Årsmøtet 2019

Årsmøtet i Tromsø SV blir 24. januar klokka 1800 – 2100 på Quality Hotell Saga, Richard With’s pl. 2. For kart trykk her.

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Val av ordstyrar og møtereferent
 2. Stortingsrepresentant Mona Fagerås innleier til debatt om utdanningspolitikken
 3. Årsmelding frå styret
 4. Årsmelding frå kommunestyregruppa
 5. Rekneskapen for 2018
 6. Arbeidsplan for 2019
 7. Budsjett for 2019
 8. Val
  1. Styret
  2. Delegatar til fylkesårsmøtet
  3. Valkomite
 9. Politiske uttalelsar

Sakspapira blir lagt ut her etterkvart som dei blir ferdige.

 

Eg håper å sjå deg på eit triveleg årsmøte.

Med venleg helsing

Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

Forklaring til sakene og til nokre viktige begrep:

Årsmøtet er øverste myndigheit i Tromsø SV. Årsmøtet vel styret og andre verv og vedtar politikk i form av uttalelsar. Alle medlemmar i Tromsø SV har møte- og stemmerett

Ein uttalelse er eit uttrykk for kva Tromsø SV meiner. Det kan vere innspel til SV sentralt i ei nasjonal eller global sak, det kan vere retta til kommunestyregruppa eller fylkestingsgruppa eller det kan vere meint å komme i avisa. Alle medlemmar i Tromsø SV kan foreslå uttalelsar frå årsmøtet. Frist for forslag er måndag 21. januar klokka 2000.

Årsmeldinga er fortellinga om kva som har skjedd i året som har gått. Dette punktet på dagsordenen er vanlegvis tida for kritikk og ros til styret og kommunestyregruppa. Det klan vere ein plass for å påpeike ting som du meiner er gjort bra, ting som er gjort dårleg eller ting vi burde gjere meir av. Vanlegvis endrar ikkje årsmøtet på årsmeldingane men tar dei til etteretning, eventuelt med tillegg.

Rekneskapen viser kva vi har brukt pengar på i året som har gått og kva inntekter laget har hatt. Årsmøtet godkjenner rekneskapen med mindre ein trur at rekneskapen ikkje er rett.

Arbeidsplanen er årsmøtets arbeidsordre til styret for året som kjem. Her er det fritt fram å foreslå det du meiner er det viktigaste vi skal jobbe med i året som kjem. Dei siste åra har arbeidsplanen til Tromsø SV vore på eit overordna plan, og har dermed gjeve styret stor fridom til å velje sjølv korleis dei skal arbeide. Det kan ein vere einig eller ueining i.

Budsjettet viser korleis årsmøtet meiner styret skal bruke laget sine pengar i året som kjem. Her er det fritt fram å foreslå endringar, men husk at dersom du meiner vi skal bruke meir pengar på noko så må du og vise til kor dei pengane skal komme frå.

Val. Styret står for den daglege drifta av laget, innkallar til møte og vedtar politikk for laget. Delegatane til fylkesårsmøtet representerer Tromsø SV på årsmøtet i fylkeslaget. Valkomiteen skal foreslå medlemmar av styret og andre utval på årsmøtet i 2018.

Vedtektene til Tromsø SV finn du her

Rapport frå kommunestyremøtet 31. oktober

Saka om skolekretsgrensane var den dominerande på dette kommunestyremøtet. Det var ikkje unaturleg, fordi den får store konsekvensar for barn og foreldre i Tromsø. Fleirtalet i SV-gruppa stemte for innstillinga om å dele Gyllenborg og Prestvannet barneskolekretsar mellom Grønnåsen og Sommerlyst.

Utgangspunktet for saka er at Sommerlyst skole er for liten, og kapasiteten er sprengt samstundes som vi har godt med plassar på Grønnåsen og Langnes. Forslaget var å løyse dette gjennom at nokre av dei elevane som tradisjonelt har sokna til Sommerlyst må gå på Grønnåsen.

Det var fleire openbare vanskar med dette forslaget:

 1. Det vil framleis vere slik at mange av elevane bur svært mykje nærmare Sommerlyst enn Grønnåsen
 2. Det at skolane blir delt, betyr og at sosiale nettverk blir delt. Elevar kan oppleve at dei skal starte på ein ungdomsskole, medan alle eller dei fleste av venene skal starte på ein annan ungdomsskole.
 3. Prestvannet skole har spesialavdelinga Hagen, ei avdeling for multifunksjonshemma ungar. Alle som går på Hagen skal til Sommerlyst ungdomsskole, men det at mange av dei dei har gått på skole saman med gjennom heile barneskolen skal til Grønnåsen gjer at desse ungane som er spesielt sårbare vil kunne miste ein del av sitt sosiale nettverk.
 4. På Prestvannet er det ein eigen samiskklasse, og ei satsing på dei som har samisk 2 og 3. Elevane spesielt på samisk 2 og 3, er bekymra for å miste eit samisk språkmiljø om dei ikkje kjem til Sommerlyst, og at dei vil måtte velje mellom samiskundervisning og venene sine.
 5. Mange får lengre skoleveg, og delar av denne skolevegen er ikkje spesielt god. Det vil kunne føre til at fleire blir køyrt til skolen og at trafikken vil auke.

Kva er så løysninga? Den litt langsiktige løysninga er at kommunen får overta Mellomvegen 110, den gamle lærarskolen og opprettar ungdomsskole, evt. 1-10 skole der. Det vil kunne løyse kapasitetsproblema på sør-Tromsøya, både for Bjerkaker skole og Sommerlyst ungdomsskole. Men, det er for tidleg å seie noko veldig fast om når denne løysninga kan vere på plass. Det kan fort ta fire år.

Ein del av foreldra har foreslått eit modulbygg på Bymyra som ei mellomløysning. Det er ein del utfordringar med dette. Modulbygg er sjølvsagt ikkje like gode skolelokale som ordinære bygg, men fungerer OK i ein mellomperiode Men, eit modulbygg på Bymyra vil i beste fall koste 25 millionar for fire klasserom i følgje utbyggingstenesta i kommunen. Den kostnaden inneheld ikkje spesialrom som vil måtte komme i tillegg. Spesialromma på Sommerlyst har ikkje kapasitet til å ta mot fleire elevar. I tillegg kjem at driftskonstandane vil vere høgare på eit modulbygg som vil krevje oppbemanning heller enn å ta det på ein eksisterande skole.

Det har vore ein diskusjon om å ta i bruk modulbygget som no står på Solneset. Det bygget oppfyller ikkje dagens tekniske forskrifter og kan ikkje brukast.

I denne situasjonen meinte fleirtalet i gruppa at det pedagogisk beste tilbodet for elevane ville vere ved Grønnåsen skole. Det er problematisk å ikkje kunne tilby gode fasilitetar for mat, naturfag etc.. Benjamin Notkevich var usamd og stemte for modulbygg med denne grunngjevinga:

Det handler om hele filosofien bak Tromsø-pakken som dreier seg om fortetting og at vi skal ha mulighet til å bevege oss uten bil. Nå er det elever som i dag har to minutters skolevei, men som kan få en skolevei som tar 50 minutter.

Økonomirapport 2

Økonomirapporten var ikkje lystig lesing. Samtidig skal vi ikkje velte oss i misere, for så miserabelt er det trass alt ikkje. Vi har bygd opp eit disposisjonsfond som gjer at vi klarer å handtere denne situasjonen, samstundes kan vi ikkje halde på på dette viset i mange år. Då går det veldig galt.

Dei aller fleste avdelingane i kommunen har god budsjettdisiplin og skal ha honør for det. Men også der det er eit stort overforbruk samanlikna med budsjett blir det gjort eit svært godt arbeid under vanskelege forhold. Befolkninga i Tromsø har eit svært godt tilbod. Vi kan vanskeleg laste dei som jobbar innafor pleie og omsorg for at vi i lang tid har underinvestert i bustader og instiusjonar.

Det aller viktigaste no er å få gjort desse svært viktige investeringane, der budsjettet for 2019 og økonomiplanen er eit viktig steg i rett retning, i tillegg må vi satse hardare på meistring og rehabilitering. Det å bidra til ei friskare befolkning og ikkje berre god pleie er det aller viktigaste vi kan gjere. Utfordringa, nei la oss seie problemet, er at dette kostar pengar og tar tid før det får verknad. Samstundes er det ingen tvil om at det er her dei store pengane kan hentast inn.

