Støtt lærerne!

KS krever at lærerne skal være på skolen når elevene har ferie. Det synes Tromsø SV er en svært dårlig ide. Lærerne har i dag en arbeidstidsavtale som fungerer bra for skolen. Det er nødvendig rom for lokale tilpasninger der det er ønskelig.

av Ingrid Marie Kielland og Gunhild Johansen, kommunestyrerepresentanter SV

Dette vil KS ha slutt på. De vil påføre lærerne en arbeidstid som er mindre fleksibel og dårligere tilpasset skolehverdagen. Lærerne skal kunne pålegges flere undervisningstimer, samtidig som det blir mindre tid til forberedelser. Vi deler lærernes frykt for at det vil gå ut over den faglige kvaliteten i undervisningen og deres muligheter til å følge opp den enkelte elev. I neste omgang vil gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til læreryrket.

SVs medlem i KS’ hovedstyre foreslo derfor denne uken at forslaget skulles trekkes og at dagens arbeidstidsavtale skulle videreføres. Det ville gitt skolen arbeidsro. De øvrige partiene avviste forslaget.

Dermed fortsetter striden mellom lærerne og KS. Det er først og fremst trist for elever og foreldre. En god skole er avhengig av et godt tillitsforhold mellom lærerne og kommunen.

Tromsø SV vil ta opp KS-striden i kommunestyret, og foreslå at Tromsø kommune ber KS skrinlegger det nye forslaget til arbeidsavtale. Vi oppfordrer alle som bryr seg om skolen til å gi uttrykk for sin støtte til lærerne.

Skyhøye styrehonorarer

Kommunestyrets borgerlige flertall vedtok onsdag, mot en samla opposisjon, at styrehonorarene i den nyopprettede Tromsø kommunale Pensjonskasse skulle være på henholdsvis 1.75G for leder, 1G for nestleder og 0.75G for medlemmer. En G tilsvarer kr 85 245. Dette er en godtgjøring som langt overstiger det som har vært vanlig for kommunale verv i Tromsø hittil, og langt mer enn mye større pensjonskasser i Norge betaler sine styrer.

av Gunhild Johansen

SVs halverte

Historikken i saken er at SVs Ingrid Marie Kielland i Finans- og næringskomiteen tirsdag fikk gjennomslag for at honorarene skulle halveres i forhold til Byrådets forslag. SV mener det er helt feil å bruke over en halv million av pensjonistenes penger til godtgjøring til styret. Forslaget fikk flertall i komiteen og lå dermed som innstilling til kommunestyret. Men i løpet av natten hadde partipisken i Høyre vært i sving, og de tre modige representantene som hadde stemt i tråd med sin overbevisning, var kontant pisket på plass.

Umusikalsk av Høyre

Høyresida bekler nå stort sett alle verv i kommunen. De har økt styrehonorarene over hele linja. Dette skjer i en tid der de kutter i tjenestene til folk og varsler oppsigelser av ansatte. Det er både hult og umusikalsk.

Bryter med grunnleggende prinsipper

Å bekle offentlige verv skal ha et element av idealisme og samfunnsansvar ved seg. Man blir spurt om å gå inn fordi noen mener vi har noe å bidra med, og vi sier ja fordi vi har lyst til å gjøre en jobb for fellesskapet. Det er rimelig at man får en viss godtgjøring for at man investerer tid og tar ansvar. Men styrehonorarer på linje med det en minstepensjonist får i årsinntekt, er for oss umulig å forsvare.

