Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Tromsø er en stor kommune med til dels lange avstander. Det er et mål for samferdselspolitikken at alle innbyggere skal kunne komme seg dit de skal på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte. Politikken utarbeides for folk flest og næringslivet i byen, ved kysten og på landet. Innbyggerne i Tromsø, og da spesielt barna, fortjener rein luft og dager uten stress og transportlogistikk. Rein luft er et kommunalt ansvar.

Foto: Calflier001/Wikimedia Commons
Foto: Calflier001/Wikimedia Commons

Samferdselsbehovene henger også sammen med boligstrukturen i kommunen. Vi må legge til rette for at folk kan bo, jobbe og handle i nærheten. Dette gjelder også for distriktene, og særlig barnehage og skoletilbudet er der viktig. Det må tenkes helhetlig når vi planlegger kommunens utvikling, og derfor må framtidsretta miljø- og klimavennlige løsninger velges.

Hvis flere av oss går, sykler eller tar buss vil det bli bedre plass og raskere for de som av ulike grunner må kjøre bil. Det er viktig at gode transportløsninger for gående, syklende og kollektivreisende kommer på plass med en gang når nye boligfelt blir bygd ut, ikke etter at folk har flyttet inn. For kommunens innbyggere på Tromsøya og deler av fastlandet og Kvaløya må vi ha som mål at buss, sykkel og føttene er de foretrukne fremkomstmidler. Da må vi tilrettelegge for det. Og så må gående få gå, syklende sykle og bussene kjøre i fred for hverandre og for bilene. Tromsø SV vil ta utgangspunkt i Tromsø kommunes transportplan for 2008-2019.

Problemene med transportforbindelsen mellom Tromsøya og Kvaløya krever strakstiltak. SV vil ha parkeringsplasser i forbindelse med sentrale bussholdeplasser og flere ekspressbussavganger. Samtidig må det snarest etableres en ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya.

Tromsø er en kommune som innbyr til mange former for friluftsliv. For at vi skal kunne bruke mulighetene for alle må flere områder gjøres tilgjengelig. Utfartsparkering for skigåere vinterstid og for turgåere sommerstid. Ved friluftsanlegg slik som Charlottenlund, Langvannet etc må universell utforming legges til grunn.

Tromsø SV vil prioritere tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende i neste kommuneperiode.

Tromsø SV vil:

 • Reservere gangveier for gående og bygge egne sykkelveier eller sykkelfelt for syklister.
 • Verne etablerte snarveier mot gjenbygging og sikre disse med belysning
 • Etablere elsykkel som bysykkelutleie, med utleieplasser også utenfor sentrum
 • Sikre gående og syklende langs dagens innfartsårer, Ramfjorden og Malangshalvøya, med gang og sykkelvei og busslommer.
 • Ved utbygging av nye boligområder bør kollektivtilbud og tilrettelegging for syklende og gående være på plass før boliger tas i bruk.
 • Kommunen bør oppforde Troms Fylkestrafikk til å bedre busstilbudet i distrikts-Tromsø.
 • Når bybussen skal legges ut på nytt anbud skal kommunen sammen med Troms fylkeskommune starte opp et nytt offentlig busselskap.
 • Kommunen bør kreve flere direkte bussavganger mellom UNN/UiT, sentrum og bydelene.
 • Infrastrukturen for bussreisen må være god. Det skal være god tilgjengelighet til bussholdeplassene og lett å komme seg av og på bussen for alle reisende.
 • Der hvor alternativene til bil ikke eksisterer må veiene prioriteres slik at transporten blir både sikker og effektiv.
 • Ny E8 gjennom Ramfjorden bør realiseres raskest mulig.
 • Etablere et bilfritt sentrum ved hjelp av tunnelsystemet.
 • Arbeide for at en større andel av godstrafikken flyttes over på båt og bane.
 • Gjennomføre nædvendige tiltak slik at kommunen kan motta en større belønning fra statlig kollektivtrafikksatsing
 • Reservere parkering i sentrum på gateplan for funksjonshemmede og nødvendig næringstransport, flere sykkelparkeringsplasser og sykkelparkeringshus.
 • Nyetablering av parkeringsplasser må ikke ta plass fra gående, syklende, kollektivtransport og boliger.
 • Ved etablering av ny Kvaløyforbindelse skal Sandnessundbrua gjøres om til gang- sykkel og kollektivbru.
 • Innføre et nærbarnehageprinsipp for tildeling av barnehageplass slik at alle barn i Tromsø kommune er sikret barnehage i sitt bomiljø.
 • Tromsø SV vil utrede bruk av vannbusser som en miljøvennlig og effektiv kollektivtransport mellom Tromsøya-Kvaløya og Tromsøya-Fastlandet (Kroken-Breivika)

Hele programmet

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close