Derfor er jo og punkt 11 i formannskapet si innstilling som vi foreslo saman med Ap og R svært viktig.

Arbeidet med å gjennomføre endringen av tildelings- og finansieringssystemet innenfor helse- og omsorg skal intensiveres, i tråd med vedtak i kommunestyret av 26.04.17 og 21.03.18

 • Lavterskel- og forebyggende tiltak som arbeid og aktivitet, rehabilitering og velferdsteknologi må prioriteres.
 • Oppfølging av enheter som har utfordringer i driften må prioriteres på alle leder- og støttenivå.

Eg vil og gjerne trekke fram dette punktet i økonomirapporten:

En del av effektivitetsavviket skyldes kjøp av omsorgstjenester fra private, der utgiftene som regel er vesentlige høyere enn budsjettert. Enhetene tildeles budsjettmidler tilsvarende det man regner at tjenesten ville kostet i kommunal regi. Faktiske utgifter er som regel vesentlig høyere, og differansen havner da som effektivitetsavvik. De fleste kjøp av slike tjenester gjøres i dag på grunn av mangel på omsorgsbygg, og enhetene har dermed i liten grad mulighet til å yte disse tjenestene i egen regi.

Det er i alle fall ingen tvil om at privatisering og konkurranseutsetting ikkje er vegen å gå.

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Vi meinte dette er ein god plan, det er likevel to ting vi stussa på. Det eine er forståinga av bydelar. Det andre er at Tromsø Spektrumprosjektet ikkje er problematisert meir.

I denne planen er Tromsø delt i fire bydelar. Det er ganske så grovmaska. I ein situasjon der det å redusere transportbehova i byen og bygge nærmiljø for oss alle, så blir dette alt for grovt. Det å seie at Kroken og Reinen er same bydel er i alle fall noko underleg.

Som ein del av dette er vi litt redd for at vi bygger for stort og sentralt i Tromsø. I denne planen blir det lagt opp til nok ei stor utbygging på Templarheimen. Vi trur at trafikkutfordringane blir store nok der oppe med Tromsøbadet og å plassere eit nytt stort anlegg der blir heilt feil. Vi er bekymra for at vi med dette startar å rulle ein snøball som vi ikkje klarer å stoppe, litt som det skjedde med Tromsøbadet, der det var brukt så mykje pengar på å planlegge oppe på Templarheimen at vi var litt bondefanga til å måtte bygge der.

Vi trur befolkninga i byen ville ha mykje større nytte av fleire mindre hallar rundt om i bydelane enn eit stort anlegg plassert sentralt og med ein ukjent kostnad. Mindre hallar (to handballflater) får ein kjøpt meir eller mindre nøkellferdige for 50-60 millionar kroner. Vi er ganske sikre på at tre eller fire slike hallar vil vere betre for byen enn eit kjempeanlegg.

Vi meiner likevel at det er for tidleg å avvise Tromsø Spektrum, men meiner at vi må gardere oss.

Vi foreslo og fekk vedtatt dette tillegget til innstillinga:

Parallelt med utgreiinga av Tromsø Spektrum skal det utarbeidast eit alternativ med fleire mindre hallar i bydelane for å dekke behovet for treningstid for hallidrettane. Kommunestyret vil på eit seinare tidspunkt ta stilling om det eine eller det andre skal realiserast.

Øvrige saker

Ei av dei aller viktigaste sakene i denne perioden, Klima- og miljøplanen fekk vi for lite tid til, så den er utsett til møtet i november.

Vi hadde to interpellasjonar i dette møtet. Om utflytting av statlege arbeidsplassar og om Nordnorsk filmkommisjon. Den om statlege arbeidsplassar fekk fin omtale i Nordlys.

Saka om Ung data viser at ungdom i Tromsø stort sett har det bra, men at alt for mange, spesielt jenter, slit med psykisk helse. Dokumentet er verd å lese om du er interessert i korleis ungdomen vår har det. Du finn barneskolerapporten her, og ungdomsskolerapporten her.

Denne rapporten er allereie blitt alt for lang, spør heller om du lurer på noko om dei resterande sakene:

 • KVALITETS- OG UTVIKLINGSMELDING 2017 FOR TROMSØ KOMMUNE
 • FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 FOR TROMSØBADET KF
 • AKSJONÆRAVTALE – REMIKS MILJØPARK AS
 • KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2018-2021
 • ENDRING I REGLEMENT FOR ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE AV FOLKEVALGTE
 • LEDENDE ANSATTES OVERGANG TIL PRIVAT VIRKSOMHET
 • SAMARBEIDSAVTALE OM AKUTTBEREDSKAP I BARNEVERNET – TROMSØ KOMMUNE OG LONGYEARBYEN LOKALSTYRE
 • FINANSRAPPORT PR. 31.08.2018 – TROMSØ HAVN KF
 • ØKONOMIRAPPORT 2 31. AUGUST 2018 – TROMSØ HAVN KF
 • FINANSRAPPORT 2 PR. 31.08.2018
 • SALG AV EIENDOM – VERFTSTOMTA – TILLEGGSAREAL
 • SØKNAD OM FRITAK OG NYTT VALG TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Dei som representerte SV i dette kommunestyret var Gunhild Johansen, Benjamin Notkevich, Åsne Høgetveit og Pål Julius Skogholt.

Mvh

Pål Julius Skogholt

Pal.julius@skogholt.org/97077457

Forslaget til liste ved kommunevalget neste høst

I dag presenterte nominasjonskomiteen i Tromsø SV sitt forslag til kommunevalgliste til valget neste høst.Lista avgjøres endelig på nominasjonsmøtet 28. november. På nominasjonsmøtet møter alle medlemmene Tromsø SV med forslags og stemmerett.

Bilde av Gunhild Johansen, Benjamin Notkevich og Pål Julius Skogholt

Gunhild johansen (til venstre), Benjamin Notkevich og Pål Julius Skogholt er foreslått på de tre første plassene på lista.

På førsteplass foreslår de Pål Julius Skogholt. Skogholt er i dag gruppeleder i kommunestyret og leder i Tromsø SV. Han har tidlegare vært fylkesråd for utdanning og statssekretær i næringsdepartementet. Han er utdanna Master of Marine Management og har jobba i Eksportutvalget for fisk (nå Sjømatrådet), Senter for fjernmåling og som nordnoregrådgiver i SV.

Gunhild Johansen er foreslått på andreplass. Ho har tre perioder bak seg i kommunestyret, varaordfører 2007 til 2011 og byråd i 2015-16. Johansen har lang fartstid i fagbevegelsen. Ho var nestleder i Norsk Kommuneforbund (nå Fagforbundet) nasjonalt i ni år. Johansen er bioingeniør, men er nå formannskapsmedlem.

Benjamin Notkevich er foreslått på tredjeplass. Han er medlem av kommunestyret i innevørende periode og jusstudent i tillegg til å vere aktiv sjakkspiller.

Åsne Høgetveit er stipendiat på Universitetet i Tromsø i russisk kultur. Arbeider med russisk film, makt og moral, og kvinner. Sat på fylkesinget for SV i Telemark i 2003 og var då den yngste fylkestingsrepresentanten i landet. Ho er vara til kommunestyret i Tromsø i denne perioden, og foreslått på fjerdeplas av komiteen.

På femteplass foreslår komiteen Abdalla Ali Mohammed. Han jobbar med IKT i StatPed, nestleder i Tromsø kommunes integreringsråd og er medlem av styret i Tromsø SV.

På sjetteplass foreslår komiteen SUeren Maja Sandvik Lockert. Lockert er lærarskolestudent på UiT.

