Årsmelding frå kommunestyregruppa 2013

Beskrivelse: https://lh3.googleusercontent.com/XdnKZsadppZ91zmtbvWsbXtbXsSDxg0RBzCK5ZKcHh8hDxWxco-eRVbq0eHyyxZnPPC1d8rAluuFXMixK_YzLTO3ddmhHhU8FfweEv0lQknXGjxj5dmtOPX8ukjwl7M8a04

I. Generelt

Tromsøvarianten av parlamentarisme

Samling til venstre – felles budsjettforslag

«Vi bryr oss»

Tromsø kommunale Pensjonskasse og Arnestedet AS

Avtalen med Sametinget

Solidaritetsbyen Tromsø

Leserinnlegg, aviser og sosiale media

Hva er det viktigste vi har oppnådd i 2013?

Vi takker!

II.Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag

1. Kommunestyremøte 30. januar 2013

BOLIGSITUASJONEN I TROMSØ, ved Ingrid Marie Kielland

Byråd Line Fusdahl svarte:

2. Kommunestyremøte 27. februar 2013

Sak 22/13: EVENTUELL INNMELDING I TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE

3. Kommunestyremøte 20. mars 2013

EIT KRAFTTAK FOR BUSTADBYGGING I TROMSØ, ved Gunhild Johansen og Pål Julius Skogholt

Byråd Line Fusdahl svarte:

FORSLAG OM UTGREIING AV BYBANE I TROMSØ

Byråd Britt Hege Alvarstein svarte:

TINDTUNELLEN UT PÅ HØRING, ved Gunhild Johansen, SV:

Byråd Britt Hege Alvarstein svarte:

Spørsmål

SALG AV BRANNBÅTEN «WANNY WOLDSTAD, Gunhild Johansen, SV

Byråd Britt Hege Alvarstein svarte:

Sak 23/13  PRIVAT FORSLAG – STYRKING AV ARBEIDET I BEREDSKAPEN I SKOLENE OG BARNEHAGENE

4. Kommunestyremøte april 2013

Spørsmål fra Gunhild Johansen:

Byråd Line Fusdal svarte:

Sak 39/13 LANDBRUKSPLAN

5. Kommunestyremøte 29. mai 2013

Sak 50/13 TROMSØ KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012

6. Kommunestyremøte 18. og 19. juni 2013

TROMSØ KOMMUNE OG ROMFOLKET, ved Gunhild Johansen på vegne av SV, Rødt, MDG og AP

Byråd Kristoffer Kanestrøm svarte:

Sak 65/13 EIERSKAPSMELDING 2013

Sak 67/13 FORELDREMEDVIRKNING I TROMSØ-SKOLEN

Sak 68/13 ØKONOMIRAPPORT I – 2013

Sak 70/13 TILTAK MOT BARNEFATTIGDOM ved Gunhild Johansen

Sak 71/13 ENDRING AV REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG KOMMUNESTYRETS KOMITEER

Sak 80/13 FRAMTIDIG ORGANISERING AV TROMSØ PARKERING KF SOM AS

8. Kommunestyremøte 28. august 2013

Sak 101/13 SKYTEBANE I TROMSØ – VALG AV LOKALISERING FOR ENDELIG UTREDNING

9. Kommunestyremøte 25. september 2013

Spørsmål fra Gunhild Johansen, SV:

Fung. Byrådsleder Kristoffer Kanestrøm svarte:

Sak 109/13 PARTNERSKAPSAVTALE MED HUSBANKEN

Sak 110/13 KONSEPTVALG FOLKEBAD

Sak 111/13 HØRING – NOU 2013 – KULTURUTREDNINGEN

Sak 115/13 FREMTIDIG PENSJONSORGANISERING – OPPRETTELSE AV PENSJONSKASSE

Sak 118/13 STRATEGI FOR UTVIKLING AV EIENDOM TIL HELSE OG OMSORG MOT 2030

10. Kommunestyremøte 30. oktober 2013

HØRINGSUTTALELSE REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS 2014-2023 – STRATEGIDELEN

Sak 121/13 PLAN 1764 – DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRAND BOLIGFELT, FELT C8

Sak 123/13 ØKONOMIRAPPORT 2 – 2013

Sak 126/13 TJENESTEBESKRIVELSE I HELSE- OG OMSORG

Sak 127/13 FELLES LANDBRUKSKONTOR MELLOM TROMSØ OG BALSFJORD

Sak 130/13 ENDRING AV VEDTEKTER FOR TROMSØ PARKERING

Sak 135/13 NYVALG TIL KONTROLLUTVALGET

11. Møte 27. november 2013

GAZAS GATER FLOMMER OVER AV KLOAKK, ved Gunhild Johansen, SV/Jens Ingvald Olsen, Rødt/Kristin Røymo, AP

12. Kommunestyremøte 11. og 12. desember 2013.

ØKONOMIPLAN 2014-2017 FOR ET SOLIDARISK OG INKLUDERENDE TROMSØ

I. Generelt

Kommunestyregruppa har i 2013 bestått av Gunhild Johansen (gruppeleder) og Ingrid Marie Kielland.

Pål Julius Skogholt og Terje Håkstad har vært varamedlemmer.

Gunhild Johansen er medlem av Forretningsutvalget og Byutviklingskomiteen (BUK). Ingrid Marie Kielland er medlem av Finans- og næringskomiteen (FNK). Terje Håkstad har møtt som vara i BUK og Pål Julius Skogholt i FNK.

Etter at Jens Revold tok ut flytting til Bergen, er Bjarne Rohde valgt som nytt varamedlem for Tor Zachariassen til Kontrollutvalget.

For en total gjennomgang av alle saker, forslag og vedtak i kommunestyret og komiteene,  viser vi til kommunens hjemmesider under Politikk-Møteplan. I denne beretninga vil vi kun presentere SVs forslag og stemmegivning i de viktigste sakene.

Tromsøvarianten av parlamentarisme

Tromsø kommunestyre inngår aldri kompromisser. Det er ikke noe mål for de borgerlige partiene å søke å forankre vedtakene bredt i kommunestyret. De har et bekvemt flertall og benytter det i alle sammenhenger. Opposisjonen blir nesten helt uten unntak nedstemt uansett hva vi foreslår. Når byrådet har levert sin innstilling, oppfattes den av byrådspartiene som om den er hugget i stein. Det er ikke lenger slik at politikk er det muliges kunst i Tromsø. Nå er det byrådets enevelde som gjelder.

Tromsø har sannsynligvis den mest udemokratiske styringsformen av alle kommuner i Norge. Alle administrative ressurser med unntak av en sekretær og en rådgiver for ordfører, er knyttet opp mot byrådet. Det er byrådet som har sekretariat for kommunestyret. Det innebærer at det er byrådet som legger premissene for møtene også i kommunestyret og dets organer. I Oslo og Bergen har kommunestyrene egen administrasjon med henholdsvis 35 og 22 ansatte.

Komiteene har fått innstillingsrett, men så lenge byrådet er sekretariat for komiteene og holdningen til det borgerlige flertallet er at det er byrådet som skal ha sitt igjennom uansett, har denne endringen minimal betydning. Komiteene har dessuten nesten ikke saker til behandling. Det er en katastrofe for demokratiet at så mye politikk nå blir avgjort på bakrommet uten behandling i folkevalgte organ.

Opposisjonspartiene (Ap, SV, Rødt, Sp og MDG) har levert privat forslag om en lignende modell for Tromsø som det Oslo og Bergen har. Forslaget har vært behandlet i Forretningsutvalget, som har oversendt det til byrådet for økonomisk vurdering. Vi mener det ikke vil koste kommunen noe om vi flytter administrative ressurser fra byrådssekretariatet over til et kommunestyrets sekretariat. Forslaget vil bli behandlet i kommunestyret i løpet av våren 2014.

Samling til venstre – felles budsjettforslag

De borgerlige partienes totale overkjøring av opposisjonen i alle sammenhenger, har ført til en løfterik samling av opposisjonen. For første gang i historien la Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Sp og Miljøpartiet de Grønne i desember fram et felles budsjettforslag. Diskusjonen i kommunestyret handlet nesten utelukkende om opposisjonens budsjettforslag og vi oppnådde dermed den effekten vi ønsket. Det ble en diskusjon om to vidt forskjellige retninger i politikken – der vårt forslag hadde en klar prioritering av skole, sosial boligpolitikk, frivillig sektor, rusomsorg, fattigdomsbekjempelse og miljø. Vi samlet oss om en solidarisk politikk som tar klart avstand fra New Public Management og den privatiseringspolitikken høyresida nå har gjort til sitt store prosjekt i Tromsø.

«Vi bryr oss»

Den viktigste grunnen til at vi kunne levere et felles budsjettforslag, er helt klart det tette samarbeidet vi har hatt gjennom hele året med fagbevegelsen. «Vi bryr oss»-gruppen består av de fire partiene (ikke MDG), Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Fellesorganisasjonen, Musikerne og LO. Målet for dette samarbeidet er å avdekke de negative virkningene av privatisering og andre former for New Public Management i kommunen.

Vi er godt fornøyd med at byrådets planer om konkurranse i jordmortjenesten og AS-ifisering av barnehagene ble skrinlagt. Vi vil jobbe ufortrødent med å bekjempe privatisering på alle andre områder som blir foreslått. Det er en utfordring for oss at byrådet benytter seg i stadig større grad av direkte avtaler med private tilbydere og på den måten snikprivatiserer tjenester, spesielt innen helse og omsorg.

Tromsø kommunale Pensjonskasse og Arnestedet AS

Noe av det mest negative som skjedde i 2014 var at kommunestyret vedtok å opprette en egen kommunal pensjonskasse i Tromsø. Hele opposisjonen og fagbevegelsen gikk i mot at det skulle skje. Byrådet hevder at det er store økonomiske gevinster å hente ved å forvalte pensjonspengene selv på grunn av kjønns- og alderssammensetningen i arbeidsstokken. Vi fikk KLP til å komme til Tromsø og presentere sitt tilbud for kommunen. De knuste kommunens tall og påviste at det vil bli om lag 287 millioner kroner billigere å melde seg inn i KLP enn å drifte selv.

Det gjorde null inntrykk på byrådspartiene. De kjørte saken igjennom med sitt sedvanlige flertall. For å få nok penger til egenkapital, er tre eiendommer (Heracleum, Laureng og Slottet) til en verdi av ca. 200 millioner kroner overført til pensjonskassen. Disse eiendommene skal nå driftes etter forretningsmessig konsept. Det gjenstår å se hvilke konsekvenser det vil få for leietakerne (Tromsø kommune og beboerne).

Arnestedet er en annen stor sak der byrådspartiene trumfer igjennom en politikk som vil få store negative konsekvenser for Tromsøs innbyggere. Hittil er kommunale eiendommer for 112 millioner kroner overført til dette selskapet som skal utvikles til et eiendomskonsern etter modell av Entra. Byrådet har vedtatt å overføre eiendommer av betydelig verdier til konsernet, som nå søker etter direktør med kremmerevne! Modellen innebærer at kommunen skal leie tilbake byggene som overføres til Arnestedet AS. Det finnes ingen dokumentasjon på at dette vil lønne seg for kommunen.

Avtalen med Sametinget

Ordførerens stunt med å inngå avtale med Sametinget uten å informere alle partiene i byrådet, holdt på å velte byrådssamarbeidet på borgerlig side. I hvertfall tilsynelatende og i media. Noe spesielt godt politisk håndverk kan man vel ikke kalle prosessen som førte til avtalen, men ordføreren fikk i hvertfall markert at han etter hvert har kommet til en erkjennelse av at Tromsø også er en kommune der samene er en del av vår felles historie. Dette var en sak der byrådet kunne blitt felt dersom opposisjonen hadde vært ute etter å skape kaos sammen med Frp. Det var selvsagt utenkelig for oss å gjøre det på dette grunnlaget. Avtalen med Sametinget fikk full oppslutning fra SV og alle andre partier, med unntak av Frp.

Solidaritetsbyen Tromsø

Det har vært magre tider for solidaritetsbyen Tromsø i 2014. Det startet med at byråd Jonas Stein personlig inviterte den israelske ambassadøren til Tromsø, samtidig som Gaza kommune var på offisielt besøk etter invitasjon fra ordføreren (varaordføreren). Det ble selvsagt oppfattet som den provokasjonen det var.

Kommunen vedtok deretter å avslutte vennskapsbyprosjektet med Quetzaltenango i Guatemala, ett år før tiden. Dette til tross for at prosjektet er fullfinansiert av Norad. Til slutt vedtok byrådet at de ikke vil videreføre vennskapsbyprosjektet som Tvibit har i samarbeid med ungdommer i Gaza. Den første begrunnelsen var skandaløs. De hevdet at Tromsø ikke ville samarbeide med Hamas. Den endrete begrunnelsen lyder på at Tromsø ikke har økonomi til å videreføre bevilgningen på kr 250 000 årlig. Det er om mulig enda mer skandaløst i forhold til en vennskapsby der mesteparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, lider av underernæring og ikke har de mest elementære behov dekket på grunn av den israelske okkupasjonen som aldri ser ut til å ta slutt.

Asylbarnas sak – og for oss gjelder det spesielt Yalda og de andre lengeværende barna i Tromsø – har vært en viktig politisk sak som i 2013 har vært ført inn mot sentrale politikere både i SV og resten av den rødgrønne regjeringen. Her har vi brukt vår posisjon som kommunestyrerepresentanter til å prøve å få gjennomslag for en av de aller viktigste menneskerettighetssakene i vår tid. Ordføreren og biskopen har vært viktige støttespillere for støttegruppa og flere politikere på borgerlig side øver press mot sine kolleger i den nye regjeringa. Saken tar ikke slutt før de lengeværende asylbarna får bli i Norge.

Leserinnlegg, aviser og sosiale media

Vi har hatt en rekke leserinnlegg om aktuelle saker som har vært oppe i kommunestyret. Gruppa som helhet – med Terje og Pål Julius i særdeleshet – har vært veldig aktive på sosiale medier. Vi er ikke førstevalget til avisene når det gjelder redaksjonelle saker der de ønsker synspunkter fra opposisjonen. Avisenes dekning av det politiske miljøet i Tromsø er en sak for seg. Dette er en av de store utfordringene vi står overfor i valgkampen. Vi er nødt til å bryte knekke myten om at SV ikke lenger er et parti som har politikk folk trenger!

Hva er det viktigste vi har oppnådd i 2013?

 • Vi har vært en tydelig stemme i opposisjon i kommunestyret
 • Vi har fått gjennomslag for en av våre viktigste valgkampsaker – flerbrukshall på Storelva
 • Privatisering av barnehagene og jordmortjenesten er slått tilbake
 • Komiteene har fått tilbake innstillingsretten
 • Vi har fått til et slagkraftig samarbeid med fagbevegelsen og de andre opposisjonspartiene

Vi takker!

Kommunestyregruppa er evig takknemlig for at vi har varaer som stiller opp når som helst og hvor som helst. Vi føler sterk støtte i styret for Tromsø SV. Vi føler også at vi har medlemmene i ryggen når dere kommer med gode råd og forslag. Vi vil også takke for et godt samarbeid med resten av opposisjonen i Tromsø kommune og med fagbevegelsen. Det gir håp om at vi skal gjenerobre Rådhuset ved neste korsvei!

Tromsø, 10. januar 2014.

Gunhild Johansen                     Ingrid Marie Kielland

II.Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag

1. Kommunestyremøte 30. januar 2013

Interpellasjon:

BOLIGSITUASJONEN I TROMSØ, ved Ingrid Marie Kielland

Tromsø er en by i vekst, men boligbygginga vokser ikke i takt med befolkningsutviklinga. Idag er vi i en situasjon der det er i ferd med å bli umulig for folk med vanlige inntekter åetablere seg med egen bolig i Tromsø. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Tromsø er i følge tall fra Norsk Eiendomsmeglerforbund på 33.000 kr/kvm for leiligheter, mens eneboliger ligger på 24.000 kr/kvm. I tillegg til at prisen er høy, er det svært få boliger til salgs i markedet. Leiemarkedet er også svært presset, noe som blir særlig tydelig rundt studieårets start men som fortsetter å påvirke både boligsituasjonen og økonomien til leietakerne året rundt.

Lite offensivt byråd

I august ba en enstemmig Finans- og næringskomité byrådet om å utrede muligheten for å isamarbeid med Boligstiftelsen Kommunale Boliger etablere 200 nye utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte i Tromsø. Som svar på spørsmål i kommunestyret 28. november  opplyste finansbyråd Line Fusdahl at man utredet men ikke hadde konkludert i saken. Hun antydet samtidig at 200 boliger var et for ambisiøst mål. Dette synes lite offensivt fra byrådet i en situasjon der behovet både for økt boligbygging og flere og rimeligere utleieboliger er akutt, og der man har en aktør som gjennom flere prosjekter og over tid har vist seg svært kompetent.

Med politisk vilje og innsats er det fullt mulig å bygge 200 nye boliger innenfor en rimelig tidsramme. Svaret fra byrådet tyder imidlertid på at man vil overlate viljen og innsatsen til markedet og derfor begrenser seg til å øke rammen for startlån – noe som er bra, men som ikke nødvendigvis bedrer situasjonen for de som uansett ikke har råd til å kjøpe egen bolig.

Behov og muligheter

Folketallet i Tromsø stiger med rundt 1000 mennesker i året. I Tromsø var gjennsnittlig husholds-størrelse på 2,17 personer i 2011 i følge SSB. Det betyr at vi har behov for minst 460 nye boliger i kommunen hvert år. Kunnskapsgrunnlaget til planstrategi for 2012 som ble lagt frem for kommunestyret i august opererer med et basisanslag om at det skal bygges 440 nye boliger i året de neste 15 årene. Det øvre anslaget er på 570 boliger i året. Begge anslagene er imidlertid avhengige av at aktørene i markedet benytter seg av de mulighetene som reguleringsplanene gir. På grunnlag av situasjonen på boligmarkedet per i dag er det imidlertid god grunn til å spørre seg om det bygges i forhold til behovet i Tromsø.

Byggekostnadene stiger mindre enn prisen

I følge SSB har byggeprisindeksen gått fra 100 til 160 fra 2000 til 2012. I samme periode har salgsprisindeksen gått fra 100 til 222, i følge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk fra mars 2012. Begge disse er nasjonale tall. I Tromsø steg salgsprisen fra 100 til 214 fra 2000 til 2011. Tallene som er referert viser at salgsprisen vokser langt raskere enn byggeprisen. Samtidig har det over flere år blitt bygd for lite til å dekke behovet i Tromsø. Når det ikke er samsvar mellom byggepris og salgspris er det grunn til å spørre seg om boligmarkedet i Tromsø opplever en markedssvikt. Videre er det nødvendig å vurdere hva Tromsø kommune kan gjøre for å bøte på denne situasjonen, utover å gjøre det kommunestyret allerede har gjort, nemlig å regulere for boligbygging.

Tromsø kommune må bidra mer

Vi kan ikke vente til studentene igjen fyller bomberommene på universitetet. Finans- og næringskomitéens anmodning om å bygge 200 nye utleieboliger i samarbeid med Boligstiftelsen bør følges opp snarest.

I tillegg må byrådet og kommunestyret vurdere flere tiltak. Tromsø kommunen bør bidra offensivt for å sikre innbyggerne gode og økonomisk overkommelige boliger i årene som kommer.

Byråd Line Fusdahl svarte:

Ordfører

Den 28. november i fjor svarte jeg på et spørsmål fra representantene Pål Julius Skogholt og Ingrid Marie Kielland. I dag ligger det en nokså likelydende tekst til grunn for en interpellasjon. De som ønsker det kan gå inn i protokollen for novembermøtet for å finne svaret mitt .

I interpellasjonen fremkommer det kritikk om at lite er gjort fra byrådets side etter spørsmålet i november i fjor. Jeg ser på dagens interpellasjon som en invitasjon til en boligpolitisk debatt.

Til det er det å si at kommunestyret har vedtatt byrådets forslag til planprogram. Det ble gjort 11. desember, altså et par uker etter Skogholt og Kiellands spørsmål i kommunestyret. Gjennom planstrategien ble det vedtatt at en ny boligpolitisk handlingsplan skal fremlegges kommunestyret til behandling i 2014. Arbeidet med denne planen starter opp nå. Med en boligpolitisk plan bør det derfor i 2014 ligge til rette for en skikkelig debatt om det SV tar nå opp.

Jeg vil likevel knytte noen kommentarer til innholdet i dagens interpellasjon. De fleste av  oss er vel enige i at det er et voldsomt behov for boliger i Tromsø. Selv om det er positivt at det er et sug etter boliger, skulle vi vel alle ønske at det ikke varierte så mye i boligtilfang og etterspørsel, som det har gjort de siste årene. De fleste av oss kan vel også Tromsø kommune. Dette både gjennom boligstiftelsen og boligkontoret. Til sammen er dette noe over 1.000 boenheter, av alle varianter, som er i enten stiftelsen eller kommunens eie. I tillegg leies det også boliger i markedet.

Jeg tror imidlertid ikke at kommunen skal gå inn og forsøke å «rette opp» markedet ved at kommunen skal begynne som storstilt utbygger av 200 utleie boliger per år. Om ikke annet, så handler det også om kommuneøkonomi. Om vi setter to millioner kroner som standardpris på hver nybygde kommunale bolig, vil vi måtte investere 400 millioner kroner årlig i bare boliger. Når det er sagt har kommunen et ansvar for å legge til rette for at markedet fungerer. Jeg vet at byrådsavdeling for byutvikling har full trykk på å legge ut saker. Det gjennomføres en serie møter for å sette fokus på spørsmålet.

Fra min byrådsavdeling er vi beredt til å delta. Kommunestyret vedtok i økonomiplanen at kommunen skal selge eiendom for 80 millioner kroner i år. En god del av dette vil være eiendommer som det kan bygges boliger på. Jeg har tidligere nevnt Storelva og Einerhagen som aktuelle. Det er også andre områder som er egnet for boligbygging. Som nevnt i forrige svar, boligstiftelsen vil være en naturlig partner for kommunen i både denne og andre sammenhenger.»

2. Kommunestyremøte 27. februar 2013

Sak 22/13: EVENTUELL INNMELDING I TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE

Forslag:

Terje Håkstad, SV/Kristin Røymo, AP, Jens I. Olsen, Rødt, foreslo:

1. Tromsø kommune søker medlemskap i Transparency International .

2. Kommunestyret etablerer et etisk utvalg som har som formål å arbeide for at Tromsø

kommune skal oppfylle målene med medlemskapet i Transparency International.

Lind, Håkstad m.fl. pkt. 1: Vedtatt med 37 mot 6 stemmer.

Håkstad m.fl. pkt. 2: Vedtatt med 28 mot 15 stemmer.

3. Kommunestyremøte 20. mars 2013

Interpellasjon 1:

EIT KRAFTTAK FOR BUSTADBYGGING I TROMSØ, ved Gunhild Johansen og Pål Julius Skogholt

Tromsø er i ferd med å bli ein by der folk flest ikkje har råd til å bu. Leilegheiter blir selt for meir enn 33 000 kroner per kvadratmeter. Situasjonen er vanskeleg for folk med vanlege inntekter. For unge i etableringsfasen er det nesten umogleg. Nokon har teke til ordet for å bygge brakkeriggar i byen. Det meiner vi i SV er eit særs lite gjennomtenkt framlegg. Når vi samstundes ser at salsprisen stig meir enn byggekostnaden, er det utvilsamt at nokon skor seg på bustadmangelen i Tromsø. Byen treng no eit krafttak for fleire bustader som folk flest har råd til. Bustader der ein kan legge inn eigeninnsats og ikkje berre pengar for å få ein plass å bu.

Tromsø SV meiner derfor at kommunen må ta eit krafttak for bustadutbygging saman med BoNord. Tromsø SV meiner at kommunen bør låne omlag ein milliard og i samarbeid med BoNord bygge nøkterne bustader for folk flest for denne summen.

Kommunen låner pengar billigare enn private utbyggarar, kommunen kan selge til kostpris, og kommunen har eit ansvar for at folk har bustad. Dersom kommunen på denne måten engasjerer seg i bustadmarknaden vil fleire kunne få rå til ein plass å bu, samstundes som kommunen får att pengane sine når bustadene blir selt. Det blir og mindre rom for utbyggarar å profittere på bustadmangelen i byen.

Den einaste risikoen kommunen tar er at bustadene ikkje blir selt. Det reknar vi som lite sannsynleg. Fordelen er ein sunnare og betre bustadmarknad i Tromsø. Kommunen har eit ansvar for å legge til rette for at folk kan skaffe seg ein plass å bu, om ansvaret ikkje er juridisk er det likevel ingen tvil om at det politiske ansvaret er der. Det ansvaret må vi manne oss opp og ta.

På bakgrunn av dette legg vi fram følgjande framlegg:

1. Kommunestyret ber byrådet legge fram ei sak i samband med budsjettrevisjonen der det blir greidd ut kva nivå ein kommunal garanti eller kommunalt innskott bør ha for å føre til bygging av minst 400 nøkterne bustader dei neste to åra.

2. Kommunestyret ber byrådet gå i dialog med BoNord for å finne gode løysningar for gjennomføring av dette.»

Byråd Line Fusdahl svarte:

Ordfører.

Jeg vil veldig gjerne få takke for denne interpellasjonen som gir meg mulighet til å sette fokus på noe byrådet jobber aktivt med. Strategi for å dekke boligbehovet. Nå er det ikke noe nytt at det settes fokus på boligmarkedet i Tromsø. Det er ikke så rart. Kommunen har hatt en sammenhengende vekst i over 40 år. Byen har gått fra å være en småby til å bli en universitetsby med de fleste fasiliteter en storby kan vise til. Den borgerlige alliansen arbeider etter : «en politikk for vekst». En offensiv strategi for byvekst er et ledd i denne politikken. Det er viktig å legge strategier, men det er minst like viktig å gjennomføre politikken. Rett før jul i 2001 la «Mortensen-utvalget» frem «Rapport fra Tomte- og boligbyggestrategiutvalget». Mandatet var beskrevet i en setning.  Den var: «Få fart i boligbyggingen i Tromsø kommune!».

Mortensen-utvalgets rapport vil bli gjennomgått på ny. Det finnes ganske sikkert noe der som kan brukes i dagens situasjon. Vi ser allerede at deler av konklusjonen kunne vært skrevet i dag, etter at de rødgrønne har hatt 12 år på seg til å oppfylle innspillene fra utvalget. For hva med denne setningen: «For tomte- og boligbyggestrategiutvalget er det uheldig at samtidig som man har sett tendenser til monopoldannelser i tomtemarkedet de siste årene, har kommunen, fylkeskommunen og staten, for å sikre tilstrekkelig tomteforsyning, ikke i tilstrekkelig grad utviklet og lagt ut sine eiendommer for boligbygging. Aktiv byfortetting er også noe som er behørig kommentert i utvalgets rapport.

SVs Jens Revold var medlem av utvalget.

Byrådet tror ikke at kommunen alene kan få boligmarkedet i Tromsø «på beina». I forslaget fra SV ligger det også en iboende mistillit mot det private næringsliv. SV ønsker at kommunen skal bygge, for utbyggerne ikke skal «profittere på bustadmangelen i byen». Man kan være enig i deler av forutsetningen, men 400 nye boliger vil ikke gjøre noe annet enn å sette kommunen i en enda dårligere økonomisk situasjon. Markedet vil svelge unna boligene på noen måneder, og så er vi tilbake der vi var.

