Sheida Sangtarash innledet om kampen for selvbestemt abort

Tromsø SV skal yte motstand mot regjeringens angrep på kvinners rett til å bestemme selv på alle måter vi kan. Mandag 04.03.2019 kom Sheida Sangtarash, stortingsrepresentant for SV, og holdt innledning om kampen for selvbestemt abort i vårt land og i verden.

Styret i Tromsø SV hadde sett for seg at det skulle komme færre enn det gjorde da vi inviterte til møtet på Kafeen Globus. Lokalet som har plass til tretti, ble voldsomt fullt når over femti engajserte mennesker møtte opp. Folk satte seg sammen og lagde plass. Det er det er hjerterom er det husrom, som de sier. Det at lokalet er for lite for alle de som har møtt opp, er et av de beste problemene et lokallag kan ha.

Sheida Sangtarash, som er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, var opptatt av at angrep på kvinners rett til å bestemme selv om de ønsker å ta abort, handler om et mer generelt ønske om å kontrollere kvinner og kvinners kropp. Hun fortalte engasjert om blant annet kvinner i Argentinas kamp for selvbestemt abort og rettet sterkt kritikk mot statsminister Erna Solberg arbeid for å innskrenke kvinners rettigheter her hjemme. Staten svikter sitt ansvar for å kjempe for trygge aborter for kvinner i hele verden ved å innskrenke retten til å ta tvillingabort for kvinner i Norge.

Maja Sandvik Lockert, kvinnepolitisk ansvarlig i styret til Tromsø SV og kumulert 6. kandidat på Tromsø SVs kommunevalgsliste, ledet diskusjonen etter innledningen. Mange oppmøtte holdt engasjerte innlegg og stilte kritiske spørsmål. Flere var opptatt av kvinnebevegelsens kår i Norge. Det ble også en god debatt om hvorvidt grensen for kvinners rett til selvbestemmelse skal utvides fra tolv til seksten uker.

Det var en uvanlig god oppladning til kvinnedagen 8. mars på fredag! Vi ses i toget!

Tromsø SV søker Valgkampsekretær

Tromsø SV – Sosialistisk Venstreparti styrker laget inn mot valgkampen og lyser ut en stilling som valgkampsekretær. Utlysningen er i første omgang intern blant SVs tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere, men del gjerne stillingen med aktuelle interessenter.

Søknad sendes inn senest i løpet av 15. mars 2019.

Vi søker noen kan være med å lede skuta.

Tromsø SV og Troms og Finnmark SV deler kontor i Tromsø sentrum. Fylkeslaget skal i valgkampen ha en ansatt, som Tromsø SVs valgkampsekretær vil dele kontor med. Stillingen lønnes etter tariff. Det må regnes med noe arbeid utenfor vanlig kontortid. Når det gjelder stillingens omfang, er det budsjettert med åtte ukers heltidsstilling, men hvordan disse ukene blir fordelt kan avtales nærmere. Vi søker i utgangspunktet valgkampsekretær for perioden fra omtrent midten av juli til noe etter valget. Stillingen er en heltidsstilling de siste fire ukene før valgkampen.

Vi ser etter en person med:

 • et brennende hjerte for SVs politikk.
 • erfaring fra organisasjons- eller partiarbeid.
 • organisasjonskunnskap
 • stå-på-vilje
 • kjennskap til byen

Valgkampsekretæren vil samarbeide tett med Tromsø SVs ledelse, kandidater og frivillige, og til en viss grad Troms og Finnmark SVs valgkampgruppe. Valgkampsekretærens oppgaver vil i stor grad være avhengig av valgkampen, men kan oppsummeres slik:

 • planlegge og gjennomføre valgkamparrangementer, blant annet stands, møter ol.
 • støtte opp om toppkandidatenes arbeid
 • koordinere frivillige
 • gjennomføre valgkampstrategien

Vi tilbyr varierte, spennende og givende arbeidsoppgaver sammen med et fantastisk lag, som sammen vil gjøre Tromsø til en enda bedre by for alle.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder av Tromsø SV og medlem av innstillingskomiteen Matias Hogne Kjerstad på enten 416 55 304 eller matias.hogne.kjerstad (hos) gmail (punktum) com. Komiteen består videre av Marie Hella Lindberg, nestleder, og Pål Julius Skogholt, 1. kandidat. Styret vedtar ansettelsen.