Heile listeforslaget er som følger:

Plass Navn Krets Født år Yrke Mrk
1 Pål Julius Austrem Skogholdt Mortensnes 1971 Politiker Kumulert
2 Gunhild Johansen Sommerlyst 1950 Pensjonist Kumulert
3 Benjamin Arvola Notkevich Sommerlyst 1993 Student Kumulert
4 Åsne Høgetveit Sentrum 1985 Stipendiat Kumulert
5 Abdalla Ali Mohammed Reinen 1968 IKT-rådgiver Kumulert
6 Maja Sandvik Lockert Bjerkaker 1998 Student Kumulert
7 Leif Petter E. Hansen Mortensnes 1977 Organisasjonsarbeider
8 Marie Hella Lindberg Bjerkaker 1990 Rådgiver
9 Mathias Hogne Kjerstad Sommerlyst 1993 Jurist
10 Reidun Heggen Sentrum 1992 Student
11 Tonje Braathen Kvaløysletta 1962 Førsteamanuensis
12 U. Oden Singarajah Sentrum 1966 Avdelingsleder
13 Johanne Lunde Hamna 1992 Barne- og ungdomsarbeider
14 Anders Lind Sentrum 1986 Førstekonsulent
15 Birgitte Laksforsmo Hamna 1999 Elev vgs
16 Martin Sollund Krane Fagereng 1979 Demokratiforsker
17 Jeanine Ringstad Mortensnes 1983 Butikkleder
18 Stein Valkoinen Mortensnes 1964 Selvstendig næringsdrivende
19 Bi Haavind Kaldfjord 1953 Rådgiver
20 Bjarne Rohde Stakkevollan 1980 Rådgiver
21 Ingrid Hovda Lien Kroken 1974 Rådgiver
22 Elias Crogh Kvaløysletta 2001 Elev vgs
23 Norun Kristine Kjerstad Sommerlyst 2000 Elev vgs
24 Frode Haugsvedt Henriksen Sommerlyst 1982 Redaksjonssekretær
25 Gerd Bjørhovde Sommerlyst 1943 Professor
26 Hallvard Tjelmeland Sentrum 1952 Professor
27 Heidi Marie Helberg Stakkevollan Vernepleier
28 Stein Sivertsen Mortensnes 1952 Arbeidsleder
29 Julie Wilhelmsen Fagereng 1988 Fagforeningsleder
30 Helge Theodor Christiansen Breivika 1998 Student
31 Johanne Østengen 1996 Protesemaker
32 Isak Kjerstad Sommerlyst 2000 Elev vgs
33 Sølvi Bangsund Mortensnes 1967 Klinikkleder
34 Jan Cato Pedersen Kvaløysletta 1983 Rørlegger
35 Ida Wood Aasland Mortensnes 1986 Helsesekretær
36 Jon Lund Machlik Sommerlyst 1996 Kampanjesekretær
37 Rita-Kristin Hansen Hamna 1973 Prosjektleder
38 Laila Ingelin Jakobsen Hamna 1991 Bilmekaniker
39 Jørund Jørgensen Bjerkaker 1980 Seniorrådgiver
40 Åshild Fause Bjerkaker 1955 Førsteamanuensis
41 Leif Magne Tangen Sentrum 1978 Kurator
42 Elsa Sundsvoll Mortensnes 1955 Tannlege
43 Marek Cuhra Breivika 1965 Forsker
44 May-Britt Ellingsen Sentrum 1956 Forsker
45 Paul Jensen Kaldfjord 1955 Fisker
46 Randi Rønning Balsvik Fagereng 1939 Professor
47 Trygve Kristoffersen Sommerlyst 1996 Mekanikerlærling
48 Sigrid Bjørnhaug Hammer Kvaløysletta 2001 Elev vgs
49 Torgeir Knag Fylkesnes Sommerlyst 1975 Stortingspolitiker
Kvinner 25
Menn 24
Forhåndskummulert 6

Vi tar forbehold om at det kan vere mindre feil på lista med tanke på yrkestittel og alder.

Vis raushet i hverdagen!

Av Gunhild Johansen, formannskapsmedlem i Tromsø (SV)

FNs bærekraftsmål nummer 3 handler om god helse. Mental helse er en minst like viktig faktor for livskvalitet som fysisk helse. Som det riktig påpekes – hodet er en viktig del av kroppen! Derfor arrangerer WHO – Verdens helseorganisasjon – Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober hvert år.

I Norge er det Mental Helse som koordinerer den nasjonale kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner markerer dagen lokalt. Temaet for Verdensdagen i år er raushet. Målet er å øke kunnskap og åpenhet om at alle har en psykisk helse, øke kunnskapen om hva som gir gode levevaner og utfordre folk til å vise raushet overfor hverandre i hverdagen.

Omlag halvparten av den norske befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Det store flertallet blir friske. Åpenheten omkring psykiske lidelser har heldigvis ført til at mange søker hjelp tidlig eller tør å snakke om det til personer de har tillit til. Som ved somatiske plager gjelder tidlig innsats, lavterskeltilbud og riktig behandling. Noen ganger er den beste medisin mye omsorg, mye tillit og mye kjærlighet.

Raushet er et fint ord som inneholder veldig mye. En bydel i Oslo har tatt det litt lenger og sagt at deres motto for dagen er kjærlighet. Kjærlighet uten raushet er ikke kjærlighet, så begrepene henger veldig sammen. Raushet er noe vi ønsker mellom mennesker i alle sammenhenger – på skolen, i arbeidslivet, i organisasjonslivet, i politikken, i alle sosiale sammenhenger. Et raust samfunn oppfordrer folk til å bry seg om hverandre og vise det i praksis. Tromsø kommune har som motto å være et varmt og inkluderende samfunn – det fordrer raushet!

Alle barn skal bli møtt med ubetinget kjærlighet og ubegrenset raushet fra sine foresatte. God psykisk helse starter allerede i mors liv, og de to første leveårene har ekstra stor betydning. Den ubetingede kjærligheten som spedbarn skal oppleve, må tilpasses når de vokser til. Voksne kan sette grenser med vennlighet. Å kunne sette grenser er viktig for vår psykiske helse. Vold og overgrep er grenseoverskridende og kan forårsake at barn får problemer med å ivareta sitt egenverd.

Uansett alder trenger vi alle å bli møtt med tillit og aksept. I min jobb i politikken, er raushet overfor meningsmotstandere noen ganger mangelvare. Men vi hadde aldri orket å engasjere oss nær sagt døgnet rundt dersom vi ikke også opplever å blir lyttet til, bli forstått og heiet på innimellom! Det må være en overvekt av positive opplevelser for at man skal klare å stå i en slik rolle over tid.

Da Kjell Magne Bondevik var statsminister og fortalte at han hadde gått på en psykisk smell og ble sykemeldt, ble han møtt med mye empati og omtanke. Det har han mange ganger takket for. Selv store gutter trenger å bli møtt med raushet!

For at vi skal kunne være rause mennesker mot andre, må vi tillate oss å være raus med oss selv. Vi gjør alle dumme ting som vi angrer i ettertid, men det er viktig å lære av egne feil og tilgi oss selv. Mange er så selvkritiske at de bruker lang tid på å bearbeide egne feilgrep selv lenge etter at alle andre har glemt og tilgitt. Vi er ofte vår egen største kritiker. Å være raus med seg selv betyr ikke at vi skal slutte å ta hensyn til andre, men at vi kan gå videre som mennesker i en erkjennelse av at vi ikke er feilfri. Og at det er godt nok. Da blir det lettere å akseptere at også andre har sine feil og mangler.

Men for noen kan det være vanskelig å gå videre. Selvmord er den nest vanligste dødsårsaken i aldersgruppen 15-29 år i Norge. Dette er noe vi må ta på alvor. Selvmord begås noen ganger av mennesker som føler at de ikke har fått sin plass i samfunnet, at det ikke spiller noen rolle om de er blant oss eller ikke, eller til og med at verden kan bli bedre om de blir borte. Det kan starte ganske uskyldig:

Han er en liten bleikfis. Stakkarsleg.

Lite flink på skulen, og lite til kar

i frikvarteret og. Fekk ingen kameratar

og vart erta og plaga, som ventande var.

Så hende det noko. Ei jente i klassa,

litt eldre enn han, og flink og ferm og stor,

tok han reint uventa under sine venger;

«Stopp! Vil de versgo vere folk mot´n Tor!»

Alle lystra henne. Han fekk det mykje betre.

Gjekk stadig einsam, men fekk gå i fred.

Så vart han overmodig. Gutane dreiv på

med noko slags kappestrid, og han gav seg med.

Og dumma seg ut. Som eit sprellande insekt

tumla han i vegen for dei. Alle lo.

Og midt i tummelen trudde han han hørte

at den som lo høgst av alle, var ho.

«Forlis» er kan hende for sterkt eit ord å bruke

om det som var hendt. Det var da så smått.

Berre at ho uklart kjende skam, og berre

at hans tillit til henne var knust for godt.

