Tromsø som miljøkommune

Miljø handler om fordeling og solidaritet, både i et generasjonsperspektiv, mellom innbyggere i et lokalsamfunn, og mellom land.

Foto: Gaute Bruvik
Foto: Gaute Bruvik

SV vil at Tromsø kommune skal bidra til den nødvendige overgangen til et klimanøytralt samfunn.

Våre utslipp av klimagasser rammer alle, men ofte mennesker i andre land mer enn oss selv. Vi har en forpliktelse til å redusere vårt utslipp av klimagasser også med hensyn på vårt historiske utslipp. (Se også kapittel om samferdsel).

Person- og varebiler er største utslippskilde av klimagasser i Tromsø. SVs strategi for å redusere bilbruken er å prioritere gående, syklende og kollektivreisende. I tillegg vil vi at flest mulig skal ha tilgang til nødvendige tjenester og tilbud nært der de bor.

For SV er det viktig å ta vare på Tromsøs kulturhistorie. Skansen er nok Tromsøs mest verdifulle kulturhistoriske område. SV vil ta vare på og videreutvikle Tromsøs gamleby med et spesielt fokus på Skansen.

Skog binder CO2 og er tilnærmet en klimanøytral energikilde for framtiden. Tre er også et tilnærmet klimanøytralt byggemateriale. Skogplanting er ikke privatøkonomisk lønnsomt uten finansieringsordninger og andre stimuleringstiltak. Skogreising skal være tilpasset de naturlige forutsetningene på stedet.

Jordens befolkning øker ut over dens bæreevne for matvareproduksjon. Vi kan ikke basere oss på netto import av mat når milliarder sulter. Vi må derfor bevare våre framtidige muligheter for matvareproduksjon lokalt. Som resten av landsdelen, har Tromsø områder med gode muligheter for matvareproduksjon av høy kvalitet med lite bruk av plantevernmidler og antibiotika. Derfor er det viktig å opprettholde bosettingen utenfor byområdene. Dyrkbar mark skal vernes strengt selv om den for øyeblikket ikke er økonomisk drivbar med dagens matvarepriser.

SV vil arbeide for at:

 • Remiks Miljøpark skal fortsatt være i kommunalt eie og skal spille en viktig rolle i kommunens miljøarbeid. Vi vil ha økt kildesortering også av avfall fra næringslivet.
 • SV ønsker å redusere dagens eksport av avfall til Sverige. For å stimulere til miljøriktig sluttbehandling av avfall lokalt, må byens sentrale områder utbygges med fjernvarme. Det må innføres tilknyttingsplikt for institusjoner og større nybygg som forretningsbygg og boligblokker.
 • Kommunen skal engasjere seg sterkere mot miljøtruslene som økt tankbåttrafikk og oljeutvinning i nord, kjernekraftverk, atomlagring og nikkelforurensning representerer.
 • Kommunen må sørge for å få maksimal uttelling fra belønningsordningen for kollektivtrafikken og ta i bruk veiprising som metode. Dette vil gjøre at Tromsø raskt får mindre køer og et langt bedre busstilbud.
 • For å redusere luftforurensingen skal en vurdere å innføre piggdekkavgift eller andre avbøtende tiltak.
 • All ny arealplanlegging skal prioritere redusert transportbehov.
 • God matvaresikkerhet ved å opprettholde et sterkt jordvern og stimulere til økt framtidig matproduksjon. Derfor sier vi nei til utbygging på Holt.
 • Den som driver landbruk bør få anledning til å eie jorda. SV ønsker lokalt å motvirke salg av landbrukseiendom til andre formål eller til eiere som ikke bor på stedet.
 • SV vil støtte “Inn på tunet” som trues med nedleggelse i 2015.
 • Økning i fiskeoppdrett tillates først når den ikke lenger truer naturlige stammer av laks og sjø-ørret eller truer naturlige stammer av villfisk.
 • Tromsø kommune skal jobbe aktivt mot petroleumsvirksomhet i LO-VE-SE.
 • Tromsø må bli en demonstrasjonskommune for bærekraftige fiskerier basert på lokal og tilreisende kystflåte.
 • Tromsø kommune må delta aktivt i utviklingen av “Kystens hus” som et møtested for kystinteressene i nord

Hele programmet

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close