Søknad sendes til matias.hogne.kjerstad (hos) gmail (punktum) com senest i løpet av 15. mars 2019.

Invitasjon til medlemsmøte

Vi inviterer til medlemsmøte om tillitsreformen og budsjettet i kommunen torsdag 17. november klokka 18-21 på Saga hotell.

Møtet vil bli delt i to.

Frå 1800 til 1930 vil vi snakke om tillitsreformen i kommunen. Gunhild Johansen som er leiar i helsekomiteen og vernepleiar Monica Holmbukt vil innleie til diskusjon.

Ca 1945 vil vi ta fatt på budsjettet for Tromsø kommune. Ingrid Kielland er medlemmet vårt i formannskapet og hun vil dra gjennom budsjettet. Deretter vil det bli diskusjon og innspill til kommunestyregruppa sitt arbeid med budsjettet.

Førstereaksjonen vår på budsjettet som vart lagt fram i dag finn du på www.tromsosv.no

Der finn du og lenke til sjølve budsjettdokumentet.

Håper å sjå deg på møtet.

Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

Fellesskap for Tromsø

I dag la SV, Raudt og Arbeiderpartiet fram plattformen for samarbeidet mellom partia dei neste fire åra i Tromsø. Kysten hus-erklæringa viser eit tydeleg skifte i tromsøpolitikken. Vi tar no eit farvel med konkurranseutsetting og privatisering, vi vil få eit tydeleg skifte i grønn retning og vi vil få ei satsing på skole og eldreomsorg.

Hovedpunktene i erklæringa:

 • Legge til rette for boligbygging og selv bygge minimum 400 utleieboliger
 • Stoppe privatiseringen av Tromsø kommune
 • Være åpen og tilretteleggende for eksisterende og nye virksomheter
 • Fastsette grenser for Tromsømarka
 • Sette ambisiøse og konkrete klimamål for kommunen
 • Gjennomføre en tillitsreform i helse og omsorgssektoren
 • Ansette minimum 40 nye lærere i Tromsøskolen
 • Innføre to barnehageopptak i året og ikke øke foreldrebetalingen i SFO
 • Samarbeidspartiene skal bygge Tromsøbadet.
 • Bedre tilretteleggingen for gående og syklende, sommer som vinter
 • Bygge E8 og Kvaløyforbindelsen
 • Styrke samarbeidet med våre nabokommuner, region og landsdel
 • Gjenreise Tromsø som solidaritetskommune
 • Vi skal revidere eierskapsmeldingen i Troms Kraft AS for å sikre det offentlige eierskapet og styrke selskapet

Ingrid Marie Kielland

SVs gruppeleiar Ingrid Kielland er strålande nøgd med den erklæringa som samarbeidspartia legg fram. — Det som gjev meg aller størst glede er at vi er samde om å legge fram ein klimaplan med konkrete tiltak for minimum 50% reduksjon av klimagassar innan 2030 og at vi er samde om ein tillitsreform i kommunen.

Tillitsreformen betyr at samarbeidspartia vil legge stor vekt på at det faglege skjønnet skal få ei viktigare rolle. Dette kombinert med at fleire skal få heile faste stillingar vil bety at Tromsø får ein eldreomsorg som er i stand til å lære av dei feila som har blitt gjort og med betre arbeidsmiljø. Det vil gje ein betre eldreomsorg i Tromsø.

Skolane vil få ei etterlengta satsing. Det blir minst 40 nye lærarar og forsøk med skolar der leksane skal gjerast på skolen og ikkje heime. Det vil ikkje bli prisauke i SFO og vi skal «søke å fremskynde den nasjonalt vedtatte bemanningsnormen for barnehager i Tromsø». Samarbeidspartia ønsker heller ikkje å tillate nye kommersielle barnehagar i Tromsø.