(Forlis? Av Halldis Moren Vesaas)

Relasjoner blir styrket når venner, familier og kollegaer er rause med hverandre, viser forståelse for ulikheter, nysgjerrighet og respekt, samt gir ros og tilbakemeldinger som styrker og ikke ekskluderer. Vi kan lytte, være interessert i andres meninger, invitere inn i kretsen også de som er annerledes enn oss selv. «Oppmerksomhet er den sjeldneste og reneste formen for sjenerøsitet», hevdet den franske filosofen Simone Weil.

Jeg har i mine år i politikken kommet i nær kontakt med mange av de som jobber innen feltet – i kommunen, på Fontenehuset, Crux-huset, Blå Kors, BAR, Smiso, Kafe X, Rio, Marborg, Kirkens Bymisjon. I Tromsø er vi så heldige at vi har veldig mange frivillige organisasjoner som gjør en formidabel innsats i tillegg til alle de som jobber i kommunen. Jeg har også møtt mange som søker til disse plassene for å få hjelp og støtte.

Det jeg har erfart her er noe av det mest givende i min rolle som politiker. Det nytter. Jeg ser resultater i form av folk som forteller at de nå har fått seg jobb etter mange år utenfor arbeidslivet. Noen har gått seg friske i lag med mange andre som også har oppdaget at hodet og kroppen henger sammen! Andre har begynt å studere fordi noen har sagt at de tror de kan klare det og som er der og støtter dem hvis det butter imot. Jeg møter entusiasme og takknemlighet. Og ikke minst – jeg møter stolte ansatte som bruker raushet som sitt aller viktigste arbeidsredskap.

Budsjettforslaget for Tromsø kommune 2019

Her kan du lese SV, Rødt og Arbeiderpartiet sitt forslag til budsjett for Tromsø kommune for 2019. I dette forslaget har vi noen satsinger, og vi reverserer mange kutt foreslått av administrasjonssjefen. Vi tar forbehold om at det kan vere småfeil i teksten. De blir eventuelt retta fram mot kommunestyremøtet.

Samarbeidspartiene la fram forslaget til budsjett for 2019 i dag. Her ved Pål Julius Skogholt (SV), Kristin Røymo (Ap), Jarle Heitmann (Ap) og Jens Ingvald Olsen (R)

Innledning

Samarbeidspartiene konstaterer at kommuneøkonomien i Tromsø kommune er betydelig bedret de siste tre årene, og at vi nå har et handlingsrom for å kunne satse på nye tiltak og foreta politiske prioriteringer. Vi overtok et borgerlig konkursbo, som det ble uttrykt av kommuneøkonomi-ekspert Bjørn Brox i Kommunal Rapport i august 2015. Tromsø hadde store utfordringer med et negativt driftsresultat på 82 MNOK i 2014 og et helt tomt disposisjonsfond. Regnskapet for 2017 hadde et så godt resultat at vi kunne sette av nesten 200 millioner kroner på disposisjonsfond.

Tromsø har likevel fortsatt en stram kommuneøkonomi, noe som krever at vi gjør kloke prioriteringer. Vi vil derfor øke disposisjonsfondet med 40 millioner kroner i 2019.

Gjeldsnivået i slutten av perioden vil komme opp i 10 milliarder kroner. Samarbeidspartiene mener det er helt nødvendig å gjøre disse investeringene. 160 millioner kroner skal brukes på boliger og helsebygg. Forebygging og tidlig innsats vil slå positivt inn på lengre sikt på driften av pleie- og omsorg. Forebyggende arbeid og vedlikehold av kommunale bygg og infrastruktur er en sentral del av Samarbeidspartienes løsninger. Vi er nødt til å investere for en økende befolkning, og vi må investere smartere.

Samarbeidspartiene velger å opprettholde en rekke tilbud innen Utdanning og oppvekst som er foreslått redusert eller nedlagt. Dette gjelder bl.a. leirskoletilbudet, ikke-lovpålagte støtte til Holt læringstun, Inn på tunet og Nordnorsk vitensenter, søskenmoderasjon SFO, distriktbarnehager og Kulturkort for ungdom. Det samme gjelder opprettholdelse av byggaktivitet og bydrift, og at sentrumsgatene skal bli ryddet både for søppel og snø og at det tråkkes like mye skiløyper til vinteren.

For andre året på rad reduserer vi skatten på bolig, fra 4 til 3,4 promille. Denne reduksjonen utgjør 15 prosent. Vi gjør ingen kontorjustering og sikrer med det at en vanlig gjennomsnittlig bolig (såkalt KOSTRA-bolig) får 778 kroner mindre i eiendomsskatt.

Samarbeidspartiene legger derfor frem et budsjettopplegg som er tilpasset at kommunen vokser og som bruker mer midler spesielt knyttet opp mot barn- og unge.

Driftsbudsjett


Endringer sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner)

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1101 Adm. Videreføre trykkeritjenester 1300 1300 1300 1300
1103 Frie innt. Lavere skatt på eiendom 20400 800 800 -18700
1103 Frie innt. Endring av: Til ubundne avsetninger (Skjema 1A) -77201 -39355 -37554 -26134
1103 Frie innt. Bruk av fond 0 -20914 -25365 -17335
1202 Barnehage Mindre krav effektivisering – generell ramme 2000 1000 0 0
1202 Barnehage Opprettholde fire barnehager i distriktet (*) 2700 2700 4300 4300
1202 Barnehage *Økt tilskudd – private barnehager som følge 0 0 2150 2150
1202 Barnehage Opprettholde kommunal andel tilskudd –
bedre språkforståelse minoritetsspråklige barn
2400 2400 2400 2400
1202  

Barnehage

Opprettholde bemanning til barn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging 700 1500 1500 1500
1202 Barnehage Opprettholde etter- og videreutdanningsmidler 450 1100 2000 3550
1201 Skole Mindre krav effektivisering – generell ramme 6200 6200 6200 6200
1201 Skole SFO – antall barn pr. voksen som i dag (18) 4000 4000 4000 4000
1201 Skole Opprettholde leirskoletilbud 2900 2900 2900 2900
1201 Skole Beholde søskenmoderasjonen i SFO 2000 2000 2000 2000
1201 Skole Opprettholde tilskuddet til Holt læringstun, Inn på Tunet og Nordnorsk vitensenter på dagens nivå 1800 1800 1800 1800
1201 Skole Opprettholde satsning på videreutdanning lærere 1500 1500 1500 1500
1201 Skole Opprettholde Skittenelv skole. 700 1700 1700 1700
1203 For. Helse Familiens hus – opprettholde avdeling Langnes 1300 1300 1300 1300
1203 For. Helse Familiens hus – opprettholde drifts som i dag 600 600 600 600
1203 For. Helse Opprettholde bemanning – Tverrfaglig ressurs, Fysio/Ergo 0 – 18 år 325 325 325 325
1204 Barnevern Mer gradvis nedtrapping i fagstillinger i takt med reduksjon av tilvisninger. 3300 2500 1500 0
1204 Barnevern Opprettholde årsverk i barnevernstjenesten 2500 2500 2500 2500
1204 Barnevern Opprettholde merkantil stilling – barnevernet 680 680 680 680
1204 Barnevern Opprettholde driftsutgifter til PP-tjenesten 346 346 346 346
1303 Pleie/oms. Ikke gjennomføre innkjøpskutt i sykehjemmene 164 332 332 332
1303 Pleie/oms. Kompetanseheving i eldreomsorgen 5000 5000 5000 5000
1305 Kom.helse Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter -2000 0 0 0
14011402 Kultur
Idrett
Opprettholde tilskudd kultur og idrett 2425 2425 2425 2425
1401 Kultur Opprettholde Kulturkortet for ungdom 2000 2000 2000 2000
1401 Kultur Beholde vennskapsbysamarbeidet Tromsø – Gaza (Ungdom til Ungdom) 300 300 300 300
1401 Kultur Beholde dagens inntjeningskrav – Kulturhuset 300 300 300 300
1401 Kultur Beholde bevilgning til NOSO på dagens nivå 230 230 230 230
1403 Kirke Ikke økte festeavgifter for gravsteder 540 540 540 540
1403 Kirke Ikke innføre innenbys kremasjonsavgift 290 290 290 290
1502 Bydrift Opprettholde byggeaktivitet 5406 5406 5406 5406
1502 Bydrift Beholde dagens nivå på Bydrift (rydding i sentrum, tråkk av skiløyper, sentrumstømming av snø) 2775 2775 2775 2775

 

Forslag til nye tiltak i driftsbudsjettet

Endringer sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner)

