Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Appell 18.2.2011 på Stortorget i Tromsø

I dag demonstrerer vi sammen med tusenvis av andre i byer og tettsteder – fra Kirkenes i nordøst og hele kysten rundt til Svinesund i Sverige!

Budskapet er enkelt og det er klart – vi vil ha et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!

Mottakerne av dette klare budskapet er politikerne som snart skal avgjøre den viktigste saken for hele Nord-Norge i dette tiåret. Og her er det Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen. Det er derfor oppløftende at de siste meningsmålingene viser at det er flertall mot oljeboring utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja blant de som stemmer på de tre regjeringspartiene. Arbeiderpartiet må høre på sine velgere og stemme mot konsekvensutredning!

Politikerne skal ikke være i tvil om hva flertallet av befolkningen i Nord-Norge mener. Til tross for hva oljelobbyen sier, – et klart flertall av de som har bestemt seg – og det er mange – er for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Da SV-leder Kristin Halvorsen var i Tromsø forrige lørdag på årsmøtet til Troms SV, hadde hun med seg flere kilo med dokumenter. Bunken besto av forskningsrapportene som er laget som faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Senja. Rapportene inneholder alt vi trenger å vite for å bestemme oss. De som sier at de trenger mer kunnskap, har enten ikke lest rapportene, eller de har lest dem og liker ikke det de har fått. De klamrer seg til håpet om at det kan komme en rapport som støtter deres syn om at oljeaktivitet i disse havområdene ikke er til skade for fisken, at den ikke er til fortrengning av fiskeriene, at det finnes store oljereserver der ute og at oljeboring ikke innebærer noen risiko for miljøet.

Vi i SV er ikke i mot å framskaffe mer ny kunnskap! Alt som hittil har kommet fram har støttet opp om vårt syn! Enda flere rapporter vil bare styrke oss i vår argumentasjon! Men vi mener ærlig talt at det er unødvendig. Vi har allerede brukt en halv milliard kroner på å framskaffe den bunken Kristin bar på. Kristin skal alltids klare å bære på mer papir. For den børen er ikke tung å bære i det hele tatt!

Den nyeste rapporten MD la fram like før jul viser at oljevirksomhet vil fortrenge kystfiskeflåten til fordel for den havgående trålflåten. En slik omstrukturering av fiskeflåten vil få store konsekvenser i form av omfordeling av kvoter mellom regioner. I all omstrukturering som har skjedd hittil, har nordnorske interesser blitt skviset ut. En ytterligere nedlegging av kystfiskeflåten vil bety slutten for mange flere lokalsamfunn i Nord-Norge.

Dette må vi slåss mot! Vi kan ikke ødelegge den viktigste ressursen vi har levd av i tusenvis av år bare for et kortvarig oljeeventyr som tilsvarer ett års oljevirksomhet i Nordsjøen før det er definitivt slutt. Det kan vi bare ikke tillate skal skje!

Lofoten, Vesterålen og Senja er antakelig det vakreste kystlandskapet som finnes. I en verden der naturen ødelegges dag for dag for å tilfredsstille kortsiktige profitthensyn, er våre fjord-, fjell og kystlandskap gull verd.

Her finnes verdier på mange plan – naturen er en fantastisk verdi i seg selv. Den betyr utrolig mye for friluftslivet. For folkehelsa. For turistnæringa. Og ikke minst – ny forskning gir nye muligheter. Det biologiske mangfoldet til havs er lite utforsket. Vi har en nasjonal strategi for marin bioprospektering. Strategien legger til rette for bedre utnyttelse av våre havressurser som en kilde til ny og bærekraftig verdiskapning.

Det er den veien vi må gå! Det er her mulighetene for framtidas verdiskapning finnes!

For det er her fokus må være – fornybare verdier og bærekraft!
Fossile energikilder er ikke fornybare.
De er ikke bærekraftige.
Oljeutvinning er fortidas løsninger.
Det er klimaødeleggende.
Det er å utsette vår viktigste ressurs gjennom tidene for stor risiko.
Det er å forsere en uønsket utvikling av fiskeriene og det er å risikere at verdifulle landskap legges øde.