Byrådet vil heller fremme en boligpolitisk handlingsplan, slik kommunestyret har bedt om. Frem til den tid mener vi vår 9-punktsliste som ble lagt fram i forrige uke er en bedre plan enn enkelt tiltak som dette. Det er ikke dermed sagt at et samarbeid med BoNord avvises. Tvert om. BoNord blir viktig for å få gjort noe på et område det har vært gjort lite fra kommunens side – de 12 årene de rødgrønne satt ved makten.»

Forslaget i interpellasjonen ble avvist stemt over med 24 mot 19 stemmer.

Interpellasjon 2:

FORSLAG OM UTGREIING AV BYBANE I TROMSØ

Pål Julius Skogholt/Gunhild Johansen, SV:

Tromsø SV meiner det er på tide å starte eit seriøst arbeid for å få utgreidd ulike alternativ for bybane i Tromsø. Tromsø er ein by i sterk vekst, ein by der store delar av gateløpa ikkje ligg til rette for buss og der ein stor del av befolkninga ikkje har tilgang til bil. Då er det på tide å leite fram andre gode løysningar for kollektivtrafikk.

Vi trur det er på tide å sjå grundig på kva alternativ som finst for å få redusert biltrafikken i byen og for å få opna nye område for bustadbygging. Sannsynlegvis er ei baneløysning sentralt.

I Bergen er bybanen blitt ein stor suksess og utvidingar er allereie under planlegging. Dette viser noko av potensialet. Vi meiner at potensialet er enno større med ei løysning der farta kan vere atskillig høgare enn for bybanen i Bergen.

Ei utgreiing av ny bybane må sjå på:

 • Trasear
 • Kostnader
 • Ulike baneløysningar
 • Ulike teknologiar
 • Ringverknader for samfunnet

På bakgrunn av dette legg vi fram følgjande forslag:

 1. Kommunestyret ber byrådet sette i         gang ei brei utgreiing av ei bybaneløysning for Tromsø.         Kommunestyret ber om at mandatet for ei slik utgreiing blir lagt an         breitt der ulike teknologiar blir vurdert og der det blir lagt spesiell vekt på løysningar der banen er skilt frå anna trafikk og kan halde høg fart.
 2. Kommunestyret føreset at byrådet legg fram mandatet til handsaming i kommunestyret.
 3. Kommunestyret ber byrådet ta initiativ til at ei slik utgreiing kan finansierast eksternt, til dømes gjennom RDA-ordninga.»

Byråd Britt Hege Alvarstein svarte:

Byrådet erkjenner behovet for enda bedre kollektivtrafikkløsninger noe som også er fokusert på i kommunal planstrategi og som ligger i forslaget til nasjonal transportplan.

Tromsøs geografiske struktur med store avstander og få kollektivtransportmuligheter medfører større press på vedlikehold og investeringer i vegnettet sammenlignet med andre byer. For en miljørettet og bærekraftig byutvikling er Tromsø kommune med i prosjektene Fremtidens byer, Sykkelbyen Tromsø samt Tromsømarkaprosjektet for å stimulere til mer gang- og sykkeltransport.

I kommunal planstrategi er det redegjort for utfordringene i Tromsøs transportsystem. Bedre samordning i areal- og transportpolitikken er nødvendig for å fjerne nåværende og fremtidige flaskehalser i trafikksystemet. Her er blant annet et av tiltakene å revidere kommuneplanens arealdel med sikte på å lage en langsiktig knutepunktstrategi for mer effektiv areal- og infrastrukturutnyttelse. Knutepunktstrategien skal bidra til større fleksibilitet og bedre utnyttelse mellom knutepunktaksene med hensyn til fortetting, utbyggingsvolum, tomteutnyttelse og parkering.

Det vil dermed være nødvendig i arealplanrevideringen og kommende planprogram å se nærmere på kollektivtransportens rolle i byutviklingspolitikken. En mer kompakt arealbruk og fortetting i knutepunkter er avgjørende for å lykkes med økt kollektiv, gang- og sykkelbruk. Sammen med Statens vegvesen og Troms fylkeskommune er man gått sammen for å følge opp konseptvalgutredningen «vegvalg Tromsø» og Tromsøpakke 3 for å prioritere nødvendige infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken. Det er et pågående arbeid som gjennomgripende har til hensikt å følge opp transportnettet i Tromsø på tvers av forvaltningsnivåer. Her arbeides det kontinuerlig med å følge opp NTP og fylkesvegplan samt vedtatt igangsettelse av kommunal transportplan.

Både i arealplanarbeidet og samarbeidet mellom forvaltningsnivåene vil dette bli en nødvendig diskusjon fremover. Samtidig registrerer man at Hordaland har investert i bybane, mens man i Rogaland vil se nærmere på bussveiløsninger. Videre utredninger om kollektivtransportsystem i Tromsø burde komme frem i planprogrammet til kommuneplanrevideringen der også andre hensyn tas med slik at areal- og transportpolitikken henger bedre sammen.

Forslaget i interpellasjonen ble avvist stemt over med 23 mot 20 stemmer.

Interpellasjon 3:

TINDTUNELLEN UT PÅ HØRING, ved Gunhild Johansen, SV:

Tiden er i ferd med å renne ut for Tindtunnelen. Siste mulighet for å få saken brakt inn for Stortinget for behandling av Nasjonal Transportplan, er om kommunestyret i dag støtter SVs forslag og vedtar å sende planforslaget om trasévalg ut på høring umiddelbart.

Det er utarbeidet ferdig KU for Tindtunnelen med anbefalt planforslag for trasévalg

Ramfjordmoen – Tomasjord. Forslaget ble oversendt byrådet i august 2012. Saken er klar til å sendes ut på 6 ukers offentlig høring. Den krever ikke ytterligere saksbehandling. Det fortrenger ikke andre prosjekter. Forslagsstillerne bak planforslaget har purret på saken gjentatte ganger. Svaret de får er at byråd Alvarstein (Frp) nekter å sende saken ut på høring.

Mitt engasjement for saken startet da jeg satt i styret for Ullsfjordforbindelsen, før jeg ble skiftet ut med en rådgiver fra byrådet. Østre trasé gjennom Ramfjord sammen med UFB og Tindtunnel utgjør den ultimate trafikkløsning for området. Flertallet i kommunestyret har vedtatt å gå for østre trasé. Planforslaget som nå er lagt fram støtter opp om dette vedtaket. På denne bakgrunn har jeg anmodet om å få saken opp i byutviklingskomiteen. Leder Frid Fossbakk har gitt positiv tilbakemelding, men saken er ikke kommet på kartet.

Kombinasjonen E8 Sørbotn – Ramfjordmoen med Tindtunnel Ramfjordmoen – Tomasjord gir en helhetlig E8-løsning som kan utløse en bevilgning på fra 500 – 1250 mill kr i NTP når Stortinget har saken til behandling i juni i år. Skal vi virkelig vente i fire nye år før vi kommer i gang med bygging av ny E8? Kommunestyret har en siste sjanse i dag til å vise at vi tar saken på alvor.

Forslag til vedtak:

 1. Tromsø kommunestyre ber byrådet         om å sende planforslaget for trasévalg for Tindtunnelen ut på offentlig høring umiddelbart.
 2. Kommunestyret ber om at saken med merknadsbehandling kommer til avgjørelse i kommunestyret i mai 2013.
 3. Dersom det tidsmessig ikke lar seg         gjøre å behandle saken på det ordinære møtet i mai, skal det innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte så snart som mulig etter at saken er klar.

Byråd Britt Hege Alvarstein svarte:

«I det norske regelverket er konsekvensutredninger av veitiltak knyttet til utarbeiding av planer etter planprogram. Det er kommunen som er planmyndighet. Loven gir private anledning til å fremme private forslag til reguleringsplan. Kommunen bestemmer om slike forslag skal fremmes for behandling. Det er bare i de tilfellet hvor et privat reguleringsforslag er i samsvar med overordnet plan, at privat forslagsstiller har rett til å få spørsmålet om planbehandling, lagt fram for kommunestyret.

Når det gjelder Tindtunnelen er det ikke utarbeidet eller behandlet noe planprogram. Det er ikke utarbeidet forslag til reguleringsplan. På vegdirektoratets anmodning ble spørsmålet om Tindtunnelen vurdert i arbeidet med KVU. I KVUen er Tindtunnelen vurdert som en del av et framtidig hovedvegnett. Arbeidet konkluderte imidlertid med at Tindtunnelen ikke skulle tas med som en del av hovedvegnettet. Kommunestyret sluttet seg til anbefalingen om kombinasjonsalternativet i sin behandling av KVU. I tillegg bad kommunestyret om at planleggingen av ny Kvaløyforbindelse ble tatt med. Tindtunnelen ble ikke tatt inn.

Byrådet ønsker å følge opp transportplanleggingen i tråd med kommunestyrets vedtak. Det er derfor ikke grunnlag for noen behandling av det innsendte materialet fra Tindtunnelen a/s. Tindtunnelen a/s har ingen lovfestet rett til å få behandlet sitt forslag. Dette har byråden informert Tindtunnelen a/s om i et eget brev. Byrådet ser imidlertid positivt på at en 100 % privatfinansiert Tindtunnel vil kunne komme. Byrådet starter nå opp et omfattende arbeid med en egen transportplan for Tromsø kommune og parallelt en videreføring av trepartssamarbeidet med TFK og SVV/Vegdirektoratet. Dette arbeidet skal være ferdig slik at resultatet blant annet kan legges til grunn ved innspill til neste revisjon av NTP. Arbeidet skal derfor ferdigstilles ved utløp av 2015 slik at det kan komme med i innspillene til NTP fra etatene februar 2016 og med i forslaget til stortinget våren 2017. (Påstanden om at byrådet kunne få inn nye tiltak som for eksempel Tindtunnelen i NTP, ved behandling nå i sommer, har ingen rot i virkeligheten.)

Byråden har referert vedtaket i sak 53/12 E8 Sørbotn – Laukslett for regionveisjefen:

«Kommunestyret ber Statens vegvesen lage en overordnet og helhetlig utbyggingsplan for E8 i Tromsø kommune. Planen skal inneholde kostnadsoverslag og prioriteringsliste for hver delutbygging, herunder også eventuell tunnelløsning i området Nordbotn – Tromsdalen.»

Regionveisjefen har vist til at det er knyttet innsigelser til østre alternativ. Kommunen ble bedt om å avklare om disse innsigelsene kan frafalles før SVV eventuelt vil vurdere å bruke mer resurser på planlegging etter dette alternativet. Byutviklingssjefen har gjennomført drøftinger med både fylkesmannen og fylkeskommunen. Så langt har vi avklart at fylkesmannen opprettholder den vesentligste innsigelsen mot inngrep i «rikkildemyr» i Nordbotn og fylkeskommune opprettholder innsigelsen knyttet til fangstgroper omtrent i samme område. For å kunne diskutere om det er mulig med avbøtende tiltak som kan gi grunnlag for å trekke innsigelsene, må det gjennomføres en mer detaljert prosjektering av veien i en strekning på ca. 1 km. Byrådet vil nå engasjere konsulent for dette arbeidet.

Byrådet vil i løpet av april få forslag til kommunedelplan for Ramfjorden til behandling. Her vil E8 ligge inne med båndlagt trase etter østre alternativ. Tilknytning til Tindtunnelen er ikke med i forslaget, men vil kunne legges inn dersom kommunen på et seinere tidspunkt skulle gå for et slikt prosjekt. I løpet av perioden for offentlig ettersyn vil en få utarbeidet forslag til detaljert løsning gjennom områdene med konflikt slik at en vil ha avklart spørsmålene om innsigelse før kommunestyret får planen til behandling. I arbeidet med kommunens arealplan vil det være et sterkt fokus på framtidig infrastruktur samt å få avsatt areal til disse formål, herunder gang/sykkel/kollektiv. Det vil også bli vurdert å avsette areal til en mulig framtidig privatfinansiert Tindtunnel.»

Forslaget i interpellasjonen ble avvist stemt over med 36 mot 7 stemmer.

Spørsmål

SALG AV BRANNBÅTEN «WANNY WOLDSTAD, Gunhild Johansen, SV

Vi leser i avisene at byråd Britt Hege Alvarstein (Frp) har bestemt at Tromsø Brann og

Rednings brannbåt Wanny Woldstad skal selges. Begrunnelsen som oppgis er at kommunen må spare penger. Det blir også hevdet at brannbåten ikke har vært i bruk og at den derfor ikke er nødvendig for sikkerheten.

Tromsø SV vil stille spørsmål ved begge begrunnelsene.

1. Økonomi

Tromsø kommune har de siste tre-fire årene gått med overskudd på driften – noe som har gjort det mulig å sette av flere titalls millioner kroner på bok. Dispensasjonsfondet er nå på over 71 millioner kroner. Byråd Fusdahl (H) uttalte da det foreløpige regnskapet for 2012 ble lagt fram, at hun er glad for at kommunen balanserer, men hun mener overskuddet på 38,9 mill kr er for lite. – Vi ønsker å sette av penger på bok. Da trenger vi å tredoble resultatet, sa hun.

Målet til byrådet er å nedstyre driften tilsvarende det kommunen får inn i eiendomsskatt – nærmere bestemt 134 mill kroner. Byrådet har varslet at ingen områder skal skjermes. Nå ser vi at de mener alvor. Ikke bare kuttes det i skoler og barnehager – nå kutter de også i beredskap og sikkerhet. Det fine er at vi får tydeliggjort hva eiendomsskatten betyr. Det som er ille er at byens befolkning får dårligere tjenester.

Signalene byrådet gir er at det er viktigere å ha penger på bok enn å ha god beredskap i havna, til sjøs og i boligområdene som er etablert i sjøkanten på Tromsøya og på fastlandet. Det er skremmende takter fra høyresida.

2. Viktigheten av båten

Det andre argumentet som går på at brannbåten ikke er i bruk, er det bare å ta en telefon til Brann og Redning for å få avkreftet. Båten er i bruk. Den ble sist brukt på et kurs i oljevernberedskap. Ved brann i fiskebåter er det brannbåten som blir brukt. Det er ikke lenge siden sist den var i bruk for å slukke brann ombord i en fiskebåt. Tromsø Havn opplyser at de ikke har slokkekapasitet på sine båter dersom det skulle oppstå en skipsbrann. Med stadig økende trafikk, ikke minst med cruisebåter, bør byen ha en beredskap for tilfeller man selvsagt håper aldri vil oppstå.

Også beboerne i de mange nye sjønære boligområdene har følt en sikkerhet ved å vite at kommunen har en brannbåt. Jeg bor selv på en pir ut i sundet. Da vi gjennomgikk brannberedskapen før innflytting ble brannbåten trukket fram som en viktig faktor som skulle gi oss trygghet i tilfelle brann ytterst på pirene der brannbilene ikke kommer til. Nå skal denne svekkes. Jeg stiller også spørsmål ved om byrådet har vurdert hva det kan få å si for brannsikkerheten i de nye boligområdene.

Saken er så viktig at den burde vært behandlet i kommunestyret. Siden så ikke har skjedd, vil jeg stille spørsmål til ordføreren:

 1. Mener ordføreren det er forsvarlig med hensyn til sikkerheten i havna, til sjøs og i de sjønære boligområdene på Tromsøya og fastlandet å selge         brannbåten «Wanny Woldstad», stikk i strid med vurderingene til de faglige ansvarlige i Tromsø Brann og Redning og i Tromsø Havn?
 2. Er ordføreren enig i byrådets         økonomiske vurdering av at det er nødvendig å selge brannbåten for å styrke kommunekassa med 2 millioner kroner?

Byråd Britt Hege Alvarstein svarte:

Det er ikke vedtatt å selge brannbåten.

Alle enheter i kommunen skal levere budsjett ihht økonomiplan, så også B&R. Dersom

enheten ikke greier å budsjettere ihht vedtak må de kutte kostnader. Denne prosessen pågår i alle enheter i kommunen. Byrådet vil nøye vurdere konsekvensene av forslag til

nedstyringstiltak fra enhetene og på den bakgrunn fatte våre beslutninger. Brann og redning foreslo selv å selge brannbåten i 2012 som et innsparingstiltak. Det ble da

vurdert av byrådet som uønsket da båten hadde flere funksjoner. Den skulle også kunne brukes til evakuering av kommunens innbyggere om det skulle bli nødvendig. Det viser seg imidlertid at båten ikke er sertifisert for denne oppgaven. At brannbåten er en styrke for brannvesenet er det ingen tvil om, om dette er den rette båten er en annen diskusjon. Jeg sitter på loggen for bruk av denne båten. Den er brukt i overkant av ti

ganger i året. Båten har siden den var ombygd i 2007 ikke reddet noen mennesker, den har ikke slukket branner i bygninger, først i 2013 har den vært med å slukke en båtbrann. Da kom båten 12 timer for sent til å berge verdier.

I og med at et eventuelt salg ennå ikke er kommet til byrådet, er det vanskelig å gå for langt inn i saken. Det må imidlertid være klart at kommunen skal ha beredskap, også til sjøs. Dersom ikke brannbåten benyttes til dette vil kommunen måtte gå til andre. I en slik tenkt situasjon kunne vi eksempelvis diskutere med Redningsselskapet om de kan stille med en slik beredskap. Det kunne kanskje bidra til at vi fikk en skikkelig redningsskøyte til byen, noe som også kunne gagne fiskerne på fangstfeltene. Redningsskøyter kan lett utrustes med en pumpe for brannslukking. Men, jeg understreker at dette er såfremt et salg av brannbåten kommer opp som forslag.»

Privat forslag fra Gunhild Johansen

Sak 23/13  PRIVAT FORSLAG – STYRKING AV ARBEIDET I BEREDSKAPEN I SKOLENE OG BARNEHAGENE

Gunhild Johansen, SV/Kristin Røymo AP, foreslo:

Byrådet fremmer en sak for kommunestyret om kommunens beredskap mot vold og overgrep i skolen og barnehagen. Her skal det orienteres om hvilken skolering, veiledning og handlingskompetanse våre ansatte har til å håndtere saker der det er mistanke om at en kollega kan være overgriper eller risikoperson, og/eller der det er mistanke om at et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I saken må det vurderes om kunnskap kan bedres.

Vedtak:

Det anses ikke som nødvendig med en sak grunnet allerede vedtatte og iverksatte tiltak mot vold og overgrep mot barn.

4. Kommunestyremøte april 2013

Spørsmål fra Gunhild Johansen:

I Byutviklingskomiteens møte 16. april spurte SVs representant Terje Håkstad om det var foretatt ekstern verdivurdering av Gnr. 200/2305, eiendommen Strandveien 30 før salgsavtalen pålydende kr 15 000 000 med Tromsø Taxi ble inngått, jfr. sak 115/13 som ble enstemmig vedtatt i Byrådet den 11.4.13.

Byråd Alvarstein kunne ikke svare på spørsmålet og henviste til at han kunne spørre

administrasjonen. Juridisk rådgiver ved Eiendom svarer på henvendelsen at kjøpesummen for den aktuelle eiendommen ble framforhandlet av partene sammen med øvrige betingelser for kjøpet, og at det ikke ble innhentet ekstern verdivurdering av eiendommen.

Kjøpet er nå godkjent av byrådet.

Spørsmål:

 1. Hvorfor er det ikke innhentet         ekstern prisvurdering på eiendommen før salgsavtale ble inngått?
 2. I saksdokumentet er det ikke mulig         å regne seg til pris pr. m2. Vi ber om at den oppgis.
 3. Er den avtalte prisen i samsvar         med markedets prisfastsettelse i sammenlignbare, sentrumsnære         områder?
 4. Har byrådet kjøpt eller solgt         andre eiendommer på vegne av Tromsø kommune direkte uten å         innhente takst før avtale er inngått? I tilfelle hvilke eiendommer         dreier det seg om og til hvilken pris.

Byråd Line Fusdal svarte:

Ordfører,

Tromsø kommune skal være en strategisk aktør opp mot eiendomsmarkedet. Kjøp av eiendommen Strandveien 30/gnr. 200/2305 er gjort som et strategisk kjøp i forbindelse med utviklingen av området sør i sentrum og for å sikre tilgang på areal for fremtidige behov. Så til svar på de konkrete spørsmålene.

 1. Når en offentlig aktør skal         kjøpe eiendom omfattes dette ikke av EØS avtalens         konkurranseregelverk. Markedsverdi må dermed ikke dokumenteres         gjennom innhenting av ekstern prisvurdering, men kan fremkomme         gjennom forhandlinger. Ved kjøp av bebygd eiendom vil heller ikke         reglene om offentlig anskaffelser tre inn.
 2. Eiendommen gnr.200, bnr. 2305 er         på 2270 m2. Dette gir en pris på kr. 6607 per m2. Prisen         reflekterer også at eiendommen er bebygd.
 3. Prisen er i tråd med de         omsetninger Tromsø kommune kjenner til for sammenlignbare areal.
 4. Grunnerverv til for eksempel vei,         kommunaltekniske traseer og lignende skjer basert på forhandlinger.         Når det gjelder strategiske kjøp av areal som kommunen ikke         umiddelbart har behov for er dette noe kommunen har gjort i svært         liten grad de siste tiår. Ved salg av kommunalt areal benyttes         bestandig ekstern verdifastsettelse, eventuelt politisk vedtatte         pristilbud som for eksempelvis ved salg av festetomter til fester.

Sak 39/13 LANDBRUKSPLAN

Forslag

Ingrid Marie Kielland:

Nytt strekpunkt under kapittel 3, visjon og overordnede mål:

– Arbeide for at matproduksjon i kommunen skal økes i samsvar med nasjonale målsetninger.

Nytt strategi – strekpunkt og nytt tiltaks-strekpunkt under kapittel 4.1. langsiktig arealpolitikk

– Strategier:

For å sikre næringsinteresser i utmark må en unngå at hyttebygging skjer i viktige beiteområder.

Tiltak:

Sikre at utmarksressursene ikke forringes ved hyttebygging og lignende, og pålegge utbygger ansvar for gjerde i reguleringsplaner/utbyggingsområder.»

Gunhild Johansen:

1. Det utarbeides et nytt punkt om jordvern i Landbruksplanen.

Jordvern er så godt som fraværende i Landbruksplanen. SV er ikke beroliget av at det i pkt. 4. er et utsagn under langsiktig arealpolitikk som heter at «jordvern skal balanseres opp mot andre samfunnsbehov». Tromsø kommune må innfri de nasjonale målende for jordvern.

Jordsmonnet er sammen med ren luft og rent vann det viktigste grunnlaget for biologisk produksjon og artsmangfold. Landbruksarealene er også grunnlag for landskapsverdier, biologisk mangfold, kulturminner, rekreasjon, friluftsliv og opplevelser. Variert landskap har verdi for reiseliv og turisme og er ofte en viktig del av folks hverdagslandskap, identitet og trivsel. Disse verdiene er truet av omfattende omdisponering og høyt omfang av dispensasjoner fra planer, dvs. en bit-for-bit nedbygging. Tromsø bys vekst må tilpasses andre måter enn ved at produktivt jordbruksareal ødelegges for all framtid. Det må heller ikke bygges tett inntil aktive jordbruksarealer, med fare for forurensning med vind og vann over til produksjonsfelt for økologiske bær og grønnsaker.

2. Punktet om økologisk landbruk må totalt omarbeides.

Landbruksplanen har ingen kunnskapsbasert strategi for økologisk landbruk. Alt landbruk bør i framtida være basert på økologisk drift. Det bør etableres kommunale ordninger som fremmer slik landbruk. Dette punktet i landbruksplanen ivaretar i for liten graden offensiv satsing på økologisk landbruk som framtidas landbruk.

Kiellands forslag (arbeide for at..): Vedtatt med 28 mot 11 stemmer.

Kiellands forslag (strategier – tiltak): Fikk 17 mot 22 stemmer og falt.

Johansens forslag pkt. 1: Fikk 7 mot 32 stemmer og falt.

Johansens forslag pkt. 2: Fikk 5 mot 34 stemmer og falt.

5. Kommunestyremøte 29. mai 2013

Sak 50/13 TROMSØ KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012

Forslag

Gunhild Johansen:

For å oppfylle reglementet for en parlamentarisk styringsform, nærmere bestemt reglement for forretningsutvalgets § 2 bokstav h, skal det utarbeides eget budsjett og regnskap for kommunestyret og dets organer.

Forslaget fikk 18 stemmer og falt.

Gunhild Johansen/Ingrid Marie Kielland:

Pkt. 2 endres til:

Tromsø kommunes regnskapsmessige overskudd i 2012 på kr 38 907 .- disponeres slik:

1. Tiltak 6 – Avsetning til byrådets disposisjonskonto kr 560 000 – strykes

2. Tiltak 14 – Organisering av barnehagene kr 850 000 – strykes.

3. Tiltak 15 (Ny organisering) kr 1 000 000 – strykes.

4. Nytt tiltak 14 – Internasjonal uke 2013: bevilges kr 50 000.

5. Nytt tiltak 15 – Ungdomsklubben Treffpunkt: bevilges kr 300 000.

6. Nytt tiltak 16 – Selvhjelpsstiftelsen: bevilges kr 200 000.

7. Nytt tiltak 17 – Way Back: bevilges kr 100 000.

8. Nytt tiltak 18 – Tromsø Musikkråd: bevilges kr 100 000.

9. Nytt tiltak 19 – Kirkens bymisjon: bevilges kr 100 000.

10. Nytt tiltak 20 – Tiltak mot barnefattigdom i Tromsø: bevilges kr 1 560 000.

Forslaget fikk 18 stemmer og falt.

6. Kommunestyremøte 18. og 19. juni 2013

Interpellasjon

TROMSØ KOMMUNE OG ROMFOLKET, ved Gunhild Johansen på vegne av SV, Rødt, MDG og AP

De siste årene har det tidvis bodd noen titalls romfolk her i Tromsø. De aller fleste har bodd i midlertidig husvære, campingvogn, biler eller telt. Byrådet har bortvist, med frist 8. mai i år, de som bodde i campingvogn på parkeringsområdet på Mandela-sletta. Byrådet gjorde det samtidig kjent at det ikke er tillatt å ta i bruk annet kommunalt areal for plassering av campingvogn eller bobiler for opphold. I media har det blitt kjent at byrådet ved Bydrift har sperret vegen ned mot brufestet til Sandnessundbrua på Tromsøya, der romfolk tidligere har hatt tilhold.

Vi har ikke kjennskap til at kommunen har tilbudt alternative steder å bo.

Vi stiller derfor følgende spørsmål:

 1. Regjeringen har bevilget 10         millioner kroner som er søkbare for ulike kommunale         tilretteleggingstiltak for Romfolket. Vil Tromsø kommune søke på         disse midlene? I tilfelle svaret er nei, – hva er begrunnelsen?
 2. Hva vil byrådet gjøre for at de         tiggerne som kommer hit i sommer, vil kunne få dekket grunnleggende         behov på en verdig måte?
 3. Vil Tromsø kommune stille         kommunal grunn og nødvendig mobilt sanitæranlegg til disposisjon         for romfolket?
 4. Mener byrådet at det er i samsvar         med Tromsø bys renommé som en raus, åpen, gjestfri og         inkluderende kommune at byrådet har iverksatt tiltak for fysisk å         hindre at romfolk kan ha opphold på kommunal grunn?
 5. Er det slik at Tromsø kommune         fraskriver seg ethvert ansvar for å gi romfolket akseptable         humanitære og sanitære forhold når de oppholder seg i Tromsø?
 6. Vil byrådet legge til rette for         kunnskapsbygging om romfolket, menneskerettigheter og menneskeverd i         skolene og andre arenaer, alene eller i samarbeid med andre som for         eksempel FN-sambandet, slik regjeringa legger opp til i sitt         forslag?
 7. Vil byrådet å innlede dialog med         talspersoner for romfolket og NAV for å se på mulighetene for         alternativ sysselsetting – for eksempel i form av en         arbeidsformidling for korttidsjobber som kan erstatte behovet for         tigging?»

