Dette vil Tromsø SV gjøre for å sikre alle barn en god barndom

En god barndom legger grunnlaget for et godt liv. Barn og unge skal ha like gode muligheter til å utvikle seg uansett bakgrunn. Tromsø SV vil jobbe for flere trygge voksne som legger til rette for lek og variert undervisning.

I neste periode vil derfor Tromsø SV jobbe for disse sakene:

Barnehage:

 • styrke etter- og videreutdanningen av ansatte i barnehagene.
 • tilrettelegge for at de ideelle barnehagene og familiebarnehagene kan fortsette driften i Tromsø.
 • fortsette å utvide supplerende opptak til barnehagene.
 • styrke barnehagebudsjettet for å innfri bemanningsnormen.
 • utrede et nærbarnehageprinsipp på samme måte som nærskoleprinsippet.
 • satse på grønne barnehager med gode utearealer.
 • gi barnehagene stor frihet til selv å vurdere hvilke metoder som skal brukes, slik at barnehager får være barnehager, og ikke en førskole. Læring skal skje gjennom lek og omsorg.
 • utvide opplæring i temaet vold, overgrep og grensesetting for barnehagebarn, som forebyggende tiltak.
 • innføre et kommunalt bemanningskontor i barnehager.
 • tilse et godt samisk barnehagetilbud og øke antallet slike barnehageplasser.
 • videreutvikling av tilbudet om samisk språk og kulturforståelse i barnehagen, også ovenfor barn uten samisk som hjemmespråk og som går i kommunens øvrige barnehager
 • innføre en felles rabattordning for barnehage og SFO slik at foreldre med barn begge steder får en samlet søskenrabatt.

Skole:

 • ansette flere kvalifiserte lærere i skolen.
 • satse på tidlig innsats i skolen der elevene er sikret god oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.
 • innføre Tromsø-timen, en time ekstra i uken knyttet til praktiske og estetiske fag.
 • fortsette arbeidet med tillitsreformen i Tromsøskolen.
 • at Tromsø kommune kjøper gamle Lærerhøgskolen.
 • fortsette arbeidet med oppgraderingen av uterom i skolegårdene.
 • bygge ny Kvaløysletta ungdomsskole og Tromsdalen skole.
 • gjennomføre forsøk med utvidet skoledag uten hjemmelekser i grunnskolen
 • innføre et skolemåltid.
 • utvikle et grensesettingskurs på ungdomsskolen, der deler av opplegget er kjønnsdelt
 • at kommunen skal lage en handlingsplan mot seksuell trakassering og overgrep i skolen.
 • trappe opp skolehelsetjenesten til en hel helsesykepleierstilling per 300 elever. Det utgjør 12 stillinger i Tromsø
 • at kommunen skal ha en skolepsykologtjeneste.
 • at samisk språk og kultur skal være en naturlig del av skoletilbudet for alle barn i kommunen.

Andre oppveksttiltak:

 • sikre barnevernet både mange nok ansatte og nok penger til forebygging og tidlig innsats.
 • at barnevernet i Tromsø skal være kommunalt
 • jobbe for å rekruttere nok godkjente fosterhjem
 • at barnetrygd holdes utenfor når sosialhjelp skal beregnes
 • jobbe for lav egenbetaling for kommunale tilbud til barn og unge

Høstens valg blir viktig for å få gjennomslag for en politikk for de mange – ikke for de få. Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyret. Slik kan du hjelpe oss i arbeidet med å gjøre Tromsø til en bedre by å leve i for alle:

Meld deg inn i SV

Send «innmelding [navn] [din e-post][din adresse]» til 2090. Medlemskontigenten på 100kr trekkes da av telefonregningen. (Det første året som medlem betaler alle 100 kroner. Ordinær kontingent er 350 kr. Pensjonister, studenter og lavtlønnede betaler 100 kr. Vi oppfordrer høytlønnede til å betale 550 kr. ) Du kan også melde deg inn via dette skjemaet.

Bli med i Valgkampen!

Gjennom å jobbe for et størst mulig Tromsø SV kan du bokstavelig talt bidra til at Tromsø blir en by med bedre miljø og lavere klimautslipp. Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyrer og fylkesting over hele Norge! Meld din interesse via dette skjemaet!

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev

En til to ganger i måneden sender Tromsø SV ut nyhetsbrev. Her skriver vi om kommunepolitikken, om SV, invitasjon til ulike arrangementer og nytt fra vår stortingsrepresentant, Torgeir Knag Fylkesnes.  Meld deg opp på nyhetsbrevet nå!

Del denne siden med de du kjenner!

Vi er avhengige av å få ut vårt budskap til flest mulig dersom vi skal nå målet om å gjøre Tromsø til en by med lavere klimautslipp og bedre miljø. Del denne siden på din egen facebook-side og lik Tromsø SV sin side på facebook slik at du kan holde deg oppdatert på det vi jobber med fram mot valget!

Husk at Tromsø SV også har mange andre gode saker vi kommer til å jobbe for i neste periode! Les gjerne om dem i programmet vårt.

PS! Tromsø SV er også med på Zetkin.Meld deg opp på Zetkin via denne lenken!

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close