Her må vi bruke føre-varprinsippet.
Det er for sent å angre når fisken er borte og man lurer på hvor folkan ble av.
Så fra bygd til bygd – fra by til by – fra varde til varde lyder i dag budskapet –
!
!
!

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_3006990

Det er normalt å være annerledes…

Jeg deltar på den 11. europakonferanse for Fontenehus i Linz i Østerrike. Fra Fontenehuset i Tromsø er vi 3 medlemmer, 1 ansatt og 1 styremedlem. 15 land er representert.
Fontenehus er et lavterskeltilbud for folk med psykiske lidelser. Det er ikke et behandlingstilbud. De ansatte er medmennesker og mentorer, ikke terapeuter. Fontenehus er åpne for alle. De tilbyr sosial inkludering der folk tilbringer hverdagen sammen gjennom arbeid og fritidsaktiviteter.
Det som skiller Fontenehus fra andre tilbud, er “normaliserte” omgivelser hvor man etterstreber integrerte liv. Her blir folk oppmuntret til å involvere seg så aktivt og selvstendig som mulig. Her fokuserer på det friske, det positive, det man får til. Og det er som regel ikke lite!
Fontenehusideologien har blitt utviklet over flere tiår. Den har spredd seg fra USA til hele verden. Stadig etableres nye fontenehus, eller club houses, som er den internasjonale betegnelsen. Grunnen til denne suksessen er at konseptet funker! Konseptet baserer seg på empowerment – å finne sin egen styrke. Det er et mål at flest mulig medlemmer skal ut i arbeid. For at det skal lykkes, må det offentlige og næringslivet slutte opp om arbeidet med å tilby overgangsarbeidsplasser.
Fontenehusene i hele Europa merker finanskrisa. Det er de svakeste som rammes hardest når budsjettene må kuttes. I Norge er fontenehusene under press fra Frp som i Oslo har foreslår kutt som betyr nedlegging av ett av fontenehusene der. I Tromsø har Frp foreslått å kutte 3 mill på området rus, psykiatri, forebygging. Hadde de fått flertall, ville Fontenehuset i Tromsø være historie i løpet av kort tid.
Min påstand er at hele tromsøsamfunnet får mangfold tilbake for de pengene kommunen bidrar med til driften av Fontenehuset i Tromsø. Jeg sitter her i Linz og hører lederne snakker om den brutale virkningen for de svakeste i samfunnet av den mørkeblå, markedsliberalistiske økonomiske politikken som føres i mange land i Europa. I Norge og i Tromsø har vi ennå sjansen til å unngå denne politikke.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2659045

Et helt folk i fengsel.

Forrige uke var jeg i Jerusalem. Selv om jeg har sett utallige bilder av muren og lest masse om den, var det likevel en veldig sterk opplevelse å se med egne øyne hvilken ødeleggende virkning den har for palestinerne. På bildet kjenner Jens Ingvald og jeg på de ekstremt dårlige vibbene fra muren.

Den er stygg. I de palestinske områdene er den som en overdimensjonert fengselsmur med piggtråd på toppen av sine 10-12 meter. Berlinmuren blir en småtass i sammenligning.

Den murer inne hele bydeler. Mange tror at muren omringer de jødiske koloniene, eller bosettingene som de helst omtaler det som. Nei, muren ringer inn de palestinske områdene og gjør at de mest av alt ligner på svære fensel. Flere steder er muren en ring med en eneste port der flere titusen palestinere må passere hver dag når de skal på jobb eller skole. Her blir de kontrollert av israelske vakter som kontrollerer at de har gyldige ID-papirer på seg. Hver eneste dag blir palestinerne utsatt for denne ydmykende trakasseringen.
Den skiller familier og naboer. Muren bygges der israelerne finner det for godt. Vi så at muren gikk tvers over en vei. Vi så muren skille butikken på hjørnet fra boligområdet bak. Vi så muren dele et nabolag i to så de gamle foreldre ble skilt fra sine barn og barnebarn. Det som før var en 10 meters tur over gårdsplassen var nå blitt en to-timers gange for å komme til nærmeste port. Mor og datter kunne sitte på verandaen i 2 etasje og rope til hverandre, men de kunne ikke lenger stikke over til hverandre for en prat.
Den tar liv. Passeringen gjennom porten tar så lang tid som israelerne bestemmer. Flere alvorlig syke har dødd mens de har ventet i ambulansen på å få komme ut. Mange kvinner har dødd i barsel foran gitterportene fordi de ikke har fått komme til sykehus når fødselsen har satt igang.

