Et Tromsø å vokse i

Barn og unge skal ha en trygg, stimulerende og inkluderende oppvekst i sitt nærmiljø. Dette sikrer vi best gjennom et godt faglig tilbud i den offentlige barnehagen og grunnskolen. Lykkes vi med dette, lykkes vi også med sosial utjevning. Tromsø SV vil gi barn og unge en hverdag hvor de i skole og barnehage møter høyt utdannet personell, er fysisk aktive og får sunn mat. For å utvikle hele mennesker er det viktig at også praktiske og estetiske fag blir like verdsatt i undervisningen som de teoretiske.

Foto: Gaute Bruvik
Foto: Gaute Bruvik

Alle barn og unge har rett til å ta del i den viktige leken og opplæringen som utvikler barn og unges intelligens, empati og styrke. Tromsø SV vil derfor jobbe for at barn og unge – uansett forutsetninger – inkluderes i alle fellesarenaer i skolen og SFO. Nærskolen er en viktig arena for nærmiljøet og Tromsø SV vil beholde skolestrukturen i kommunen.

Det er viktig for Tromsø SV å sikre barns rettssikkerhet, barns rett til å bli hørt og å styrke tilsynet med det tilbudet barna får.

Trygg oppvekst er viktig for barns utvikling. Derfor må skolene og barnehagene samarbeider tett med barnevernet og andre instanser ved behov. I Tromsø må vi derfor ha et kompetent og tilgjengelig barnevern for både barn, foreldre, og andre voksenpersoner i barnets nærhet.
SV vil

 • Ha løpende opptak i barnehagene
 • Barn bør få tilbud om barnehageplass i sitt nærmiljø, «kortreiste barn»
 • Øke lærertettheten og sikre retten til etter- og videreutdanning.
 • Gratis leksehjelp med pedagogisk utdannet personale
 • Kartlegge utearealene på alle grunnskoler for status for tilgjengelighet for alle barn. Her må aktuelle brukerorganisasjoner involveres.
 • Trappe opp skolehelsetjenesten til en hel helsesøsterstilling pr. 300 elever, tilsvarende 12 stillinger i Tromsø, og tilstrekkelig psykologtjeneste.
 • Jobbe for å få feministisk selvforsvar inn i ungdomsskolen.
 • At SFO må integreres bedre med skoletilbudet og prisene reduseres kraftig.
 • At elever som har krav på assistent i skolehverdagen må sikres ekstra voksenressurser i SFO-tiden
 • Samisk språk og kultur skal være en naturlig del av skoletilbudet i kommunen. SV vil at det samiskspråklige tilbudet ved Prestvannet skole skal videreutvikles til et fullverdig samisk skoletilbud.
 • Styrke Tvibit med et spesielt fokus på det lavterskel helsetilbudet der.
 • Styrke utekontaktarbeidet blant ungdom.

Hele programmet

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk