Demokrati og åpenhet

Tromsø SV vil at folk flest skal ha mest mulig innflytelse på egen hverdag og på de politiske avgjørelsene som tas i kommunen. Lokaldemokratiets styrke er at det er kort avstand mellom de folkevalgte politikerne og innbyggerne i kommunen. Tromsøparlamentarismen som ble innført etter forrige kommunevalg har økt denne avstanden. Byrådet har fått vide fullmakter, og beslutninger blir i større grad enn før fattet i lukka rom. Dermed blir det mindre rom for konstruktive motforestillinger, debatt og protest, både fra berørte innbyggere og fra opposisjonen. Det er også et problem at kontroversielle vedtak fattes uten at offentligheten får tilgang til hvilke politiske vurderinger som ligger bak.

Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune
Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune

SV mener at tromsøparlamentarismen er problematisk uavhengig av hva slags politisk flertall som sitter med makten i byrådet. Derfor vil vi ikke inngå i noe byrådssamarbeid, heller ikke om de rødgrønne partiene vinner flertall i kommunen ved neste valg. Vårt mål er å fjerne tromsøparlamentarismen til fordel for en demokratisk og åpen Tromsø-modell. Denne bør bygge på den gamle formannskapsmodellen, med en administrativ leder som er ansatt på grunnlag av sine fagkunnskaper. Samtidig vil SV gi de folkevalgte politikerne en mer direkte hånd på rattet når det gjelder gjennomføringen av politiske vedtak. Dette kan skje både gjennom et styrket ordførerkontor og gjennom at komitélederne får mer makt.
SV vil:

  • Erstatte tromsøparlamentarismen med en demokratisk og åpen Tromsø-modell basert på formannskapsmodellen.
  • Bruke mindre penger på den politiske styringa av kommunen. Byrådsmodellen koster kommunens innbyggere 15 millioner ekstra i året.
  • Gi innbyggerne mer innsyn i og innflytelse på beslutningsprosessene i form av lengre høringsfrister, flere åpne folkemøter og bedre mulighet til påvirkning gjennom de folkevalgte.
  • Arbeide for konstruktive kompromisser og tverrpolitisk samarbeid i viktige saker som for eksempel E8.
  • Styrke bydelsrådene og bygdeutviklingslagenes stilling som viktige høringsinstanser for kommunen.
  • Gi ungdomsrådet forslagsrett i kommunestyret i saker som angår ungdom.
  • Gi ungdomsrådet, eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilbud om kontorplass på rådhuset.
  • Styrke det interkommunale samarbeidet til beste for innbyggerne i saker der det er naturlig, for eksempel der hvor nærskole ligger i en annen kommune.
  • Arbeide for at kommunalt oppnevnte styrer og utvalg skal ha en bredest mulig sammensetning uavhengig av partibok. Styrehonorarer skal være på et nøkternt nivå i forhold til ansvar og arbeidsmengde.

Hele programmet

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close