Situasjonen er i ferd med å bli desperat. Mens verdens øyne har vært rettet mot Gaza og den uholdbare situasjonene for befolkningen som er sperret inne der, gjør Israel akkurat det samme mot palestinerne på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.
Palestinerne føler seg med rette forlatt av verdenssamfunnet. De vestlige landene vet hva som foregår. De vet at palestinerne er fratatt sine mest elementære demokratiske rettigheter og blir utsatt for et apartheid-regime som trakasserer og ydmyker dem hver eneste dag. Så lenge Vesten lar USA beskytte Israel, vil palestinerne bli presset stadig lenger mot undergangen. Vi fikk mange tilbakemeldinger om at de snart ikke klarer mer. Mange er i ferd med å gi opp. Vi kan ikke la være å si fra.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2649345

De borgeliges budsjettsvik

Rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2011 er et svært oppløftende dokument som et flertall i formannskapet har sluttet seg til. Budsjettet er en videreføring av den rødgrønne politikken vi har ført i byen de siste årene, med satsing på barn og unge, eldre, omsorg, kultur og miljø. God økonomistyring har ført til større spillerom og vi kan tilføre friske midler dit hvor behovene er størst. Desto mer nedslående er det at de borgelige partiene i byen i sitt alternative budsjettforslag, benytter denne gyldne anledningen til å svekke forholdene for de svakeste i samfunnet.
Av Varaordfører Gunhild Johansen (SV)

De foregående års budsjettarbeid har vært preget av stram økonomistyring og det har ikke vært mulig å gjennomføre alle de gode tiltakene som vi i SV gjerne hadde sett. Men vi ser at tiltakene har båret frukter og at vi nå kan få et budsjett der vi politikere endelig kan synliggjøre hva vi mener med en god, sosial fordelingspolitikk. SV vil ha en sterkere satsing på blant annet barn og unge som sliter. Vi vil satse på utviklingsmuligheter gjennom satsing på kultur. Vi vil videreutvikle de kommunale tjenestene i offentlig regi. De borgerlige partienes budsjettforslag viser med all tydelighet at de vil det stikk motsatte.

Kutt i tiltak for barn og ungdom
Barn og unge i Tromsø møter utfordringer som vi voksne ikke alltid helt forstår. Ungdom har behov for å reorientere seg og få hjelp når de ikke ser noen løsning selv. Vi vet at ungdom i mye større grad enn tidligere sliter med psykiske problemer knyttet til rus, seksualitet og problemer i hjemmet. Vi har for stort frafall i skolen. Mange utsettes for mobbing. Selvmordsraten blant unge norske gutter er blant de høyeste i verden, til tross for at vi etter de fleste målestokker lever i verdens rikeste og beste land å bo i. Vi må sørge for at ungdommen blir tatt på alvor med det de synes er vanskelig.

Kommunen har de siste par årene hatt et spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid for barn og unge. Vi skal gjøre alt vi kan for at barn og unge skal få en så trygg og god barndom og ungdomstid som mulig her i byen. Gjennom ungdomsklubbene, skolene og ungdomshuset Tvibit, har vi også fokusert på helsetjenester for ungdom. SV og Ap ønsker å styrke skolehelsetjenesten, blant annet med en ny stilling for psykolog. Hva gjør de borgerlige? Jo, Frp foreslår å kutte budsjettet for kommunehelsetjenesten med 2 millioner kroner, til tross for at det er dette ungdommen gir oss klarest signaler om å styrke når de møter i ungdommens kommunestyre!