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1107 Folkevalgt Økt bevilgning eldrerådet – Eldrekonferanse 2019 150 0 0 0
1201 Skole Satsning på eget matprosjekt Selnes Skole – fase II 100 100 100 100
1302 Sosialtj. Tilskudd Internasjonalt seminar (Frivillige org.) 150 150 150 150
1302 Sosialttj. Tilskudd til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser 2x i uka (forbehold støtte UNN) 100 100 100 100
1302 Sosialtj. Tilskudd Kirkens Bymisjon – Demokratiskolen 100 100 100 100
1302 Sosialtj. Tromsø Idrettsråd – Aktivitetsguide 250 250 250 250
1401 Kultur Styrking av Kulturskolen – administrasjon av skolekorps / eget korpsprosjekt 450 450 450 450
1402 Idrett Kommunal driftsstøtte til Skarphallen AS 300 300 300 300
1404 Næring Støtte til Ullsfjordforbindelsen AS 120 120 120 120
1501 Byutvikling Øremerket driftsstøtte til NODA
(Nordnorsk Design- og Arkitektursenter)
300 300 300 300

 

Investeringsbudsjett 2019 – 2022

Endringer sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner)

Investeringer
Prosjekt
nr.
Prosjekttekst 2019 2020 2021 2022
12 Oppvekst- og utdanning
Brakker/Modulbygg – Bjerkaker skole 15000
2048 Framskynde – Nybygg Tromsdalen skole 19000 50000 -19000 -50000
14 Næring-, kultur- og idrett
5051 Forprosjekt – Ny kommunal idrettshall(er) 7500 7500
15 Byutvikling
5451 Utsette Prostneset park -8000 -37000 8000 37000

 

Samlet virkning investeringsbudsjett 33500 20500 -11000 -13000

 

Avdeling for finans

1101 Adm. Videreføre trykkeritjenester 1300 1300 1300 1300
1103 Frie innt. Lavere skatt på eiendom 20400 800 800 -18700
1103 Frie innt. Endring av: Til ubundne avsetninger (Skjema 1A) -77201 -39355 -37554 -26134
1103 Frie innt. Bruk av fond 0 -20914 -25365 -17335

Forslag til nye tiltak:

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1107 Folkevalgt Økt bevilgning eldrerådet – Eldrekonferanse 2019 150 0 0 0

 

Samarbeidspartiene viderefører trykkeritjenestene på rådhuset. Digitaliseringa skal redusere behovet for papirtrykk, men det er fortsatt behov og det vil bli mer ressurskrevende å hente eksterne leverandører for oppgavene som trykkeritjenestene på rådhuset utfører.

Eiendomsskattesatsen ble økt i 2016 for å unngå uforsvarlige kutt i velferdstjenestene som kommunen leverer til befolkninga i Tromsø. Samarbeidspartiene anser at det er grunnlag for å fortsette reduksjonen som vi starta for 2018, og satsen for boligeiendommer settes ned fra 4 til 3,4 promille, en reduksjon i eiendomsskatten på 15%.

Ved endringene i driftsbudsjettet som samarbeidspartiene foreslår, blir disposisjonsfondet tilført nærmere 40 millioner kr i 2019.

Avdeling for oppvekst og utdanning

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1202 Barnehage Mindre krav effektivisering – generell ramme 2000 1000 0 0
1202 Barnehage Opprettholde fire barnehager i distriktet (*) 2700 2700 4300 4300
1202 Barnehage *Økt tilskudd – private barnehager som følge 0 0 2150 2150
1202 Barnehage Opprettholde kommunal andel tilskudd –
bedre språkforståelse minoritetsspråklige barn
2400 2400 2400 2400
1202  

Barnehage

Opprettholde bemanning til barn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging 700 1500 1500 1500
1202 Barnehage Opprettholde etter- og videreutdanningsmidler 450 1100 2000 3550
1201 Skole Mindre krav effektivisering – generell ramme 6200 6200 6200 6200
1201 Skole SFO – antall barn pr. voksen som i dag (18) 4000 4000 4000 4000
1201 Skole Opprettholde leirskoletilbud 2900 2900 2900 2900
1201 Skole Beholde søskenmoderasjonen i SFO 2000 2000 2000 2000
1201 Skole Opprettholde tilskuddet til Holt læringstun, Inn på Tunet og Nordnorsk vitensenter på dagens nivå 1800 1800 1800 1800
1201 Skole Opprettholde satsning på videreutdanning lærere 1500 1500 1500 1500
1201 Skole Opprettholde Skittenelv skole. 700 1700 1700 1700
1203 For. Helse Familiens hus – opprettholde avdeling Langnes 1300 1300 1300 1300
1203 For. Helse Familiens hus – opprettholde drifts som i dag 600 600 600 600
1203 For. Helse Opprettholde bemanning – Tverrfaglig ressurs, Fysio/Ergo 0 – 18 år 325 325 325 325
1204 Barnevern Mer gradvis nedtrapping i fagstillinger i takt med reduksjon av tilvisninger. 3300 2500 1500 0
1204 Barnevern Opprettholde årsverk i barnevernstjenesten 2500 2500 2500 2500
1204 Barnevern Opprettholde merkantil stilling – barnevernet 680 680 680 680
1204 Barnevern Opprettholde driftsutgifter til PP-tjenesten 346 346 346 346

 

Forslag til nye tiltak:

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1201 Skole Satsning på eget matprosjekt Selnes Skole – fase II 100 100 100 100

 

12 Oppvekst- og utdanning
Brakker / Modulbygg – Bjerkaker skole 15000
2048 Framskynde – Nybygg Tromsdalen skole 19000 50000 -19000 -50000

Samarbeidspartiene prioriterer å sikre barn gode og trygge oppvekstsvilkår gjennom tidlig og koordinert innsats, og har fokus på at barnehage og skoletilbudet skal være av en kvalitetsmessig og framtidsretta standard.

Vi ønsker velkommen at arbeidet med økt tilstedeværelse fortsatt skal ha høy prioritet, og vil følge utviklingen i forbedringsarbeidet som er tenkt iverksatt med stor interesse.

Barnehage
Samarbeidspartiene vil sikre kommunens barn et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud både i distriktet og i sentrum. Distriktbarnehagene skal opprettholdes og driftes videre, det skal fortsatt være like mange ansatte for de som har behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging, og kommunens andel av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn skal være den samme som før.

Skole og SFO
Samarbeidspartiene vil styrke og videreutvikle skolene i Tromsø gjennom systematisk arbeid med tidlig innsats, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og god vurderingspraksis. Dette betinger tilstrekkelige økonomiske rammer for skolene, og også økonomiske tilskudd til viktige eksterne supplement som Nordnorsk vitensenter, Holt læringstun og Inn på tunet.

Skittenelv skole skal opprettholdes og driftes videre, elevene skal fortsatt kunne dra på leirskole, og i SFO skal det være søskenmoderasjon og like mange ansatte pr barn som før.

Barn og familie
Samarbeidspartiene er fornøyd med at Seksjon for barn og familie er etablert, og at det nå kommer til å bli ei dør inn for de som trenger det aller mest. Rødt, AP og SV vil trekke fram Familiens hus som et stjerneeksempel på et suksesstiltak som må bestå, og vil se på muligheten til å etablere slike i flere bydeler.

Det er bekymringsfullt at andelen barn og unge med psykiske utfordringer er økende, og det er nødvendig med en opptrappingsplan for å nå målet om tilstrekkelige helsesøsterressurser.

 

Avdeling for helse og omsorg

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1303 Pleie/oms. Ikke gjennomføre innkjøpskutt i sykehjemmene 164 332 332 332
1303 Pleie/oms. Kompetanseheving i eldreomsorgen 5000 5000 5000 5000
1305 Kom.helse Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. -2000 0 0 0

 

Forslag til nye tiltak:

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1302 Sosialtj. Tilskudd Internasjonalt seminar (Frivillige org.) 150 150 150 150
1302 Sosialttj. Tilskudd til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser 2x i uka (forbehold støtte UNN) 100 100 100 100
1302 Sosialtj. Tilskudd Kirkens Bymisjon – Demokratiskolen 100 100 100 100
1302 Sosialtj. Tromsø Idrettsråd – Aktivitetsguide 250 250 250 250

 

Samarbeidspartiene vil understreke viktigheten av omstillings- og forbedringsarbeidet gjennom Program for utvikling av helse og omsorg, og ser nødvendigheten av at dette gjenspeiles i Handlings- og økonomiplan 2019-2022. Helse og omsorg har de siste årene gjennomført flere tiltak for å få ned kostnadene og Samarbeidspartiene ser ikke at det er grunnlag for å foreslå ytterligere nedstyringstiltak i tillegg til de som nå effektueres.