Byråd Kristoffer Kanestrøm svarte:

«Byrådet ble sommeren 2012 kjent med at romfolket hadde etablert camping under

Sandnessundbrua i Tromsø. Etter flere befaringer valgte byrådet å ikke bortvise de som oppholdte seg der da det ikke ble ansett å være problematisk.

I løpet av sensommeren og høsten ble det imidlertid gjennomført flere befaringer. Det viste seg at oppholdet medførte utbredt forsøpling av området gjennom store mengder avføring og toalettpapir, elektroniske artikler og diverse restavfall/spesialavfall.

Dette var også tilfellet ved Mandelasletta i Tromsdalen da byrådet i vår ble kjent med den campingvirksomhet som foregikk. Kommuneoverlegen vurderte forholdene som hygienisk utilfredsstillende. Byrådet valgte å sikre området mot camping da dette området brukes aktivt av byens befolkning til fritidsaktiviteter.

Byrådet anser det ikke som formålstjenlig å søke regjeringens midler for tilrettelegging for romfolket som enkeltstående gruppe. En grunnleggende premiss for fri ferdsel over landegrensene i EØS-området er at man skal sørge for eget livsopphold under opphold i annet land, og ikke være vertslandet til byrde. Dette betyr at mat og husrom må besørges av den enkelte turist eller arbeidssøker.

Byrådet ser det heller ikke som hensiktsmessig at regjeringen skal stille midler til disposisjon for frivillige organisasjoner, men at kommunene kan søke på disse. Hvis regjeringens pakke skal forstås slik, er dette fordyrende og pålegger kommunene saksbehandling som er unødvendig. Da vil det være en bedre ordning om frivillige organisasjoner selv søker på denne potten.

Det er ikke mulig for Tromsø kommune å gi særskilte tilbud til særskilte grupper av EØS-borgere. Dette vil etter byrådets mening være en diskriminerende praksis. Ulike ytelser som arbeid, sanitærfasiliteter, husrom, mat og klær må i så tilfelle gis til alle EØS-borgere som mener å ha behov for slike ytelser. Dette er en praksis som byrådet ikke vil åpne for.

Emner i skolen knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter er allerede ivaretatt i gjeldende læreplanverk og skal derfor være godt implementert i skolen. Byrådet anser det ikke som en god løsning å etablere egen undervisning i skolen ut over ordinær basisundervisning basert på romfolkets situasjon. Byrådet er svært opptatt av Tromsøs renommé og at vi skal være en raus, åpen, gjestfri og inkluderende by som ivaretar besøkende på en god måte. Dette gjøres best gjennom ivaretagelse av alle byens besøkende og innbyggere som benytter uteområdene i og rundt byen i fellesskap.»

Sak 65/13 EIERSKAPSMELDING 2013

Forslag:

Ingrid Marie Kielland:

Tillegg til avsnitt om Stiftelsen kommunale boliger:

Det er et mål for kommunen å videreføre dette samarbeidet, slik at stiftelsen kan utvide sin utleieportefølje de neste årene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 67/13 FORELDREMEDVIRKNING I TROMSØ-SKOLEN

Forslag:

Ingrid Marie Kielland:

Pkt. 2 endres til:

TKFU settes sammen av alle FAU-lederne i kommunen som velger sitt styre og vedtar reglement for sammensetning , oppgaver og drift av TKFU.

Byråd for utdanning utarbeider forslag til reglement.

Pkt 5 strykes.

Forslaget fikk 6 stemmer og falt.

Sak 68/13 ØKONOMIRAPPORT I – 2013

Forslag:

Gunhild Johansen:

Pkt. 2 strykes. Betalingssatsene endres ikke.

Forslaget fikk 17 stemmer og falt.

Pkt. 3 – Inndekning og styrking på tjenesterammer drift, vedtas med følgende endringer i tabell 2 og 3:

Endringer tabell 2:

Tjenesteramme                                                       Budsjettregulering

3002 Barneverntjenesten                                                   9 000 000

3004 Grunnskole/voksenopplæring/SFO                   19 300 000

4001 Pleie og omsorgstjenester                                     18 800 000

Sum                                                                                          47 100 000

Endringer tabell 3: Inndekning:

Økning frie inntekter                                                       – 16 000 000

Reduksjon renter og avdrag                                             – 5 500 000

Mindreforbruk fellestjenester                                         – 5 000 000

Reduksjon midler til asfaltering                                   – 10 000 000

Disposisjonsfond                                                               – 10 600 000

Forslaget fikk 16 stemmer og falt.

Pkt. 4 – inndekning over disposisjonsfondet:

Disposisjonsfond                                                               – 10 600 000

Forslaget fikk 17 stemmer og falt.

Privat forslag

Sak 70/13 TILTAK MOT BARNEFATTIGDOM ved Gunhild Johansen

Så lenge det finnes fattige i Norge, ligger det et stort ansvar på oss politikere om å

gjennomføre tiltak for at flest mulig skal kunne komme seg ut av fattigdommen.

I Tromsø har 8,6 prosent av befolkningen lavinntekt. 2 318 barn mellom 0 og 15 år har bare en forsørger og 1 342 mennesker mottok sosialhjelp i 2011.

De økonomiske forskjellene i Norge krymper og andelen fattige har gått ned de siste årene. Det skyldes blant annet at vi har Europas laveste arbeidsløshet, samtidig som minstesatsene i folketrygden er økt slik at inntektene til trygdede og pensjonister har gått opp. Det blir stadig færre minstepensjonister, og andelen fattige pensjonister avtar. I tillegg er bostøtten utvidet, slik at flere får hjelp med høye boutgifter.

Men fortsatt er det mange som sliter. Antall fattige barn i Norge øker. Derfor må

kampen mot fattigdom styrkes.

I 2011 var det registrert 74 000 barn i vedvarende fattige husholdninger i Norge. I denne gruppen er enslige forsørgere, aleneboende og barnerike innvandrerfamilier overrepresentert. Felles for dem alle er at de har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet, eller at det kun er én i husholdningen som har lønnsinntekt.

Det er nødvendig med en samlet plan for å sikre bedre kår for de ungene som har det

økonomisk vanskelig. Flere partier på Stortinget har fremmet forslag som kan gjennomføres i kommunene.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

 1. Kommunestyret ber byrådet trappe         opp tilskudd til frivillige organisasjoner som yter fritidstilbud         til vanskeligstilte barn.
 2. Kommunestyret ber byrådet sikre         at alle barn fra økonomisk vanskeligstilte familier har tilgang på         lån av utstyr og andre ordninger som sikrer alle like muligheter         til å drive med fritidsaktiviteter.
 3. Kommunestyret ber byrådet fremme         forslag om å styrke inkluderingstiltak i egen regi og i regi av         frivillige organisasjoner i kommunen.
 4. Kommunestyret ber byrådet fremme         forslag om å tilby gratis barnehageplass til alle barn av         flyktninger hvor begge foreldrene deltar i introduksjonsprogrammet.
 5. Kommunestyret ber byrådet fremme         forslag om å styrke tilbudet til barn og unge rammet av fattigdom         og vanskelige oppvekst- og levekår.
 6. Kommunestyret ber byrådet i langt         større grad ta i bruk sosialt entreprenørskap i bekjempelsen av         barnefattigdom.
 7. Kommunestyret ber byrådet styrke         koordineringen mellom barnevernet og NAV for å sikre at         barnevernsbarn ikke faller utenfor arbeidslivet i overgangen til         voksen alder.
 8. Kommunestyret ber byrådet styrke         kommunens tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske         problemer.
 9. Kommunestyret ber byrådet fremme         de nødvendige forslag slik at kommunen ikke kan foreta avkortning i         foreldrenes sosialhjelp når de har barn under 18 år som bor         hjemme, og som har egen inntekt under den skattemessige         friinntektsgrensen.
 10. Kommunestyret ber byrådet         igangsette et treårig «sommerjobbprosjekt», etter modell fra         Kristiansand kommune, målrettet mot ungdom mellom 16-22 år med         behov for spesiell oppfølging, og hvor ungdommene enten har falt ut         av videregående skole og/eller vært i kontakt med barnevernet         eller sosialtjenesten.»

Innstillingen (=forslaget) fikk 18 stemmer og falt.

Sak 71/13 ENDRING AV REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET OG KOMMUNESTYRETS KOMITEER

Forslag:

Gunhild Johansen:

Komiteene:

§1 – Andre ledd strykes.

2.- § 3: Tillegg til pkt. 2: Avgi innstillinger i saker som behandles i kommunestyret og

eventuelt avgjøre saker hvor komiteen har beslutningsmyndighet.

Nytt pkt. 3:

Føre overordnet tilsyn med de etater/bedrifter/virksomheter som hører under vedkommende komites saksfelt, og påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende bestemmer.

Nytt pkt. 4:

Ta opp saker overfor byrådet innenfor eget ansvarsområde. Avgi anbefaling om det årlige budsjettforslaget, revidert budsjett, tertialrapportene og om eventuelle overskridelser på det vedtatte budsjettet.

Pkt. 4 blir nytt pkt. 5.

Kommunestyret:

§ 15. Taletid og avslutning av ordskiftet.

Første avsnitt endres til: Fire minutter endres til fem minutter.

Forslagene fikk 15 stemmer og falt.

Sak 80/13 FRAMTIDIG ORGANISERING AV TROMSØ PARKERING KF SOM AS

Forslag:

Ingrid M. Kielland:

Tromsø Parkering KF omdannes ikke til aksjeselskap.

Forslaget fikk 16 stemmer og falt.

8. Kommunestyremøte 28. august 2013

Sak 101/13 SKYTEBANE I TROMSØ – VALG AV LOKALISERING FOR ENDELIG UTREDNING

Gunhild Johansen, foreslo på vegne av SV, SP, Rødt, MDG og da Silva, AP (nå uavhengig):

Byrådet bes utrede, uten ugrunnet opphold, plassering av lokalitetene 12-Storfossen, 13-Vartavarhaugen, 18-Sørbotn, Saltdal.

Forslaget fikk 18 stemmer og falt.

9. Kommunestyremøte 25. september 2013

I forbindelse med interpellasjon fra Stein Gunnar Bondevik, AP om Sommerlyst skole fremmet Ingrid Marie Kielland og Gunhild Johansen følgende forslag:

 1. Arbeidet med en ny, helhetlig         reguleringsplan for området Sommerlyst – Bymyra som et nytt         bydelssenter gjenopptas.»
 2. Samlokalisering av ungdomsskole         med tilhørende aktiviteter innen idrett, kultur og ungdomsklubb tas         med i planen sammen med nye boenheter for helse- og omsorgsformål         samt tilhørende tjenester.
 3. FAU og lærerorganisasjonene skal         ha reell innflytelse i den videre prosessen.

Stein Gunnar Bondevik/Kristin Røymo, AP, foreslo:

«Bymyra inkluderes i konkurransegrunnlaget for ny skole.»

Votering:

Johansen/Kiellands forslag: Fikk 18 mot 24 stemmer og falt.

Bondevik/Røymos forslag: Fikk 18 mot 24 stemmer og falt.

Spørsmål fra Gunhild Johansen, SV:

I månedsrapporteringen for juli behandlet i Byrådet 5. september 2013, melder byråd for helse og omsorg et merforbruk totalt sett på 30 500 000 kroner ved årets slutt. Avviket fra budsjett er i sin helhet knyttet opp mot tjenesteramme 4001 Pleie- og omsorg. Selv om dette ikke er de endelige tallene som vil framkomme i økonomirapport 2, viser altså månedsrapporteringen en økning på 6 millioner fra Økonomirapport 1.

Spørsmål:

 1. Hvor stor har økningen i bruk av         private tjenesteytere – herunder Tromsø private omsorgstjeneste –         vært i 2012 og foreløpig i 2013 sammenlignet med 2011?
 2. Hva koster det Tromsø kommune å         bruke private aktører innen helse- og omsorg (sykehjem,         hjemmetjenesten, Seminaret osv.) i forhold til å man hadde benyttet         egne ansatte?
 3. Hvilke kontrollrutiner har Tromsø         kommune for å undersøke om de ansatte i private selskap som         utfører tjenester for kommunen, ikke arbeider ut over         Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser?»

Fung. Byrådsleder Kristoffer Kanestrøm svarte:

Tromsø kommune har hatt rammeavtale på vikarbyråtjenester siden 2004.

Rammeavtalene omfatter følgende områder:

1. Innleie av pedagogisk personell til skoler og barnehager

2. Innleie av vikarer innen helse og omsorg

3. Innleie av vikarer i merkantile stillinger

For perioden 01.03.2012 – 28.02.2014 (med mulighet for forlengelse inntil 2 år) har vi

rammeavtale med følgende vikarbyråer for leie av helsepersonell:

1. Tromsø Private Omsorgstjeneste AS,

2. Adecco Norge AS, Postboks 2638 Sentrum, 7414 Trondheim,

3. Dedicare AS, Postboks 41, 7500 Stjørdal,

Totalt forbruk – innleie fra vikarbyrå (totalt for merkantilt, skole og helse):

                          Totalt                                                                   Tromsø Private Omsorgstjeneste

2011              kr 20 665 403                                                                     Kr 2 890 000

2012              Kr 22 611 903                                                                     Kr 4 129 871

2013              Kr 17 220 251                                                                     Kr 5 563 675

Statistikk siste 12 måneder viser at vi bruker mest vikarbyrå i skolene:

Kroner

Adm., styring og støtte          444 893

Barnehage                              7 442 247

Brann og redning                       44 097

Kommunehelse                        118 292

Pleie og omsorg                    9 646 748

Skole                                      11 133 903

Totalsum                           28 830 179

Økningen de siste 12 måneder har spesielt sammenheng med ikrafttredelse av vikarbyrådirektivet 01.01.2013.