Saman med Raudt og Ap lover SV at det skal byggast minst 400 nye kommunale utleigebustader i Tromsø og det er blitt semje om ein høghusplan som ikkje tettar igjen byen mot sjøen.

Saman vil partia ta dei naudsynte grepa for å få ein meir miljøvenleg transport i Tromsø. Partia er samde om at «For å sikre statlig finansiering av veiprosjekter, kollektivtraseer, gang og sykkelveier, samt drift av kollektivtilbud, vil statlige krav om brukerfinansiering og restriktive tiltak bli godtatt.»

Partia er samde om å fastsette grenser for Tromsømarka, starte prosessar for å få kjøpt privateigde delar av tromsømarka og opprette eit markaråd som skal vere med å styre utviklinga av marka. Partia ønsker å utvide tromsømarkaprosjektet til å gjelde dei bynære friluftsområda på Kvaløya og på fastlandet.

Partia er samde om at byen vil bli styrt best gjennom ein formannskapsmodell. Det betyr at den dyre og lukka byrådsmodellen vil bli avskaffa etter ein overgangsperiode fram til 01.07.2016. I overgangsbyrådet vil SV vere representert av Gunhild Johansen.

Dette er berre nokre smakebitar frå erklæringa. Du kan lese heile erklæringa her

RAPPORT FRA KOMMUNESTYRET I JUNI

Tre store saker ble behandlet i kommunestyret i juni:

* Årsmelding og årsegnskap 2014    * Ny eierskapsmelding for Troms Kraft    * Kommunereformen

 

Gunhild Johansen er SVs gruppeleder i Kommunestyret i Tromsø.

Gunhild Johansen er SVs gruppeleder i Kommunestyret i Tromsø.

 1. Regnskap

Regnskapet viser at kommunen hadde et merforbruk på drift i forhold til budsjett på 82 mill kroner. Alle fond er brukt opp, og prognosene viser i tillegg at det styres mot et merforbruk i 2015 på 40-50 mill. Likevel framstillte byrådspartiene det som om kommunen aldri har hatt så god styring som nå og at opposisjonen bare er sutrete og svartmaler når vi konstaterer faktum.

Selv om regnskapet ble lagt fram med et stort underskudd, foreslo H at vi skulle bevilge kr 250 000 til Læringstunet 4H på Holt og 200 000 til Utviklingslagene under behandlingen av saken. Dette var forslag opposisjonen hadde i vårt budsjettforslag  som ble nedstemt av byrådspartiene.  Vi syntes det var noe merkelig å fremme disse forslagene under behandlingen av et regnskap uten overskudd, men stemte for forslagene. De er tross alt «våre».

Ingen av forslagene fra opposisjonen om å endre kurs ble vedtatt. 4 år med høyrestyre kan oppsummeres med at økonomistyringa har aldri vært dårligere. Ingen av konkurranseutsettings-eller privatiseringsforslagene blir omtalt i årsmeldinga.

Hjelp Tromsø SV i valgkampen. Gi et bidrag Trykk på «Doner»-knappen

 1. Troms Kraft:

Byrådet la fram et forslag som åpnet for å legge ned bedriftsforsamlingen og åpne opp for privat aksjekapitalinnskudd i Troms Kraft. Det ble mer enn antydet at bedriftsforsamlingen burde ha avslørt hva som foregikk i Kraft og Kultur og at den derfor ikke fortjente å bli videreført.

Bedriftsforsamlingen er et viktig demokratisk organ der de ansatte er representert. Aksjeloven sier at bedrifter med mer enn 200 ansatte skal ha bedriftsforsamling, og bare dersom et flertall av de ansatte eller organisasjoner som representerer mer enn 2/3 av de ansatte er enige i det, kan man avtale noe annet.