Kutt i sosiale tjenester og rusforebygging
Mange av Tromsøs rusmisbrukere trenger hjelp og bistand fra samfunnet for å kunne leve et verdig liv. Vi har mange tiltak som skal hjelpe de som er motivert til å bli rusfrie og i stand til å ta vare på seg sjøl. For SV er det helt grunnleggende at alle skal få muligheten til å gjøre noe med situasjonen sin. Rådmannens forslag om å etablere e ny type botilbud tilpasset de som har problemer med å bo i en vanlig bolig, er et tiltak vi støtter.

De som ikke har fast inntekt, men er avhengig av sosial stønad for å komme seg gjennom hverdagen, øker i antall i Tromsø. Her befinner det seg også familier med barn. Dette sier oss at vi ikke har fått bukt med fattigdommen og at vi trenger tiltak som monner. Å kutte drastisk i sosialbudsjettet er absolutt ikke veien å gå dersom de som sliter tungt skal få en bedre hverdag. Konsekvensene kan bli fatale. Det er direkte uansvarlig av Frp å foreslå kutt i budsjettet for sosiale tjenester, forebygging rus/psykiatri med hele 3 millioner kroner!

Kutt i morsmålsundervisning
Våre nye landsmenn får i dag tilbud som skal hjelpe dem å finne seg vel til rette i Tromsø. Morsmålsundervisning og norskundervisning er viktige tiltak som letter integreringen.
På Kulturdagen for våre nye landsmenn som Servicetorget, voksenopplæringa og InterInfo arrangerte i Rådhuset for et par uker siden, stilte mange organisasjoner innen idrett og kultur opp for å rekruttere nye medlemmer. Mange kontakter ble knyttet. Tromsø skiller seg positivt ut med at mange av våre nye landsmenn deltar aktivt i kulturlivet og er på den måten med på å tilføre byen positive verdier. Som leder av Internasjonalt utvalg ser jeg hvor mye dette arbeidet betyr for alle i Tromsø. Etter forslag fra Venstre og Frp, med støtte fra Høyre og Krf, ønsker de borgelige å kutte i dette viktige tiltaket med en million.

Frp og Høyre, med oppslutning fra Krf og Venstre, har i sine budsjettforslag vist at de vil at Tromsø skal være en minimumsby, en by der folks kreativitet og entusiasme skal kveles av mangel på støtte. Barn og unge som trenger det vil ikke få den hjelp de har behov for innen helsevesenet. Jeg håper mange setter seg grundig inn i de ulike budsjettforslagene. Sjelden har de politiske skillelinjene vært tydeligere enn nå. I bytte for å få redusert eiendomsskatten en smule, svikter de borgerlige partiene de svakeste i samfunnet. De svikter byen vår.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2645171

Dødsens alvor

Kommunestyret i Tromsø vedtok onsdag mot 7 stemmer fra Frp interpellasjonen jeg fremmet om å slutte oss til den verdensomspennende kampanjen mot dødsstraff – Cities for Life.

I likhet med 1100 byer over hele verden fordelt på 81 land, vil vi markere at vi mener dødsstraff må avskaffes i verden. 59 av disse byene er hovedsteder. I Norge har også Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund, Kristiansand og Skien sluttet seg til kampanjen.

Stadig flere land avskaffer dødsstraff. I 2009 var det bare 18 land som fortsatt praktiserer denne formen for avstraffelse. Det var en nedgang på 7 fra 2008, så kampanjen virker. Desto mer oppsiktsvekkende er det at 7 av kommunestyrets 43 representanter, alle fra Frp, stemte moy at vi skulle bli en City for Life – med begrunnelsen at de er FOR dødsstraff! Her i Norge!

Alle vesteuropeiske land har avskaffet dødsstraff. Frp i Tromsø vil altså at Norge skal være det første landet i Europa som gjeninnfører denne totalt avlegse, middelalderske måten å straffe forbrytelser på. Ikke virker det preventivt, ikke virker det avskrekkende, men det er irreversibelt så det holder.

