Helse- og omsorgtjenester

God helse hele livet krever en god start. Tromsø SV vil prioritere lavterskeltilbud som fremmer tidlige møter med helsevesenet, raskere henvisninger, riktig behandling og oppfølging.

hands-216982_640Antall eldre vil øke i årene fremover og mange vil oppleve nedsatt funksjonsevne. Behovet for helse – og omsorgstjenester i hjemmet, må imøtekommes med flere kommunalt ansatte helsearbeidere.

Psykiske lidelser bidrar til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. Behandling av psykiske lidelser må derfor prioriteres mye høyere. Forebyggende tiltak og rask hjelp er sentralt for å redusere risikoen for at folk blir psykisk syke.

Innsatsen mot rusavhengighet må intensiveres. Rusavhengighet må forebygges via en restriktiv rusmiddelpolitikk, gode oppvekstsvilkår, lavterskeltilbud og redusert ventetid. Tilbud om en egnet bolig er avgjørende for en vellykket rehabilitering, men dette mangler i stor grad i Tromsø kommune i dag.

Tillitsreformen er SVs alternativ til konkurranseutsetting og privatisering med tilhørende byråkratisering. Tromsø SV vil gå i spissen for et oppgjør med dagens markedstenkning og overdreven kontrollfokus i offentlig sektor. Tjenesten må utformes med utgangspunkt i brukernes ønsker og behov, og det skal legges stor vekt på deres syn.

SV vil:

 • Styrke svangerskapsomsorgen i samarbeid med jordmortjenesten ved UNN
 • Øke antall ansatte ved skolehelsetjenesten og helsestasjonene.Opprettholde et desentralisert lege – og skolehelsetilbud.
 • Bedre mulightene for at foreldre av funksjonshemmede barn/unge kan kombinere arbeidsliv og familieliv. Utvikle kommunale tiltak som avlasting, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse og bruk av individuell plan (IP). Kommunen må lære opp et tilstrekkelig antall IP-koordinatorer.
 • Tilrettelegge så flere kan bo hjemme lengst mulig via gode helse – og omsorgstjenester i og rundt hjemmet, flere tilgjengelige boliger og flere omsorgsboliger.
 • Etablere et kommunalt døgntilbud for mennesker i akutt psykisk krise og få på plass et godt ettervern
 • Styrke det kommunale arbeidet innenfor psykisk helse og sikre driften ved Fontenehuset og sørge for at de får beholde sin internasjonale sertifisering.
 • Satse på en tverrfaglig spesialisert rusbehandling som tilbyr koordinerte, helhetlige og individuelt tilpassede tjenester – uten unødvendige brudd i behandlingen.
 • Styrke frisklivsarbeidet.
 • At helsetjenester skal tilbys av det offentlige med et tilstrekkelig antall ansatte i flere heltidsstillinger, med gode arbeids – og lønnsvilkår, og mindre bruk av vikarbyråer. Dette gir kontinuitet og trygghet.
 • Kommunen har plikt til å sørge for at innbyggerne får grunnleggende helsetjenester, uavhengig av personlig økonomi. Informasjon om rettigheter til tannhelsetjenesten må bli bedre.
 • Sikre bygginga av Otium
 • Opprette flere rehabiliteringsplasser
 • Utvide tilbudet om dagsenterplasser a la Tindfoten dagsenter

Hele programmet

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close