SV foreslo:

 1. Kommunestyret legger til grunn følgende med sitt eierskap i Troms Kraft AS:
 • Formålet med eierskapet er å sikre innbyggerne i Tromsø kommune miljøvennlig kraft av god kvalitet til en fornuftig pris. Troms Kraft AS har en viktig samfunnsrolle i å sikre en god forsyningssikkerhet i regionen i tråd med de krav og regler som er gitt av myndighetene.
 • Kommunestyret har et langsiktig perspektiv på eierskapet i Troms Kraft AS. Det innebærer et ønske om å bevare eksisterende verdier, samt utvikle vekstmuligheter basert på eksisterende kompetanse og ressurser innen kjernevirksomhetens art, hvor investeringer som gjøres har svært lang levetid.
 • Selskapet skal drives på en forretningsmessig fornuftig måte, men ikke slik at det kommer i konflikt med formålet.
 1. Kommunestyret anser at offentlig eierskap er mest hensiktsmessig for å ivareta formålet med selskapet og vil derfor motsette seg innhenting av privat aksjekapital til selskapet.
 • Kommunestyret mener at dagens styringsmodell med generalforsamling, bedriftsforsamling og styre bør videreføres da dette sikrer hensynet til ansattes medvirkning samt et bredt forankret politisk eierskap til selskapet.

 

Forslaget ble nedstemt. Byrådet fikk som vanlig viljen sin.

 1. Kommunereformen

Kommunereformen står i stampe. Bare 3 kommuner har hittil vedtatt å slå seg sammen. Regjeringa foreslår ulike former for tvang, blant annet at alle kommuner skal utrede sammenslåing og at fylkesmennene skal lage forslag uansett om kommunene er enige i det eller ikke.

SV foreslo:

 1. Redegjørelse om status for kommunereformen tas til orientering.
 2. Tromsø kommune skal ikke være en pådriver for kommunesammenslåing, men vil være åpen for nabokommunenes ønsker og behov.
 3. Kommunestyret vil ta stilling til organisering av arbeidet med en eventuell kommunereform etter at utredningsrapporten er lagt fram og det nye kommunestyret har trådt sammen høsten 2015.

Dette ble nedstemt og flertallet stemte for at en parlamentarisk referansegruppe sammensatt av alle gruppelederne i kommunestyret, får i oppgave å gi byrådet råd i arbeidet med å gjennomføre kommunereformen i Tromsø kommune.

 

Oppsummering:

Heldigvis er det snart valg.

H, Frp, V og Krf har gjort mye skade for Tromsøsamfunnet i de fire årene de har styrt kommunen. Det er nok nå.

 

Mvh

Gunhild Johansen, gruppeleder

 

Byrådspartienes samarbeidserklæring eller «Keiserens nye klær»?

Byrådspartiene samler seg nå iom. at Krf kommer med på laget. Hva Krf har å vinne på dette er uforståelig, all den tid partiet antakelig har mer å hente på nærmere kontakt med de rødgrønne. Bistand, menneskeverd/rettigheter, asylbarn og asylsøkere – kort sagt solidaritet for de svakeste i samfunnet. Men det er vel idelogi som avgjør her og da er det greit med grensedragninger.

av Jens Revold, Tromsø SV

Samtidig presenterer de blågule nå en erklæring der de langt på vei kvitterer ut 22 av 25 punkter som gjennomførte. Her skal bare kommenteres noen få:

*Fritt skolevalg er gjennomført, rett til å gå på nærskole. Dette er det reneste visvas så vidt jeg kan se, en ideologisk programerklæring der en uskreven undertittel må være «innen kapasitetens grenser». Kapasiteten på skolene setter grenser. Skulle denne formuleringen vært gyldig måtte Tromsøskolene permanent hatt inne 10 % overkapasitet. Mellom 100 og 200 elever flytter av spesielle grunner og det har det hatt anledning til alltid.

*Støtte flerbruksanlegg/svømmefasiliteter. Ser ut for at Badeanleggssatsingen nå er redusert til en svært forsiktig formulering om «støtte». Det har jo alle gjort til alle tider. Betyr dette at det blir med «Badekaret» fra forrige valgkamp?

*Fritt brukervalg sykehjem. Veldig vanskelig fordi også her måtte man ligge inne med overkapasitet. Etter selv å ha hatt kampen med kommunen med to gamle foreldre i to runder er det velkjent at dette er en vanskelig situasjon som var der under de rødgrønne og som også er der under de blågule.