De syv utfordringsområdene administrasjonen peker på i sitt budsjettforslag, er vi enige om å prioritere. Vi vil spesielt understreke på det store behovet kommunen har for å investere i helsebygg og boliger for å skape gode og effektive tjenester for folk i Tromsø. Vi vil sette av tilstrekkelige ressurser til å få det til. Den estimerte kostnaden med dagbøter til UNN fordi vi ikke har tilstrekkelig kapasitet til å ta mot pasienter innen både somatisk og psykisk helsevern, er et godt bilde på den vanskelige situasjonen vi er i.

Kommunen har en målsetting om å øke andelen fagutdannede innen Helse og omsorg. Vi mener at denne utfordringen må møtes gjennom ei satsing på kompetanseheving og etter- og videreutdanning. Det å gi de ansatte mulighet til faglig utvikling er en sentral del av tillitsreformen. Vi har derfor satt av fem millioner kroner til dette formålet. Vi mener helsepersonell bør få samme kompetanseutviklingsmuligheter som undervisningspersonell gjennom statlig satsing.

Vi vil understreke kommunestyrets vedtak om at ny barne- og avlastningsbolig i Sommerlystvegen skal ha høyeste prioritet, og ber administrasjonen vurdere om det er mulig å forsere denne bygginga slik at den kan være i drift før 2020.

Det skjer en dreining mot et større fokus på forebygging, lavterskeltilbud, velferdsteknologi, rehabilitering og egenmestring innen helse og omsorg. Denne satsingen på bedre helse vil også ha den effekten at den reduserer eller utsetter behovet for kommunale tjenester.

Samarbeidspartiene ser fram til at vi får på plass ny legevakt og at bygginga av Kroken bo- og velferdssenter holder framdriften som skissert i økonomiplanen.

 

Avdeling for næring, kultur og idrett

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
14011402 Kultur
Idrett
Opprettholde tilskudd kultur og idrett 2425 2425 2425 2425
1401 Kultur Opprettholde Kulturkortet for ungdom 2000 2000 2000 2000
1401 Kultur Beholde vennskapsbysamarbeidet Tromsø – Gaza (Ungdom til Ungdom) 300 300 300 300
1401 Kultur Beholde dagens inntjeningskrav – Kulturhuset 300 300 300 300
1401 Kultur Beholde bevilgning til NOSO på dagens nivå 230 230 230 230
1403 Kirke Ikke økte festeavgifter for gravsteder 540 540 540 540
1403 Kirke Ikke innføre innenbys kremasjonsavgift 290 290 290 290

 

Forslag til nye tiltak:

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1401 Kultur Styrking av Kulturskolen – administrasjon av skolekorps / eget korpsprosjekt 450 450 450 450
1402 Idrett Kommunal driftsstøtte til Skarphallen AS 300 300 300 300
1404 Næring Støtte til Ullsfjordforbindelsen AS 120 120 120 120

 

Investeringer
Prosjekt
nr.
Prosjekttekst 2019 2020 2021 2022
5051 Forprosjekt – Ny kommunal idrettshall(er) 7500 7500

 


Samarbeidspartiene vil støtte opp om et rikt og variert kultur- og idrettsliv og vil særlig prioritere at barn og unge får kulturelle opplevelser og kan få utrykke seg kunstnerisk.

Kulturhuset og Kulturskolens oppfølging av skole- og musikkorpsene styrkes. Vi opprettholder dagens nivå på tilskudd kultur og idrett, som gir en viktig støtte for frivillig innsats i denne sektoren.

Vi viderefører satsningen på et Kulturkort for ungdom, fordi det er viktig at ungdom får delta på kulturarrangement. Det bør ikke være et skille mellom de som har råd og de som ikke har det.

Samarbeidspartiene vil prioritere barne- og breddeidretten, og vil særlig satse på å skape rom for å øke den kommunale hallkapasiteten. Dette skjer gjennom at det settes av midler til et forprosjekt for å planlegge en ny kommunal idrettshall. Vi legger inn kommunal driftsstøtte til Skarphallen AS, som vil skape rom for at barn og unge har et godt fotballtilbud.

 

 

Avdeling for byutvikling

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1502 Bydrift Opprettholde byggeaktivitet 5406 5406 5406 5406
1502 Bydrift Beholde dagens nivå på Bydrift (rydding i sentrum, tråkk av skiløyper, sentrumstømming av snø) 2775 2775 2775 2775

 

Forslag til nye tiltak:

Ansvars
ramme
AVD. Kommentar 2019 2020 2021 2022
1501 Byutvikling Øremerket driftsstøtte til NODA
(Nordnorsk Design- og Arkitektursenter)
300 300 300 300

 

Investeringer
Prosjekt
nr.
Prosjekttekst 2019 2020 2021 2022
5451 Utsette Prostneset park -8000 -37000 8000 37000

 

Tromsø kommune står foran enorme oppgaver med tanke på riktig og bærekraftig byutvikling for fremtiden. Samarbeidspartiene vil, som et av de viktigste leddene i dette arbeidet, fortsette jobben med å få på plass en byvekstavtale med Staten så fort som mulig.

Samarbeidspartiene har store forventninger til kommunens reviderte hovedplan for klima, miljø og energi og legger til grunn at denne kommer til politisk behandling før årsskiftet.

Samarbeidspartiene kan ikke gå med på de foreslåtte kuttene innenfor viktige samfunnsfunksjoner på Bydrift, som for eksempel mindre søppelrydding i sentrum, mindre tråkking av skiløyper og generell reduksjon av brøytestandard. De foreslåtte kuttene er av stor betydning for innbyggernes helse, miljø og trivsel og må reverseres.

Det er svært viktig at kommunale bygg ivaretas og vedlikeholdes. Tromsø kommune har et etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og samarbeidspartiene mener at det ikke er riktig å igangsette ytterligere innsparingstiltak på dette feltet. En innsparing her vil føre i neste omgang til større utgifter for kommunen. Innsparingstiltaket som omfatter redusert byggaktivitet reverseres i samarbeidspartienes budsjettforslag.

Rapport frå kommunestyret i april

Hei, før vi startar på rapporten er det to ting å nemne:
1. Minner om 1. maifrokosten frå 10 til 1230 på partikontoret
2. Det blir medlemsmøte, sannsynlegvis den 23. mai. Tema blir fylkessamanslåing, det blir også nokre andre mindre saker, mellom anna må vi suplere nominasjonskomiteen.

Så til poenget

Kommunestyremøtet startet med eit viktig spørsmål frå Gunhild Johansen om lønsnivået for sjukepleiarane i kommunen kontra helseforetaka. Helseforetaka nyttar løn som virkemiddel. Det gjer ikkje kommunen. Vi betaler heller overpris for å leige inn folk frå private aktørar. I SV vil vi heller bruke desse pengane på løn til dei som jobbar i kommunen, slik at vi får rekruttert nok til å sleppe å bruke vikarbyrå.

Investeringar og byggeprosjekt

Dei største debattane i dette kommunestyret handla om økonomi og investeringar. Vi hadde ei generell sak om investeringar og lånebelastning. Der var det viktig for oss at vi ikkje sparer oss til fant gjennom å kutte viktige bygg i framtida som ungdomsskolen på Kvaløysletta og nytt bu og velferdsenter i Kroken. Det er berre gjennom å halde fram med å investere i helsebygg vi kan få kontroll med økonomien. Opposisjonen prøver å lage ei historie om at kommunen er i ferd med å knele under gjeld. Det stemmer ikkje. Det er ingen tvil om at gjeldsbyrda vil bli utfordrande framover, men det er viktig å skille mellom ulike typar gjeld. Det blir feil å rekne Startlån som vi gjev til innbyggarane for at dei skal kunne få seg eit hus å bu i er ikkje i same kategori som byggelån til Tromsøbadet.

Tromsøbadet er vel eit bevis på at salmediktaren og presten Tomas Kingo hadde rett då han skreiv «Sorgen og gleden de vandrer i hope». Det er trist at badet blir såpass mykje dyrare enn vi trudde i utgangspunktet, men det blir eit fantastisk anlegg når det er ferdig. Det reelle valet vi hadde i denne saka var om vi skal gjere badet ferdig, eller avslutte det heile halvferdig.