Vi får vente å se hvilke avrettingsmetoder Frp ønsker seg. Steining er populært i noen land, spesielt for kvinner. Henging i andre. Her i landet har vi jo lange tradisjoner med å brenne hekser på bål. Det kunne jo være noe å ta opp igjen, eller hva sier du, Blomseth?

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2602245

Jenter til Sjakk-OL!

Hele Tromsø jublet da vi lørdag ble tildelt Sjakk-OL i 2014. Arrangementet vil få store positive ringvirkninger for byen og landsdelen. Det er gjort et formidabelt arbeid i forkant av Børge & co, og seieren var vel fortjent.
Jeg fikk likevel litt hakeslepp da jeg så bildene fra festen i Khanty-Mansijsk. Delegasjonen fra Tromsø besto utelukkende av mannfolk! Det er med skam å melde et feil signal å sende ut til verden i 2010!
Heldigvis har vi sjakktalenter som Edith, Monika og Elise, som satser på å kvalifisere seg til å delta i Sjakk-OL i 2014. Jeg håper virkelig de får den oppbacking og støtte de trenger for å nå sine mål. Vi må sørge for at Sjakk-OL i Tromsø blir et gjennombrudd for likestillingen i denne store, viktige sporten.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2511891

En søndag i oktober…

Søndag 24. oktober inviteres alle i Norge til verdens største dugnad. I Tromsø skal 1000 bøssebærere i aksjon for å samle inn penger til Flyktningehjelpen.

Det er mange gode grunner til å støtte årets TV-aksjon. Den største er selvfølgelig det faktum at 43 millioner mennesker er på flukt fra krig. En annen grunn er at av disse er 27 millioner på flukt i eget land og omfattes dermed ikke av FNs flyktningekonvensjon. De har det ekstra vanskelig. Videre er mer enn halvparten av flykningene barn, hvorav mange har mistet foreldrene sine i krigen.
Flyktninger har forlatt sine hjem og er i en situasjon der alt er usikkert. De har ikke inntekt, de har ofte ikke noe sted å bo, de er avhengig av å få hjelp for å overleve. De er uskyldige ofre for en krig de ikke har bedt om.
Flyktningehjelpa er der nøden er størst. Det okkuperte palestinske området er ett av dem. Somalia. Sudan. Den demokratiske republikken Kongo. Colombia. Pakistan. Afghanistan. Stadig nye områder rammes.
Jeg er leder av kommunekomiteen i Tromsø og oppfordrer alle til å bli med. Dette er en helt unik dugnad som ingen andre land har noe i nærheten av. Dette er ikke avlat – det er solidaritet i praksis!

www.tromso.kommune.no
www.tvaksjonen.no
www.flyktningehjelpen.no

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2459945

Bjørn Willumsens "Breaking news" en bløff!

Bjørn Willumsen i Fagforbundet 177 kom i dag i en radiodebatt med meg med noe som skulle være oppsiktsvekkende nyheter om Billetten AS. Han påsto at hvis man går inn på hjemmesidene til Billetten.no, er de i full drift ut fra Trondheim kino! Ved å følge linker kunne man få opp bilde av kinosalene i Tromsø og kjøpe billetter. Han mener dette beviser at det har skjedd en overføring av virksomheten og etterlyste hvem som har klarert dette.

Nå viser det seg at det hele er en gedigen bløff!
Domenet www.billetten.no har vært eid av Trondheim Kino helt siden 2001. Dette nettstedet er i full drift – for Trondheim kino! Som alle andre kinoer har også de en link til Kinosonen, der også Aurora Fokus Kino er med. Det forklarer at BW kan kjøpe billetter til kinoen i Tromsø ved å følge koblingen.
Billetten AS hadde imidlertid sitt domene på www.billetten.as. Disse hjemmesidene har ikke blitt oppdatert siden Billetten AS gikk konkurs. 
Det er sikkert morsom å komme med oppsiktsvekkende “breaking news” på direkten, men gode nyheter blir det først når det er noe i det!

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2301199