*Nytt sykehjem ikke på plass, ærlig nok. Det kan da nevnes at da de rødgrønne startet sin 2. periode høsten 2003 så var rådmannens forslag å starte bygging av Sør-Tromsøya sykehjem i 2008. Realiteten var at hjemmet sto ferdig i 2006, mer eller mindre samtidig som rådhuset.

*En ja-holdning og enklere saksbehandling hos Byutvikling. Tja, dersom en spør entreprenørene/utbyggerne så går ting omtrent på samme måten som tidligere. Det har alltid vært en ja-holdning hos Byutvikling, men at ting tar tid henger ofte sammen med den demokratiske prosessen. 2008 var et toppår for boligbygging i Tromsø, de fire årene med blåblått styre har vært magert. I noen tilfeller går ting tregere, jmfr. E8- saken i Ramfjorden som står fullstendig i stampe.

*Trekke søknaden for å innlemme Tromsø i samisk språkområde. Ja, men det er samtidig laget en god avtale med Sametinget. Denne bekjempes nå internt i store deler av posisjonen. Som Frp nestoren Holger Raste engang kommenterte til undertegnede: «Jeg skjønner ikke dette hatet mot samene!» Her er det mao. stor uklarhet i hvor Byrådspartiene egentlig står i dette viktige spørsmålet for Tromsø.

*»Åpne kommunen … og stanse ekskluderingen av frivillige organisasjoner og næringsliv.» Komplett u-etterprøvbart og indikerer at de rødgrønne drev med forskjellsbehandling og næringslivsfiendtlighet. Dette er selvsagt bare tull; næringslivet og de frivillige organisasjonene har store oppgaver i denne byen – på samme måten som at de kommunale enhetene har det.

*Redusere eiendomsskatten og fjerne denne på sikt. Ja det må være soleklart for alle at de rundt 120-30 m. kroner man tar inn på denne er helt nødvendig. Ut fra behovene i kommunen burde den antakelig ha vært økt. Poenget her er at lite har skjedd på området ut fra posisjonens egne mål (ned 2.5 % årlig) bare de to siste år. Vi tror veldig lite kommer til å skje. Dette fordi kommuneoverføringene går nå ned, behovene øker og at man for 2014 kom ut med et underskudd på 82 m. kroner.

*Hindre rushtidsavgift/vegprising. Her har man holdt løftet med det resultat at byen ligger etter andre større byer mht miljøvennlig og sikker veitransport. Noe mer asfaltering ja, men en revolusjon i veibygging og vedlikehold??

Oppsummert: Veldig mye svada, til dels bløff – og ting som også de rødgrønne kunne underskrive på. Noen svært negative punkter –noen rett og slett svært skadelige for kommunens situasjon.

På ett område har Byrådet definitivt levert – Grønne tiltak på toppen av øya og sykkel- og turstier. Her har Jonas Stein – med hans gode våpendrager Henrik Romsaas gjort en kjempegod jobb som det står all respekt av. Mer av det, men da må det penger i kassen. Drivstoffavgiften alene blir for svak.

God sommer – folk må ikke la seg lure!

Tromsø SV vil gjerne høre ditt forslag til hvem som bør stå på kommunestyrelista vår

Vi vil gjerne høre hvem du mener bør representere Tromsø SV i kommunestyret i Tromsø etter valget neste år. Bruk skjemaet under bildet for å komme med dine forslag.

_MG_0637

Gunhild Johansen, Pål Julius Skogholt, Ingrid Kielland og Terje Håkstad toppet SV-lista ved forrige valg.

Mitt forslag til kommunestyrelista til Tromsø SV

 

Er du et menneske?

 

Makt og dårskap i kommunestyret

En kort rapport fra Kommunestyremøtet i april 2014

1. Spørsmål

Portrett av Gunhild Johansen

Gunhild Johansen er gruppeleder for SV i Tromsø kommunestyre

SV stilte spørsmål til byråd for helse- og omsorg om hvor mye penger de hittil hadde brukt på forberedelsene til konkurranseutsetting i form av konsulenttjenester og interne saksbehandlingsressurser, og hvor mye de regnet med å bruke på kontroll og oppfølging (transaksjonskostnader).