Vikarbyrådirektivet krever at det innføres et likebehandlingsprinsipp for utleide arbeidstakere.

Dette prinsippet innebærer at arbeidstakere som leies ut fra bemanningsforetak, minst skal sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt direkte av innleier for å utføre samme arbeid. Det er viktig å legge merke til at den innleide skal likebehandles med seg selv som direkte ansatt i innleievirksomheten, enten som midlertidig eller som fast ansatt. Likevel må det ved fastsettelsen av den innleides vilkår tas hensyn til hvilke vilkår andre ansatte hos innleier får, dersom disse har sammenlignbare arbeidsoppgaver, tilsvarende kompetanse, erfaring osv. med den innleide.

2. Hva koster det Tromsø kommune å bruke private aktører innen helse- og omsorg (sykehjem, hjemmetjenesten, Seminaret osv.) i forhold til at man hadde benyttet egne ansatte?

– Fast ansatt sykepleier med 8 års ansiennitet koster kr 298 pr. time i direkte lønnskostnader inkl. feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter.

– Tilsvarende for vernepleier er kr 294 pr. time.

– Hjelpepleier koster tilsvarende kr 252 pr. time

Da er ikke kostnader tilknyttet sykefravær, opplæring osv. for kommunalt ansatte tatt inn i regnestykket.

Timepris vikarbyrå – vikarer med 8 års ansiennitet:

                    Tromsø Private omsorgstjeneste                       Adecco                            Dedicare

Sykepleier               kr 419,46                                                     377,70                              352,80

Vernepleier             Kr 356,98                                                    300,92                              311,29

Hjelpepleier            Kr 320,67                                                    272,85                              299,60

Timeprisen ved å benytte vikarbyrå ligger 20 – 42,5 % høyere for sykepleier, 2 – 21 % for vernepleier og 8 – 27 % høyere for hjelpepleier.

Alternativet til å benytte vikarbyrå vil være økt bruk av overtid (noe som både blir dyrere og gir økt belastning og økt sykefravær) eller å øke antall faste stillinger. Det igjen er vanskelig på grunn av utfordringer med å rekruttere nok fagkompetanse.

3. Hvilke kontrollrutiner har Tromsø kommune for å undersøke om de ansatte i private selskap som utfører tjenester for kommunen, ikke arbeider ut over Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser?

Forholdet er regulert i rammeavtalens pkt. 5 om lønn og tariff. Her heter bl.a. at leverandør skal i tilbudet legge frem dokumentasjon som bekrefter at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med KS sin minstelønnstabell per 01.05.11.

Videre at leverandør skal sørge for at ansatte og eventuelle innleide i egen organisasjon samt ansatte og eventuelle innleide hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt i det distrikt der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Dersom ikke dette etterleves, har Tromsø kommune rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden.

Leverandør skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for de lønns- og arbeidsvilkårene som benyttes. Dokumentasjonsplikten omfatter også evt. underleverandører.

Tromsø kommune har rett til innsyn i relevante dokumenter, som timelister og lønnsslipper. Tromsø kommune har rett til å foreta andre undersøkelser for å gjennomføre kontroll med at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

Tromsø kommune har rett til å foreta meldte og uanmeldte besøk hos leverandøren med hensyn til kontroll knyttet til om overnevnte bestemmelser er oppfylt.

Leverandøren plikter å ha tilsvarende bestemmelse i sine kontrakter med underleverandører, og skal gjennomføre nødvendige kontroller hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes.

Tromsø kommune plikter å opplyse leverandør om gjeldende tariff som går ut over tariff (lokale tillegg som går ut over sentrale lønnsrammer etter HTA).

Tromsø kommune har vedtatt rettigheter etter HTA, vedlegg 7, som er bedre enn denne. Leverandør plikter å gjøre seg kjent med disse.

Innkjøpskontoret følger dette opp i tillegg til at enhetsledere har ansvar for å følge opp i forhold til den enkelte resultatenhet som leier inn vikarer.

Sak 109/13 PARTNERSKAPSAVTALE MED HUSBANKEN

Forslag:

Ingrid Marie Kielland:

 1. Kommunestyret forventer at byrådet         senest i forbindelse med revisjon av bolig-politisk handlingsplan         legger fram en strategi for økt boligbygging i kommunal regi for å         avhjelpe den vanskelige boligsituasjonen for førstegangsetablerere         og andre som har problemer med å kommune seg inn på boligmarkedet.
 2. Kommunestyret ber byrådet         utarbeide konkrete planer for bygging av minst 200 utleieboliger for         vanskeligstilte på boligmarkedet i Tromsø.

Forslaget fikk 18 stemmer og falt.

Sak 110/13 KONSEPTVALG FOLKEBAD

Gunhild Johansen, SV, foreslo:

Det nye folkebadet i Tromsø skal organiseres som kommunalt foretak (KF).

Forslaget fikk 18 stemmer og falt.

Sak 111/13 HØRING – NOU 2013 – KULTURUTREDNINGEN

Gunhild Johansen, SV, foreslo:

Tillegg om kulturskoletilbud:

Høy egenandel er en av årsakene til at ikke elever i grunnskolen i dag kan benytte seg av

kulturskolens tilbud. Den offentlige finansieringen bør derfor øke. For å unngå ytterligere klasseskiller, bør ikke private kulturskoler kunne ta høyere egenandel enn den kommunale.

Forslaget fikk 7 stemmer og falt.

Sak 115/13 FREMTIDIG PENSJONSORGANISERING – OPPRETTELSE AV PENSJONSKASSE

Gunhild Johansen/Ingrid M. Kielland, SV, foreslo:

 1. Tromsø kommune innhenter tilbud         om innmelding i KLPs felles pensjonsordning.
 2. Byrådet legger fram sak om         framtidig pensjonsorganisering når tilbudet fra KLP foreligger.

Forslaget fikk 18 stemmer og falt.

Sak 118/13 STRATEGI FOR UTVIKLING AV EIENDOM TIL HELSE OG OMSORG MOT 2030

Gunhild Johansen, SV, foreslo:

 1. Forslaget om å avvikle         utleieboligene Otium og Trollbakken skal ikke iverksettes før det         er bygd nye boliger og alle de aktuelle leietakerne har fått et         tilbud som kan aksepteres.
 2. Kommunale utleieboliger,         omsorgsboliger og trygdeboliger må tas inn i strategiplanen for         utvikling av eiendommer til helse og omsorg.
 3. Tromsø kommune vil ikke gå         videre med å utrede OPS innen eiendommer til helse og omsorg.

Forslaget fikk18 stemmer og falt.

10. Kommunestyremøte 30. oktober 2013

Sak 120/13

HØRINGSUTTALELSE REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS 2014-2023 – STRATEGIDELEN

Forslag:

Pål Julius Skogholt:

Som den største byen i Troms er Tromsø heilt avhengig av eit godt kollektivtilbod i tillegg til ei satsing på framkommelegheit for gåande, syklistar og kjøyrande. Det er viktig å ta eit strategisk grep for å sikre utviklinga av kollektivtrafikken i Tromsø. Tromsø kommune meiner derfor at det må settast ned eit utval med deltakarar frå kommune og fylket for å gjennomgå og lage ein ny strategi for kollektivtrafikken i Tromsø.

Utover ein gjennomgang av busstrafikken må strategien innehalde ei vurdering av baneløysningar for å løyse framtidige trafikkproblem og flaskehalsar. I tillegg må ein ha ein nøye gjennomgang av moglegheitane som ligg i metrobuss og båt i Tromsø.

Kommunestyret ber byrådet og fylket å opprette eit offentleg eigt kollektivselskap som skal drive kollektivtrafikken i Tromsø.

I strategien bør det leggast rammet for korleis fylkeskommunen skal jobbe for å få til ei jernbaneløysning for strekninga Tromsø-Narvik/Riksgrensa.

Forslaget fikk 20 stemmer og falt.

Gunhild Johansen:

 1. Det må inn i dokumentet at         planlegging av et sentralt knutepunkt i Ramfjorden skal starte så         snart som mulig. Dette knutepunktet består av E8 Sørbotn –         Ramfjordmoen, E8-tunnel gjennom Tromsdalstinden til Tomasjord samt         ny Ullsfjordforbindelse.
 1. Pkt. 7.2.8 Strategiske vurderinger         for fylkesveg.

Følgende setning øverst på side 23 strykes:

Det skal vurderes å benytte OPS i relevante prosjekt, og der det kan være naturlig, i samarbeid med statlige myndigheter.

Forslag 1 fikk 9 stemmer og falt.

Forslag 2 fikk 18 stemmer og falt.

Sak 121/13 PLAN 1764 – DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRAND BOLIGFELT, FELT C8

Gunhild Johansen, SV, foreslo:

Det etableres ordning med avfallssug på Strand.

Forslaget fikk 17 stemmer og falt.

Sak 123/13 ØKONOMIRAPPORT 2 – 2013

Forslag:

Gunhild Johansen:

1.

Endring tabell 2 – Inndekning:

Tjenesteramme 4001 Pleie- og omsorgstjenester justeres med MNOK 27,5

Tjenesteramme 3004 Grunnskole/voksenopplæring/SFO justeres med MNOK 12,5

2.

Endring tabell 3: Avvik/Styrking og inndekning tjenestrammer:

Bruk av disposisjonsfond endres til MNOK 19.3

3.

For å redusere kostnadene innen helse- og omsorg skal byrådet bestrebe seg på å tilsette pleiere i faste stillinger tilsvarende det reelle behovet i stedet for å bruke private vikarbyråer som koster om lag 50 % mer enn egne ansatte.

Forslaget fikk 18 stemmer og falt.

Sak 126/13 TJENESTEBESKRIVELSE I HELSE- OG OMSORG

Forslag:

Gunhild Johansen:

 1. Tjenestebeskrivelsene omformuleres         slik at de gir konkrete opplysninger om brukerrettigheter slik de er         formulert i lovverk, sentrale forskrifter og rundskriv.
 2. Det må framgå av         tjenestebeskrivelsene hva som er rettighetsbaserte tjenester og hva         som er tilleggstjenester som kommunen gir på eget initiativ.
 3. Beskrivelsene av         tjenestetilbudenes innhold og avgrensninger er unødvendig detaljert         og gir preg av standardiserte tjenester. Brukerne har individuelle         behov som skal nedfelles i individuell plan. Et forsøk på å lage         standardiserte tilbud har derfor liten praktisk verdi og         beskrivelsene bør derfor gjøres mer generelle.
 4. Tjenestebeskrivelsene av personlig         assistanse – praktisk bistand på side 3-5 i notatet, er formulert         på en måte som ikke passer for personer med utviklingshemming         eller personer med så store bistands- og tilsynsbehov at de også         er avhengig av annen type hjelp enn det som er beskrevet.
 5. Det må tydeliggjøres at         tjenestebeskrivelsene skal være rettledende og ikke absolutte         standardkrav som skal følges uavhengig av den enkelte brukers         individuelle behov for bistand.

Forslaget fikk 18 stemmer og falt.

Sak 127/13 FELLES LANDBRUKSKONTOR MELLOM TROMSØ OG BALSFJORD

Forslag:

Pål Julius Skogholt:

Nytt pkt. 2:

Tromsø kommune vil følge de entydige rådene fra landbruksnæringen samt de landbruksfaglige ansatte i Balsfjord og Tromsø kommune. Dagens ordning med eget landbrukskontor opprettholdes.

Forslaget fikk 18 stemmer og falt.

Sak 130/13 ENDRING AV VEDTEKTER FOR TROMSØ PARKERING

Forslag:

Pål Julius Skogholt:

Tromsø Parkering KF skal være kommunens parkeringsfaglige organ og skal ikke ha oppgaver knyttet til håndtering av Tromsø kommunes politivedtekter.

Forslaget fikk 5 stemmer og falt.

Sak 135/13 NYVALG TIL KONTROLLUTVALGET

Vedtak:

Som nytt varamedlem for Tor Zachariassen i kontrollutvalget velges Bjarne Rohde, SV.

11. Møte 27. november 2013

Interpellasjon:

GAZAS GATER FLOMMER OVER AV KLOAKK, ved Gunhild Johansen, SV/Jens Ingvald Olsen, Rødt/Kristin Røymo, AP

Gaza befinner seg i en akutt krisesituasjon som krever internasjonalt engasjement. Som vennskapsby kan vi ikke sitte rolig å se på at innbyggene i Gaza igjen blir påført uholdbare lidelser og fare for epidemier.

Den israelske regjeringens blokade av Gaza innebærer strenge restriksjonen i energitilførselen, spesielt linjenettet for elektrisitet og diesel til de største elektrisitetsverkene. Gaza kommune har nå bare elforsyning 6 timer pr døgn. Resten av tiden må de prøve å holde sykehus og samfunnet for øvrig i gang ved hjelp av dieseldrevne aggregater. Situasjonen er nå akutt kritisk. Det er mangel på diesel og diesel er svært dyrt. Kommunen har ikke lenger råd til å kjøpe de 8000 liter drivstoff de trenger pr døgn for å drifte vannverk og kloakkrenseanlegg. Siden 13. november har vann og avløp kun vært drevet når de har hatt elektrisitet, det vil si 6 timer i døgnet. Resultatet er at befolkningen ikke får nok vann og at kloakken flommer i gatene.

