KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Livskraft, skaperevne og mangfold er kjennetegn ved det samfunnet som SV kjemper for.

SV vil arbeide for å trygge og bygge ut Tromøs rike og varierte kultur- og idrettsliv som betyr mye for befolkningens identitet, utfoldelses- og opplevelsesmuligheter og kreativitet. I tillegg gir det arbeidsplasser og økonomiske ringvirkninger. Kultur og idrett er næring selv, og bidrar til at annen næring vokser. Et rikt kultur- og idrettsliv betyr mye for å trekke folk til byen, både som nye innbyggere og som besøkende.
Et kulturelt kraftsentrum

Kultur skal utvikles der folk bor. Bygdenes og bydelenes kulturliv må stimuleres. Det vil også minske behovet for transport; være miljøvennlig, samt gi nærhet og samhold i lokalsamfunnene. Vi vil også satse på å skape levende bydelshus med ungdom som hovedmålgruppe.

SV ønsker å satse videre på Den Kulturelle Skolesekken og Kulturskolen. Det er viktig å bygge opp rundt kompetansesentrene Tvibit, Kulta, Rådstua, Kulturskolen, Kunstforeninga og Biblioteket.

Et levende kulturliv består av både folkelig egenaktivitet og profesjonell virksomhet. Vi må støtte opp om profesjonelle kunstnere, som også er viktige for inspirasjon, veiledning og kunstnerisk kvalitetsheving. Tromsø har mange skapende kunstnere og aktive innen musikk, sang, sirkus, film, teater, dokketeater, dans og ballett. Det er viktig at kommunen sørger for gode verksteds- og øvingslokaler og at utøvende kunstnere på alle nivå får kontakt med større, profesjonelle miljø for inspirasjon og videreutvikling.

Tromsø er en festivalby, noe som gir mye kultur for lite penger. Samtidig gir festivalene masse tilbake til kommunen, både økonomisk og gjennom gode opplevelser. Tromsø SV vil fortsette å legge til rette for Tromsø som festivalby.

Biblioteket i Tromsø er blitt ett av landets beste. Fokus kino har også blitt en suksess og her vil også SV arbeide for at kinoen har best mulig arbeidsbetingelser de neste årene. Tromsø har et aktivt film- og litteraturmiljø. Tromsø SV vil arbeide for etablering av et litteraturhus med arbeidsplasser til forfattere, herunder fribyforfattere.

SV vil arbeide for:

 • Å få etablertmusikkens hus med vekt på rytmiskmusikk som kan gi gode øvingslokaler til ungdom som spiller i band helst samlokalisertmed Tvibit og helsestasjon
 • Satsing på Den Kulturelle Skolesekken og Kulturskolen også som en del av SFO
 • Etablering av bydelshus i bydelene. Satse på tilbud til barn og unge i bydelene
 • Å støtte opp om byens festivalermed offentlige bidrag fra kommunen samt arbeide for at det skal være samfinansiering mellom, staten, fylket, kommunen og byens næringsliv til nye og gamle festivaler
 • At utsmykking av kommunale byggmå skje på det nivået som staten benytter for sine bygg. Kommunen har et særlig ansvar for å fremheve lokale kunstnere.
 • Å støtte satsingen på et nordområdemuseum og videre sikre mangfoldet og kreativiteten imuseums-Tromsø
 • Å støtte kulturutvekslingmed folk i andre land og kulturer. Bruke kultur i solidaritetsarbeid
 • Å gjøre Kulturhuset til et dynamisk og folkelig kulturhus som øker trivselen til folk i alle aldere i Tromsø.
 • Å styrke satsningen på både kultur og næring blant annet gjennom kulturnæringsfondet INTRO.
 • Å etablere et Litteraturens hus i Tromsø

Fritidstilbud til barn og unge

Tromsø har et godt tilbud til unge gjennom Kulturskolen, Tvibit, Kulta, Rådstua og idrettslag. Mange bomiljøer mangler imidlertid fritidsklubber og andre naturlige treffsteder som kan gi rom for utfoldelse, sosial kontakt og tilhørighet i nærmiljøet. SV ser det som en sentral oppgave å legge til rette for større kontakt i lokalmiljøene på tvers av generasjonene og for å fremme flerkulturelle aktiviteter.

SV vil arbeide for:

 • Åpne skoler og andre anlegg for organisasjonsliv og kulturaktiviteter.
 • Støtte etablering av grendehus/bydelshus og fellesløsninger for f.eks. skole, barnehage og aktivitetssentra for eldre.
 • Å sikre fritidsklubbene

Idrett for alle

SV vil prioritere den brede mosjons- og idrettsaktiviteten, og spesielt legge vekt på allsidige og lekpregede tilbud til barn og unge. Det er viktig å sikre barne- og ungdomsidretten midler, fordi idretten står sentralt for gleden og trivselen blant mange unge. Dette gjøres best ved å bygge opp tilbud rundt nærmiljøanlegg og idrettsanlegg i bydelene.

SV vil i etablere et bedre svømme- og badetilbud til Tromsøs befolkning. For SV er arbeidet med et nytt svømme- og badeanlegg viktig, og vil prioriteres høyt i perioden. Det er også viktig å gi de som vil drive toppidrett gode rammevilkår i Tromsø. Toppidretten i Tromsø er viktig for å opprettholde bredden, og den er også identitetsskapende for innbyggerne i kommunen.

Tromsø SV vil:

 • At det skal etableres et svømme- og badeanlegg i Tromsø
 • At Alfheim svømmehall opprettholdes og restaureres.
 • Å støtte idrettens storbyarbeid som tar sikte på å utvide idretten ved å gi tilbud til de som normalt ikke deltar i idretten
 • Tilbud til de som har særskilte behov gjennom universell utforming
 • Arbeide for realisering av initiativet fra «Idrettsbyen Tromsø»
 • Sikre arealer til idrettsanlegg

Friluftsliv

Gjennom Samhandlingsreformen er frilluftslivets betydning for folkehelsa kommet i fokus. Å komme seg ut i naturen virker forebyggende på en rekke livsstilssykdommer og er med på å gi folk høyere livskvalitet. Vi vil legge til rette for at alle kan nyte natur og friluftsliv, med blant annet merkede trim- og turstier. Arbeidet med å sikre nødvendige arealer til rekreasjon og friluftsliv må intensiveres.

Tromsø SV vil arbeide for å sikre viktige friluftsområder mot omregulering til andre formål. Kommunen må ta et større ansvar for biologisk mangfold og verneverdige naturområder. Tromsø SV vil arbeide for at reguleringsplaner skal inneholde sti- og løypeplaner som sikrer almennhetens tilgang til friluftsområder, grønne soner samt strandlinja.

Både sommer og vinter er det behov for bedre atkomst til de mest besøkte utfartstedene, enten det gjelder parkeringsmuligheter, bussforbindelser eller toalettfasisliteter. Tromsø SV støtter Ishavskysten Friluftsråds arbeid for en masterplan for friluftsliv.

SV vil arbeide for:

 • Statlig sikre flere arealer til rekreasjon, idretts- og friluftsliv
 • Å tilrettelegge de nære grøntområdene på Kvaløya, Tromsøya og fastlandet for fysisk aktivitet og rekreasjon
 • Sikre tilgjengeligheten til de viktige strendene i Otervika, Sandivka, og Grøtfjordsanden
 • Vern av Kalvebekkenvassdraget
 • Å få fjernet marint avfall fra fjære og strender
 • Sikre strandsonen mot utbygging
 • Bedre forholdene for fritidsfiske
 • At Tromsø kommune skal være en aktiv aktør i Ishavskysten Friluftsråd

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close