt viktig for SV å sikre et godt kollektivtilbud til Kvaløya på grunn av kapasiteten på Sandnessundbrua.

Tromsø SV er for å innføre vegprising eller andre tiltak som vil gi store summer fra den statlige belønningsordninga for kollektivtrafikk. Vi vil føre en offensiv og sosialt rettferdig klimapolitikk i kommunene. For Tromsø er det avgjørende at kommunen jobber for energieffektive løsninger, miljøvennlig energi og god kollektivtrafikk.

SV vil:

 • Redusere billettprisene på bussen til ti kroner, og tilby gratis buss for ledsager av barnevogn
 • Ruste opp bussholdeplassene i kommunen og ha gratis parkering ved busstasjoner utenfor sentrum
 • Ha flere ekspressavganger til og fra Kvaløya og sentrum/UNN i rushtida.
 • Styrke busstilbudet til og fra Breivika
 • Prioritere myke trafikkanter ved å bygge gang- og sykkelveier, samt legge til rette for ski og spark.
 • Opprette bildeleordning
 • Satse på miljøvennlig transport, gjennom god tilgang på ladestasjoner, krav til nullutslippsbiler eller biodrivstof f i kommunale kjøretøy
 • At det etableres et sanntids-informasjonssystem på bussholdeplassene

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close