Prestasjonslønn i politikken

Høyre bryter i denne saken med nedfelte prinsipper. Å skulle godtgjøre medlemmer i politiske verv og i politisk oppnevnte utvalg etter deres kvalifikasjoner i det sivile arbeidslivet, blir å innføre prestasjonslønn for politiske verv. Det er en utvikling SV vil advare mot på det aller sterkeste.Læring foran skjemavelde

Norske skoler har fokus på læring i bred forstand. Gjennom barneskolen skal elevene utvikle en lang rekke ferdigheter som de trenger for å møte voksenlivets utfordringer. Ikke bare skal barna lære seg å lese, skrive og regne, men de skal også lære seg å forstå hva de leser og kunne reflektere over det de har lært. I tillegg skal skolen utvikle barnas empati, sosiale ferdigheter og kritiske evner. Den norske skolen er svært god på mange av disse områdene, men kan likevel alltid bli bedre. Akkurat som elevene. Spørsmålet er hvilke undervisningsmetoder og hvilke organisatoriske grep som er best for å fremme læring og utvikling hos elevene og hos skolen som helhet.

I en rekke Høyrestyrte kommuner, bl.a. Oslo og Sandefjord, har man lagt stadig større vekt på detaljerte vurderinger og såkalte måloppnåelses-skjema som verktøy for å fremme læring i skolen. I Sandefjord skal elever helt fra første klasse vurderes med kryss for god eller dårlig måloppnåelse på hele 80 ulike ferdigheter, alt fra lesing og tallforståelse til sosiale evner og empati. Foreldre og lærere protesterer mot ordningen, men blir ikke hørt.

Tromsø SV vil advare mot å innføre en slik skjemastyrt vurderingsform i Tromsøskolen. Elever og foreldre får gode skriftlige og muntlige tilbakemeldinger og vurderinger fra lærerne. En byråkratisering i retning avkrysningsskjemaer ville vært tidkrevende og ta bort ressurser fra lærernes virke i klasserommene. Den pedagogiske effekten av slike skjemaer er tvilsom. Forskning har vist at en karakter senker læringseffekten av en tilbakemelding i kommentarform fra lærer. Det er heller ikke sånn at elever som sliter med å mestre ulike ferdigheter blir mer motivert av å få kryss for ufullstendig måloppnåelse. Det er derfor vanskelig å se hvorfor snikinnføring av karakterer i barneskolen skal være noe å trakte etter.

vedtatt av Årsmøtet i Tromsø SV januar 2014

Kunngjering av årsmøte

Årsmøtet i Tromsø SV blir laurdag 25. januar frå 1400 til 1700. Etter vedtektene skal årsmøtet kunngjerast seinast 30 dagar før. Det er gjort med dette innlegget.

Seinast sju dagar før årsmøtet sender vi ut endeleg innkalling med sakspapir. Den endelege innkallinga kjem med vanleg post for å vere sikre på å nå alle. Har du ikkje fått innkallinga når det nærmar seg årmøtet har vi sannsynlegvis feil adresse til deg. Meld frå. Du vil uansett finn alt av sakspapir på Tromsø SV sine nettsider,www.tromsosv.no når årsmøtet nærmar seg.

Sakspapir finn du her.

Saksliste
1. Årsmelding
2. Rekneskap
3. Arbeidsplan
4. Budsjett
5. Innkomne forslag
6. Uttalelsar/Resolusjonar
7. Val

Ønsker du ei spesiell sak handsama på årsmøtet må styret få beskjed seinast sju dagar før møtet, og helst før. Det er fint om framlegg til resolusjonar og uttalelsar blir sendt inn nokre dagar før møte slik at vi kan publisere dei på nettet og gje folk ein sjanse til å gjere seg opp ei meining om dei.

Val

Valkomiteen i Tromsø SV vil gjerne ha innspel på kandidatar. Dei som er på val er:
1. Heile styret
2. Nominasjonskomite for kommunevalet 2015
3. Utsendingar til årsmøtet i Troms SV

Du skal ikkje vere redd for å melde deg sjølv om du ikkje har vore aktiv før. Spesielt delegasjonen til fylkesårsmøtet prøver vi ofte sette saman ei blanding av erfarne og nye folk. Det kan vere ein fin måte å bli kjent med andre SVarar.
Leiar for valkomiteen er Jens Revold, jens.revold@gmail.com

Med venleg helsing
Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

1 9 10 11