Tromsø kommunestyre deler Gaza kommunes frykt for at situasjonen vil kunne føre til stor helsemessig risiko for befolkningen og appellerer til den norske regjering og det internasjonale samfunnet om å presse på for å få en rask løsning på denne menneskeskapte krisen.

Tromsø kommune bevilger kr 25 000 som akutt nødhjelp til Gaza.»

Interpellasjonen fikk 21 mot 22 stemmer og falt.

12. Kommunestyremøte 11. og 12. desember 2013.

III Forslag til kommunens budsjett  og økonomiplan Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene 2014

ØKONOMIPLAN 2014-2017 FOR ET SOLIDARISK OG INKLUDERENDE TROMSØ


III Forslag til kommunens budsjett og
økonomiplan Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene 2014Beskrivelse: https://lh6.googleusercontent.com/lXh1CeNtfAB_8bjHxkf5RbuaTwtNws6Ug7tDGx6GutEeJ5ZNVFebwPyhECr8A6LRZBPt1UxAtbMVuvH3MNSEnUGUMZsKQ_z2v-irOUUCFVRNRLHa2JdlbHydaiYS4sh3jC0

ØKONOMIPLAN
2014-2017 FOR ET SOLIDARISK OG INKLUDERENDE TROMSØ

Beskrivelse: https://lh5.googleusercontent.com/KJmw4ZpdihyqBbviMMIeUC4VO4IcRD90JTUhJnqDldIVqQ9lTWtCs2H1JKOdx61a4V9i03UL1sGfHLGZMZXdZEvmxaWnw1AgjXte212jY8B5Z-0fuSUmv5J7BtIx2Tb4xg4 Beskrivelse: https://lh3.googleusercontent.com/x_3l-dQ5jNMrHS_XUm89myW3SGnxh_20xNChoj3GyH8OmdHzr_kX7pEzwfUFR2EsmX5P0q5WiHTt9CjXmwLzd105VURxL9GiPY1JB52snakAxzpYP0bSZXws9bfOOf-wEog* Beskrivelse: https://lh5.googleusercontent.com/NF2AVDd84_5lvR26cXMmhW1D4WjdlcCELK5-rTwYORB1v6FysTNPMxifqbOWOqADYiFARBFH9C9iEcEnhvMReTt-IOpSoSIqJgYZcXW8gkz5zObscNevGdqMCwk4QtGPZ7M* Beskrivelse: https://lh4.googleusercontent.com/wiK10Vj1UNJ8wiJWUlz4KksQXkr1HCTBCGSn2mPRqR-J4AAv8ZU4-QvoofDGviqjxgMGsW5usz5iq__zupUCQWsPkpnQCiAGpglFPHiS8IC5RLiOD65KWP9UegomGa5kge0* Beskrivelse: https://lh4.googleusercontent.com/5pXgPeMdOQ4IK1ykLoYnLQBNEjKqvFl1ENtxTbHXPs6XUYa--iasOxSyBh4AqQJ7I1OUCz2KjXbyydOF7lQ9ljdbQc6_hLNKThKO1yT2zaWcLej_uc7R6gYaYGHlpl3NDe4*

INNHOLD?

INNHOLD

Budsjetterklæring

VÅRE HOVEDSATSINGER

Skole

Bolig

Fattigdomsbekjempelse

Barnehager

Miljø, byutvikling og samferdsel

Forvaltning, ikke forretning

TALLBUDSJETT – DRIFT

TALLBUDSJETT – INVESTERING

VERBALFORSLAG ?

Budsjetterklæring

For aller første gang i historien legger Arbeiderpartiet, Rødt, SV, Senterpartiet og De Grønne fram et felles, alternativt budsjettforslag. Vi er ulike partier med forskjellige program og hjertesaker. Det som forener oss er erkjennelsen av at Tromsø trenger en ny og bedre politikk for samarbeid solidaritet og miljø for framtida.

I det borgerlige byrådets korte periode har de lagt ned tilbud innen skole, barnehage, bolig og kultur i stort omfang. De har sløst bort millioner på unødvendige konsulentrapporter som i svært stor grad har bekreftet det alle visste fra før –  at kommunen er god både på kvalitet og effektivitet. På to år har de overført eiendommer til en halv milliard kroner til en pensjonskasse som er et høyrisikoprosjekt, og til et eiendomsselskap som skal leke butikk med fellesskapets verdier.

Byrådet skryter av alle investeringene de har vedtatt. I løpet av økonomiplanperioden vil de øke investeringsbudsjettet med tre milliarder kroner. Det er oppsiktsvekkende sett i lys av den heftige motstanden de har hatt mot nær sagt alt av investeringer til skoler, barnehager, rådhuset og biblioteket.

Når det gjelder gjennomførte prosjekt som ikke allerede var påbegynt av det forrige styret, har byrådet vist manglende gjennomføringsevne. Av det samla investeringsbudsjettet i 2013 på kr 452 mill kr, var hele 173 mill kr ubrukte bevilgninger fra 2012. Tilsvarende må 150 mill kr overføres fra i år til 2014. Dette er penger byrådet ikke har klart å effektuere.

Samarbeidspartiene mener det er uansvarlig å legge fram et budsjett som kutter lærerstillinger, medfører flere barn per voksen i barnehagene, kutter i rusomsorgen, kutter i tilskuddet til frivillige organisasjoner og kutter i kulturtilbudet til barn og unge. Kombinert med økte egenandeler for en rekke aktiviteter, vil byrådets budsjett øke forskjellene og gjøre kommunen mindre solidarisk. Det er stikk i strid med den innretningen vi ønsker.

Samarbeidspartiene satser på flere lærere, mer læring i skolen og bedre kvalitet i barnehagene. Vi tilbakefører de groveste kuttforslagene og styrker de frivillige organisasjonene.

Samarbeidspartiene vil at Tromsø skal være en god arbeidsgiver, med gode og trygge lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte. Vi satser på fellesskapsløsninger der kommunens egne ansatte utfører de tjenestene innbyggerne har krav på, ikke kostnadsdrivende privatisering som undergraver velferdsordningene, og går på bekostning av kvalitet og de ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Derfor fjerner vi alle unødvendige utgifter til markedsrettede omorganiseringstiltak.

VÅRE HOVEDSATSINGER

Skole

Samarbeidspartienes viktigste satsing er skolen, elevene og lærerne. Derfor foreslår vi å tilsette 40 nye lærere fra høsten 2014. Deretter videreføres satsingen på økning av antall lærere i skolen, slik at skolene i Tromsø reelt har en lærer per 15 elever. På denne måten sikrer vi at alle barn får nødvendig kunnskap, læring og oppfølging. Samarbeidspartiene vil omdisponere pengene fra det såkalte kvalitetsteamet for spesialundervisning, slik at disse pengene brukes til å tilsette lærere og spesialpedagoger som underviser enkeltelever og mindre grupper av elever.

Hovedproblemet for Tromsø-skolen nå, er at de siste 2 årenes kutt-politikk har ført til at elever ikke lengre får den undervisningen de har rett til og krav på. Elever blir nå presset over på hjelpetiltak for å få utløst nok stillinger til å gjennomføre undervisning. Samarbeidspartiene vil fremheve at like muligheter for alle, krever nok ressurser på alle nivå i grunnskolen. Den store problemet med frafall i videregående skole har til dels sin forklaring i at elever ikke har fått den undervisningen de har hatt behov for i grunnskolen. Derfor er tidlig innsats og nok lærere på lavere trinn særlig viktig.

Tromsø-skolen skal gjøre mer av det vi vet som virker. Poenget med vurdering av elevene må alltid være å øke motivasjonen, ikke å redusere den. Derfor er det nødvendig at lærerne har tid og kapasitet til å gi muntlige og skriftlige tilbakemeldinger med innhold som gir mening for elevene. Vi ønsker å gjennomføre mer praktisk rettet undervisning, for å øke kunnskapen og læringen. Samarbeidspartiene vil fremheve at gode overganger mellom barneskole og ungdomsskole og mellom ungdomsskole og videregående skole er viktige.

Samarbeidspartiene vil sikre den offentlige fellesskolen, som gir alle barn like muligheter – uavhengig av foreldrenes pengebok. Skolen representerer sterke og rause felleskap. Stolte, sterke identiteter og sunn konkurranse mellom skolene på det mangfoldet av forhold som har betydning for identitet og fellesskap og som fremhever mange deler av det som gjør oss til mennesker og samfunn; for eksempel idrett, musikk, revy, osv.

Leksehjelp, kultur og idrett bør videreutvikles som en del av skole og SFO-tilbudet, og de enkelte skolene og SFO-basene i kommunen har anledning til å søke på kulturmidlene som settes av til barn og unge i bydeler og distriktene.

Bolig

Å ha et sted å bo er en betingelse for et godt og meningsfylt liv. Bolig må i større grad sees i sammenheng med den øvrige velferdspolitikken.

Tromsø har et presset boligmarked i dag og får økt tilflytting i årene som kommer. Derfor er det behov for økt boligbygging, anslagsvis mellom 450 og 700 boliger hvert år. Samarbeidspartiene vil øke tempoet i boligbyggingen og samtidig ha fokus på at boligene, og boområdene skal ha god kvalitet.

Dagens boligmarked bidrar til å forsterke problemene for vanskeligstilte. Samarbeidspartiene vurderer det derfor som helt nødvendig at kommunen jobber mer aktivt for å bygge boliger. Samarbeidspartiene vil fokusere på tilgjengelige tiltak. Tilrettelegging og økt erverv av tomter til boligformål, gjøre aktivt bruk av Husbankens virkemidler, både med hensyn til nybygging, samt vedlikehold av eksisterende boligmasse, og sørge for langsiktighet i overordnede planarbeid. Flere kommunale utleieboliger, etablering av studentboliger, flere ikke-kommersielle utleieboliger, og et mer profesjonelt utleiemarked vil bidra til å bedre boligsituasjonen I Tromsø, for de som ikke kan eller ønsker å eie egen bolig. Vi vil tilrettelegge for utbyggere med pilotprosjekter som gir framtidsrettede miljøløsninger som reduserer det økologiske fottavtrykket.

Samarbeidspartiene vil prioritere å bygge 200 nye kommunale boliger de neste 2 årene. Deretter 70 nye kommunale utleieboliger hvert år frem mot 2020.

Fattigdomsbekjempelse

Samarbeidspartiene vil rette et særlig fokus på utsatte familier, barnefattigdom, sosial ekskludering, økonomisk rådgivning og sikre tilgang på permanente boliger.

Samarbeidspartiene foreslår 3 hovedtiltak for å bekjempe fattigdom. Målet er at folk skal være i stand til å komme ut av fattigdom, enten ved at de tilstås permanente ytelser fra folketrygden, eller ved at de kommer seg i arbeid.

Det etableres et familieteam på NAV. Teamet er tverrfaglig sammensatt og skal arbeide med utsatte familier. Målet er å øke arbeidsevne og livskvalitet, samt å forebygge sosial og økonomisk nød. Det tilføres lønnsmidler til fire stillinger.

Samarbeidspartiene vil bygge 200 nye kommunale boliger i årene 2014-2015. Deretter  vil vi bygge 70 boliger hvert år de neste 10 årene. Boligene bygges i samarbeid med Husbanken.

Kommunen skal gjennomgå sosialsatsene, med mål om å øke satsene i henhold til Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger og SIFOs satser for livsopphold. Det skal særlig legges vekt på barnefattigdom, og barns sosiale inkludering. Kartlegging av barns situasjon når foreldre søker om økonomisk hjelp og individuelle og konkrete vurderinger av familiens totale hjelpebehov, skal ha særlig betydning. Samarbeidspartiene legger inn 5,6 millioner til dette tiltaket.

Permanente boliger, helhetlig støtte og forebygging

Sosialstønad er ikke en varig løsning for å få bukt med fattigdom. Derfor må vi avklare folk bort fra midlertidige sosiale stønader, og veilede og støtte enkeltmennesker inn i arbeid eller over på varige ytelser.

Det er derfor nødvendig å videreutvikle gode tilretteleggingstiltak i arbeidslivet, og gi tettere oppfølging i hjelpeapparatet. Derfor vil samarbeidspartiene styrke NAV med å etablere et familieteam. Det skal særlig legges vekt på barnefattigdom, og barns sosiale inkludering. Familieteamet skal særlig å fokus på kartlegging av barns behov når foreldre søker om økonomisk hjelp og individuelle og konkrete vurderinger av familiens totale hjelpebehov. Der det er naturlig skal familieteamet skal etablere samarbeid med andre etater lokalt og sentralt.

Med dagens satser kan lav stønad imidlertid være et hinder for mobilitet og dermed gi økt passivitet. Vi ønsker derfor å øke sosialstønadssatsene. Vi mener dette gir økt fleksiblitet og en bedret mulighet til å reise seg igjen. Samarbeidspartiene vil derfor ha en kommunal gjennomgang av stønadssatsene, med særlig fokus på å bekjempe barnefattigdom, og vi legger inn 5,6 millioner til dette formålet.

Bolig er en av de fire grunnpillarene i velferdspolitikken, sammen med arbeid, utdanning og helse. Boligssituasjonen er nå svært vanskelig i Tromsø og flere grupper enn før, søker hjelp hos kommunen til å  skaffe bolig. Samarbeidspartiene vil advare mot det blå-blå byrådets forslag om å gi opp til 200 kvalifiserte boligsøkere og familier avslag på bolig. Boligsituasjonen må i stedet møtes med å bygge flere kommunale utleieboliger. Samarbeidspartiene vil derfor bygge 200 kommunale utleieboliger i perioden mellom 2014 og 2015. I de etterfølgende år vil vi bygge 70 boliger per år, slik behovet er beskrevet i boligsosial handlingsplan.

Frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig jobb for mange som sliter økonomisk og sosialt. Samarbeidspartiene vil nevne «Huset,» «Kafe X», «Fontenehuset» Røde Kors og Bymisjonen, som sentrale organisasjoner i Tromsø. Mange av organisasjonene har problemer med å planlegge god drift av virksomheten, fordi inntektene deres ofte varierer fra år til år, og mye tid brukes på å skaffe nok penger til virksomheten. Samarbeidspartiene foreslår derfor å øke tilskuddene.

Barnehager

Tromsø har høy barnehagedekning og et bredt tilbud av forskjellige barnehager. Barnehagene skal være et sted der barn skal få leke og lære i trygge omgivelser. Foreldrene skal kunne stole på at barna deres har et kvalitativt godt tilbud der den enkelte blir sett og får utviklingsmuligheter. Derfor er vi sterkt imot at byrådet vil saldere budsjettet ved å øke antall barn i småbarnsgruppene. De vil finansiere 40 nye barnehageplasser ved å overføre penger fra de allerede eksisterende barnehagene. Redusert voksentetthet vil gå ut over de ansattes mulighet til å gi barna den oppfølgingen de skal ha. Kvaliteten svekkes. Samarbeidspartiene mener dette ikke er veien å gå og har tilbakeført dette kuttet.

Samarbeidspartiene mener to opptak i året er både viktig og riktig. Barnehageplass bør være en rettighet som trer i kraft når foreldrepermisjonstida er slutt. Vi har derfor prioritert finansiering av to opptak i året.

Tromsø kommune har flere barnehager som ikke tilfredsstiller de bygningsmessige kravene til en barnehage. Vi mener det er påkrevd å ruste opp eller å bygge nye barnehager med en tilfredsstillende kvalitet. Samarbeidspartiene vil prioritere å lage en renoveringsplan for de mest nedslitte og uhensiktsmessige barnehagebyggene.

Miljø, byutvikling og samferdsel

Samarbeidspartiene har til hensikt å drive frem et skifte for et bedre miljø i Tromsø.  Boligbygging, kollektivtrafikk, vegtraseer, og gang og sykkelveger må planlegges sammen, for å få en helhetlig og miljøvennlig utvikling.

Økningen i persontrafikken må tas kollektivt. Langs nåværende vegtraseer inn mot Tromsø sentrum må det etableres egne kollektivfelt og lysprioritering for kollektivtrafikk. Sammenhengende nettverk av gang og sykkelveg må etableres i alle tettbygde strøk. Samarbeidspartiene vil prioritere å etablere sikker sykkelparkering i sentrale områder og ved større arbeidsplasser. Gang og sykkelveg fra Hamna til Skattøra vil prioriteres i 2014.

Samarbeidspartiene vil understreke behovet for tett samarbeid med andre etater, fylke og stat når det kommer til utbygging av kollektivtrafikk og andre miljøvennlige trafikkløsninger.

Samarbeidspartiene vil legge til rette for el-biler. Ladestasjoner, både i boligfelt og ved trafikknutepunkter må etableres. Tilrettelegging og bygging av ladestasjoner, må gjøres i nært samarbeid med både offentlige etater og private virksomheter og interesseorganisasjoner.

Samarbeidspartiene vil styrke arbeidet innenfor miljørettet helsevern for å sikre inneklima og luft, samt forebygge forurensning og støy. Det vil være særlig fokus på skoler og barnehager. Derfor foreslår vi å opprette en ekstra stilling.

Forvaltning, ikke forretning

Samarbeidspartiene vil forbedre og forsterke offentlige tjenester, slik at de er lett tilgjengelig for alle. Tillit mellom initiativrike medarbeidere og kompetente ledere er avgjørende for et godt tilbudet til befolkningen.

Markedsprinsipper er blitt den nye ideologien i Tromsø kommune med den borgerlige alliansens inntog på Rådhuset. Stadig flere områder omgjøres til aksjeselskap, og beslutningene flyttes fra folkevalgte organ til lukkede styrerom. Kommunen avdemokratiseres, ansvarsforholdene blir uklare og avstanden til folket som har valgt de politiske lederne øker.

Samarbeidspartiene vil ikke konkurranseutsette kommunale tjenester. Innbyggernes penger skal gå til flere og bedre tilbud, ikke til unødvendig byråkrati og profitt til private selskaper.

Byrådet vil gjennomføre store investeringer gjennom offentlig privat samarbeid, såkalt OPS. Dette er både dyrt og dumt.  Private investorer har dyrere lån og krav til profitt. Dette må kommunen betale gjennom langvarige forpliktende leieavtaler. Det sier seg selv at det er billigere å bygge i egen regi.

TALLBUDSJETT – DRIFT

2014

2015

2016

2017

1001 Politisk styring

Samefolkets dag, Internasjonal uke, E

100 000

Politiske rådgivere, E

-4 000 000

-4 000 000

-4 000 000

-4 000 000

1002 Administrativ styring og støtte

Redusert konsulentbruk

-7 000 000

-7 000 000

-7 000 000

-7 000 000

2003 Næringsliv – veiledning, støtte

Utviklingslagene og bydelsråd, R

200 000

200 000

200 000

200 000

3003 Kommunale/private barnehager

Kutt fra byrådet tilbakeføres, E

5 000 000

2 barnehageopptak i året fra høsten 2014, R

3 500 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

3004 Grunnskolen/ voksenopplæringen/SFO

Styrking skolerammen, flere lærere, R

14 000 000

35 000 000

45 500 000

50 000 000

Skolefrukt videreføres, E

1 200 000

Leksehjelp videreføres, E

525 000

Omprioritering prosjektmidler til flere lærere

-710 000

-1 700 000

-1 700 000

-1 700 000

Prosjektmidler flere lærere

710 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

LGA, R

250 000

250 000

250 000

250 000

Fritt skolevalg, R

-140 000

-140 000

-140 000

-140 000

Anonym retting, utredning

-200 000

4001 Pleie og omsorg

Redusert bruk av private vikarbyråer

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

Ikke konkurranseutsetting av sentralkjøkken og hjemmetjenesten

-8 000 000

-20 000 000

-20 000 000

-20 000 000

5001 Kommunehelsetjenester

Inn på tunet/4H Holt, E

500 000

Miljørettet helsevern, E

700 000

5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus

Familieteam, E

2 800 000

Økning sosialsatser, E

5 600 000

Frivillig sektor

Røde Kors, E

300 000

Stiftelsen Kirkens bymisjon, E

1 000 000

Huset, Kirkens sosialtjeneste, E

500 000

SMISO, Støttesenteret mot incest, E

38 000

MIFF, Musikk i fengsel og frihet, Troms musikkråd, E

100 000

Kafe X, E

500 000

Fontenehuset i Tromsø, E

615 000

6001 – Kultur og idrett

Kulturhuset – reversering kutt, E

1 000 000

Vennskapsbyprosjektet med Gaza

250 000

250 000

250 000

Kulturformål, barn og unge, bydeler og distrikt, E

2 000 000

Driftskostnader av investeringer inkl. låneopptak, totalt

2 000 000

5 700 000

10 800 000

16 100 000

Driftsinntekter utleie nye tiltak, boliger

0

-15 400 000

-20 790 000

-26 100 000

Økt rammetilskudd, St.prop 1

-11 000 000

Bruk/avsetning disposisjonsfond

-10 088 000

390 000

-9 820 000

-14 310 000

SUM

0

0

0

0

Sum Innsparinger/inntekter/kutt

22 050 000

50 240 000

55 630 000

60 940 000

SUM Nye tiltak/styrkinger

43 138 000

50 100 000

64 9000 000

75 500 000

TALLBUDSJETT – INVESTERING

2014

2015

2016

2017

2002 – Bygg- og eiendomsdrift, boligtjenesten

4418 Strakstiltak bygg –  200 utleieboliger

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

3003 – Kommunale/private barnehager

Oppgradering barnehager

2 500 000

2 500 000

4001 – Pleie- og omsorgstjenester

Bymyra avlastningsboliger, erstatning nansenveien

1 000 000

1 000 000

25 000 000

6001 – Kultur og idrett

5051 Rådstua, nødvendig oppgradering*

3 000 000

4 000 000

Ny internveg langnes

-1 000 000

-29 000 000

30 000 000

7002 – Fysisk planlegging og tilrettelegging

Gang- og sykkelvei rundt nordspissen

10 000 000

10 000000

Sum Investering

75 500 000

38 500 000

115 000 000

60 000 000

Låneopptak

62 500 000

38 500 000

115 000 000

60 000 000

Bruk av ubundne investeringsfond

13 000 000

VERBALFORSLAG

Nytt pkt. 8:

Dersom ikke-spesifiserte nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse, skal saken til behandling i kommunestyret. Økonomirapport 1 og 2 skal orientere om effekten av tiltakene

Pkt. 9 endres til:

Det kommunale foretaket Tromsø Havn får kompensasjon for utgifter som følge av økt arbeidsgiveravgift fra 5,1 til 7,9 prosent.

Pkt. 11 endres til:

Investeringene økes med kr 75 500 000, utover byrådets forslag til investeringer. Hovedoversikt investeringer endres ihht forslag.

Pkt. 12 endres til:

Lånerammen for ordinære investeringer settes til 270,89 mill. kr. for 2014. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2015 – 2017 settes til henholdsvis 468,71 mill kr., 532,6 mill.kr. og 244 mill kr.

Nytt pkt. 15:

Som strategi for å løse boligsituasjonen for vanskeligstilte i Tromsø, vil kommunen gjeninnføre en sosial boligpolitikk. Ett av tiltakene vil være å bygge 200 nye utleieboliger i et samarbeid med Husbanken. Kommunen skal ikke organisere de kommunale boligene med formål om å oppnå større inntekter for kommunen på bekostning av de mest sårbare innbyggerne i byen.

Pkt. 17. Tillegg:

Tromsø kommunes foreldreutvalg skal involveres i denne prosessen.

Nytt pkt. 18:

Tromsø er en internasjonal solidaritetsby der innbyggerne viser stort personlig engasjement for menneskerettigheter og menneskeverd. Gjennom Tvibit har ungdom i Tromsø initiert et kultursamarbeid med ungdom i Gaza. Kommunen verdsetter at ungdom engasjerer seg på denne måten og vil videreføre ungdommenes vennskapbyprosjekt med ungdom i Gaza i et samarbeid med Troms Fylkeskommune og Utenriksdepartementet.

Nytt pkt. 19:

Tromsø kommune setter som betingelse for å inngå avtale med private barnehager at de har tariffavtale med sine ansatte. Å bedrive sosial dumping skal ikke være en inntektskilde for bedrifter som får sin virksomhet betalt av det offentlige.

Nytt pkt. 20:

Ved bruk av private tjenesteleverandører innen helse, omsorg og skole skal byrådet lage oversikt over de økte kostnadene dette medfører sammenlignet med bruk av egne ansatte. Oversikten skal også synliggjøre transaksjonskostnader ved anbud, profitt til eierne og lønnskostnader.

Nytt pkt. 21:

Næringsfondsmidler skal i større grad brukes til næringsutvikling i distrikts-Tromsø. Utviklingslagene skal ha forslagsrett til fordeling av midlene.

Nytt pkt. 22:

Tromsø kommune vil ikke legge prinsippene i OPS (offentlig privat samarbeid) til grunn i forbindelse med kommunale investeringer.

Nytt pkt. 23:

Byrådet bes utarbeide forslag til hvordan luftkvaliteten i Tromsø kan bedres, herunder hvordan få ned konsentrasjonen av svevestøv.

Nytt pkt. 24:

Tromsø kommune vil gi alle ett-åringer rett til barnehageplass. Nødvendig planlegging av hvordan dette kan gjennomføres og hva det vil koste, settes i gang i 2014. Utredningen skal være ferdig innen 1.6.2014.

Nytt pkt. 25:

Tromsø kommune vil bekjempe fattigdom, og da spesielt ta grep om situasjonen til barn som lever i fattige familier. Som ledd i arbeidet med å bekjempe fattigdom, vil Tromsø kommune heve sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå. Kommunestyret ber byrådet sørge for at Tromsø kommune ikke skal regne barnetrygd og engangsstønad ved fødsel som inntekt når sosialhjelp utmåles.

Nytt pkt. 26:

Infrastruktur er viktig for folkehelsearbeidet. Det må lages et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelveier for å øke sikkerheten for myke trafikkanter. Sykling er sunt året rundt. Som ledd i dette prosjektet vil Tromsø kommune bygge gang- og sykkelvei med gatebelysning på den mye brukte strekningen mellom Skattøra og Hamna.

Nytt pkt. 27:

Tromsø kommune vil ta kontakt med regjeringen med sikte på å få i stand en gjeldssletteordning for det akkumulerte premieavviket på pensjon.

Nytt pkt. 28:

Bygging av nye boliger til erstatning for barneboligene i Nansenveien med oppstart 2014.

Nytt pkt. 29:

Kommunen skal legge frem plan for økt bruk og tilrettelegging for bruk av el-bil.

Nytt pkt. 30:

Kommunestyret ber om at byrådet utreder ny drift av Kulturhuset i egen sak våren 2014.

Nytt pkt. 31:

Samarbeidsavtalen med polarmuseet opprettholdes og arbeides inn i budsjett for 2015

Nytt pkt. 32:

Tromsø kommune skal utarbeide en plan for renovering/nybygg av distriktsbarnehagene i kommunen. Planen legges frem for behandling i kommunestyret ila vårsesjonen 2014. Nødvendige investeringer innarbeides i budsjett for 2015.

Nytt pkt. 33:

Tromsø kommune etablerer et samarbeid med Gamlebyen Skansen, med sikte på å fremtidig økt aktivitet i dette området.

Nytt pkt. 34:

Alt arbeid med konkurranseutsetting stoppes. Fag- og ressurspersoner knyttet til dette arbeidet frigjøres og tilbys andre stillinger ved vakanser el.l.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close