Læring foran skjemavelde

Norske skoler har fokus på læring i bred forstand. Gjennom barneskolen skal elevene utvikle en lang rekke ferdigheter som de trenger for å møte voksenlivets utfordringer. Ikke bare skal barna lære seg å lese, skrive og regne, men de skal også lære seg å forstå hva de leser og kunne reflektere over det de har lært. I tillegg skal skolen utvikle barnas empati, sosiale ferdigheter og kritiske evner. Den norske skolen er svært god på mange av disse områdene, men kan likevel alltid bli bedre. Akkurat som elevene. Spørsmålet er hvilke undervisningsmetoder og hvilke organisatoriske grep som er best for å fremme læring og utvikling hos elevene og hos skolen som helhet.

I en rekke Høyrestyrte kommuner, bl.a. Oslo og Sandefjord, har man lagt stadig større vekt på detaljerte vurderinger og såkalte måloppnåelses-skjema som verktøy for å fremme læring i skolen. I Sandefjord skal elever helt fra første klasse vurderes med kryss for god eller dårlig måloppnåelse på hele 80 ulike ferdigheter, alt fra lesing og tallforståelse til sosiale evner og empati. Foreldre og lærere protesterer mot ordningen, men blir ikke hørt.

Tromsø SV vil advare mot å innføre en slik skjemastyrt vurderingsform i Tromsøskolen. Elever og foreldre får gode skriftlige og muntlige tilbakemeldinger og vurderinger fra lærerne. En byråkratisering i retning avkrysningsskjemaer ville vært tidkrevende og ta bort ressurser fra lærernes virke i klasserommene. Den pedagogiske effekten av slike skjemaer er tvilsom. Forskning har vist at en karakter senker læringseffekten av en tilbakemelding i kommentarform fra lærer. Det er heller ikke sånn at elever som sliter med å mestre ulike ferdigheter blir mer motivert av å få kryss for ufullstendig måloppnåelse. Det er derfor vanskelig å se hvorfor snikinnføring av karakterer i barneskolen skal være noe å trakte etter.

vedtatt av Årsmøtet i Tromsø SV januar 2014

Kunngjering av årsmøte

Årsmøtet i Tromsø SV blir laurdag 25. januar frå 1400 til 1700. Etter vedtektene skal årsmøtet kunngjerast seinast 30 dagar før. Det er gjort med dette innlegget.

Seinast sju dagar før årsmøtet sender vi ut endeleg innkalling med sakspapir. Den endelege innkallinga kjem med vanleg post for å vere sikre på å nå alle. Har du ikkje fått innkallinga når det nærmar seg årmøtet har vi sannsynlegvis feil adresse til deg. Meld frå. Du vil uansett finn alt av sakspapir på Tromsø SV sine nettsider,www.tromsosv.no når årsmøtet nærmar seg.

Sakspapir finn du her.

Saksliste
1. Årsmelding
2. Rekneskap
3. Arbeidsplan
4. Budsjett
5. Innkomne forslag
6. Uttalelsar/Resolusjonar
7. Val

Ønsker du ei spesiell sak handsama på årsmøtet må styret få beskjed seinast sju dagar før møtet, og helst før. Det er fint om framlegg til resolusjonar og uttalelsar blir sendt inn nokre dagar før møte slik at vi kan publisere dei på nettet og gje folk ein sjanse til å gjere seg opp ei meining om dei.

Val

Valkomiteen i Tromsø SV vil gjerne ha innspel på kandidatar. Dei som er på val er:
1. Heile styret
2. Nominasjonskomite for kommunevalet 2015
3. Utsendingar til årsmøtet i Troms SV

Du skal ikkje vere redd for å melde deg sjølv om du ikkje har vore aktiv før. Spesielt delegasjonen til fylkesårsmøtet prøver vi ofte sette saman ei blanding av erfarne og nye folk. Det kan vere ein fin måte å bli kjent med andre SVarar.
Leiar for valkomiteen er Jens Revold, jens.revold@gmail.com

Med venleg helsing
Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

1 9 10 11