Skole

I alt for mange år har elevane ved Storelva skole venta på gymsal. I dag vedtok endeleg kommunestyret einstemmig å bygge normalhall/gymsal på Storelva. – Jeg tok opp denne saka allerede i 2011 som nyvalgt kommunestyrerepresentant, det er godt å se at det nå blir realisert, sa Ingrid Kielland i debatten.

Vi hadde og skolebehovsplanen opp til behandling. Dette er ei god skildring av stoda i skolen og kor vi manglar plass/har plass i skolane våre.

Tillitsrefomen

Dette er ei stor og viktig sak for utviklinga av kommunen. Det er svært gledeleg at også Høgre stemte for denne i kommunestyret. Her er Gunhild Johansen sitt innlegg i saka:

«Helse og velferdskomiteen var delt i denne saken. Tidligere har motstanden mot
tillitsreformen vært begrunnet med at den mangler innhold og derfor er
vanskelig å ta stilling til. Det er forståelig, skjønt alle utviklingsprosjekt skal jo
fortrinnsvis føre til noe vi ikke ennå vet hva er. Og nå vet vi mye mer enn vi
gjorde for ett år siden!

Tillitsreformen fylles nå med innhold. I fjor gjennomførte i fire avdelinger i
hjemmetjenesten en pilot med kartleggingsvedtak av utskrivningsklare pasienter.
Resultatene har gitt oss ny kunnskap. Blant annet fant de at vedtak gjort etter to
uker der det ble organisert et mestringsteam rundt pasienten, var svært
forskjellig fra vedtak fattet like etter utskrivning.

Både ACT-teamet og PSHT tas inn i tillitsreformen. De er tverrfaglig organisert
med ansatte fra UNN og kommunen, de jobber ubyråkratisk, uten vedtak og med
rammefinansiering. De er der for brukeren når det er behov og de oppnår gode
resultater. Helsehuset er også organisert etter prinsippene i tillitsreformen. Vi er
altså godt i gang!

I dag skal vi ta stilling til to nye piloter. Den ene er en oppfølging og utvidelse av
det som ble gjennomført i høst. En enhet skal ta for seg alle nye innbyggere som
søker om tjenester, i tillegg til utskrivningsklare pasienter. Utøvende tjeneste vil
bli forsterket med fysioterapeut og ergoterapeut.

I oppfølgingstjenesten skal de ansatte i nært samarbeid med bruker og pårørende
i et år forberede flytting fra foreldrehjemmet og fremme utviklingshemmedes
muligheter for å leve mer selvstendige liv. Superviktig!

I tillegg skal vi ta stilling til alternative måter å organisere vedtaksprosesser og
vedtaksmyndighet på, der også konsekvenser for budsjettmodeller og økonomisk
styring skal beskrives.

Det er viktig at forslagene blir politisk forankring her i kommunestyret. For de
ansatte er det nødvendig å ha trygghet for at den store innsatsen de legger ned
for å utvikle kommunen har politisk støtte.»

Plansakar

Det var to plansakar i dette kommunestyret. Kommunestyret valde mot våre og Ap sine stemmer å ikkje legge den nye planen for Øvre Kroken ut til høyring, det betyr at den planen som vart vedtatt i 2016 framleis er gjeldande. Vi var bekymra for at det betyr at det ikkje blir bygd noko i området. Vi meiner og at den nye planen hadde ei betre løysning for lysløypa.

Kommunedelplanen for området frå Hansjordnesbukta til krysset ved Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsens veg vart vedtatt, med unntak for området Kræmer-Essotomta-Bjørnstranda, der vi meinte at det måtte gjerast meir arbeid. Det har vore ei innvikla sak, men vi trur det vart eit godt resultat.

Du kan sjå oversikten av alle sakene her. Det er berre å spørre om du lurer på noko i dei sakene eg ikkje har sagt noko om.

Mvh
Pål Julius Skogholt

 

Årsmøtet i Tromsø SV 2018

Innkalling til årsmøte i Tromsø SV

 

Årsmøtet i Tromsø SV blir 23. januar klokka 1800 – 2100 på partikontoret i Søndre Tollbodgate 17.

 

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Val av ordstyrar og møtereferent
 2. Torgeir Knag Fylkesnes innleier til debatt om den politiske situasjonen
 3. Årsmelding frå styret
 4. Årsmelding frå kommunestyregruppa
 5. Rekneskapen for 2017
 6. Arbeidsplan for 2018
 7. Forslag til budsjett for 2018
 8. Val
  1. Styret
  2. Nominasjonskomite
  3. Delegatar til fylkesårsmøtet
  4. Valkomite
 9. Politiske uttalelsar [endra 22.01.18 kl 1600]

Sakspapira blir lagt ut her etterkvart som dei blir ferdige.

Eg håper å sjå deg på eit triveleg årsmøte.

 

Med venleg helsing

 

Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

 

 

Forklaring til sakene og til nokre viktige begrep:

Årsmøtet er øverste myndigheit i Tromsø SV. Årsmøtet vel styret og andre verv og vedtar politikk i form av uttalelsar.

Ein uttalelse er eit uttrykk for kva Tromsø SV meiner. Det kan vere innspel til SV sentralt i ei nasjonal eller global sak, det kan vere retta til kommunestyregruppa eller fylkestingsgruppa eller det kan vere meint å komme i avisa. Alle medlemmar i Tromsø SV kan foreslå uttalelsar frå årsmøtet. Frist for forslag er søndag 21. januar klokka 2000.

Årsmeldinga er fortellinga om kva som har skjedd i året som har gått. Dette punktet på dagsordenen er vanlegvis tida for kritikk og ros til styret og kommunestyregruppa. Det klan vere ein plass for å påpeike ting som du meiner er gjort bra, ting som er gjort dårleg eller ting vi burde gjere meir av. Vanlegvis endrar ikkje årsmøtet på årsmeldingane men tar dei til etteretning, eventuelt med tillegg.

Rekneskapen viser kva vi har brukt pengar på i året som har gått og kva inntekter laget har hatt. Årsmøtet godkjenner rekneskapen med mindre ein trur at rekneskapen ikkje er rett.

Arbeidsplanen er årsmøtets arbeidsordre til styret for året som kjem. Her er det fritt fram å foreslå det du meiner er det viktigaste vi skal jobbe med i året som kjem. Dei siste åra har arbeidsplanen til Tromsø SV vore på eit overordna plan, og har dermed gjeve styret stor fridom til å velje sjølv korleis dei skal arbeide. Det kan ein vere einig eller ueining i.

Budsjettet viser korleis årsmøtet meiner styret skal bruke laget sine pengar i året som kjem. Her er det fritt fram å foreslå endringar, men husk at dersom du meiner vi skal bruke meir pengar på noko så må du og vise til kor dei pengane skal komme frå.

Val. Styret står for den daglege drifta av laget, innkallar til møte og vedtar politikk for laget. Nominasjonskomiteen foreslår kvan som skal stå på kommunevallista til Tromsø SV ved valet i 2019. Dei som sit i nominasjonskomiteen kan potensielt ha mykje makt, spesielt i ein situasjon der vi blir usamde om kven som skal stå på lista. Det er uansett nominasjonsmøtet, der alle medlemmane har stemmerett som avgjer korleis kommunevallista skal sjå ut. Delegatane til fylkesårsmøtet representerer Tromsø SV på årsmøtet i fylkeslaget. Valkomiteen skal foreslå medlemmar av styret og andre utval på årsmøtet i 2018.

Vedtektene til Tromsø SV finn du her

 

 

Kva skjedde i kommunestyremøtet i oktober?

Desse fire representerte SV i kommunestyremøtet i oktober

Vi hadde titta på sakslista og tenkte då vi gjekk inn i møtet at dette kommunestyremøtet ville bli ganske greitt, og at vi fint burde rekke å bli ferdige med alle sakene, kanskje til og med litt før tida. Så feil går det altså an å ta.