Svaret fra byråd Kanestrøm var enkelt og greit at det har de ikke regnet på og har heller ikke tenkt å regne på det. Det er dette folk har stemt på og det er det folk vil ha. Kanskje de kommer til å si noe om det når de skal lage rapport til kommunestyret. Bare kanskje.
Vi folkevalgte og innbyggerne får altså ikke vite hva høyresidas politikk koster kommunen.
Det er uhørt arrogant og sannsynligvis ulovlig.

2. Interpellasjon om egenbetaling for mattilberedning

Ap spurte i en interpellasjon hvilket mandat byrådet hadde til å kreve inn egenbetaling for mattilberedning i hjemmesykepleien.

I debatten som fulgte ble vi servert at opposisjonen verken hadde lest eller forstått sakspapirene til møtet i oktober 2013, uten at noen kunne si hvor i papirene det sto at vedtaket var gjort i 1999 og gjentatt i 2006. Det var bare ikke iverksatt.

Det er direkte uetisk å hente fram et gammelt vedtak om egenbetaling fra 10-år tilbake – for så å hevde at det kan iverksettes i 2014 uten å nevne det i sakspapirene eller i budsjettet. Saken var så dårlig opplyst at vedtaket ikke kan anses gyldig.

3. Gjennomføring av møtet

Møtet var en sammenhengende katastrofe. Bare halvparten av sakene ble behandlet, så det kom krav om nytt kommunestyremøte som vil bli holdt 16. mai. Privat forslag fra Rødt om stengning av skytebanen i Tromsdalen var siste post på programmet, og det var overtydelig at posisjonen med ordfører i spissen ikke ville at denne saken skulle behandles. Derfor brukte vi et par timer på å diskutere om vi skulle mene noe om en høringsuttalelse om strategi for UiT, der høringsfristen var gått ut for 2 mnd siden og strategien var vedtatt av universitetsstyret for lengst. Etter opposisjonens mening fullstendig bortkasta tid og en forakt for kommunestyret.

Av sakene som ble behandlet var et privat forslag fra MDG om å nekte å leie ut tomt til sirkus som holder seg med ville dyr. Selv om forslaget ble vedtatt med noen små endringer, var debatten til tider lite verdig et kommunestyre. Bare Frp stemte imot.

4. Alarm!

Stemningen i Tromsø kommunestyret er på et historisk lavmål. De to polene står steilt mot hverandre. Byrådet har fått alle fullmakter de har bedt om av flertallet i kommunestyret, med det resultat at 6 byråder og deres like mange rådgivere bestemmer absolutt alt i kommunen. De lever dessuten under den misforståelsen at det er uttrykk for mistillit om byrådet ikke får sine innstillinger igjennom i enhver sak. Derfor må opposisjonen bekjempes med alle midler. Vi snakker om løgn, tilbakeholdelse av informasjon, utskjelling og usaklige anklager. Måten vi folkevalgte i opposisjon i kommunestyret blir behandlet, er ikke et demokrati verdig.

Gunhild Johansen, gruppeleder

Torgeir Knag Fylkesns tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime. Han ber Fiskeriminister Elisabeth Aspaker om å forklare med hvilken begrunnelse Røkke har sluppet å forholde seg til leveringsplikten.
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
– Jeg vil høre Fiskeriministerens begrunnelse for hvorfor det aksepteres at en aktør som har fått store verdier i kvoter og konsesjoner uten at det samtidig forventes at vedkommende leverer fisken til anleggene i nord:

«Norway Seafoods anlegg i Rypefjord, som har 6 trålkvoter knyttet til seg, er planlagt nedlagt. Dette har ført til store protester og fakkeltog i Hammerfest. På tross av forpliktelsene uteblir fisken og landes i stedet på frysehotell for prosessering i Kina. Har statsråden tenkt å påtale overfor selskapet at konsesjonene var gitt med formål om å sikre helkontinuerlig leveranse av råstoff til foredlingsanlegget, og at dersom dette ikke overholdes vil kvotene og konsesjonene bli inndratt?»

 

1 2 3