Kommunestyret starta med interpellasjonar og spørsmål. Barbara Vögele frå MdG hadde ein fin interpellasjon om cruisetrafikken som sete fokus på om vi burde redusere cruisetrafikken til Tromsø. Vi meinte dette perspektivet vart litt for snevert, og hadde saman med Ap og Raudt eit alternativt forslag som utvida perspektivet litt. Det som vart vedtatt var:

 1. Kommunestyret viser til at Visit Tromsø og Tromsø kommune er i gang med å utvikle en ny reiselivsstrategi, hvor det i forlengelsen av dette er foreslått en egen cruisestrategi for Tromsø. Denne cruisestrategien har allerede Visit Tromsø, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Tromsø Havn KF utrykt seg positive til og hatt innledende møter på.
 2. Kommunestyret ønsker at cruisestrategien, skal drøfte begrensinger i kapasiteten i Tromsø på antall cruisepassasjerer i samtidighet. Dette må gjøres ut fra en samlet vurdering av kapasitet på bla. busser, guider, attraksjoner og opplevelser. Målsetningen skal være at Tromsø skal være en god opplevelse for alle turister.
 3. Kommunestyret ber Tromsø havn KF og havnestyret i sitt strategiske arbeid jobbe frem:
 4. a) handlingsplan for at alle skip som anløper Tromsø havn på sikt benytter nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.
 5. b) vurdering om ytterliggere differensiering av havneavgiftene for å stimulere til utslippsfrie løsninger.
 6. c) ytterliggere satsning på å kunne tilby landstrøm ved kai i Tromsø og bidra til et samarbeid med andre norske og nordeuropeiske anløpshavner for cruiseskip, med sikte på å stille felles krav om landstrøm.
 7. d) økt påvirkning gjennom sine nettverk, til at det utarbeides og vedtas et nasjonalt regelverk som klargjør krav til søppelordning og tungolje.

Vidare hadde Gunhild Johansen eit spørsmål om at ho ikkje får tilgang på informasjon ho har krav på om særavtalar ved 110-sentralen. Der vart vi lova svar innan veke 44.

Kulturplanen

Den første store saka i kommunestyret var vedtaket av kulturplan for Tromsø. Det vart ein lang og god debatt, men det var lite usemje i kommunestyret. Til slutt var det berre Frp som stemte mot planen. Høgre meinte det var ein god borgarleg plan, Venstre meinte det var ein god sosialliberal plan, Ap meinte det var ein sosialdemokratisk plan og vi likte den og, så då var det vel ein sosialistisk plan. Alle fann med andre ord noko å like. Du kan lese den nesten heilt ferdige planen her.

Økonomirapport 2

Diskusjonen om Økonomirapport 2 tok ei evigheit, sjølv om eg vil påstå at det aller meste var sagt etter dei fire første innlegga. Hovudinnhaldet i rapporten er at vi har økonomien under kontroll, sjølv om vi framleis har svært store utfordringar spesielt innafor Pleie og omsorg. Der er det eit meirforbruk samanlikna med budsjettet på over 100 millionar. Litt over halvparten av dette er eit såkalla aktivitetsavvik, som kjem av at det er fleire pasientar enn planlagt for.

Det er vanskeleg å sjå korleis vi kunne unngått dette utan å gjeve dårleg omsorg. Litt under halvparten er effektivitetsavvik. Det jobbar vi hardt med å få gjort noko med. Samstundes er det viktig å merke seg at 2017 blir første gong i alle fall sidan 2007 at forbruket i pengar på denne sektoren blir mindre enn året før om prognosen for 2017 no slår til. Det meiner eg viser at vi er på rett veg.

Vigsel

Staten har bestemt at kommunane skal overta borgarleg vigsel frå tingretten. Det er vel ingen som eigentleg ønska seg denne oppgåva, men vi har ikkje noko val. Vi har derimot eit val om kven som skal stå for vigselen i kommunen. Det vart ein lang og tidvis amper debatt om dette i kommunestyret. Innstillinga var at formannskapets medlemmar i tillegg til ordførar og varaordførar samt nokre frå administrasjonen skulle stå for vigslane.

Grunnen til å utvide til fleire enn ordførar og varaordførar, som er dei som er nemnt i loven, er at med over 170 vigslar i året i Tromsø kan det bli travelt for ordførar og varaordførar. Enden på visa vart likevel at det berre vart ordførar og varaordførar som skulle kunne utføre vigslar saman med tre frå administrasjonen.

Alt anna

Etter å ha gått gjennom desse sakene var møtetida nesten brukt opp, og vi måtte rase gjennom fleire av dei resterande sakene. Verd å nemne kan vere at reguleringsplanen for rulleskiløype på Storelva vart vedtatt. Men, trass i at i ganske kort saksliste og i all hovudsak greie saker kom vi ikkje gjennom sakslista.

Det kan vere grunn til å etterspørre litt meir sjølvdisiplin blant taletrengte kommunestyremedlemmar.

Dei som representerte SV i dette kommunestyremøtet var Ingrid Kielland, Gunhild Johansen, Benjamin Notkevich og Pål Julius Skogholt

Med venleg helsing

Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

Kom med innspel til neste kommunestyremøte

Den 25. oktober er det kommunestyremøte igjen. Tromsø SV tar gjerne mot innspel på sakene. Du kan titte på sakslista her, om det er noko du har meiningar om så kan du sende det på epost til tromso@sv.no, eller bruke kommentarfeltet under denne saka.

Saksnr

Tittel

Saksdok

Behandling

Vedlegg

0238/17

INTERPELLASJON – KOMMUNESTYREMØTE – 18.10.2017

 Fremlegg Vedlegg(1)

0239/17

FINANSRAPPORT 2 2017 PR. 31.AUGUST – TROMSØ HAVN KF

 Fremlegg Beh (1) Vedlegg(2)

0240/17

ØKONOMIRAPPORT 2 2017 PR. 31. AUGUST – TROMSØ HAVN KF

 Fremlegg Beh (1) Vedlegg(1)

0241/17

FINANSRAPPORT 2 PR 31.08.2017

 Fremlegg Beh (1)

0242/17

ØKONOMIRAPPORT 2 – 2017

 Fremlegg Beh (6) Vedlegg(1)

0243/17

OPPNEVNING AV STYRE, FASTSETTELSE AV VEDTEKTER OG KAPITALTILFØRSEL FOR TROMSØBADET KF

 Fremlegg Beh (1) Vedlegg(3)

0244/17

K-SEKRETARIATETS IKS – ENDRING SELSKAPSAVTALE 01.06.2017

 Fremlegg Beh (1) Vedlegg(1)

0245/17

ENDRINGER AV DELEGASJONSREGLEMENT SOM FØLGE AV ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

 Fremlegg Beh (1)

0246/17

ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN – KOMMUNALE VIGSLER I TROMSØ KOMMUNE

 Fremlegg Beh (1) Vedlegg(4)

0247/17

VALG AV MEDLEMMER TIL INTEGRERINGSRÅDET

 Fremlegg Beh (1) Vedlegg(2)

0248/17

GJENOPPTAKELSE – OPPREISNINGSORDNINGEN FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN

 Fremlegg Beh (1) Vedlegg(3)

0249/17

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2016

 Fremlegg Beh (1) Vedlegg(4)

0250/17

PLAN 1866 – DETALJREGULERING RULLESKILØYPE STORELVA – ENDELIG VEDTAK

 Fremlegg Beh (2) Vedlegg(11)

0251/17

TROMSØ KOMMUNES ARKITEKTURPRIS

 Fremlegg Beh (2) Vedlegg(2)

0252/17

KULTURPLAN FOR TROMSØ 2017-2020

 Fremlegg Beh (3) Vedlegg(3)

0253/17

UNIVERSITETSHELSESENTER VED KRAFT IDRETTSSENTER

 Fremlegg Beh (3) Vedlegg(1)

0254/17

OPPLØSING AV ANNA EIDES STUERS LEGAT

 Fremlegg Beh (1) Vedlegg(3)

0255/17

KONTROLLUTVALGSSAK 89/17 – OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJONSREVISJONSRAPPORT KRITIKKVERDIGE FORHOLD FLYKTNINGETJENESTEN 2003-14

 Fremlegg Beh (3) Vedlegg(1)

0256/17

NYVALG SOM FØLGE AV FRITAK FRA VERV FOR KOMMUNESTYREMEDLEMMER INGRID SKJELMO OG SANDRA BORCH

 Fremlegg Beh (1)

0257/17

MØTEPLAN 2018

 Fremlegg Beh (7)

0258/17

SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER OG NYVALG PERIODEN 2017-2020.

 Fremlegg Beh (1)

0259/17

SØKNAD OM FRITAK SOM LAGRETTEMEDLEM OG NYTT VALG 2017-2020

 Fremlegg Beh (1)
1 2 3 11